Esta oúra, la dI! AMOR PATRIO CON EL CELO DIVINO, !I A LA REGENERACION DE LA HEROICA...
}


Esta oúra, la dI! AMOR PATRIO CON EL CELO DIVINO, !I
A LA REGENERACION DE LA HEROICA ESPAÑA, dclmlú¡w
allfol', SI! /wltan de vel/fa en JJw{rii!, ('1/ las liúí'C r/a s tic :\¡unier.
t'rtl'J'l'rn de S. Gerúnz'¡¡¡o; :\Ialute, ('((/fe tle Currdas; Cl1esta,
ca/Ir Jlfl!l0l'; en Valc/lcia en la de La TriLJunCl; !J en la (orlo/a
en la de Pcrez.
HISTORIA RECOPILADA


DE LI RKIOL10CIDR lEURDPEA


l,uulllllm'ps di' lo... ('{ ... lIIa." . y de la. I'cbclion
univcrsal CH la Fa::, de la tierl'a:


DEDICADA Á LA REGEl'JERACiON DEL ORDEl'~ y DE LA
ESTABILIDAD SOCIAL.


su AFWR


MADTIm:
B1PllE\T.\ DE L.i CO}ijl.\~Il VE Jjll'l\ESHllES 'i LlllHImOS DE!. RKl~O.


A CARGO DE D. A. AVHlM ..


1855.


EX ()IlDI().


:\ I 11omlil'!' ~el1::;:1[ll. fllrt¡lt-!'¡¡]\I con 1:1 fl" y :,tlnrn:I¡]U ('Of
1,< hllell,l' dl~ la "i!'tud ,'IIJI 1:1 ¡d),I'!'\';!T!('ia 'en ,II~ ;\('tns !t
dl'I'/ill:l: 11:I!la JIl;I~ !é1':t!11 lI' ('~ que' ;¡plie:!!' 1:(111 ;¡J';,fl I'l 1.'11-
(,¡H'rar ," Ii::{'['l' Cll:II¡[11 111:1, 11' se:, I'undu('¡:nll' por el! If'!.
Y hI2!1:'mll'lll'i:t di' 1'111l¡]IIr'ir ;'t SllS seme,i:lntes hill'i;¡ c'i
fi'l'tlfllll'imil'I1[1I (11'1 ~I'r Sllprr'mo, [1 quien le {ldlC' \;¡ (';(':1.-
cion \' 1'(l:I~I'l'\'al'illli 1:\ cri:¡(llr:l. l'OlliO tamhií'll ('1 dll 11:;('(':
pur :;üj¡'tar In,; aelos de su Yitla Illlman:! con arreglo [¡ 1m:
precf'lltrh Ile \;1 l,'y ,lel \)CI':'¡1,(I~:'(I en un tollo C(Hlforme lo prr
vielll' 1:1 instrn,I.'iol1 11C'! s:lCl'n E\'all~e1io: esta y !lO otlJ 1>-
l:1 (':1Il~:1 yel l'lrdl:n jlll'lirnill:lr que 'h:1CC positiY:l y IWIIrLi-
III'nt .. ! h II:IZ y :¡trar' 11" ltiC']ICS y rclicidJde~ it los J¡alJitdltt~
dd 1II1iH'r;;o.


Elllil[lllll'l' [llJ('qo al :t!rancc (11'\ cfJI](Icimicnto y gra(:tlit!
1i:'II:i:l su ¡\i\'illll Cre:lIlo[' y ~tljl'l:I!l¡}l)se en un lodo Ú CU;I!1U:
d :lutrJr di' 1:1 naturall':'.:I [l['('\iellc en el regimcn de sus m:1fI-
!l:dlls desr!,) I:l crC:lcinll dd hombre qne del sudor ele 5l!
r(1~t['1} kt]¡i;1ll1liS de permanc;ccr en la tierra. 111' ar¡llí fílrj~jg­
ll:¡,JI) pUl' el SlIpremo 1I:J;'l,¡Jnr la :inatasis (Ine hi(;l'ye fon:,,-
t:1!ill'IiICíltl: ~uhl'e h 1'~[lcI'il; hllmana, y por pilo exige el dc-
llt't' d,) !.o¡])) r:II'illl'inin por procurar en adquirir y IlaCl'['
],Clr' :uki:L1!tar 1:1'; illtl'\igl'lll'i:ls que ~f' hacen sllSI'I'[ll ¡¡de:; el:
Jos rEversos ranlOS I'icntilicns litC'r:1rius, facultades IfIeri';¡I!-'
íill'~, arl(':" :lgriclIltllra, I'IIYO C:1S0 es el COTljulltn (lite
;,[rat' al J¡omhrr: it, medida de la altllra en que se encuentran
lo;; ('qadn~ sJ)¡:i;¡II'~.


\0 1llC'[If):- l~xi~te el dl:1J('1' dclllombrc cuando se ye :nliP-
naz:¡da de plagas y calamidades la patria ell que mora t:lDto
por los ma!¡;s y clesúnlcnes de las costumbres públicas,
VI


':uanto por carerc!' las muclw¡\umbres de los rci'\11'SOS 1)['1;-
i:i~lL'; illdi~[wnsallle5 para el s()stell¡mií'ntlllll~ h ,ílla ll\Jlíl:Jn:J,
')01' [í),; :t!JancloHos de \1)5 '~I)hie:'llll~ Yil'íil~()~ \' ll('<.;li<';(~IJfp~:
)' Ú Jill de llacl't' por rem,::di:lt'I'IS I~[l nl:¡lltl) ;::¡)Il:' l"~ taIlI-
bien llI'genlc y necesario salir al enCl1elltrll ;'L (1ldo !JIII:1i In-
1ri:'j,') ~ill l'l'[Mrarl'll los (lb,L\Cll1()~ 1!1le ¡lllilí"l':!11 pre,,'I\l;¡r (L
,'1 (~:¡'I1I~lltl'(), ~i l:t l~anS:L y orÍQ"1l ;1l'r:ll,I'a,I'1l di'! (iIlIJil'I'll()
PI),'!) \'¡g<ll'¡\~¡), irn!l";I~il en' Sll~, "\1'111'. :'1 I t:IHI:\!'ll' 1:1 ':¡k¡li'illll
:k '11'; hlt,l~ y dehiiid:ulr's: ,.;j fil!.'o!: lo!cr:lIll<' \" a]J:llllIII¡¡:l-
-lo '~i'iit:I'ún' l!;lcI:r,[! púl¡liras y lIntrJri:ls ;1' nI! ¡J,: [l'lfl['i'
:~n r,·li"'\'I; :';I1S :li:(n, y d['spl'I',(i~¡:lrlll" rI,' t ti 1',ll'n1:1 qlW
;'.:' l':~i'e el 11:II~cl'k rl'\\'()['l:¡]"1' ¡JI: '\1 tllI'i'i'¡a lll:Il'['!i:I, ;1\ltc~
¡111' 1'lll1dll7:[':L ;', I()~ E,f:¡I1(1~, :1 j;)~ SI:h\:l'~:llU~ y ;'( sí l1lí~mos "1


,':1:::1' ell l()~ Illas flllll>[¡l:i ;tl)i~ll}IIS.
P\:i'~ll:l(lido de [~,~(:\S \'I'ill'l':1I11J:¡,; \'1~I':1:1I1I',' lk l:l!lt:L tra,:i-


,:¿',l:l0!!l'i:¡ Y morid\! [~\ :tul'-l!' Ik I"s 111:lldL:IIS :;c:lllirnil.:ntos
no 8:'C:l~I':I' ni oillitu (,\l~1I11,)~ 1'~II'!l :tl ;1¡":lllI'l~ Sill mas l'rn-
L~2['¡\lll ni :llnpal'il qUI; I[IS ".~ ~Il ]¡lllllilde !l1:"'';llIl:l 1'1111 lil.'>
m,"rit\)~ I\ll'~ h:lün:lll1i;í!II~ air'awcll l:L ('jl~IIi'¡:l y YI'I'[LlIl d,'
l¡),~ ¡JI'lb:lluiI'IIU1S y !ll'[)pl'j,it[,S: ¡nI' cii'rtll CJIII' Silll j)il;\!
!'i)~II,:'¡\;, 1:1:' ¡:()II~lallll':-; \' l:lr~as t:lrl~:\.S t:L1I f:ttigl)~:IS ,'1111111
:\I1idi';'ls '[lh: ~ig,¡ Iles,J,~' 1'1 ;:111) ¡Sf¡!>, ('Oll la ;111I\lillll\ di'
('I'¡l":.ill:¡s illstallci:ls ;1 S. \1. I:t 1'[!illiL n,I\-I:1 l..;:¡j)i' 1 1\, ,,¡ Ur)-.
h'.>I"1U':lpl'enw di'l E,l:H1II, :L I:tS {JJI'tl'~ JI:li'iilll:I:I:S Y 1,,'Ti
¡~IS ¡¡~[i;iít:l~ pullli(::u:i1lll(':-; .'1' ¡lhl'::> iI¡l)lri'.-:;:I~ y ellti'(':_~~lt!ll:' [1)'\
'"1"1'1:,1:11'1','; :'1 111l;;~ll'lI~ l'I'[lr"~['ld:l!lk:; I':i CI,ll'tl'~ y cjl'i'lll;¡d:,:,
011:' í lij'l'; Ir)s :'III'!ulll, [],: 11'1i'.'[i'Il [I'i'l'illJi'ill ('1111 1'\ Jill !:LI¡
~'II) d,' 11:lI:e[' pUl' ¡¡ll'i')l':,I' la ~:¡,'rt\' ¡)(' 11\!l'"II'I> p:li.; ['11
;~: !:,'d'~n el,' h rcf'll'm:l de ~\l bllell g'l]¡i"I';1 1 jlll . ;itirll ¡'!l:ll:tu
:1 ]U~ iliklalltus IIl:ltl!l'iid¡;~ IIll\! [11)1' ill:,L:t!lll','; 1'L"'!:1I1l:l b
C.'jI:) ¡LI.


Tt'i.;tcs y fúnebres ~;Ilil ll:I~;t:l el día un YI'l'lhl la ¡'lllllpl:t-
;"¡ji'j:, ¡k los CUIl~tall(CS lL¡lJ:ljUS, fatig:ls y c\li\l:l:ljSIIS cllslcs
~!!f!':(\iJ~ eiJ o,;a~jonl:'; !:[)!l :íl;il:diILlIl\:~, I'l :[\':1]) IL: l!¡;g:l[' :L
':¡"3eguir Ull hil:11 útil cumo' tra~l:e!l¡JcIlL:tl laMi) al 11il'lI del
p:ii, '~,)!lh) ;l h [l\;rmilllC\F'ia y ('on,olillal'illll dl'l glJlli"l'IHI S\l-
n:'¡'!lH) 1],;1 ¡.:.;tiul[l: eH VI;l'd:lIl SI: I1IH,'11 mi, ¡11'11;I"'[()S y 1'1'11-
¡,'hitos si ]lica lllereeiera (()lllar~t' el) ;'IiII~i'¡I'i':iI'il)ll 1'11 id,,; al-
1:1, l'I'.gi'JllcS y'se aeor¡);lLlll :tlglllI:l~ :lIlii),,'illll['S flll'f'i)[l ):¡s
m~niJ; hasta ~l\ll' llegaIldo lIi1:ts:\ IH'qr dl;1 ]II','mill qlli' !I;w
I~c¡bido, y otrus yolviC'ran en rOIltl'a y WQ C¿¡,lIsar:lIl las reso-
VII


lucioncs fl(~1 gobierno g:lstado y corrompido dcl Estado bas-
t:llltt'~ ¡]i~gll~tus y:lI11:tl'gas c(JHS(:I:uc[]cias tanto Jler~on;des
como pl'ellnial'i:ls; jll:ro ~ig\li(,lld() toda\ía el tema de mis
CIJIIYil'l'iolil'S, lllUÓl'eUW :'[ continuar el iJacer la prcse!Jte obra
ni! lili Plllliil';)I'ioll \'l'l'ticndu IHJr fl111d:lllwllto la brel'c rccu-
í'i\:ll'i(I!I, 1:1 IlisLuria de la causa y nrígEIl du la rt;ndllciol! ps-
lall:íll:l 1'11 :~urlipa IIpsdc úlLimos rl(~1 pasaLlosiglu, la queaulJ
ClIlllillt'!a y sigUI) 11~,sLl Iloy en Illuchus paises y 1;1l panicular
CIl ,':,la !lIH'stra Ilcsgraciarla E~pal1a, que si \lO se b:lce por
('untener y ('llllar (Ic Ulla YI'Z, f:tblisimas (ollsecuC'l\Ci;¡s sun
la~ qlll) n'os 11:111 ¡JI) ,/Ill pCIlar ,\' :,traer allJ1 m~ls qlll: bas-
ta hil~' l(),; :.'1':i\'I)~ 1II:t!I','; qtll~ Cíllltrisl:lll y al1igcll Ij;l~l:( clc~pí­
rituy alma :'¡lllt!ilcorawll lIullIaIlo,dcnnestra arnalla palri:l.


1.0" ¡lJll'!igClltc,~ iL'dIJl'cS o\.lSi:\HÚn en este peCjlleiln vo-
111¡¡11'11 1':\PIII'stO:) !II~ I:tll('l:~ ilJl[iIJl't:llltcs oc lus acollteciwie!l-
¡o.; i'lI lo~ 1I1:IS 1I11lali!l;s qun lmii:rilll 111i!ar en el celltro oc ia
Elll'llp:l, sC\r:l!lllsde las Ili~L¡)['ia:;(lc la Francia, IIlg-latcl'l'a~' de
\;lriih ('sl:lil()s de ;\Il'malli:t, :'l jin de lJue puedan fllrmarse
un:¡ \Iit':¡ de! (J1'¡~en y f:ttaks acontecilllicntos lIall dadu al
iJl'LI\' p;lI'il'ICI) lus rL'HIIIICiollarios liLlel'til'idas: nucstr(\~ kcto-
l\.'S e~l:111i:-;l:IS, nrnp;[(lo~ cn sus l:Yelltu:1les ocupaciones, ú
I,(,('ll :l\iciolLlt!()S il ltls estlllliDS l1i~túri('Os nu pucch:n Ú !JO
'11111'1'1'!1 IIi'lIp:II',-;I' 1'11 l'II'lltl'cklliilo C:SpilC.io, que les imJlul'-
1, I'¡;¡ ('il l'lItd:I/':: 11'11\:1' r¡ 1:" i:)\'(~rtir (;l! prololl¡:llt!U lil'tllpO
iiJl;i'ill'¡I~:lIl:l; \,:II':l !III,]I'I' l'('jI;I~:lr l(l'; ]1:1Sl:llltl'S y YUIUlllillO-
;'\IS l'il'lilpl:tl'",,; IjllU :,,' !'lIlIl!l()IICll 1111t' (;lIla Illla de I:ts rit:l-
ti:\..; lii'[II!'!;'';: y pl'i'~I¡;ldid() t'l autl)!' q!le COIl CSlrJ f!eljlll:IIO
t¡!iU" ¡11':!I':'I:; it:Ii'('I'~I~ ('I!II b sn!icil'llte intu!i~ellcja 1i1ll',;tt'liS
!I'¡'llll'l':' jI:ll':l Ijlll: jlUI;I[:11I ~~Icat' \lila idea y forlllar UIl i'OIl-
¡,('¡dO :11'1'I'Llill! lit: la (':l\l~:l y Ot'i;';CII de 11):'; 11l:tll':S (j ue bo)'
;111111";[:'( i'I'I'lilTil:lldo y ati':I\I':,allllu el J1l11ndo llrli\el':,al, que
I'llfldlll'l: :'11':[('[' y :'1 \ll':'I'ipil:iI'Si' el! llll ailimllJ, y l:L urgellte
l¡¡:I'\'~it!:ld di: II,il'l'l' 11111' 1'1'I!II'di;lrles,
~Ia" ;'[ Jill ¡JI: C\jt.ll'l!lale~ l:1l1 ~Ta\'I!S COlno trascendentales


lln \l1Ji'du lun!!' !ll1.'¡¡II~ d aut(ll' q llC ILlInar y ('scilar :'1 lodo
i¡\lllllll'c ni::¡\1l que ~I.' l1:tllc t!()lllinaLlu dc:! S:IJ111 f'orazo\l, ila-
Enrll' y I'vil:tr]¡: ;'1 ¡ill di: !JIJI! ~:d;.UI:l cooperar y á lJacer COIl
Sll~ :illxili()~ de n!(II', di' CUll¡)l:illlielltu y r1islHlSiciollcs para
]1(.1111:1' C!!I}IW[';ll' \101' I'uanl(l~ ll1e¡Jius l'stell a\ alcance ú. fin de
11:11'1']' plll' CUlltl'lIiT lo:; Illak~ que \lO sol(J hemos cxperimcn-
tldu !last:J. Clllllí, estamos tocando por de~~raci:; bcc oias, y
VIII


hasta amenazan en lo venidero no solo á los presentes si-
no tambien a nuestros descendientes.


Ciertamente que solo el alto desr,o que aninn al autor
para yer de Itaecr por conseguir un lJenep[;'u:ito;l la ll{)flr:L
Y glorü del Dios, el asentimiento de los gobiernos tcmp(lra·-
les ele los Estados y al bien y felicidad lle IllS puehlo~ s()ciale:"
es el unico móvil qne en verdad con tauta valentia como
heroismo se presenta hacer y ú practicar cnanto (~sll') t~n d
autor dü su parte si bien dCSt'spcl'anrlo dd ningurt poder
influyente de su hUlllilde posicíOll que oellP:t tle il\lcli:-U'llcia,
estado político prúclico ni !lIellOS eIl la C:IL'rera cielltilic:l fli
literarias que pudieran dar el alil'iellte atractivo il la kyen-
da ele este corto VOIÚlTIt:ll con los rawllall1ienttls \" {'~1i!(J
consiguientes al fondo de nuestro prIJpó~ito, y dl:l'l:t'r:It!(1 así
eOIl I:L lmella f('~, frallqnt;za propia dcl autur, Sil (;11';"11'[1';' y
eOlldieioll !lO re~ta que hacer p:lra con nuestros c:;laili"tas ~i
denotasen !J:dJcr alguna falta ú d¡;J¡;c[o (le WI'J'¡;l:ciulI Ú (;:;tilo,
queda citaclu se L1ignen cllllceller ("OH lJelli'pl:lI'ito SI! ¡Ji~inlll­
lo, mientras está cOllfiado :t!tarncllte el¡ la coopel'JI:iull y
buen óxito por el gran poder del Allí~illlO.


,\Lu.1riLI á 1. o de julio LId allu del Scüur 18:m.-Ji. F. !J r.
INTRODUCION DlALOGISTICA.


Al homlm; (los ('osas acompallan en 1:1 afeccion en el ór-
(kn lIatllLtl, la illlcligl'III'i;l tli~Lt'rnicnte al comencimiento; y
sus (h;~c()~;!.~ p;l~illllt:~.
l:~ llls di),' 1J,;W i~ I'ct' i 'J~ de q u I~ eIl el ,í rd t' n na tu ral es t:1 J1oSI~i­


¡Ji; :;! ;illndll'l_', ~c CIIClIl;lllLlll l'il :d¡jer!;¡ (l[losil'iOll ~i. [)(Jl'IIU()
(':1 1;1 pri!lI!'t'11 :IITI'glúIIIIII,-;¡; COII lu,; adl)~ eIl su vida al IJt'dl'n
llilrjZl)flLll k pri'~i'l'illU 1;1 ('l)l'ctwn inkljgcntc, seposesillllil y
JI) a trae; 10:-; ji i 1;1\ C~ ~' i'1'l i cid:u ks; y por el Sl'gu !ldo en trc'~:\ nI! (J,-;e
sir: iiIJlill~~ :'( S\lS idl:a!t:s rap\'idws lu comluce hasta los nJ:\S
arO¡'j~m;),s tlcclaltlari()IIl~S,
ll,'~ aljui qUI; ,'11 el 1ll\1\l11tl milllcrno se a1isi:¡ron los iIICIU-


tl)S illlji['(;visLus lkj:'tll¡[nsc sedlli'ir pOi' las vociferaciones de
llis ¡¡Wr!Cl'lll)S Sldbl:IS, y elll'cnagarlus en sus alicielltes uto-
pi:,:-; !Id :'1' 1il'¡ielll'li ll:l,;ta vl~lIir:'t encontrarse con las mas fu-
IlCS[:(~ [ll'(:r:ll'il::lcjolll','.


El L'xv((li,;i~ (011:1';111[1' 11,: lo;; abusos por los mandones á
11):-; ¡WI'PClLl(lorc:-; ~c dej:lll :sentir al 411C menos las cOllse-
('lIl:IIi,i:IS fllnbl~ls. ,\~i lu nll1u.3 :l hacer yor y ¡]emo~trar
kl-;t;¡ I:t ericll:nl~i:l almas esliíico COl1ycl1l'imieíito; tal es el
pro pl').,i lo de hacer resal tal' :1 los lectorc~; pueden persuaelir-
se y ltal'el':-.c Cilll Lb mas íntim:l~ ]lrcn~nl~ioIlCS.


EIl I~~t:l bl'erl~ puroral,'illll y CUll Iluestra cxtract:Hla llisto-
rú ck llls :ll:()IIlL;I:iJllil;nlu~ :l1:Jl'ci¡Jos en Francia, ¡':spaua,
EU!'(I[l:t y hasla cnl'l lllUllIlu dlte\'u h~n suscitado tantos y
tanto:, fe 11 ,'ll1lel lOS (le lermr y ele :1H\ar~Ul'a en el medio ~i~lo
que 111:v:Ill\()S ]¡:I~t:l ;ujlJi han reportado los e[lcic1(\pcdi~l:l;;
y :lllll eIl lo \'l'llidcro deploran y licuen que deplorar por los
ti¡;Jf1 plJ~, bs ~1'IlCr;¡(' i(lIle~,


PII!' los l't:sull:III():> IIOS proponemos demostrar !tasta lo
mas claru lo (ILlE fue pusciJo el l1omlJl'e por su criterio y
cOll\'icciun para ¡jil'i~ir~u, y por otra embrutecido ti :;atisfa-
x


cer el gOC(~ de sus pl:lcr'ntrras lnsione~, y Ilil ol¡"bntl', ilt!()
lo nno atrae los lJiQncs ~iJlart:~, y por lo utl'O Ii' ¡',¡lldlll:,;
al mas [elJellrosu y IhCUl'O ~al'ea~lll(), ¡1(']'Ol[lll' :,il'lilllJ ",~\I' 11'L
[1: n 1'1 In ,;u o [,Ill fu !les to J'()SU ltall o por el [lec;-¡ el o, Ij 1 í 1: ro !lit: tí ,') d I'~­
«le ~11 creacíoIl (lomíll:,:d ltUl1lbrl', !;l ,'j¡:I'Il\'illll di' I',k IJil,:
le cOIlduce á su lldcriol'u ¡lasta el ar()l'i~[lJo di: :1~I'I¡\ar I:O[j'-
tra s¡ mismo y sus lll'u~el\ilorf's.


Sil'IJlII) este ali,'il'llte Ull nm'ntl) (:lTllr 1[11" 1'11 \,lltll)'
t1n[,) arl';l~ll'a:1 ~ulllir hasta el ;¡]Iis\llo;'¡ h "~I'l,.il\ ¡llllt::II¡i"
recollt),'i¡\o Ld 1:lInw Cil si es pUl' el jllicio ~L'lIS;,lll, S(' ("llillil)-
vierOll CII los prillll'ros si;:;lns dt: la I'I'L'ill'i¡lll 1;1:1 llllllldl) 1'11
:t,:at:lr y rel'Ortl)l~Or h eselleía do J:ldi\'illirli¡d, ('¡11ll11 ,,1 :,U!II!',
sl):;I,~liel~iJi' y ¡]c:;tl'U':lUl' ¡jo l:t ll~,\\ll'~dl'i,:l i, I¡l!l:d::!. \' ck I'll:,fl-
to C:iL'¡ ú b'üsla y alcnllce :'1 IIIS \i\ii;l:tC':i. ' .


EIOUlIlipotcllte illl'lllldi¡:r:¡]() ei\ el IJillll!>t'I' 1'ljtlir-ilJ dí,,;-
creciulIitl pilLL que se nliliz:I:iI'11 ClIlll,l ::¡dl"ill'ioll [llldil'!'il ro-
no!'cl' no :,I,!U al Criadur dl'l Jirlll:llll¡~lltl) \' ~'l 1\~lilll:II'!I: \ :'1
qUC'l'I'l'le y ;'[ auuCir!¡: 11:1~t:l lo m:IC:, ;;i Illll¡'I¡!~lI 1':11':1 q tli; 1:1111
su tralJ:t.io Iliciel'a por :ulquil'il' Lts ,.il!III'!;I'; I'IJII:;\I iI[IJír:I¡'iUIl
(IlIe (J¡'!li~l':tn :ltr;¡cr!2 III:~ r!'lll'l~ l'U;hU~t:I!I,'i;lks ¡'Il 1:1 Il':líI"í-
toria \¡Ih de Jos !llnriHllll'(,,~ lel'l'btri';;.


El Iioillill'u Ill'~:\n¡jIl~C: il ~U¡l't::l'Sl: Itl i'uiIL,¡j1) y 1I11S('n':lll-
e i:1 1 k ¡ .i Il i e i o ti i ~ IT ~ ': i u : 1 ; II q lll', ti J¡ 1': [ 1.111 ~ i, [11 ll' l' I i 11., I i I ¡"
tll'i (l u 1 () r d u 1:1 e r i .:: tu r a lo el lit! ::! ¡J Ii ! l' l' l' : iI ,¡ ,[ i 11:'1 ,,1
l'lls:t!z;lmiCJito ,11' h l::Jtllr:: , 1"11' '¡I':~~I':i('íil ,',::1\ !llí,"III:il-
~e ~' ill'.j:lIldnse al':':t,.;Lrill' i'l i:L" ii!:;~ii,'ili'i(lI:t,~ d¡;llll:tll'llt'l!li~ll,
E:C ('I¡[j,'C(,II':L ;'L SllS ¡l¡i,'llll'; [JI'WC'I).'i'¡'::, JI{l1' 111;IS I\\ll~ (',Iil"
dm'.'a ,'[ stl¡\lir en los :tl)i~IlIIJ~ ;'1 sí 11l'¡JllilJ \' ~I tuilu~ ~l!:i ::;ell¡,~
, 1 •


jilIltl"~.
'Yi'r¡J:u]e" illllarU:b ~on esL1S l:111 I'i(~ll,l:' l'lllllll ill(',llllc~­
till¡J('~ q Ile e~lall C(Jllc~ii!!I(ld:::; ell la;; Ili~\lll'i;l~ di' [11:1,1:' tii'lil-
pos, y ('Oll mas atr()lli~¡wl;; d"~Lk ius ¡'¡Ililllll:) ~i~I(I:; ('11 Ijil::
('OITeíllOS IU.-;t:l l1l11~slrus di:lS IkS~l'<Jxi:ldlh 1[111\ \"\11;:11,: ¡"JI'
till\:tS lils [I,ll'Ll2s Si.; hall,:1l pUl' el UlJiVi'1 ~LJ l¡i¡]¡it:lIl,]u ius Illl-
m:.tllOS seres.


Cll:llll sea tan \~lal'll corno wnVillCi'lIte 11:1~[(l el mas r~'¡"li­
CO crili.;l'iu IIUf' solu la ,.;¡¡jl'l:iIJil y O\)'I'I'\"I,.'ia ell la e~I)¡~i'i()
hUmarl:1 dl~ gl1:mlal' las l'U~i:LS 'IIIe díd:ll':l ,'Ijllil:io tliSI'I'C¡'ill-
!lal (IlIe e.-; el IIlIe tan solo le r'~[lOrl:lr:1 l()" llil~lle:; dl'l I'i'uf,(j'e-
Si) 111; la ci\'ilízacjo[j humana aparl:'llldusc du tall Cl.'i'll:ra luz,
entl'cgú,nLlose ~l sus ruinosas [l¿lsio!les, lkgallLlu lla:ollJ. el ue la
"\1


prcnrir::lcinT\ que con su::; diaLribas soforistas le causaron
In,!:1 d :¡parl:,mil'llt() y q ¡le ,í; tra.ic'!':l 110 5lllo S\l atro-
ni smo sí qlll~ tdlllLlien il:l~la :,u ruilla y deslruccioIl por
CU;I!IL) el 11:li'I'['.."" ;11:L0 sí Jlli~lllO que ll'aLIl'a de perseguirse,
,le: :ttTili[}ars(~ y llasLL l'ellucirsc Ú la nada los mismos seres
Cll:~allll'~,


JI, T:lll llo[;llJk y 1:llllPIlt:iL!:: es qur; a~i C(~IDO I'~ tan
Cltlll) y llilsitiYI) qlll~ ('j\ III~ [ll'iilll'}'O~ lielll[lus de 1:, i'l'ca-
('i!lll 1i¡11\\;l1l:1., (,1 UllilíiplJli~IJ!I' :d (,11f1~¡:-:I1:trlil ('1) ('llIlli\"('J'w
1\0 !I; ('1I11I'(;t!i('1 lIlilS ljlll' ,ll l'I)!lili'i[iliellttl di';,','CC¡Oll;¡) para
ij'll: "()llftll'llll; :'t ¡"I jli'(¡('UI':ISI; 11:1('1'l' lo:' ::tlelalllIJs quu le :,ll-
gi:'I'I" di' t;¡[ mlllllJ I'ill; y es ('Olll() lo \':111111:' I'ilil~i'~llientlo COIl
d \1';ISI'11I'~rl di' lo." ,i:-:ln:;, i'~LII e ,e; , L'JI i'tLllll,) ;'¡ lu~ lle~í'LI­
j'l'ílllil'ltlll,-; y ;,tll'I:II!tl'~ po!' :¡jr::I!!1Il~: pill:ltl\l,~ lk lIlilS \11'1)-
~II"11 ('11 ('i ,',!'r!,:li di: la I'i\'iliz;¡¡'jllll ~1:ci:ll, ~:l:1 :'UIOI'Il ('II:IJlLo
JI) l'I):li:,:l'Ilil'I!l(; :'1 1:1 pIII'[(' cspi¡'iLlI:ll, c\I:d es tal! ~ulo el
(il'i:-:I'II )' pil,t!l'a l'lllir!a¡:li"ILII dl' I'IlJIUcer I'l homlil'l\ 1'( :;ll
:':'Í:lrllll' 1!'i1':1 :111\:1111' y alTl'~l:tl'se l()~ :leLU:, (It: ~u "ida en un
1,1::" 1',í1i :11'1'1':-:111 :L I:t ~a!ll:t Il'~', 'l1Ji: c:; ll) (1IIi,':! t¡liU :'1 h
1"p,I"¡,, l:lllll:lll:t :dl':tl; ('1 IJil;ll y Il~ Ilacc L1S lllas iJaLltilll'ü:iS
Ír'lll' ¡d:ull''':.


1'1, Pll:'~ ,,¡ i'1\ el tr;!~c\ll'::O (1,; los lil'm¡)I)s SI)\) Lill ,::do
1',IIIJI,'irl", 111, :¡¡JI'hll!:I, tI¡; \(I~ "¡\,lenLe:; 1'1\ l'uauLo itl::s j'til'-
TI};1.': ¡:ifl'I('i·IIL:!(L .. ~ l::lIILlll'l~ y !1ill~ll!l:l en la parle) espil'i~ti:d
fIUe ('~ ('1 lJj'¡:I~'¡¡)ill d[\ t!lIL¡~ t'.iU:1J'j:t:: y f(llicidaI1L:s, ¿c'u:'ll es
l;¡ C:,IIQ'! I:II:'¡I 1:;1 ¡J,: ':I'I"? l:l 1':111:1 ¡ji ' !'¡; di,i[l;! !lo\' uu d;'tl'~cl¡)
1:1 \'l\:L ill'li'i!I','¡IlI\ 1'1 111;: 1'l!I'I)Iri~ ~Ii,'i:t!c;,: l'llll'l'~ar1()s ;11 ;:i'n-
ri~<lJ!) !;¡illi":lt:!l)l\~ t:¡;\ ~l)l() d,~ 1I1.!il:t1' su~ c;q)l'ij'!lo~ Y·~~:Llisra­
,'1'1' ~:I:; 1'::iil\II~II~ tll'~I'I):;, Ilal:l~:ltlils pi Ir sus :t\!'ani';':!s npa-
;,'~t\!!(··::!~. ll:'~:,J¡ld!) l:t I't':did;¡d (;e ¡()~ LC'~'llns llliciaic:s li;~:--:ta
11) ! i !tI; ~ ti:' 1" ¡ l'I'l':: i 1 ¡] 1''; i 111'1 ¡ 1111 l' iOI1I':;.


1:;, Si I'S II:!I'~ 1II1 f)\;t! I'I'ilL'i'(';¡J¡Je ('1 r;\le ;¡parccli'i'e cn
l:t ~>I~¡I'd:ld 1';1 1'11(111111) pUl' l¡;,; i!:EiUI'i~~"I'II¡ju,;, lus t{);,cil.lns
1':,it'I',J¡'I'('-' q\l,; I'IJllI:;l!lll ell ,1\ ,ii;;l pl'\!:lil'1L Y 1'I'iV:ldl¡ sin
qll'\ 1,11,)- ~I' 1'lllllIIVi¡'I':IIl, j','; !:J1i!(1 lll:iylJl' lll:tl el quc Tliil'arlú
y liJ,r{\1'1c :'t 111:; Lilt;lltll'S y II's ~I::tll CI1;I"cnlidus \ tolerarles
'¡Ii;j' :;1\, jI,UII'I''', ¡klld'IC;' Y au!nl'i¡Lllk" que C'jC:l'Z:\:l .;nl)\'¡;
d! ,)., !llld, '1', yalu l' (1 t! IIIll i 1I ii) l'i 110 ai' u ¡] i l' :'\ (,ol'l'egi r\(),;, :'l
:l/:(lI\SI'j:II'I(~~, ~I n~pl'illlil'it'~ SIIS f:dlas ¡'¡ :1I111~U:i por lo:, IIUl:.l-
:)11''; l!:IrlOS y p(~!'.illil:ius iJlIC c:lU~:lrá no S(:Iu:'l:si mismos ':omo
:1 lu:!os lús tnlJitanlcs; y dc ellu no hay touo rezable cumo se
XII


ft demostrar del modo mas cierto y rasilil'!), segun hien lo
aereLlita la historia contemporhnca IIniYI~r~:¡[ de lodl)s los
tiempos y en extracto fllllcsto n~sult;tllo sU\)Il:villic['OIl {L la
FralJeia, Espallil y europeos paises,


IIL Demostrado apC\t'ececfl ílllC'~lr:! rccopilada llistnria de
Jos tnrbulcnlos rcyolllciollari()s del (lrllü, (JIII; I:ts mfJI\!:rnas
S(;('[J.S leyanlaJas con hidropesía por los pnrirlopedi,t:ls, :':0-
[islas illlminados reunidos en la dd ,i:l('obitIÍSIlIO lit'llen ~II
origcn de~tle la órelen clt, los tf'TlIpl:lriut' leralll:lrla en el ~i­
glo ~Il y c1isuelt:1 f~n el del XIII pUl' h:t!lI'J' male:¡(¡o l'llll ('~­
citllil;do ('1 ori!.!ell 11e ~\l instilul'il)f! CI);1 :<llS :dJlISIIS y 1111('-
rancias ('X('(:Sil";IS jlor ]11S 11l'('I:I,Jr:~, sus [,rlll'l'dcl'L's qlll' Iucl -
go ;¡po,Lilanr!o los m;¡~ la !'('li~~i(jJl dl'i nisli:llli"II'iO (¡:ranLi-
ron la sc!'l:! lIl:lsl'llli,':\ :'t q\ll~ drlll~11 ~tl ol'i:':I'n liI~; (,:¡\lilli.';t:I~
y lulcr::ll(),;; II'r:lllt::1!1l 1~1I el del '\1\, Y ~i~llil'lldll SUI':I!!.';:: y
flllld!lilenlu [ll(laS J:¡" dl'rn:ls ~CI'l:iS n:llllid:¡s ('ll'lllilliO ¡JI!
lie: :\YIH fJue t:llltO:; :; ti1ltO:; rn:l!es ha :lI'l':ISll':llI() :'1 LI ~;1I1t:1
I~k:,i:l ¡JI' .Jrslll'ristll, :\ sus l1lilli~!rll~, :1 llis ~nlll'i';lrlli:' y
i()llirrrj(;~ de 13. lit'ITa, y á la ~:;Il:l IHor:tI IIp lels plId¡Jo:-: sn~
L i:i1 ps.


'1 ;), ])oln]'(I.'O ('s jlor cir,lrto f! 1(¡¡Jo fl'l'Yill'l1s() cristiallCl d
ronsirlerar los malC's qlH: han traidll \;¡~ ~ed:ls:\ las ('['('I'lIcias
H'lll'r;llIllas por los eisInas tal\ ITlIcntps 1'1)!1W ('l'l't'liten" que
1i;ln introducido loi' ('nl'i('lilpedi~l:ts, I)(I!'I\"I: 1'lllI'rilldo que
alr3.ycsamos apenas d:l :;ell;¡\es de ,';1/ ('xistenli:1 ,ira, no
solo (:n la lI111chedllmhre ;;ilIO :ltlll 1'1111'1' I'i IilislIlO ~:II'('rdo­
('io: c~lo e:;, un [wrl't'ct!) ~;li:erd()ll~ qlll' i:IIII!pl:L ¡,on el 1!i'!Jel'
!lu su loable lllinisti:rin, porque :l[lI:ll:\~ ~I: l'III'U('lltr:t11 :11;':11-
110:; qllc resalten l'ull'l' la gCllel'::litl:ul 1'[111 (,1 d¡,ll1'r 1(111: :'t to-
dos impone el sacro celo e\';lll~l'lií'(): y :,¡ II)~ ll1CJr:lIlilrc,,:; (':\-,
rceel1 de ill~trncciones y de pjl'llli'lflS ¡JI: SlIS padre:; ~~~¡:iri­
tuales, ¿ cómo !Ja]) ele aprellder it (Ills('['\';11' y :tll!':/7:11' ('IJil
amor la pel'rl)l'e~(l1l del 1lol11bre lJue ~nlll 1:1 ,¡rllld dilill:t es
la qnc taIl solo la remonta y atl':IÜ IIJS ~:!ti.:;r:\('lllri(l~ pan-
bienes?


1(i. A los soberanos y gohiernos por h f;:1Ll d(~ ~Ilmisiorl,
acatamiento y re~pclo, IIIS Il!II]';¡¡\O;'(:s de 11l~ pul'l)¡()~ ('limo
debieran :'t sns gobernantes, por rO[)~C('\II'TlI'i:1 de lo;; anate-
mas fulminantes de los ('f)I'iclnpellist:ls ('ontl'a lo,: glJlli(,f'lI()~
qlW (1ominallan aunque l;ulliJiefl l(¡~: Ijue ejel'cian y ;!Un /¡;tS-
ta hoy cj\;rcen el poder sobrc las masas sociales 10 han [¡c-
XIII


dlO tomo en tlcrndw ahslractivo y con un vilipcllllio tir;l-
:;,:¡¡ GllillO si flle~,~ un rigor absoluto obrando á su aIJlojo
,_'xriu~i\'i~lIlo, uIIHLuH]1J que si los Illlchlos Soci:l.les lo son
l:ll'<l sustl:J\er y c~L't11 lJaju 1~1 domillio y o])edil)ncia de los
illdi)n)~ lo I'S lura l!star ~r:gu ro con un gobiemíl j Ilsto y pro-


,,(:dOI' de! SIJ~ IJielws físico:; y lllorales, y por ninguna manera
'),lI':II;"lar IJajo el emblal'iu f'arricho del opulento, quitando
,,1 ;]1:\'I'I:li'J de! los umisus para slljetlr CUI1 cadenas ú sus scr-
,-id(¡re,,;.


17, Los rn:tlc~ que ha traido illas sanas costumhres so-
,;¡:t!es ~ll~ dt:rnasias son i/lcalrulables, porque ya se ve, en
ua p:lis qUI! SI.: vil'(! si/l religion ni llul:l1 gobicrno, ¿cu:\les
han de ~I:r las rostlllllhrcs pl'¡\¡Ji('a~? l;lS mas de~ordcrladas
r I'n¡TIJlllp¡d:I~, I:¡ maLI f(: cn los contratos, la falsedad cn
11' aIJlÍ"Lules la falta du cumplimi(:nlo de! calla UIIO (~n sus
l'I'>ili;clil:lS uhli~:i('.i()IICS, dI) una ,ez la impudencia y falla
,1,' 1IIIIltJI" en que Llnto y talllo e:; la jilya preciosa (Ine ¡k/¡e
¡"III'I];[I':11 S8r IJIlIII:llltI; pOI''1lle d()IJ(I(~ !lO n'('I)n(WI~ n'Jllo\"-
Ji¡nil:lllo d(~ CIIIICi('IIt:ia ell ~u~ ai'l'I~, 1,;[[ Cll:lllto al P"pil'i-
tu:,1 y (~1I ('I/allLI) it 11) [I'mjlllrit!, pi Im:\'I'llí:ioll rc:perloria q!lC
¡lilili;l sll!Jre,·cllir 11(:1 :,.!,il¡ierlllJ dd E:-; [;¡¡] o , si fuera I:Olt:U
dl~l)í:1 ~cr justo y !H;[li'lic\l; dI) aqllí es, que faltalldo la L:l-
['iILlt! 1'11 I:t JIllll'\¡(:dlllllltre y rein:lndo entr(~ si toda clase (11;
IIprl)¡li()~, S(~ ('Ollril'l'lu t:I LOlllbru eH un ITUClllo (Idio
i' 11, mil':! ('01110 d l'lll.'llligo (,;Ipil:tl, Ll!lLo interior f'omo
!~x[I'l'i;ll' :;,.~ cl):lril;l'lu l:l ~n,:il:¡]:lIll'lIll\n en una e~t('¡ica ;tIlar-
!Juí;J ]¡a~ta d¡,cl:ll';¡r~e la glll:!'r:t fl'::tl'i,·ida que es la qLle [JO
1'1:,,;1, pnr ¡]1;:;g;'III:ia, 11:lo:ta !Jile se I:Ji:lll unos {i otros, {,:\I'I;-
,i,:rld,¡ ¡jl.~ IIIS alLo:, prilli'ipi"S dll:-,m;üil'o~ CUide"~ son los jz-
liiJl'.lnlcs ildi¡,julladlJs .\' jln:r;lril';I¡](JJ'I.'S.
Estll~ SUII Il's l'l'~ltlLldus tlll IkS:I!..([,;lIhbles C(Jlno fllnl'S-


('!' tjlll: d Iillllldll [ll'iIgi'l'siru 11"111'11':1 dil'j'lJlI Ins s:lll"'liü's de
lo,; l'tJlIspil':lIl'JI't',; l'1:IlI:ídus 1'{)llliJ eil ('ollclJl'Il¡a lfl~ ~l:d:llins
1'('1·(,111I'[(III:ll'ill:', Il)s 1l1:ISOIICS (';!lVillist:IS, wdLlir,'s, ilul]:i-
¡¡"d>,):" ell!1 L ¡JI: ](I,S j:tt'I¡J¡illi\S, son 1,1 illl:ln di' LIS P¡'OI.'!:t-
hil'ill\le~ del Illi:lllitlu l'~l;¡\¡\I'I'illli(,I:t1j du LIS ,'('lIstilul'iolll':;
jl,'¡itil';s, y Ilisl'I'lll:II':llI \a~ lilil'b liIJ,'I'\:\d(\s 1(IS pm!tlos 1")-
l'llhl'('s ¡rlj'J la Y;IIJ:l ill\"II(':II:ioll ¡Jd lih¡:ralis!ll() \"illil'llIllI :"t
¡¡,Ir lusl:t el üi:t (:!\ 111 \"Ill:,.!ar lit: trJÜ()~ I()~ p:,iscs en \1/1:1 dl's-
:.lL.f"I!l¡;~a('illll en lu;,; ~,)]¡i,'rlllls dI' I()~ I:Sl:¡dilS, un dl'~I'¡)II.iI¡n­
lo dc~a~:usil'60 entre los 11:tl)it~\Illcs que se ll:tllall I'X(I'lltlir!;I)
AIV


por el orbe, que existen ~in paz y s:tlisfarriOIl [lor las mas
partes del universo ;i dOllde quiera se ellcuelltren los nw-
radores.


Con el eplr/l'rt{e de Coment.:II'io imparcial, al
final de lwestl'f( ofn'(( ('1'('('1110,1; Cl1ll11"il' ('01i. l/JI de-
be/' ('u Úl.lwl'l {f l' el [u m ¡ !1()SO (/ I'f í('ld () ti el I::,l'('('-
lelltisinw Sei'wl' J!{(l'qliés del Dl/cJ'o) Copilan !Jf-
uel'{ll de los (jél'cit os rwciol/a{('.'i.


Cllan(]o el hienestar elel p;li~ 11) rrclama y l:t ]l;¡tria 11)
cxii;l: c:, un deber fJue imjlllll(~ :1 t\)(11) llllml'l'l: ;'1 illl.np:lI:r'['
S11 P(J(]¡;:' y al salir all!!lClIL'llll'(1 :'L dl:l'l'rI¡](T y llli'jIJi::1' ,~I] 1',;-
tado: ('~tu l'~ 1'1 Si~tl'líI;t dd :llil\)]' di' 1:t jll,(,~(:llte ()])!':L ql!i'
ve senlllflado con agr;l(]u [(JII el l\lnúl)!hl) ;tr\;nllo que se
acaba de Jlllhlicar sll~l'rilo por el i\w;trc c;¡pit:III gCI\cr:¡i d,)
los e,¡ór'citos espallOles, d qllc no llay 111](LlljllC 1'11 SI] ("i,í·
ritu de doctrinas en que est:'t l'Ul1t];¡t!1J las :lcl'pl:lr;'¡ 1'()f1 !)('Ill>
ndl'ncia todo homhre le~,d, y telld)';l l,il;1I pr(,~ull(~ y !lO
f)(>I'llcl';'l de vista sus dnl'll'ifl:IS I()~ dO!:,IJl;'¡lic¡\~, <JIte pl'etl.~il­
den y anhelan :1 hacer por IlJs :ll1cl:llllIlS qlle [lr()rl;~a y cono-
cen la l'ealidall de la verdadera ('il'III'i:¡ (I\ll~ L';; sn c:tusa y (IrÍ-
gCi1 1:1 (}¡)~el'Yal1cia de la I\'y tll'l ll",.:dl;i!il COII arl'l::¿11) ';,¡ las
ifl;;tl'lIl'I'i()lll'~ CjUI; preseribl; (:1 ~allll) ¡':\':tflgl'lill, d'~stl'II-·
yClld() trl¡jO~ 11l~ sen's [lO l' ill[l:tl('iuIII;S sillil';;lra" (k p:lrlid(),;
extrelllo" C]tll.' con aparicllcia d(; Sil dI'S!llellli¡]() ('(llu dI.: I¡:l-
eer el !Jiell de b p:ltria deslrtlyen l'l l'm!t'1I y 1:1 P:tZ ,C(\I'i:d.


Los [l111'1¡j()~ ya ca[Jsatllis )' l'\a~pl)ra¡]()S 1'¡¡sCJI:lIlos plir la
experimcntal de 11):; d(,sllrdl~ljJdos SI;l\tillli(llilos de ICI5 l'gui~­
t;¡S se vuelven contra {'ll(lo; persigllil'llflo lia~ta l!:ICl?I'!cS e~­
tl'emt~('cr y sucumbir {l l(Js aIJll~:1I1u!'(':;, Ij\lC tlibilll'Oll \"¡Il'C
IIl'C:SI'lILe sus clelll:;sías illlS!ll'i:,s ('11 :'IIS "OII\illll:lS \' I'n;!'l!\'f1-
tes adi\inida<lcs la lnmillll~a instrlll'l'i()11 IJillc 1\:L ~:;l':Id() :', In7.
el insig-!lll genera\, sin I'Ill!J;¡ri;o ele 110 ~el' LUí ('fllllWiilo en
el mundo artificial ni en la carrera t:il:fllili(~l y lilcr~,\'i~1,
Xy


,'{IIJJ(I lo (':; I]¡~ di~liII~lIido y meritorio en la de las :1rm:15;
j ~I\~llcll ,('nirll:s l'OllJII UII:I l,rofuI1l1a lcccion las d('m()~lr:lt'io­
IIC', apolói(icas q\ll~ Ita tcniclo á bien (lar (¡ luz el ilus-
tre IIi:r:-ollaje, :\I'l'al\t'.ulas [lor :;m, fleles conricciones en
11l'!ll[lIJ de ruall11() eslaba proscrito, lllUy recientl) cuando
SI: (~lj':(¡!ltl';¡\';L l'H d \echo amargo Llel dolor Jlcr~L'gllirJo de
~'IS ::drcr~:tril)~. \si C~, que conforme lo prescriLJc, tit:ne el
:¡\lllll' di: ('~Lt o\lra cumo su pro\lI'lsito rl insertarle al ter-
¡ 1¡¡ldl' l'SLl r;lpilh tljcada cun el tpígl'arc de Comentario irn-
¡,Jrl'ial,


El Illmi!l()~() arlil~lIllJ ¡JI'I di,'lingllillo marrrU(:s del Duero
~i IJiuI el c~pil'il\1 ¡JI; ~II ('IJIJtI:xlu J,) eS para los adl'l;II1[IJS y
ql:il'H'lllilJ;¡¡j :'( 1:1 Ik' :'11 (';U'f'I'I':l militar :" fjll() pITtC'lH:ce d
li!i'll'l' ¡J('r~IIII::.i'·, df',';1'111'1I:11I ('11 (;1 la :l¡tliCICi(l[1 l'Ulld:il1Il:'ll-
[,,1 ,1 Il/d:l~ LI~ ¡,1:ls,';; dl'l ~aL}(:r P(\I' l()s prinl'ipins, por el
¡')I'I', l¡r!I' r"l'lIlllil'llIla p:lra \:¡ :Iplicarioll ele 111S dL'i'lI)~ yel
(\:[1) l,i:IIISt!t1I' di; SIl ]'I'~\IILldu flllt: ]jO pllcdt~ SI:I' pnr ¡llaS
:! !(i~ Ijlil' 1'\:llIJilll'll 1;11\ prIlI'I11Iti;¡~ dl'I1I(j~ll':tl:i,IIIC~ !jUI' :tl'ep-
t ,1' 1:: illli';i'!: 11['i:! p::r;1 la ¡11';I!'lil':l. qlll' liO pUl'de ¡kj;II' de
['[":1'.<1; jl"r !(I~ plilll'ipilJ~ [;111 11Inlinosn::; c(¡mll Ulll t-(1':Il:d('s,
! :¡" ;I\!<I\:III III~ i'1!1:¡J;:II\('lIl(l:; C'1l 'i11U 1,:;[:'lIllus::das ,,:~ [I'(lrías
( e la I:n!li:isa olJl'a IJe! ilustre capitaIl ;,;eIlcral de lo~ t'jl'll'j[OS
( 3[lallOlcs.


íli"11 Itl'('I'~ari(\ 1''; plll' ('iertu llamar y excitar ~l 11U('slros
"¡¡li'!IUil.,l,' :'¡ lirl di' 1J1I1! IIIIS :'1 11'1':'111'1'111(15 á a~l'lIp;lnIOS á
! ['11:11')\'(:[' I!I~ :tI\¡Ol;ilill)~ Y llll'jiJr:t~ Ijlle tanlo rcclam:lll el
<11)<',' de Lh ":tI'l'I'I':I:;, :a;; LIC111Lldes, la::; artt", la a~ril'ul­
t ¡li, la...: 1'!a~I'S ['i"ll\i!il':tS, ,'UllIU talllhi\'ll al de Clbellar {~
! J>I¡'lIir ;'1 la iglll)Llll<:¡~l tal\ ~ul1la (jllll abate ;1 Jos i:':1l0111i-
iJ,ilit,'" :1 lill IIe: 1Il1'j()i';I:' las CI);;tlllnhre,; púlili<,'cl:i, á ~ai';lrlas
:(1 l[i, c:,pi'I'l;'lI:I\IIJ, ("lliIlO~()S quP las CO[j~uml!n y ail:llt'n
I,,!'I:\ 1·1 :l~tl'tlrrl~lllil. Tildo;) lo;; II:tI)it:llltl:~ (':;tamus ulilig:¡(!os
:1 illll'rl'lJIII:r 1,):; llll:di()~ , alCl!IClcS 6 intcligelH:i:ls sin dis-
t ¡II'¡,JI! :t1~UII;¡ 1'1111 \':dor, nlcntia y Iutriuti~Jl1o;1 Jill ele
ÍJ:I',"lr y Clliljll'r:ll' por po!ler akauz:tl' lus l'eml'diu:; :í lus
j,J,ti." qU(J :dli:!"1l ;l I:t madre patria; porque ue rnirar-
1",; \ ;;1"l}l;t.;I'~I· :\ ';lIl'rir Sil"': fatales r(,~llltadu~ no cs mas
':11'" (! ¡j" 1,,'['('diLit':,C y :llTIIJ.lr~c :;ulll'l: ~i l:t ignominia, l'\Ü-
",,'illl\ 1') im¡1',li'il'i:l, llc:!,ligen,'ia y :!lJJndUllO flllü por la
til:llli: \':Liul' y Ik illl<ili~~('Il,'i:l :,ucumlJc !lO solu por "í, sí
lud,il'l¡ :L SIIS hlllili:l~, :liili~()s y dC~cClldicntcs, CO~3.
XVI


que en verdad no puede ni elebe tolerar lli permitirlo nin-
gun homhre que se estime algo sobre si y alJriguü aIHlqul'
en escaso grado qun posee algo del cspiritu dc amor patrio y
por el solo conocimiento y observanc.ia cnla fe con la .irtlJl',
diyina, que es lJ. única qne fortifica los gohiernos, conso!irh
la p:n y atrae los bienes y felicidades i los estados 50·-
ciales.
PRI ERA PARTE.


CG?~T{'[OC¡O?l ·~J':i-:-,~l~l¡r~3.!\.S .. L :r:z:::.. OR!G!.':f11' "'!! CAVJ'SA DE LA
:í':'~VOLG·.c¡Ori :.tJ~ ¿':=1..:1.f'J(!!1l "'!! :JJ' 'E::I:;ENS¡ON POR EL
e·LonO CQJ:'~'l'i.·~il 1,::).3 S;:")=-=,3RANCS, L.(·l :\!GL:ESIll 'ir LAS


rj;l'A.;:;ns SOCie.LES,.


l' ~,\ 1'; :~i:.J(j \11 :'111' !'~¡:']I:~('¡í~ll /. il!~lil;liil:l en Ll 1.':11-
:~,\'L la ¡')~'dl\ll dI: !()~: '~'I\¡:lt¡~:;l'jll.~ ('11 {\I !'l'i~ti:-I!!is~:H): 1:" cllr!l


, ,'¡I'I"',,, 'I""I,,,I'III,¡' '1'\1' 1'\ '''lt'I\'I,'I','I11\ lll>()"'l'('~""-I ¡ le' . I ,L .' '¡ I ( ,j, j '1 1, ,~ . ~ J. • ~ i _" ." (, ¡ I
; , !",,' 11),;;:':, ;':lii,'~ 1,1 !),'i!I'¡d,'II'ilíl 11,' ~n i:l~[itul'i()n, I:¡ I[l:e
,;', ;'( ,")"!:Il' 11:!>1 L ~l.i):\:) ,,:!:¡[¡!;I]'i(\~ 1'1 !ll111¡il"tl'l'ill, \ 111¡;;(;t


',i.,;:U ¡:ld'll'jl!:II)": d,' ,';11 [I"I)\'",;!I)I1. !'>i:1 ~!' <uj,'ll') poi, :lig'Uil
! 1,!:ljI'l ;'1 ~I:i' el ill!:,I¡'111 dI' 1:1 "ir¡ud y ;'1 u\H'nil\' (,1 Cl1l1l-
¡,.!iilli:'illi) (;') ,"11 I'l'¡¡~;illll: PI'¡'',) lill!\' lu l>llyl'l en h ¡]i'S:":I'<1-


11 I~I' dlll' 1::I[I'::.]I¡ :d "il'j,) \' 1\1; 1,di']';1 1:IS !ll'i'bdos sus
, : i 1I ". • I'! I ¡ 11: l'lIl i l i l' I i:, 1 a :::: tl I 1 : ' ¡ , Ji i i! 1''; Ill:' il i ¡] a e 11 1:1 :u; (j 11 i -
:: ¡II;( tI!: ~1I;-; l'illíl:'Z:IS, I'l :¡\IIIJlill:l](11) In':!) :I~l:di(,il ('1\ su
"\11 ) ¡1\:l'.Ti"'~, '1111' rlliCrllll l:111 gr::lItl('~ y 1'\('I'~i\'ns, quc c1ie-
lil 1'liI1';:( plll':1 I]!II' I'U['[':IIl. I111 so\o I:L il'l'isilln y el 1:ldio


,:, i ::¡II!d", ~iilll ¡jil'r'Jll m,'!l':':I'1l ;'1 nue ~c lcl'¿llltill':ln I\ml'O-
. J' '¡,,¡lit'll :-ilh iJllli\'ill11I)~, que il\í:\l'()cicrll!l justifira:liJs, y
¡,·.ill:' di: :'1'1' 1:1111 ~1l CIIII¡]nl'l;¡ públil'a y priyada el ej()m-
¡lj'l y lllUlll:lo dl'l ~¿ICl:nll)í'il), \0 lTII1\ a\1n mas llc llls dus


1
~
tCl'i'Cr:l:- partrs, al'crhlJs :lr")~bt:t~; lid (':11':'11'11')" ~:II'I'I't!I,t:¡f
fllli.' I'C:\l'I'~l'flLtl):t1l flue ¡leila!'lI!} :'! ml:t'('('CI' dd SII!I!'I !',Jr¡[¡¡¡"I'
l:l di,"¡;IIII'iclíl tlc SU tÍnl!'¡; ,'011 I;¡ ¡il:tY(lI' Slik!!I!iid:ld, \' 111;,'


, , ,


lLli'~:1 di,sul'ltos :;U:' ill(liridl!I!~, vi!JI) :1 dl':':"'llí'I':Ii' 11 ,',)'-
il'!! :1,' I(¡.~ TClllp!ario~, c]n 1:1 rnilill'!':1 1t1:!S ])(11:;1)[,' \'Il 1, ~il'l,
lll::~I"~\¡":I, Ijl]¡) :'( SUS i!l¡Ji\"idll,:~ dl'llf' ~U IIj'í~I'¡I, Si :1 1 !'.,;
Llr \' :dlil'::I\' LL ¡'¡rdell di' In:, T'.'in:ll:il'i(J,~ i'n 1,1 i'l!!(lidi::¡i, lit,)
d:? :~(t: ()h::::t\l'\'~tncia, ~c lc~ hll1lij'~;(: ('(lI!tllnitl{! \' j'))fTI'~:¡~:11 1'1,<
f:¡IL:~ lHIl' ~1I:; p['('l:ldi)~ Y ;';1111[1'11 111 :-:, ~¡':":!lr(1 1:1':1 !JIII' Illt 1I (1-
11\1'~1':1 l'i'I,II¡rl;ulll l:11ll:lflll': \\1:1""': :', 1:1 i"k~i:J ([1'\ rl'i~ti',,!\i>!I'I''¡
y Ú I;IS J:1:I'<O.' ,';IIl'i;III~~ ¡kl Ulli"i'I'SIJ,


1.', ,'¡¡';j"!1 di' 1115 raln!ll'!'il,'; TI'i1Ild,'11'ir,,: j':¡wl:;Ii:¡ ptH
11 il I ;',1',,:1:', file :q.j'()l¡::d,1 ,1' 1'{ililil'l!I:ld:1 11('1' I'! :'q';' En-
~ll!!l'.¡ n~ jl!l c~\ :':110 11 'd ... i1:;ra l:l Pf'1)ll:j:":,\!'¡{)~! Y !d i)r¡'~¡lil~
di' 1;: f,: di'¡ ('I'i:;tialll::1Il1J e:: 1'\ 1IIIinl"'1 \ di' 1;, l' ¡::¡1'! 'Ti,
¡i:l!!:l: ~\' \,\tc1Ildiú Ll:-:t:1 \')l':L~n ¡n¡¡y pl'il<'l~J IH1\' !II l·; !~¡:l')l¡'::
.,,(1 ;tiIO¡l'ti'¡ Hl!!,\' 1\IP~() di' ::'11 \'1~nLI(!('I';1 pr()I'¡I~:;¡'J!¡ d~~ f'~ll'id:!:l~
:iiLl\l¡¡'ii_l;lo'111 itllll!_\ll~aS ri(jt¡I\z l~~ (ll\'id:lll,JI):-:U ('l!:i!i l l:ld di' 1'1_'
li'.2i'I"'I'~' 1'1'1 II(\il';P C'n' -;11 i!l~lil!li'illl! P!il!!ili\';I, Y ~" 1';:-
tl'e~~'l!'I):l ;'\ l:l~ :lrJn:l~ I'(:rl ¡:(ilT~q'n;-::l'" l'I):~l\lIl',!II'(J:; \" ~'l:I':J: :1-
:1':1)<~' ¡I!' "':IIS \.'\,,; , 'lh'¡lldOII'll'tll\ '11 11"'1"1~1I"\' \'(i "I,,'111!1
.1',,·, '. ,11 ., .' i' ,. '1 , l. II l. ,{e .'" 1\


;l:_li' ~¡J:~ P¡'())'II¡'tn:-:. :¡l~~:)i\·i():..:.!)~ y rd~¡¡'Cl'í\~ \·drI'llplill!t~...;" tI:,!I!'
P:lI¡'¡:, ,"JlI ,"11'( ¡'11:!i,'i:l~ ili.i\l~I;I' y til':ll¡il':¡;, II:I'!' ¡i¡l'",
ciot~:!r (_·uu -::u . ...; intr'i.i..t;;l~ ndi~j:";;]:'. 14),'~ (,[tl!lllll'!ll." di' 1,.> {''',-
t~ld ():;. . '
'~,d:!", fu() el gr:ln m:lI'~t)'(' ik 1".; T('I!I[I!:ll'ilí,~: :'t' ¡"IJ,\ir


ti,', ('JI :Iki,[:t (,Olltr:t los Tl\i~l¡l(í", \ ('1: Ilh ','(11';1):' '¡ljl' J,' I1 ¡,'í,'·
¡'llIi "', i'! pr(II'c~n que se lt: flll'llll', di' 'JI!'ITinli'III'.';, ,:,' I¡'J,') J",
qUe' ,'i' j,) J¡¡¡'¡I'~('n, ('~\:lIId,1 1'11 ¡íll~(',:ilill ¡j" 1111:1 ,'!I":"II 'i ir '
y;, i¡:t!,i:i :dl:IJlilonilll0, y Ik 1:t '1\1" !lll ,,' 1',)jIL!!I,) IlIil'llI!li'l
di' 1;\';:, ~i¡'[lrI() a~í I!I¡I~ nil y ['11,; J¡:I~l:1 1'1 lill d,; ~II ';11\11',>
"i{,¡¡ :;u!li'I'i'll' C'"'!tll'l'it!, ~("ll!11 h 1'~/lI'I',:ii)[1 lI!isn::1 11,' l.,:
j\l("'(':; d,.' :,\[ ¡:;'IIl:('~',J \'l2l'il:'d, YIII\'i('1 dl"\IIII'S :\ pl'I'~I'\\Ia\,,:I~
en :(:! d"!',~lIS:1 y :\ dl':,:dLtI' ¡'nll 11'1 tlllll) 1¡('llil d(' I'tlI'OI', \' I'!I-
mo iJl: d{'lll!'fI¡'~ al CJl1l' d;.it'I';¡ !JI!" ¡'.! TlII J¡;lhi:1 11l'I'j¡,) ,¡';lrll.'l-;
ú)llf',',',i'lll ;(I';lllIa t'Olltl'il Sil ¡'¡rdlel!, v 1111'l(i) l'\! ~II t'¡ltilll:1 1',,--
d¡Ill:'I'iill¡ llluriú IH'lllt':;l:,flt!(I, qlli: ('l'iI.' ral~1) ,'\1:111 ti' 1I,llii,'1
die!;!) y lid papa cuntr:l :'li \')l'Ilcil I'n ]¡¡'I':'lelll'ia dl'¡ 1"',\. I>le
es por ,j¡,rte, el mal dGITunti):ldl'l'Ii '11J(' alr:¡f' I:I~ ilil"III~H­
flleIlI'i:ls (h~ lo.;; si"temas illl¡(Ildl's , ;'1 tl!¡Jn~; :lr¡il(,!rlJ.~ :'iTt'S
qw; ~:_' :l!'artan por sus costumhres C(I!TI'JTlpidl> '1111.' Ij¡;J'~
5
; ":,Z:¡¡];¡ P'I1' 1:) lwrf'I"'cinn la mor:l1 ITi~tian~:, 1,:1 jd'p de ji"~:
'{ ,~Iilld;tril\~, Sa[lti;¡~1I \lt!\:,s y ]IiS mas (lr! Sl!S prOrC~llr(':;, \'i-
ti !J"!,;!l'Illl 1',1 (l[,¡¡.!CIi di' ~11 pr(Jr!~~il¡n, c()l!\'irti(~[)t1o~l' en r;t-,
, ,: li!,'!li:,ih II!IIII~ ¡J" Cl'í:::cne~, v d(:!!I:I1cr~IIJ¡]Í) de la (¡¡'del'
; 'l!o2il;''';;1 qlli' [l1'l¡{'I'~:lrun l'1l ;ql('lst:lla~' sei'tario,;;, rJI!(, for~
iIL;f'llli dl'~pll!'< la SI'di1 m:ls(¡nira, (lile t:tn [)erjudi!'ial ¡'(imi'
","I":';l ;;., 1i:!.1! pl)1' III~ t'1('m[los • lar¡ bta\l's rl'~lll1ados id,lIt·,


'i '1, :': [;¡ tranquilidad pt'illlic-:l (\pl c,:ta(]n sflI'i::1.
¡.,¡ :-;111I111 1'1litlilil',f ell BiJm:!. ]1:11' 1:ls mwll:ls dC!ll.lnci;,,: ,


".1 1 'f'i j)~ :';j 1 1(1 PI't'''c n tal'! HJ ~U!)J>(I (~l !! l'ncl?c! el' y noL¡ IJ!~~
1;lti'llrLimii:fillllk J:¡ I\:'dl'!l dC' 111:' lelilp!::l'ius, lt¡UI ¡e'.':tiltar


: 1 ¡;~'I)!'l\~,i) p:!r:t 1)(1"111;' :1~íl;'fU!·::r~(' y ('~t!i!j¡':n' (11 \1~t:~I!n en ql1L
'/' r:\f'(Hilr:¡[,:tl) LL~ ~},OOH (':!:'::l~ qlJi\ pL':~:!¡;: en El11'(;:1:: Ll (olJ d\~a


l' jjl~ f"IJl;I);¡l'ill.<. \' 1'('~:llt!:¡I'~JII :11:(;1 I(\~~ iUC'CL':--', q!!c: H:~L~~ dc
d r ·¡·~'f 1',1> 11,:1';';1'.: í'>!~~h:u~ illi:'!;:(j'I:: ~: (,í¡¡!1j)(llido;; eL


! ....... ¡ ;~' '!}I~ll¡li!l··r·i()'\I'I.: y (j!IP ('...:t·)}rl:j 1l(\(~~t);ll(.,,, il~l"n"/\(';'llt
." ,. " < ' \' (t. I •• • \, _.' ,l<. '." .'. '_ J", l. " .'! 1 l \ ,'j. -
!;~..: i:l~H'i\!llj.':--; (Ii hU::I';ll: ¡'(\n:ediq y PO!!;:i' I',ltli [l l:d);.:lÜ(l:--~


": ,11"'. \fll(' 1'111' :-:\l~; l'i'~lIll:ldil:, l'Ullcstllc', tll\,¡f~1'1!1 qi!\! ~"nli!'
,,11" ;'il ~L':!l'I'al, ,'llfI 1:) 1'\liIICillll r1(~ I:t ¡'in]I';l d:':;:H'l'l:dit:lda.
\ !'lIi' ('¡I,', 'I~ '!Ilil'\;, I:t ~('!'Ll In:!,('I;:!!';l Ilt:.;C'1' d:,í'('ntlil'lIte y
1'1 Ill'i~I'l\ dI' ll!'; lCl!ljlla!'ill':, :dit'lll{lI\d(I,~I' jllJ" dlil el c;..altar
:'1:1" y llt:I,' el! ;;(!StI'lll'1' ~ll ('rn¡WliO il la (I\)~til\;lcjon y ud;:I


':::11':11'1 1:'II!lIí y l'II!il.1':l 1'1 :dt:lr, ;¡¡-I:l¡lien:]n ¡lO:' su l;n el '.'c,(u
'.


1 \ "I!!:III/,:I :d ,'1'1' I'\!ill':ilid:l, Ik Ilar,CI'Si' I1LlS temihles á
," 1,,\ .', ~ ;', 111< jI"l ¡[ ¡fin''': C~!I) \::; ]1111' (' jerlo el le:llla que
11¡'lr"~1 L, ~1"'l:l I!I:I.-:¡'I!!ln ('()ll ~llS misU:rio:" n¡alcc: ~on, el
, 1,¡;¡~r,'nLl[' y l'illiiul':II'~('. ClIIl lurIo el ¡'IIJ~i' y!eIDl'l'i:l;tlJ ('Iín·
l'! Pi!!..; di' 1;,< 1"'i~I¡:I¡lli~, ('1 ¡J,' HlfI~:I'!í'.:~ del lHlill ~ del
'li"[lj. i'1I11;pir:!I1¡\(1 l'I}[I:'('!'uti\';IIllI.'II[i' ('U!ltr:l los j'('¿c~,
JilllllJI i~III~1I 1,,:-; (':;!:II!O,';, ap['c¡:i:!Ii¡}n~l' p¡l1re;Ji por !'(~('¡I!iO­
't' [1111' C:llS I':JI/n':, y ['111l(bdlil'I'~ dI'! m:!:,i):lj~n1!J :\ lo:: Ti'Il1--


:,i,¡'ilh. '1 ti 1: l'l)('l'II!1 I'\tillgllido;; lo:; :)(UIOO (!liel eIl clb se
JI!I:IL;tll. C:I'e';UIi ('11 ('\ proceso jUZg:Ht(j Pii!' In:; jueces, ré~


'.s " 1:( Illi:'Il1:l S:lfltid:ld.
j':l ori:,;,'1! di' b ifl~;litllcilln ¡Jo l:l ¡'!J/(,)¡'r¡ ml!l':NlIIf¡ sepa-
Ir!¡](I~e ¡J,: la (';t!úli:;a ('ll el ~ii!lo \\. s¿l]¡ido es son su:, ;lll--
,I'\'~ c:tI\'ill() y Lidero; ::;u~ id(';¡~ ejercitarlas ell la 1;~(,llCLl.


,1, h c:(','h m:I~I'llIira, siendo t;¡mlJien UIlO de estos rcligi()~Ci
; ':llif(il"I, f]ni' lom('1 por caus:! UTl de:-;den ó desaire que 1'8-'


" ilill 1:1) 1'1 ('jcl'I'il'in del ministerio ~arerclot:ll que rcprc-"
;,;nL,ixI, se ~egf'egó dc la potestad y suprernaeíD. de la Igle-
4
:;i:1 c:ltólica y Je la olH:dicllI'ia di!] :-;IIlllO PlJntínCl:, l'ruda-
mÚ.nclose il1L]epl'n¡]iclltl~, 1(:r:llILando pUl':'l l:t igk~i:l :IIlglica-
D:l, Ij lile liln~' 1 llego ~u atrajo lra:.; dc ~i el l'cc()!illcilllicldll ile
lllU gl'all extl n,-:i()il Je 1:,:) uaciullcs lle EIll'lJlI'¡ y lit; 1I11'.,~
par!I'S dd ¡¡lli\'cl'~o.


¡¡I:ro i,qlll~ Lal seria tam]¡ien l:t yirtud y l'ji'm!,!I) que Ih-
ri;1 di: :':ll'l.:l'llucio Cal"ino ~ii'IIt10 un \(TILuJi:I',' lllilli"tro ,],,1
,ilLlt';1 ¡:CIlúnlo lll;r" Illllli,T:l Yalidu p:ll':l l:¡ igll',;i:1 !',I1I)lil':I,
d qlll: ílO ;;c le 1t1il)ie~l: admilid!) 1:11 ella 1101' ",:1' \lit lJjilli~II'1!
:¡ ji '¡stala, tj lIC lall graves llul'idas iu 1':LlI:<Ldu :1 b mi;;líj:I'!
(;¡,ll:'tlllo !lELS ltlllJic,;u l'oll\'clJillll :\ !:t Igk,i:1 11l1i\l.'r~al :1¡dl'S
l'¡cpl'imidll, l'ul'l'L'gido y :1lll1 :11'í'lI.j:ld\J 111; I:L n:lic;iull ;L lilL ,~;L'
;';;1''\1)[;,: dl'~a['ccto y ykioSI} 1'1\ ~IIS !I1'11I'l'r!I'l'I',;;, 1[1l13 Ltl\trl"
m,r k::; !1:1 tl':Lidü ;'[ l()s ~(Jr,;s ]¡Uill:lllll:-> 1.'11 ,~lh \¡:i'lL"]¡'i':!'
,] i'ct'ileia~?


di; aq~l¡ lil:, llnl¡;~ illl':ll·,'llLtlJk~ ([111; 11:111 :dl:lidll l:l~ L.I\¡:-
l",~J::i:LS ::!lll:;: las de lllS di()I'I>:lllIJ~ y \!I'clatlu::i, J:¡ hlt:l ¡](~ ';11
~t:r' \' i'lil'[;1I11) pll::iloLtl CIL killl'l' J¡"I'11I1 ¡\I,!' ILtT:lll,'ll,' \' 1:1;-'
Lu I.'¡ "'I':I'!ti:'!1 dl:::iui'd':II",]:1 dlol :':II'I'I"lll1'il\, '11111 Llilll,~'\ LIJ:'
~(¡.' L~:: . 2·i·;lri:l;; 11¡L ll'aid() ;11 ~'i'i~lj:ljli~jil:) 1:(11' LI \';Jlta ¡)l' r¡'(\¡',I-
ci .. ' 1':1 l:L \1'rlh::·"l':L t:', ::11 l'\ '::1' Ik 1:1 lii\illiILLlI, 'llt:.: ~iih
lu.~ ¡ ~ ~J 1: te' i illi¡ ~ J ¡ tu:~ ~1:J:1' II tl_ld ¡ }: ... ,llj ~ U~ ¡t:l·~i (1 nc~ i~¡l (;ra 1l \ L\~ llll-
l1j~_'~'U¡1 jiL!1'1I1¡l¡i' )" (L:il' Cllt~';ld:1 ;'l lo~ j)i'J¡i)\');.il1):' ~. tl l,'ti i;;'¡-,;
ill",':_1iiLuJ~I~ Pl)¡' !(IS \:a\ll';(JjIJ,~ :J~"l';l\)-"; de ¡t):-: Il()lil]J;'I.'.-"; >Ijl::'¡'~¡­
(il ,~ li;~, Ll \~:-:;\~lll'i:L, ;le ;1) \'i('~'Llf ,\' de la \\,'1'I::ld: ;:1)1':< 11~: j',
:1:' <~¡d,~L q1l,_' tildo LU1U.lll';; l'(I(~llll(H'(.' ij!!(1 11:1,\- (L'l !~;ll:--: :_~~';:(J::,',
¡'I'! J:', ¡\ii'L~()LI:)1> ~~()li::,~t'y~~tl,.Il: y d:<~¡'l¡('L';l' ¡J(! lIHI:t~ L;,-':,I·.il--
~ '1 ~l:~ C:~l:lll Y1SILIlcs e IllYI...:,l!JI(~:-; ;1i jl(I1!~II;'~:, ~\ q lUI e,¡i~ . ,.;',,'-,


jl(, \ t! ~íL~ ¡¡t~~~'ar::\~ cS Jt)~ll('i'i~t\1 ~ q\t\~ (~\l~\'I-H') \'(I!I Li \. i¡'ltld y
r',' :,d dl:1 !':Y:¡:l iu, \'1\ !jll!) ¡)1:1I\,;;il'l'l :I! lilll::du II
;" " , ,'¡¡IUI'¡¡Ulic:Jltl' Ik 1\J~ 1'1'l~1:!'Pl!)~ 11>; i:L leY tli\'ill::;
t~i;~U IjU8" c:::;t;\ ;~t)l(Jt'(Hln l'il Ull~l ai~uLl L~ll :-:lljdii"~l!', q~(;;
pi:!' 11I:t:' ¡il'liS qul' 11' dil'i';:lll 1,)" ~I'l'C~ 1IIIili:llll l ¡), lllli"':1 ¡IU-'
,¡i':'llt tUC:Il'I:t, ak:lIlz:li'b ni llLLlII'!l:IILi. \ [,I¡JO,'; I()~ t.'~i'III,::;',I!.'
1: -' llUS qw: !t:lg:\lllu~ .,.iYil~1111:,";, :lliad,),; 1',111 1:ls Y(JIlllli:LI!,''';
:' ¡1:l:,;ilJlJes di' I:ts \Tiatul'a,; 1'1)\\ ('1 (·:.:píl'illl JlLlIi;!lll) 11111; '¡1'~lil
LI i\;l,eliull l:il [11:; ,:il:III~, dl:~¡]I: liI~ Jll'illll'I'II:-; \il:lIqll)~, ¡,,,Iu,,
:-::,ld¡üI1 postrados y :iel':'\I1 I'sll'cll:tt!lI~ 1'11 [:t,; jll[I:I'I:I,' i¡¡J'~l'Il,L­
IC':--: [11m) I:t llc~graci:L faLLl JIU l'~ ¡,Ull i'I)II~ilkl':I¡J:L !JII,' ¡IJ
C;,,"''1 su:; CIJll¡]CIJ:b los J'ulllLtdo)'cs ~. [ll'illl'iJl:lil'~ ;)llll)¡'l'~, du
i,l' ~1,'Ll:lS, :iiJlo los que arra:::trall tras rlt: ~í ;'t \:,Id,.l:) y lalllus
lu:1lI1Ii:'; LIII i:~;llnranl('" cnmo innceníes. porr¡ue s;¡]!ÍIln L'
'!III' 1:1 ¡:~¡"~iL d,'1 f'ristianislllo c~h I'lllltl:V];: ]101' (~l mism¡·
.1"~!!i l'i..:III, Ili,:ll dl'l 1':tl'l'IICl 1I11l11'e, que c:: d lJiu~ y el lilllll-
111', dir::liI, :' qlll: ~,lil' l:I rl'ligi()1l calólica es h "Cl'il:Hlcrl' lille'
,H'l' [11\11',',<11' I'! ~l'r ltlllll:Jlln, y Ilej(J confiada su dirl'Ci'il:ll .\
llllt,i¡'id:¡d 1" ~;;11l p,'11m y ~lIS "l1C('SOl'l'S, y !\H'1'0 de ('Ii:\ 1~"
]>111',]" I',j, 1":I'r~,' \)()ll'sLlI1 ni :Illlori,\:¡¡] ~tlg\1l1a. Y ]101' In mI--
m" i.II1I[1il"IJ 11') (':-; l's[:¡llll, ni permilida k~:1lnwlll¡, 1:1 i~!,'.;i;,
!'i-lili'lli!':I. 1'1'1';ld:1 ('111\ la re (J1'1¡1I1o"a, IIi'l't¡uc aUllquc lll'ili'(~­
,') 1:, k ,1' ild ni,:,lialJislIliI, 110 ~I' Ill¡lb sUJeta ir b dirc!'I'ior!
di'¡ ~~I,I!'\C\ P,¡¡l1i:i!'". jl'ldrt· Illli\'!'I'~al (]¡: IIIS fi,'lc:-;. y pnr dio
(\dll: wlar \' "li!i!;'I' 1:1 1'\ll'lISi'll\ ,]1,1 rc'('llllfll'iJl1¡I'ntol!,' In lev
,':1:!:1 1'!11' ¡',:dl)' ,,1 lllli""I',:'¡, ~i!111 Ijlle! \:Illlllj!'ll ~uicl:!r :: 1'1::'"
l:~'i!li¡i' L'!.'"' !,·t!¡,L~ ¡" ;J!¡::.-':(h (:U!l (·(·l:j y >!'\'(Il'¡d~!d en i! t¡;l pnt
!¡I'''~_'l':'¡'¡;l ('¡'!!! t;¡¡;t;l !'t't'('\~¡:n('ia ('~L!l\ ~¡(\ltdn (,1 td':n~'!! In"
m'lli~\:'(t:; ¡l,'1 ;llbl'. y 11:1('1'1' I")\, I'':I'I!:\;' el 1'1'111 y ;'1 I.jUI' \;IY;\lt
¡1'1'1:'·'.'l¡\:'llI¡J,)~" I'li ~I¡:, lIj(lIkill~ :'t I:t lll;l~ Y Tll:l~ :¡[!n lli'l'¡"'!'-
'¡"í\' [1:11':: !III!' :,:~ l'(II,J¡III~ ~IÍ,·j:ilc~, 1\0 ~l:l,) [11- c,;lillH':, ~¡I,(l
~d¡\~it:lll \' ('l't':L:~ ::U:' (_t\lu)rLl(·'l(~lll~~ y dOj'lrin;:'< CY:lIi;2t:l!i~'~"


"'-.r' 'i


!., '::tl "1111:-,,'


{l!'I '~, ~;\l'¡;\l'¡(l,S l¡l~:'j'I¡'¡¡:'(;:;: (!i'; >i~_d() 1)':,
~l\ (! ,1 (~!~1!1!'i' ]n,,,,: {:!I"i!1():: y LI:l L;';~:, \' 1;0 :'-


1111,(li;':!! ,.:, ¡j,·1 ,':¡'ll:! \\'111', ;\!II1'I'I'i:'I,' e!l'


1'1: ~¡. !".\' (1'1' ~:¡'1::--;,:1: ('! ll:il¡¡( li,l 1'lll' I'l ,ild'{,. ('1 >('\._"\
1 11 i l' i' ~ 1 (1 1':' i '~'!' .~ 1! (1 ¡:~,. i : : 1 ¡ ! .. ": ;; q , l J ,! l \: t { ~:, ti [1 ~ 3;: l' í ~:
~ ¡>,'" , ;~i,;!) di' \\!\ ~'<";¡·j'ill.":l;¡. \1 Pl;'¡J¡:,~~(1 1,Ll!'i:; t.'!'¡:


'.1' \r;li'~;¡. (!II{\ I~(li' r'jlli J ::!(l l:~ll";") ,-..,11 j~l:n!hl'c~ (11 '~e;
~!¡':¡t'i'~ /,1 ::I:.~'ll!ldr! :'ll~\ !\·:~:'il'dil. !Ii.;(~ tl¡~l 11,1:t nl(I!!.I:! !', ~i­
'!~~': > (l!l!\ -..:p ";'l!il\ 1,1/\1 ('LI¡:~:!¡'l) ;1\ r \i;~lli'1' :llH·',:,i . .'tLid(' !:I ',,¡-


l'dl! 1,; r~' ¡)f' Li l'¡\\i~'il)!1 1]11:' Jlt'(:~'\'~~:ill;i. (¡lltl :--:~.l ¡¡l',ji"!yu
,'"tI,.',·,::!. di\ q]!;' :-:1;':¡I~d~L(~ ,. ;'1. :-:!I~ il¡'.~iyidH('~ l/'~ 1LIP¡,':! ¡11\~-
(j
lías y de sus ¡:lSI~ctOS adquiríú el hijo que nal~l() dI d
;¡¡lO 1717 lianündJsQ Juan Ill\ Honcl, IluC le ca\lliJi¡') (Ca el
de D'~\lcmbcl't.


Yn!tairc (b'!:ll'() la guerra ljlll) ;;r; dir[¡ ,'¡m!ra JesllITi"i'l,
Jo~ lIlini"tro,s ikl alla!', ('(llltr:l illS rC\iCe; Y l'lIl1 ;-.ile; d()(',Ll'ill:I::-,
l''''l:' ('('!'!'(1"'I'er' "'~ ~"'¡I'!S "('~'ljJ"I)":I'S 11'1,1 .. L· .. '/I) '1'1"'1' '11'-Jd, ~t ,1 ¡J, J 1( ..... ,_~~ (,_ \ _I."'l • lJ _"_ (,, \ "ll\ ,J 1\\ ~ 1
rl! atUl'L1CnLldd en ,Sd,~ I\IIUord::ui(:illt):-; ;'l 1~);-; l'll¡illlo."; II\tn>-
n1()~ de su vida, d(~ Lj3 !ll:,llI:ilta ~i:I()S qtH~ ~\: 1~ljI·{}¡JtLdl:L F':,
~¡j ",\':l;lzada cd~~{L r'l·t)~l1l!L¡J)a Ij'.\lcillhcrt ;'1 Fcdt:l'i¡'(1 d(~ L~~
dL:(!;lS L; pry~~~'lt~d!:-: ~u:-; U¡lillioiH~~ c:st:'tti¡·;tS, ~'{.)~ltLll>i:L' di l
las qt;e n:dJI:l t'U1¡t:UJ (In 1:1 larp.':1 l:;¡rrt'j':1 d(_~ ;-;ll Ylil:L, 'j~-­
die;~d~) 111 dl'C'i.l:'~t:-,L\[l 111 q:t:,_' l~lid.l) le l't;d, :IL:t ~ qUe ¡I) (~I~':L 1_·1
1]) l' ,\ l' i i -' d e ~~ ( i " ¡ ud: ¡, l' \ C' !: d 11 ~ r lt : (¡ ~' ! ¡: ~; ! ¡ i r~ ~:~ L'J ¡ i :! ! ,1 ( \.~ q 1; l ¡ l' ~'
U1t c::.:l;'¡d'J jlicll :;:~~:!;..:;,'.u!;d>kl~ ¡,:i¡·¡!·o:ld ~;:.';;: (~~:;Iy 1/;) ¡:;'i.~: ,1,
:,:o:n(j ~c~ ;1!l'c<' ¿ JU:L ;ti::~:: ~aI li.¡i ~( t;L::,~'¡r¡:" y ~ l"" ,Jij·
: ... ; !,..; t'Il¿¡:~\.~:-:, \:--' ,ti:,:i ::? /~ H"Lr:·:. ¡d:"'ii[::l;~ Cí):<~ qu(:, ¡H'l';d'
!L",~.pUt,-'; del llltJ~;: _'lit!, lit; t:; \'¡d~L:: \_ c'~L'1 pi'tl~lU1Ll \l\_~n;Li'l'~
1.: : ':!-!~I'.:'~:L ~ :r.'," l!,!~~ill\"~-t~J::_\llll\ :;;; '""d\(; ':io¡í('~ r,J.::it~::~ \ 1
:l~ ~,"<' .l;~l_~ ;~; ,~{~!I »'~;" :l,tl~ \'11 ';t(j ,:i, ;;1,' \~~¡('¡l¡'ia d(~ di,
"1'-. !i! ,( í:, ¡ ,:¡". I~:\ l\l Lt ¡L1Llll';(;\, !.~t, ;luC 1.~;,¡~;l1",
~1i'i,; ,,1 ~ILii-'j!. t~'l¡Ll';;~~l) (10 ~)t'n,<,ia Il~ Jll:d'~~t °l'!\'


': : J ,!'; q lh,~ 1 j U ~ \~ .~'; t!J: I 1 o ~ P l:...1 ~ \~; i til ah n: ¡ , ! :}I ~ ¡':- \ ('. ; (
!j'u:,:;dJ,',: \iltl~ e,: \¡,'l":~',~l :i.,::,l ¡:~;i1¡}¡I'¡¡ :¡¡¡I.' ;,; \::11 :1/1 ¡:(
(~ ::': l,t;':dc'¡:;t r~:¡hj:l d'!dl} 1:1 ¡';il'i! [l"J! (J[; ,,,,';¡¡ ti' \' íl ,':I~~,
:.,t '.,j~';'J:~J lf\:l'() la') 1 :¡~t :1' ,(lt ':j¡J:~ {l~i¡' ~··I ."


'J" L! ;¡l¡:~:i ;,' ;¡» :1l':':'j'¡',;\ ,'!!'¡j'~I;d.lj~('.:-~: ';,
: 1 i '~ t ¡ : i \ ¡ 1 '1 j' I I ) , I " ',:, ::"". , i', 1 ( !', L


,-, ' \ , . 1 '" , '" J' ~.' •••• "" • ';: ",1 :.'! .'
1 ; : ( , ~) ( , ¡' U : i ~.' \ ' ¡ !: l ,¡ (':': I , • L : 1 ~ j ! . . . , ¡ ,


:: ,"<¡; 1"";':" ~;¡l ~\ ;:i~:~ :~i ";·,,l:, j I:l '11 1'\'
\ ¡:;:I., :,' (li)t :., ;::·i~;i; ll,¡~:" jl.'I' ¡jl'I.I¡~jl,¡¡J:t llti¡~~:iii',


fL:' 'i :_', ;,l;'t.,l ,..; ,1' l.rl¡ ,itl' ;;!! .::, 'j :l( i!1;" .. ,¡ ¡';c
~)i~ l~~::;l;J¡l!;¿
"ol'L¡_~ t(~d().


: !: :-- : ~ ~ I .:' • i. l' J' \


lr'lc']'l,L L!.il '~Il·,;,-,:l,; (".¡ l'i:¡¡~~ ;':~
'l)' ;¡','t (\;'¡ :~,\!:=; fJhi'~\,:~ y l\i':'~l:\d'll.\d:"'.,:,)


::!\i't\, l;i:~I,<~i;l";"l ,¡:,,'i.' 1"1·~·I.¡("IP:q ;¡¡' <í \'(~\ 'l~r":(>i
~t1i ;\1'\:-), Cil que. :-:c i~r:)¡dllli:L ~'\{(-'~ld~:t' ;-'U :,,:,~?t':;L .i'¡I:,,·'i',!:{·1 (.¡JI:
~J ¡ ,i : l 1, ~ : il T' ! ,! a ti e ¡ ~l > : l 1 ~~I \ j ¡:~ i a d: ) d c'~; i j' i í. i t' l H ) r :~ ji: L ¡ \ " ¡ ~ ;.1' i ¡ 1) i
il!ló, l,¡·j;t ¡!:d~ia (~\tctidilll) 1\1 i¡~;':il:~: "¡jl: j¡¡:~ !lll"i' ¡,ijlt),"; (;du
L\,:1t~;;\ ,T~.'~l:'·!'~. ~ y ;'~ L}:-:; ('_ll'i\,..;li.i;~l."';). '. I!l~::'ii·(·, 'jlte.::c ;_Ll~!(t
7
'·111': 1, j. >' qUl~ ¡l,;¡ lfi.uy \ll~ rr\~;l l'n l;lC\.~r IJl)f ii1JpHg\;~tl' las
':,;,'ll"i]I,I:-: ~'\':~Il;~~J'li~';~:" lil(11\~;.ru;·'tiiJ C\;:-: pUl' i~ic~'lu, l't'prcJ ll-
:::,"!" ]J' \!'j¡¡]Ii'i'l dirj("i1dll!¡', uue si el g;'nero IWlll:illll ,~e
:1,;11: ,l:, ¡11!~;il'.:i', lo b;d)i;!, d,' ~er pUl" J:¡' rI'Scrí'¡, ~' pUl' /;1
",' ':, ';1'1"11 di' il' ilus,t':'lllillll¡' PUI'I) ;1 PI)I'!) (',lit ~1;1111!;:('il)ll


\ I'\!,,:, ' :1 onu ;ill ill\':l!;(') "stc ~Il 1':;[1':: ji:, II!Jra
!ji!" ':: :,~::ii; L: "I!': i!'\I'\lL'di:;, fllll' ahraz~il'()[1 ¡':111 ('¡Il'::,:i:I';-


':ill


',;i:i¡(' y nidl~r,)t, <1111' <11';Lll\'icr:l!l j¡:l~t:l C(JII ",'I .. :!;¡J]-
[' ~'l';\L::!\d() (') :\:":!"llrl~ll' LL ¡l;~,l;'U('\'i{¡¡t ("!lll L, ('ll('i, :~J-
, tl~~!'~> L!~ l,l, :':11"


; \ I ¡. ,l ¡¡ 1 'I.~. ¡ ) t : ¡ ( . 1 ~ i í ! ,Jl \'
1: ,,' j \,:/,1;'-. :Ir> \':/i](H,:¡¡;:·,¡¡t r !:t:Li:;:~('~, ;)~'¡( 1':~"l¡d~ i n-


",.: ';,¡l':;j ¡d~: i·i'::I~:\I~I. l~_'il~\'~~l;l) ri~:Jll·:' L:,..:.tl ~'Lt,


;IJ


ii


,',' \,'


, .'
., ,


',(' :1':
,


", \ 1 ¡J ti'


¡;~. l~íHl,""\l:l ~ C:td't!, ¡" ~ r,l d--
nl:l!l~~Lh';,lll'~t, ~":¡1 ti (;~~ Id


¡l' '¡!J !'il:;~¡l ) ¡: ~i;'l :<~~!' ~);!.Jl<¡) :1¡...a ll:~'~ \'\¡ ~l" ,~ t'UC
l ¡'l ;;:~;,~, li;¡'" ~)uLI¡c;~¡'I:ll (,1 ¡:iu'l t:,':¡:L.i:,~ ;(L


1,¡;11 L,'ilLV:~ Lt ~i~t~:-- "();"iil('l:¡ y '~l\ 't L;;t!",:--


\~
, I


,1,


~i'lj~~l\) que.: ,'U;\;::l::Ul Il():' ,":H:< ,1',
"l'L.:1l1\,_~\i·id(j:: ~t¡,ti:-:Ll~; tit:i.'U \,~',;,) ~-~t'


, : ) " " " :) {',; ( , \' ~ '1 " . I 11 ' < I l \ ) , \ ' I ' "L :1" j \' " { 1 ". 1 l' ,
, ~ ! di _, ,i . t ¡: i I ;. ¡ ~ ¡ 1,. <


,i J¡':--:"~¡ (J lí!,' \.' j,l"llIUi¡L)'¡l C':~l¡'L' L!~ ;~j:~,
, .


'J,. "


ii I ..,¡ 1


:,) 1:: ¡¡!¡;Jl¡i'l'/~t ii~l~~ l~~ld¡;,¡ ~j
II :,1,' I ,',\}¡~ 'lt1.11 :'~l~1 l')¡';"li'!\~\~l,:l


¡ ~ , ; 1 ~ ~ !: l di' \ ~ (. >- i ¡' ¡ ¡ i r ~ ~¿ i \...,' d ¡ ~ , '
:~"",l:< í~I:"Ll !i[;t.~ (lt:,~l


':i,,' .;¡('l.L,' ;1) \'\:i'i!~~':l~")¡l


1,
..... : \¡


,
1,:'


.:::l


. ; I ¡"~ ,~ {i \ ¡ ';' t; '} r , , j \' I ~' ], I ~~
"¡ti>, 11' l.\:--::'¡'~¡)l!) I'II~~ t'I!lt~) ;¡',


1'1111


'!: ,di)
o,' ,


\' >11 '1 ; it ' '\;: ¡ ~
I¡"


,


\i1 11',: i ¡; '- ~~
,) • J ".'~ tI i ;-:; 11) (; ,_, \ j \ ~ I ~ '~' l' ~ (' 1; \


L. h ¡' \ J:-- I ~ 1 t( ~ ';
i~¡':;P',L~ ;(':':~li, í~


:l I¡ :;tl':¡ ;1' Ll ' 1 _;'\\1: 1
<;¡ ~


i' re ,~,! i) r:: \'
8
1iorqu8 t'[':1Il los llla" ul!;;C'n;[doIT~ di' ~1I pl'(lf'I'~illll; 1',,('-
que :,.(Uia]¡:lll y dirigi:\llb in~lrl!r('i(l¡llk I:t ,ill\I'lilllil; 1,11J"
que tcIISI'ila]¡:l1l rlJi! :;u:; [l1'l.:l1ir;[('iulll\'; y ('iJIi 1:1 I'j';li'i,'¡:, i:l,
~il dililí\J (llil:io ~;ti'crüul:Ll , y ('1111 :-;:1 t'jl'lllplll 'jlll; l'ji'!1 i:,·
b;t/l le!l el ~¡,:Il'lll:L Ik h \'lil'llclllel':1 \il'llld: 1':1"1'1-[',11;11, (: ::,
[illl'i)l!):, qllil~lllT;1 Y e" l'l \lilIS de l.L d¡\ill~d:H!, [11 [:[III,Ui[,'
de la k~, Y Le gralltll'za ik Lt" :;:Igr:it!:¡:, llJ:I\II,::¡< d,'1 !~\;I:i"
gdili, l'11:'I'i-l:dHlo :'t \':lijlt'1:Cl' y ;'1 rl'[Ii'illlir h" [1:I:,i, !I,'~ 1'1',-
Jlill,:' que l'l'~;llla:l id ¡Iillllillll), [li'¡'[;II':II¡d"i"" L)t) IIII:'I;!,
lle:l'~l:rllLil)lJ, la 11':111'('11 líl:' ;tllll'i'I'~ 1'llil~!l';tlll\;'¡J)dll~l' di' ::1
COllS[lil'acilll1 allll:-cri"l¡:11U, Lile; [lldil'llil)ll< \ Idl:li]I', ,\1"111-
1Jert, ¡¡¡c1erot y Ila:-:ta [''c,t!Cl'jl'(¡ (,1 rey dl~ !'I'!I~i(I;i! d:,I' lit
('ti ida Lit' liJe; willtc mil ,il'~lIit:¡~ ([111' 1i;¡j,i;1 1'\1, Ildidil,: ¡illl'
lodo el IJlbc ('r¡~liiiJ:(J ell \'1 ,11'[11 ;l(' i '(':;, I'j, ,~i:'¡JI:II:<, ,'1:,,::
t IlLt', ~i lJ1i:-:'iU()~ d¡~'i~'l\l1(!~d_l ~ q t!í' (·1 :\:11':1:1 !:! !.[lft:,1 il \:1 : :~r\--:­
Lt ,ti [lit) dd :Ü'IJ;d j,:t!lil'IIIÍU 1\I~I':ld'l 'il:\' ~Il~ lill"<II'!'I' ',:, :"-
-Vél¡¡[;lLlil, Lll~ci:1I1, l'IIIlll'cl llls i,il\:~II' di: ~llIli'l>til'il'll: \1'íI¡'i';i·
jllm 1\1:; pUI'IdlJS 1]\11' l::dli:lll ~idll \:1 iIITII,i:lrlllO-: di' t:1111:1< '('>1'-
lC:-' _ y IIllC ~'L 11la:-; de ljl;, liIlr.'lL:' d~' '. [('!Id, \'('i':..:;dI l':--- ~ .~~·i
diill, )' lill'~ !::tiliilll Ill'tI ¡II :d 1'::[::1 1:: ~I¡:II'I'>illll di' IIII ,: i:
nlLlEcl'U dL' rU1L\(lll~U~ d(: I¡\l';~.~~ t'(I!ll¡¡!\'I\L!d\'~ 1'1:\'¡~i(1:--~I:-- \'
(jlle: ¡¡si ¡['iiUl 1'\li!1 ¡Iil"::d,,>,', 1:",lll:!,:'tI,dlJ~L: y tll>LI'\\)I"!:~
dU."t: tucla,~ las Llemas Ól'llt~¡lCS ri'!igio':ls,


L;t C(}:I~llil'~tri(lIl rtH'Ll;ttl:~ ¡¡(Il' \(dL;l;i'(', \L'lil:lí'¡ \ :\ t':,·
(~r~dL C'llIlli.':( LL :~i ::-:lu,. {'lt:~f :'i~, l'l:lt ~i .. (,> :',:dil":!~'> ."
:--~ \! ! 1 ¡' { ~ ¡ I \ t ~ ~ ~ l' U 1 I , : L ! t \ ) ¡ ) L:. : 'j ¡l. ('! i ¡ ~ I ( L i > : \ . ." ~ d : 1 . 1.< q ti (\ I!;: 1\:: 1 \ , ¡
\!~·:¡)li~'I). rn11':¡llU:llll:il ¡'[I ¡:ít 1\),1\" ~. rl(l~ ~('<I! \:1 II ;; 1'; ¡~i'~'
Ll l'.¡ZUH y l¡UJlL~l~i,Jad) h:lj(f 10 ('ll:d li'\~;¡~L!¡'(,:¡ ¡~:; :-., --
tu lit; ~~t\('¡'Ll ('i!,I¡I(:l'l l :[;.;:- (' ..... ¡;tl ;¡ II ,¡,[(»ti';l!!l:: (':J,


I)~:I¡L lt''.;'!ll·, '~¡) l;~ i".'~;t';I:il,I:L: ]:¡
.~i:);l \. l\~ (lC:--;: l;~'I';;;:i I~(', i',!(:,:~ [:1:. (:1 " 1
pi l\':t'\'illl\ ~L, lt):- :,:, ~JI,'~; y ;~~~¡dí\Ll!;~)~: (~i·l I'~,
iJ~:¡t¡¡,:(J 1 ',_.:;1 :~l¡, ~ ;: .. < l'!~;!" 1,(''''' ::-::l


l'> ¡ \ l;: .l( '-;
. i ¡ :' ~ " ' \l i ,1 :' •


,


1'\; ,


, ,


i:;"


,\'> ld¡ni:-:.t¡'\!~ ¡ic! ::;:,:1' ~ I:t'~;(l\<¡~ (':: l , 1;1 '\ >!! " \ 1 ; ) j': I ,..:. ~ i! l: ~ d ¡ ---
'i\ (Il \ l ¡ \;j '.. ¡ \1':


al lU¡;ll:lilil. ';':i: (',',L ;'! ¡·~~l;(· ..... ¡~l id:::: ('
~~, ¡:;':;jli¡-'It_' iit 1(1,-: ;¡l~¡\Ji '~;, lid ;:l ('Ii"(:-:(' li:l., '[ti
i,;,l;;:~J .il¡>;¡,:~·:ll.""í l~( ('::;: \:l';¡,': ,:. ¡','\J;,\~('.\ :1:1;'1';. i \
~ j : ¡ - -


, '
11);;];-
tlil.lI:t. LI>!I hs anil:IS que 1nani:1roli eon :,lTn~~a!1cia 1o,,; ('nll::;-
i'"',lI:Ii'¡>, fUi'll)11 1,11 ~I¡\U 1'~ni\lil:lI(l(; y pnl¡¡¡I',Jnll0 Sl1S liJ¡r:i~;
1'~ll'::ll''!;I';I' ~\III¡ ilill'iC:::ll\llu. ¡lltl'll(i\lI'il"!ldll~l~ en III.C: '!olJii:r-
Tll'< •. ",.';i¡l;l!'l(", I'ill'\\il'r:li'ill'il" , lll:llllaLtllIlll ;'¡ [111111' 11':t!II'(~
'~i . ...: \[:' ' r d ~ ¡ l' i , ), 11\ ¡ ; ,< q ¡¡ t_\ ~ I J t \ I \ u \ 1:1 ¡re 1 () ] 1 i z {) d e 111: l;-; el e f' u a -
1"'ld.l I,,¡!ll:': 1'11 II'[:I';(), ['llriJ]!I\;:¡JIJ~ 11\,"'\11[\11['\115 , rUll1:IIICl'S,
;1\'llili,l~. I',U!,¡", liIl'l:lí)l'\a,:. 1'I:llll;!\t:ll'iIlS, l'te" !liI'i:-:iJu~ :'1
:í' :IL,11' 1',li; [,1 1'1' ¡Ji\ ill:l, \' 11¡(liS:, Ik,ll'\lll' y dl'ITi];:I,' Lt 1:..:le-
>i;, d,' .11':',11,\,\,;111. Lu:d'j'IHI 1'1 sul'l y ['¡¡Jiel) fill que Se dil'i-
¡:i:,11 ¡liS l'IIII~:I,\I':ldllri':; 'lIte 1'1)11 l:illta m:l¡ü ClclIllarnn CIl l'!
;1I",'llItlililu lk :,Il d'I~"lll'~I' al ~:II':ll' :1 luz ~u :,rc.:ctllo~a cllci-
i[Ulli'dia.


¡·:l .il'¡': ¡]" 1:1 ,"'I'!:¡ llLll1i!!I'<l:¡ ¡', :;:,s CIlC'llii,'llS ('on t~;llt~.
t':!:l!i,l't i'!J¡¡~\1 ;-,¡I":¡ll, ,0l,"!:1 t\11 '.J~~: e::: l:~;-:. (luC'"<u {'dad ('j';l l~L
I~' (;~- ;1:l,I~. qll,' ¡t~'l ,', !:~ lni 'L P~1~T() 1l:::l:, l\_~r:;í~L! [IU:t ¡~'Ie··­
,('1. 1'l1lli":1 ,~I.! 11111'll!:I, l'llmlll c'::' Ili:e ITi'(: ('Ii jl'~u(,l'i~II.'
~'I¡II;:ll:-l:tlt('¡;ll:, ('()i~ (1 :~.e!' ~:llil:\'!tl(l ~ ("I~ la '-íl'~cn, lll~ull'e
d,JI ¡li():-: ('\1'1'[\11; Y ¡\\('1:UI1~\: PL"L'l\~:(iid(Il'C~, Yilc~ (~qll\:' t,-,1I(:15
J. !,_' 1]1 ' ;'[1' di' li~¡~.) I':~:¡lld(} ~d l':(~(~ c~Ld ¡I i(llll:U illl:L ~l!t'l'­
r.; \:ill ¡'('III'llt:¡ di' ¡I~"::E:II l'I:llt:':1 h fl' c1ir\I::l t:UI ~1¡J¡~!:1
¡'it: ¡" \ 1 l' ¡id di:, :.:,: s:'! 1 \ dI) '1111' .lu! ',a 1\11 :, pi,,: la ti i! dl'!I tl:1 l'l'ld \-
¡ji' 1: 1'\ ll,¡i:i'~'l 1:1: .1i'i'lL;¡lil'll y (1'!:' ~I: \'1 impillic'r()t¡ Ll~ II:¡-
1;,,' ::(¡~' .~l:\·l"l¡ ¡1(· r¡¡;l!ldo en rU:tIH\U y :-:UlllCl'g'i;lll:'1 lo::.;


11', ' \,' " ,1,,::11',1:': ;'1 ¡I!<,lt' ll!: se'r bll IIÚlliil:u y
',: r 1'1 1\' ~ ;'''''Iil '"I¡I"li' \ " "l'¡ll,l\"rf t'C"di1i," ¡'l{.
,,¡ 11 :;,1 '1" . .:,'.',;:',:;::,:,,' ;;:,l':I'I~'(, '~':'¡¡:;":\d',':'i~i\~\\ :: :,ll i¡,rl~'l'l'l'~


11)1' F,'d 'l';:'i1 l' 1'1'~: 1;:' ~~:'l!::~;~ \" ;'t ¡.: Ci:!j1"L;.';tLI'iz C:d::lil::1 dr
'1 ¡';\l~ :: ,'!li,i<;:.~ i: :,11'\ ,~;;~'¡:~¡I 1)11 el >:¡dt:¡:l ~'r-I:>I;~--


,
"


¡ .
1,' : 1


: I (
,¡ , . . j :( I


,
,


,.' I


¡ji!:


,


:!
~,i :,I'\;) :'1 ""i~ 1)\_': . (~L i~I':~~:!ld() ('{,i;Lll' l~;1
'~ ;; j; L .~ 11 ~ ) ¡ : 1,
\ ::' i l ~ : ~ ) 1 \ I • : ~ •
~ '( (' : : ~ -: (. ( , : ¡ ;, .


, 1
:¡ }'; r tl( ...... U'< :'>-


l' • 1 '/-
l \.(IiIJ" " L: j ¡ I í u ~ . ~ , 1 j \ ; .'~


.. ,


:,' i d ';¡;\': t~~>; :~
'. . . , j!, \ ,', ;:" \'(' ,1 't (IJ' ~!! ~


,! lJ IllJ'~ ( ~:d~< '1' !r:" ~ :--:t:((lli:~ ~ 11('


:i'·, ::1" ',il'-' ,\' ~¡~;I!,;.~!;,> J~"i~d\~':::~·'l',j .\>~l:tll~':'~ 1 L~
,! ¡ 1.1 1 ,:'::C:ll'[()I, \l~:~L'di'¡i\;1 (l" ,-.:u l!i.i~¡Jlt\l'c(:il~li'iu{,l¡y{1


'I.t l'ítl(1 ; ,,!;¡::-:') (\>l~' el :l!:!J!i:i: y (:,:;-;,,-'('11~~1'k! lt~)l' ;l(}
"q :>(ill~_¡ lll':ll'; tlltltlll '-:~~l'~,·l)qLLl'{-'gL\l1~~.h~tco~ltlyt:-
10
lor ele la emprc:;a tm YJ.St.'1, y mOJi.~lrn();;;l q:ll; ;-,,' 11.1 );'1 )1;';-
puesLu ron su ,id,;, ('Ornpall(;l'US y di~;l'Ípl1!II'; di, I;¡ I ,~ti 11i'-
cío n (lel cri,.;tíallismo, qlH~ rOIl Ltll!:t [fu!'!i:t Si' !1:d!:;li¡ ji; ,,-
11Ul'~t¡) el dejarla i1itoll;ul:td;¡ y a1l;¡tiil;l.


Lus f111')silfl)~ ('oIJ!.;r:)('j:ulllosC' COI) ,\IClll!¡¡'¡'L ,"''1ii:i:', ;'1 ",,:
[aire, le allullci:I]¡;L ~'I'l' 1 r el fl'lií': Liempo .1).[ ,:lllli'lli,',ll¡¡
dI: la reli n~' l:t l:aitla dl~ 11):; n;~ r'~; P¡JI'lllI,: 1:1 ¡I',:,i') ',',:1
c:o;l:I!);) ya lerilntada, cilnt"llil'n(]u!u fllk ~II ¡III,,(II' ,í :I:,;i',¡,!
rey ih; P!'usiJ. i!l:llIgUI'I') 1,1 \;¡ill'll: (,1 ll'y ,Ii' ';111'1":,' ,,, , !I-
tinu:tba: r:;~talilla de Htl~~~L lC1 :-:íl,~'l':'l\i;l, ¡!!;:Li\lI]o :', !'¡,..: ",<,
dici{','!ldolc que de (·l:(¡~ ,~u rt ¡:l ~;l¡¡cl~(l :\lll'(;~;Ll ;¡¡ ':Ii':: ,1: ¡
ver el r()~~d'iu, L~ d¡~[i;lr;ttú. EIl l,\'jL;'\(I (! ¡.:',\ ~~i:>::~\:~l 11.\1-
rió ~l~~_~:-:ilL',!lo, tui;.; "':'Yi gui:1¡llil\;[(L';. ,,! !,~ . .\ d 11 I ',!
d(~~tl'():!:u1¡) \,' l·l i:':;L~L1ltdíLl' :-'(; ,'!l:U'I:;¡;':: !'!,
ti')I]'l" l""l':'~" r~;r)~ 111"~')I"II,i'cll, ,(",11)1'1',',"'" (.) '-' ..... '.' '''_ t\._ I .'_ <:,,' 1" ,\ ,> J:"
rjnn, son l\J~ qt'lG i:1L_'1~L\1 Ull (~;;11.'~ Pll]' 11:,: ,":~ ~.¡ !~"¡¡
VanLLl' cn r~¡il:~~}l~~r(':L nna (.':-:~:·l~ ;;. ,\_, 1,':',(


S(l~IU, i.'ít~d~:(;;,n() \J¡: !;¡::\
pOi' (\! ;;¡.¡ i.: dl l, ::l
Cl;::]'! i:l !ll' ,'l"! u


: ' ! -, I ~ l! ; , ,.)
::,f


j()i' c1~ l(J~ ('OlTU (li.¡ la" 'l·():..:t:ll:dlt'\',·~ i,' :i,~:-:. J\~l'"
t; : 'I...,~ ~, :1L' 1:1 r(\~<~:f';r 1\ '1\ ," L,' ';:¡ I~!:,' !:
en el ::ifU de 17:~:). (:')11;'\ ;¡\~'\I:;l!'!:¡ .I>¡I; ,;.: i
:U: 1 : ) ~' :\ < \l:'::' ~ \ \ ~, ' 1 1, [' ..,
>~UI¡i:d, (';:;~;i:~:~ ,-I;:::¡:;:~


(, ~ ~, !: i \\ ~,
L ~ '1' .i I 1 : ~ , , ( I


, .I"!",
: ) ¡ i _ ~ i \' ¡


j,. '
, 1,


, ':'
1: 1 "


"


'JI,


1, \


CUiTllp¡'idl: y !~ \-;¡iíl,:¡!!:]( !d() dt ' ::i ;, .. ,.",
ji:: !liL\i~,I \. '_ L :::


, ¡


• '1'"


,
, ,


<. 1: \]


"


"


" f ; ¡ \. 1 : ~ I ; ¡ ,:; ( , i': I
illll~:-\LO q\~l~ !:~¡t~ ¡.'I'a I~t~l'() (l~\ '~¡.< I:;~::' ~J:~\I>~ \¡!~ ~\ Idi
que ('~r;;::'t'i;i iu.~; :Tí':lr:~,,,; :lt~',·!{ ~1':'" .' ~ tJ:;'1 ;J.-;:lidc ;1 L~~,
iles i ¡1IiJOl'i.l\'1'~u1a~ du li ¡s i:l\':LU ti ).~.
E~~~~ nl(~)~()rU Tl,lll'~'el tClli~~ (ftl'(i:-- di..;,ll;d{l~~ ¡ .'.: :';'l


(pu: ~l~ I)i'upal):u) l~ll diL'L'C¡ld~~ 11l,:\1.Ti,i:-; e'!) :-ll,~ li,\i¡d,~
jllli'OL1L~cil' t;l ¡ll.::-;úrücll ele Lt (~-,~tT¡~p~'i~Jll lH1L!~jLtl', } 1


,,1
¡j" ld:I-;L'nnr, y soh!'c i'~tn era UlII) q\lí~ il' teni3. sel¡alatlo y
¡" II,I!.!:III:I :'1 Slll'ld() \T:ldorill Lnl'l'IIZU di' ,\!isli'l"llall, autll]' de
L, Id 11':1 ti! 11 \;td:l j'/'(){O.'Jít{ ¡)Im'titil, E:, la obra la ¡,eco 1l1C'1l-
¡J:I ~,d)l'¡' li¡:IIIIT:l ~:I jlrl' yl)ll:lir\~, la Ijue: se Y('líclilJ por
i,¡i"C;¡' ,\" c:¡llsLiln de :tcilrlJilismos y 111' COI'I'dplllras di-
c-,'¡(:¡['illliC'S, y ('III'IJlilll> t:tI all'adi\() ('\1 ;el [Illlili!"() quc lle--
~'I!iI:1 I¡:::,I.! :'t [llli!:ll\;¡ I,[JI' ,lL:\l¡l, Y ';lUdc\ü "JI la ¡:I(',I'U1clll'i:t:
'ij')I¡~:;tlll~ tlll 1.'~ ftlrU, 1\J:) ;';I;\i'¡Jl;tUC~, ln~ l!~¡'i'd);lll!)~ ,\'


¡'III"!:il¡d:'ll'S P:d'¡II'i:1 Iji!(' Ililll::]Jilll :Q,rl'l\lliI10 otre: c(lsa en
:'" :'" !I':;! I 's q JIII \('1: LII' p:', 1')':1 ;', ,:' ,]1' JI!, ('~I'r¡t();: de \IIS :IU-
~il¡ .~ \ :!i~"¡I~!ll{~:~ ;lc\ YI)!L.ijl'~1 \' J:~;"( ), 1Jl\~(1~ .1c~'lJ('Y do¡¡dr
;:I';¡ ,:'!!') '.·(,l!:¡iíl~ ¡ 11:¡ii¡ :id() i,;t'::l:,,1 _<11 .Ju\"(':jl!t~;~ ('UiL-;iguilll'(IIl
j}' \11'11 Li! ¡ :'1 :«1:.... ~';)¡('~;I""; C(\ll.iu¡-::¡]\:>, :lc1 ~!d)¡(lj ¡:() del rey
L~r¡, í'¡ ,...!I'~.,>;~!'a l! ;!!¡!:q' dl_' !(~:- ;'():!,;l¡l':«(~il:~: t'!l,';('li,tH,t1is-


I II


,


•• Ii


;l';d¡d;J;-:, j'll(~i'\;ll~: l·l; I(\~ ~\ f. ;_'1~_ tlC~~ qil~ 11.'C:-
·,'1. ,1 ,<U \';l!'~tc¡dl'1) ~.l L"L~ Y L\ t- illr;:t~a d\~ Lt


j , :
;


, T
'·¡;t!J;';d,'I:l{',,:, "~l'¡: lL\;J;::, ~!,,::-:t;, :': . ..:tC·il(;lf ;'Ul'U-
,'",) "'., ' '\ I! I .) :,
, ' ,i t ( , ¡, j':", ~ ¡ ,1' : ¡ <-- :~ ( t , ('1 1 lll: i Il!U C.\


l'l ., .. ·tl!!) ¡';í:l(l:~í~()l' ([,<--1 l. ••• ~., !¡:¡'l:~' .I~' (jt~(~ ~'!:;t :_':l :'\,-
,¡~;I,~ [;,¡ y~ /, ;1\ ¡ti, 11'l':¡il Cd,~:';:Ll'; ;¡iiit:i'lt\ II~' ;)t'~ilo


'l'·\::[;"1. \I('~, :l::,¡ ¡e :·'¡H.~lii(·): "¡.') !(:lll'i(',
" , - t I '/:1


I
y ,:(\~,·~pl'LI~'i(!l!.


!f;' ¡I' ! I lt :l,¡" l¡'l~t ;:~~\lll:-:D H-' \'Dl1'ir;!l''lO, ,~1 il!~'-'
."


:':


. i


, 1.1'


':: ('


" 1" '1: 11 '
.1 ;:..."


, _ . ..-, ,


i : : \ J ' i : ~ i:: : i' 1:: 1 ¡ i \ f \:, 1 d ¡ ~ ¡ : ; ,) (1!·l ; el; 1 t r O ~ t~ :~ i íl ..
¡!, ¡:I ! ir) ¡' ¡¡] 111> \ l j ¡;::! I ::, (~j' :~ ~U 1 ;.~ l' t \ íj ll" 1 n' ~ 1 i --


¡ j ': ' J ~ tí U e t ~I II L¡ l: a -l' ¡,; (. ,¡I(! :;:J-II'1'[;1',":';_'
(' • \ ~ 1 i '.' ! L '1" ~ j , I ll.I'"
"í ¡¡,:,i:! ~I ,;':i ",:\;>;:1':~'-')- :1' :' \1 ~~,('I:


: I ¡; ~ : j ~ ; ~ ~.', ¡ l\ Ti' ,t : L¡ i!; I : ) ¡ : l ¡j l ; ~ ¡': l ¡ 1· ) y q ¡ : ,_l (,::- t: L -


: 1 i! : ~ \';1 ,J:l:;, ;1.<
li:',\,<\'¡~L,I'a ~l p~;
,"1'
1'\\


: \ i:-':' ;,~,~ '" ji,'''''' {:


:' (-' 1 !': ~ l' ¡ ': \ . i ( ) 11 1 \ ) ( ; í f ~, ;:, u . ..: 11:: 1 1 u.s
d :, :,];~) ;;\ < ,:'crd'\I'¡o,
\'l\';J:~: y rLl'r;\.\ill~.l:::i l)~'(~­
;,;~(.¡ ':1 :,,:) ¡¡~>~:,!¡;l, ;; t~­


,;t L!I;, ; j'; l~: :';,~',: e
~\~, l\llil'l() (,1 did :·';0 ¡j{l lli:lyO


: ,:ld: ,;l ~ 1 de 1 í~'~) r,~ll ;~ \ ('1~1
;( :! n ~('i¡Jl)i.'l't 11 1.~~ í¡{~ :¡;11\:: d!.¡ ~u 1,'1(1;;, lIcuo d:; ~~n­


,- ~ ¡.' l.. ' : ,\ i \: ;' : . ~ ) 1',) L 1 ~ ~ : ; ~ ¡ ,_' 11 1 () r: 1 c: :-d s i ~ u i e ti 1 t: a ~l u (~C i 7 k I¡,
: ~!i:C'l ¡JL, ;Jlldl()~ ;l,..;il:li~L\\) tL\~L~SpCi'~'til'is :L lo~ jiil~~:, i~e E'U
\'id~:, 1),)1''1 tl(~ q di'i'i "il:J Í..-: l\}!l\'cl"lir h~:~.-,iJ, la J'tj del Li'llciti-
12
c:tdo y r8tr:tl~t:1rsc (le ~llS t()!'cidos pro"I'¡l, ¡'('s (onlt':t el
Cristo· q LIt' t;1ll to ha llian ]lLTsc:!lI i¡Jo, :; 1.1 S ¡] 'I~:l'l p 1¡]11~ ('(I[\'I!I-
raclo:, del tilO:;OfiSlllO se 'lpU~i"I'(ln ;'( rl!'l'~tal'l(:~; Ills :111\ilil\3
del rristiani~rno (llIU t:tnto n'I'!;llll:dJilll ,-;!I~ 111:(¡:~\I'():', ¡,'l'i-
yando hasta la enl!':lIla en Ins I'lltinllh li'I';'II'!Jtli,' ell (¡]jI: ('~:­
piraban 811:' y'lIlas ell las C:lsas eil l¡tll: nw,':dJ:111 :1 III~; !¡('lIi'li--
ros sacel'l!()tcs y mi;¡i<¡'II~ del :dl;¡r dl'l '_:I':(llrlU y \'I:11i:LdCI'n
Dios (!UO t:lllt() los !11orilJl1ndlls lJalJi:lll ;¡IIll'S ui\¡:u!,1 y 111'1'-
8egllido.


'J'f!l ¡ (';"'{}:'~ {os
tt,:vant nG~ !(;~


f';'l-


Yn!t:lin' y n' \ lcrnhcrt a;;pil'al'llll :'1 r¡nc: L):; reYI':-; FI'!l,:-
1'\1':) rli! fll'll~i:!, Cnsl;l\"() ¡J. ~¡!('('i:l, ju~ ClllIJl'l'adll!"'" di' 1,11.-;-
tri:, .10"(" ;f Y 1:1 ¡'¡fll\l'r:1.I ¡'iz C::l:di!!il di' )l,¡:,ia. ('llil ~:\I~ 1\1.';,-
d:\ll,'s. ,(o !\;,.; Plldic,'ClI !il'("(~I:I:ir ]Iropl·!:'I\~ iL ql!l:d:il":; 1'(."
Illll'¡rli)c. q¡;; trunos, :- :'t Ij IIC rUl'''f:n l'! ¡Ji',dl'l, di' '1.1, ,"11-
!J:'l'n;idi),'~. 1)nr(::;ll ('~tn (\1':1 1:':11 ('()l\l1':ll'i:) ,'~llll(J \·¡\':'(l.'il~jil,
('11'1\1\< tl\' 111 I'!~~ ;.,:i·,I'.i!,¡I,.: !"11"F{1'lrl1{\1l1,:L ... : (!'~II :, . .11 Ill'(\j\lI~il·!"'r·, l(~.::l {·'~._:ll1il!·!'\~dn~·~ ~-I'('I"~)'¡~~~:'l!';;;,'I;l'll;' ~-'¡r'i:l'n' il)~ ,:Lll't:il';\~~' ;': :--';:'.~
l'\Il¡ln~:":~~. lr.\ !('n~hcrl d(1 L:~ pC'll~¡(ll¡I\~ (;e IL'·~~ 1';\~'(\~ ¡):-j
:.~ r;: : I , • ; .. c:, ',~ di) l~ :' 1 \ ~ i ,:1 y ~ t: 1 ~; 11 11' ¡j 1 \1 ; ~ ¡' : ( ) 11 i '[1 e\ ¡ l:! 1 ;: ( I j : 1 d \!
lJ\::rl'i.\ ¡'.: ,1i'!Ji;¡ :'1 \:-!;~ :)1 ;H1::dl'! d;' f~l!t:-· "~Y'; !:t [,> ':
t~·>~ di\ nl!.<:t, ~~-):~tc'l~i::, ¡l!:.)' ~,i ~(:~·t, !'t ¡'~\~'¡¡i¡i, :¡ITl¡:,::ld'i. (
])il: 'dl!" 11;1>~:i i;(ll!~i()::;il' l'~ 11'~\'(~::"l'¡' :' >;: []; 1 (:'!{I :~:i
'--I(ldtd{) f ":'r;~', r 1:( ~)'!"!il"í·;II: .. :',I,I¡,I~I:< ,,':,"¡' ;~!,,'Ii,< :~Il ':~¡í ~ (~ !' l'" a • ' • -. .' , " t ! :" 1, ., I
iltl ,';~::i~r;¡~("';l ;'1 ~ :1¡' ¡q1!i:-:l L:,f;: lHl!' \< ~. 'l~; ( ;'[¡q.


¡'>"I r:ll~i) L,:-:- l!(Hl:llt\"> !¡l~'::i!',< :: {It' ¡'<";,-]l :«)('::ll ::!~ :li,'1"L
;'1. ,:(,;, d il l'()n~C'nt'Ll' 1(\:) !'~'tJ~T(j~':()~: q;!(~ il;:l r(~L:(\!II;i;:d(1 1:( I'¡',·
r(l!I,:('~ HI ~ pre !:I ')I\I~,} ~l~ ('q'd('¡~ :\"~':¡ ("(~;l L¡~ r;"¡'(ll':ll-:Id ~',~
~- d:)!<ll';:l:i'~ {L\l~:L;li~i(l;Js::Lt(J~ ('tI ~·,'r::¡I{'¡'; 'I:'I~' ('1 ~'(':: ~-'\:¡>, -<;\~~
1i1:1!lil'(I:".:t:tlid(), qU(~ I:L pl'i:\',¡;!,;¡ 1!c('c:-:i'\;i¡) dCL 1 (f,-, :=-:(I¡li'i':!II¡I,~
(~I';~ ;i("!f.:':l' 1rT L~anc1;u' tlh~('i"\·;\l~ ~. :--"q . .:;I:';ij'l' i'(\\1 CI! .':'/:1, Illd;l:··:
t::~ [1'\"\.':<: q \ Lt !'clil,'~d,'lIJ d(~ ll11 l'l'!P¡) ("nl:<>i. l ' (Jl qU!; (~
1:)
príncipe se;, ¡¡lw(lcl'idi) 111)[' sus ~llhllitos y acat:ulas sus le-
Y!", Y que l;¡ lt:y ~;!::l 1'I'l'la y dil igida nI bien llúlJlico: fIU(~
JII'I'!I:,:; y ~:,ll('lIJl];lIJ:¡" Les Ic)c~, íJu(;(bha el rey sujeto ~l su
"I",:'yalll'ia ,'(i!llfl \"t1()~ ~\l" (!t-W:IS SLI1)(]i[(I:-) íll[crill S(~ ]¡a-
!kil \i~l;nks, q 111.' i:L Fl':llll'l;L ell tllllos ticmp()~ :t[1rel'ial'lJJ1
('11 t:ilítu ;'1 ;;us I'I')!,,, (jllC Ju d:!li:l11 por rel1ullllJl'(; Cll el Úlll-
liilo di' IIIt exlrl;ll\() :'1 ulm pUl' ~ll lJlason y tllu:u ]lo!' el de
JLill\- :Im:ldo: Ijlll' LIS 11:lSi'S ¡JI' las Hrdackr:ls leyl:~ de b
"lllhtillll'illll 1j\1\' 111'11l'lalil:t1lall I¡,,-; 50li~tas dl;!Ji:lll fUlldal'se
.. :l'ul'\; !:L n:l\ul':Llezii: qUe) ia SIli'il':L:d 'lIle n() Lle1Jia lli [ellia ]11;IS
:¡Lid", <¡lil) I'S 1'1 di' Ll l'II;I~Il'\a('i()JI di) ]:¡s ¡iJ,Ujlil'(LttlCS,
:it: L !illl','l:lIl \ ~<_:íl:¡¡L,d I~i: 1.,; l'iL:t!:lILillIJS y fjll!' jlUI' lJin-
0:\11\:1, llla:¡(\l';L il\\I'p!;¡II:lll ¡iJ::;L'ar !;J.'; :<dla~~ (,lJ;-:!.11n¡~)1'l'~, lIi
¡"'I"¡''.;llil' ,\ di'"il::il' 1:1 lílll!':d. d 1/\:1'1'('1:'1 Sl'lll:do .Id ('Il'dl:ll
'J,¡:d, :'1 jI,'I'>i'gilil' ~- :t1'i'UiJI:ll' l:l H'l'd:ldct':l j'¡; dd ('j'i~Lia­
I:!.;illd, :i:--(JLli' l:)~ tI'U;i()~ y ;iL:di~' la [,~lit'id:Ád de lJ L'.«~Ilci~
il,~·¡ .~(,\l' il!llll~¡r:() .


. :U'¡fl ,L~('ld)(l: (;1\ i;')~ l11'i¡l·'ip:,l(~~~ ~~\CLll'i(}> l:t'g'(" l~()n ati'l~­
\,;,1:\ ",:til::: ;'1 JiL(lli¡':"\ill' ',,1 1I(l¡'ll)i'!J~:) !~jI¡:~I';¡k di: Illle 110


I 1111:1:1 l'II~:l I¡l:h l:ulllnl'i:L ;,1 1','[lil'il1l ~:It'i:Ll que la l'c1i:/ÍulI
(it:[ :':\:lllg,:\il): :.- UI;"¡J 1>, I'l iil'I~"í'll dcl ':1i:lll ,:ill:I'¡II'~ o:\.'r Jlijo
,:~; Hit ~iinldi\ :l~'lt\~:;t¡ll), ,'l'"¡:td!) ;11 ilj'iJll'ipin l\l1 LL L'li~l'il'a de
¡¡I] IJ\,1 1'1). (!\l:~ ~i: ;,i¡>l Jil:')~!lj'() l:()l' lit api.'dY\I~·~l:llllil_~lltu du
1, ~~, liT i ( ): " ,":' q! ll' t:: d ' '1 ;t j' el' '¡ 1 ) '1 ; ~ () d t; ~\ ¡ 1) 11 L_I S q Il i L' ll, q ti e C' i':1
'111"\ ;¡:I·\,-.:,J!'II r\' ' ,¡;:;¡!!'i\ ~ :-~l)i ) 1,1 d\,~i'\\i'Li) (le la !C~:l:'t;L1~¡O:1
\'1111'1' Ll ~:dL';' lí!!'L ¡;, ¡ ~:¡~(':JI,l) 1" Jíl (_'1 ~Y;lll :-:'\'liUl', (~l)~d~ L'¡
; d (_L ¡ ~: 1 ,() ." \ ,1 ¡ 1 ~ 'f:)! 1 1 , L; 1 L t j' i:--l ( )(' L, (' ¡; L ~: (_: _'\ ~ ( : ¡ lL e ~ q ¡t i e u l' lli; tí 11
, :!:il ;:l¡\;;!:~l¡¡~ ¡ 1':1. ('1 ,L:,.'(lt~;1 ~i;lC'¡ll'iilU fllit,l, ll¡¡lL'lllli:l, qUe
!'l ::l'i:,t i!T~II'ia ¡lil ('¡';! (,1 lll)hl(~ (') el j'~<'(¡, :--ll:() L'l lU(',jU!' t1(;1'
~~;L': :~¡)¡ili¡¡[jl~¡¡lLll:~. ~;(Illl ¡¡Lit II '¡\'~'¡'::L i\(J!llt~ \'ilLn~ el l'{'y y
\'1 ¡::ll~III:¡) j CILlildi) ,j":lll ,~:I('(~;ll) 11) :;i,«'~l~dJa l)(l!' dc!:il' era l:t
~!i:! jl]11 (~l :~lllH'J';::¡(), ":':d l~l'¡l la :JiJil¡;()íl i1llliC.:-:LI y C()Ull'rLl'ia du
:¡Jjj:I!O: 1iil'I'II:'I~, ;'¡I!',II:II' (:;\1):' :I,Jlrl'Ji;:!1I [¡(JI ~i\lu l'JI 'u,, iJpi-
rllIJll~'~~ I':I]';¡ :Jt:lj';\l';1I :tll::l'~':d tt'l)llll. '\r()ldL'~qlticu ellsC:¡-¡;l!J:t
:', ;';\I¡I\;I':I:¿j'~:; 111,' p¡¡;hll'~ Pi,1' ,~í IuiO:'il\lS y ;'1 t'Ui'Hl;il' b ley
/', ';1 \i!' 1'1'}",: i:l j,l,'II:)!) CII~i'I-"dJ:l :11111 lle('Le,i!;l!' du ],l'~ e" ;',
~:iill¡i'llill'~I; ;'¡ si ]iLi>~l¡l{) r ;"t lI;(i':':'(1 1.'1 lL1y. rc~()lriélHll)~U en el
:;"i, <ill'l'dIJ ¡JI) 111,'; I'lll',O:;Ji',)" LI ;¡llldi,:'I\;'; de lli~ n'Yli:' y dt: lJ.
1'1,1 ¡j"JI tll: .l¡'~;III'ri:'¡II, y dl'~¡]I' 1"[(: il"LIlIte su· alilu!:tl'On
¡lIl'"I:'li',d,,:-;,) ['11 1111;, ,ld:1 t'SLLil'I:t P;Il';\' C¡¡;It1yuyal' cn llltltJ;' 11);-\
llilrl:dus ;"1 f'llíll;ll' lil;i~ ;'uGrlu 1.L CO¡;:-:llil'il2ioll llLlU Íl;l~la Cll-
tnnces lla]liJn seguido, prCJflllrtl:i;'u\(]I)C;i: ('Il guerr:t al!'i,-;ta en
que dc~(lc luego se llccL¡r:th:ul 1'011 lll:IS fUI'!'!.'¡ 1'(¡nlr:1 1,1 : Il:ll'
T cOfltr:~ los tronos, escrit¡il'111]¡' ('UII :-;1I~; n!lr:h II)~ JII:¡,' rll!-
il1illallL'~ dicterio"" [Jara fOITIí'lltar, anllll:II!:Ii' y dl'slrllil' )¡:i,
1:, 1'1 mas claro fllllrl:lI11C'nto I'il 'lIIU (~~Llh.111 cil'llhdll'; [1" di-
n:chl)i', y las yenl:l.Iles nilngl',li¡':í:,.


CIJ:\;¡du apenas el ¡¡I-II) ¡\::17\1:2 :[(':II):II):¡];¡ I'r'',"IJ!lif'jl::: klli-'
i:I;S:1. de :tl'rui:lr y destrllil' el ll'(l¡)I) dll Lllie-: '(\"1. ,'1: 11'1,,::1:':_
Ú [ll'\J\'I:I.!n:l¡,'cl !;!!ÍSU['I) C\J::d:JI'I'd ~1I:, tl'ld'l'o:; 1'1111 t:llltu ::I:!o-
~:I)¡II,mll, que Y:t nu le,; !"'.'LlIn m:¡~ '1111'.1'1'11'111':11' I;¡ !;IIII'i:l
de' llis [ll'()~r('sos Ijil,c \¡:t1li:L (',¡IISI'gll id!) 1'1 Ji 11)~lJj:~llli) d,~ 1:0
t'lle:i'I'I[lI'di:l, por l¡;¡!¡cr ali':lIlz:I!l1) II!,'; JI"illl'ljlii)~ di' l:t í'1111-
,hcilJ[) de ~ll :L':ll'ilada !'1'PI'i!¡Jic;[, y ¡J1:dil'I'I~I: 1'01.


'
.111('(::; ;'l l1l'f-


s¡:gllir lu qll,: lhm:lh:i, "l:t:-; P:'i';)"IIPIII'!I)(i('S ¡JI' 1(1:; :1:,i!\IS
Ik! rkru. [:::; (:'~(:lll)l:i:;) l'ls :--::l!Jjl'i'!I()~ 11111; I:lc' 1'!1I'IIIII"I'i'il\::I'<'
;:!IticTipS habiarl hasl:l ClIlnn,'cs l"i'l'iI~idíl y jill)!.I'!:idll. 1'1:;
S"I't"':'i,)..; li!¡)''-Jí'IJ' ::;1: t'!J\"llfll,,'i:lfl \" ,,1\ :1111",,'hl:111 di': VI": I!I'-'
:.:;:1[' ya l:t J¡llrlt '. Illc:lll'ollwr!tII,: d,:1 lliiíl;r'lI di' ';11 lili):'o¡¡:t. 1:",;
tu!'\:" Ilil,::'é ;;'illl'i:tlllirl lla!)iall dirIJli:lir/,) 11111' ::I~IIII( s :¡(iI)S
ell lils pllulJlo-; sl),:i:d¡:~, [ltll'!j\l'1 !I'S llltl,i:l!l pril!lIII';,)11 II'~
~'r:l:':lI~ . ; :\CIJflkl'illlil:ntl";, dl'l'i:l'l llls :Ilel),) qlll' SI: 1'\till:C:lli-
l'i:l:l iI:lsta I'l [ill ,]¡;! si:,!iu, ~I~ :JIIZ:dJIlIl tjtll' ('~l:I~ I!lr,'~ in--
tl'iJ:!III'idas [liJi' I'llll'l: l(l~ Il\willl!~ ~11i'i;III'!' 111'lti:,!l ¡J" In!'!'
gl'alJlks l'I)II~{lnlCI!í'i:I:'. ¡¡¡VIII':ltH],) lo:, rl'l:III'I'~I':-; /jlle: ,111,'--
;'ian ser lillll'~;:; C¡!II' d,: ¡lO, sl~!'i:lIl jll¡'¡lill'~ ;';II.~ 11';¡!J::,iII:','IjIIO
ia lilosufía habia CllIllJlIi~L¡¡J" '\;1 1.( lilil'I'lal! ('[1 FI':lIll'i:¡ y cn
;\ r:ll"ric:\ y '1m: la ilc'I'llria ;'1 I:t Polllllia, :'t ¡,:"P:!!I:!, l[;¡[i:l y
la TlIrqllia y cllle se intr\Jll!lcil'i:l b:-:t:L las I'I'gio1\i's IH:l, l't'-
mllLIS lk E~iJlt,), Le Siria y b:; LI')i:¡;;; II'Y:IIILlllrlll I'III! 11/"01! -
Jlo los s()f¡~LI" In:; al)alel1la~ l'IJlltl'll lu:, ;.;()I)(,I':lII'~. lJi:lIliil~­
L'llltl()II'.~ ('1)\\ lH'!'(Jl'al'iOIH';';, qlJe ~r~ dl'~I'II:~:I!I:tSI'I! 111":, prilll'i-
pes porqlll; ;;e hl¡[lia Il'\'anl:¡dll ya 1,lc'.,Lllld:lrle du 1;:.11111'1'[;1(1
y le seglli:LII l(jdll~; lo~ CIJ111'iI1<!;¡t];¡II()S: Jlilrqlll~ I;lll(jl(~I\I'i;1 de
Felille JI. 11<:Ici:lll, ,,¡dil') Ill:d cllIllrala 1I111:IOd:l; olle \i1\ !'ardo
de: l(' ¡ilJl::) la .\!l1l~['ica dt.:\ yugn lit; los irlgll'~c:;,' y q\ll~ dur-
rih:ll'Ía lus otros como ya [¡abía prillcipiadu c[\ Frallcia.


Los sufistas 'jecian IjUO si lus rl'yl's SI' O!ll)[lillli it la 1'011.'-
titucil)[\ y no se resol\'ian ;"¡ aceptarla, ll)s pllelJlos la pl:lI:t;l-
ri:w eH ~!l régimen é inslitucion: sulJreengrl'idn L,I ClJfI-
do!'cet, excl:trnah~t " que no se engallllsen los CIII'IJ) ig-Ils del
sistema (llllJ proclamaba, pOt'lIue !lO era una illl~jll¡¡, 1,or-
1" ;)
,¡ 1" h 1','\I!lt]I'inn estalla 1\(:1'1\:1 ya y conqm¡;¡cla de lIluchos
,:f{!~: '¡III' Il:,¡¡i:" ~id() di~Pll~SLl,. dc~:ia, p()r los mayol'es ta-
"'ld:l~ Ik 1:( E\ll'Op:l, y que tenia parli¡jo en torlos los :,.:alJi-
I¡:'ll". (jlll' dl'l dlll. di' 111S ~1¡fistClS h:llJi:trl salido la mayur
:,'!! l!; 111: I:¡;; I¡[JI':I~ fllJi: ~I; h:¡J)i:tn pulllie:lllo ('ontr:1 b rr~li­
:'1"11. l'I'I!!!':1 1:1'; ('ll~tIIIllIII'L;S y ,'pntra los ~CJ¡i(;1'I1(JS, se~lln
~ l:: I'\l'd(lt;\l:~ d(~ la ~()('it~(Lltl ~Ct~reta (HJt' lo~ -fi¡0:~()f'I)S ~on:-;tas,
"';::1'1'I'I:'¡i


"


lldd CIILI'C I'IIIIS el Itll'l! Con¡]orrl'l, que lalllo ~e
:1 :I'I:! :tI',I'I:ldll \'1\ l'ir'I'ldill' y IIllldi"llr ¡,()ntl':t lus sacc¡¡]ulcs
\, 'iJln lil.' ~1,tl''!'IIIIII~, ;, pi!(I'~ 1j11¡" lllll'lillltns llabi:J]) traido
:(,,;,¡'(i'!:l:'; :'II,,~ l'illd:ld:!IIII:,,:"t 1,1:' mOI::Il'ljl1íIIS, it LL aristu-
r::¡,i;I, LL l'i'I,!'!I)!i':1 :;ITt::I'i:! ,¡;¡"ldl:II:'. ('II:IIII:!I ~i: yen l'cdn-
"¡I!"" ;', ti'i!!i:!Ii' 11111' I:I~ 1''¡ilIllll¡'j'i!ii'; I'Ci'ld¡l<:iu[l~\l'i:1S que
1: ,I,j"1 :JiI,I!d') !,.~r:::-; ,.;,,::1:1;; ;': 111"; 11lIcli!u,: s()('iak:-;'; Lo,;,: cua-
l.','· ,:¡ '1, i'!¡Jj . ..;i'~iI!j¡~1 1'\ i.~·l~{\r:¡rl(·i:t ~'¡Il t:l cnI'r:Jp¡'ion de r()s-
1: I:,k,". ('1 t,'li'i:l' I':! !'I,: \"¡:'ti!,:, la irraciIJI1:tlid:lI! di!l .. ;cr
¡: ' i! :' ti 1, 1, 1, i .'! 111(' 1':' ti i' ¡ Ii iI. I:t i:1 el l' :t ti tll ti y :' 1) 1Illll){' ¡, j [1 :'1 la S


, I'J'!(" '111:' 1:':111 ['I"','I',Ii,[11 1'11 'l()'¡:,,~ ¡;:ll:tc, el 11':¡,lOI'I¡U yel
,1; "tl!)!'!{!!'!I) di' \():, ~('¡)i'\L'iH):--: lt'~:dllS; ('UIl ~11~ rel\il'lu:lS.


L;t" I'c: 1:1 ¡'¡fiil") I:i,,:: y I)I'¡:':I'II que: ll:ln traidii :1 los estll-
i,"; 1,1 he: \:1.,'; S¡,,'i"lhdl'~ y c\lllis, t;,; e:'; b :~I'Sj()ll dcl ¡;tslnna
<:;,'í"I,I\II" b :1\';'''I'III!;( '·i!Ci'i't:1 dt' lu~ :-;I'(:tlrios dl!1 jaco-
¡,ir,i<:¡¡il' 1I I ll':li¡\l) :tl di':';[lllli¡';¡¡lI) ul'ic'¡lal: dCi'i:llI II)~ ,"0-
11.<,1·· ~ qll~' L~ l:i:!y;\!> ¡;:);'L: dL' LIS It~tl'iones Cr¡Hl \'lclinl:1S
,!. ,:,'Iih-; :- Ik,,~:j';¡l'i:l' 1[111: pudrí;!!1 (!yiLlr,;ü con el estu-
di:: I'I'rl,'\i\:: di': linl'I'!JII II:dll!':d, q:!C e¡.; Ilalllado ¡lOr la
jll-;ti'i:l, 1¡[11t':il, ~i 1'~llJ\i,'r;lll iluslrados [(\s C~[lil'itlls ]¡ll-
l'i'liI:':-. '1lll' ~I' ¡lidian slljdIJ'; pUl' lli" rl'y(':~ C!l las prollilli-
,'j"lli'': di' [¡¡da d;lel: 1i:1,:h (le lo:.; jlclls:lmieIlto:,; 1!c"c:ll'I'iados
:!l:; l'';[id",: po!' d kLIZ dC':';I:() di' I:(lflljlii,;t:I . ;. abll'llidos
;"It' ':!I;I"O'; de Sil II:;lIqlll¡'iOIl, j(),; caut!:des IJIIl' le SOIl IW-
I'I'.-;;I!'iil~ p:ll'.\ dar \'alor :\ lus ll:lTÜn(),; 1" lIlT;IIlC:tIll]O ue
!II:-' dl'si,'I'lI!' d 1'0l'tll númcl'l) de Sil.' lJlllJitalltes. condll-
Ci'\!lilil!l" 1'1111 LIS :!lll'rns al erucIIt\l S;¡I'l'ilil:i(). [l derra-
lIlel!' "I( S:lIlf..:i'I: ('IJll;U ('11 olru li"lllpn se Ilacia S,J!}/,8 el ¡litar,
¡J, ¡,\;: ¡J"I:I!I'I'I):; y IIIS c()rderos. Tal sucedl.!, clt<cian los so-
¡:',[ i~ ell la 1:11['111':1, (I!l el JIlUllllo y en casi toda la faz de
I:¡ [il'í!':'. L!);; ~l)li~l:IS cllIl¡[e;¡ban este cIl¡"l'gicl) Iclq~u;lje e/1
LiS 1111:':1'; IjUe (Irl'~rief'l)n dar de instrul>'iull en su halagiie-
f¡;l ('III'iriOIH:dia: en el 1':1111(1 (11) agricult(lres, CllSC¡üi\)all Jos
tlli'¡.;ui!)~ quu ('1 ¡lUmbre est:dJe'l ellcadeuado por loua::; parles
Hi
por el pueblo in:;!l's ¡¡Ile prctellllia ~i:r lihrl~, y sr ('n~all:¡J)a,
¡JOrque no \ll es m:l~ que r!ul':Lr¡[e Lt ('\I'('I'iol\ dl'/ p:trb-
melito, y l1esput's ~ll liJJc~rt:1I1 I'S 11:1I1a, jlorlllle (S urJ:1 \':IIU
i/ll~¡()lI, II'W ~ll Vdl'l';Ill"i:t 1':' 1l\lh, ~' 1,ldl¡:~ ~Ih :íl'tll< ¡II'
g[tilu()~ ; p()r(luL~ .su ~¡)hi¡~rno '1U¡~ :-:'l_~ rr~'~_! ~¡l!' dt~ I{I.":' 1n:·.i~~(!·,,,,;
Illle ,~L' dil'i~Cil, 11\1 lil'll!' ntrl) l¡[acl'i' r¡lll~ d di' IUI'/I:i!' 1'IIl!ti·-
llU;lnWlI[e CllJltr:t 1:1 ;¡\llllri¡];lll :-;1 ¡]lI'r:1IJ:l , y 11:11'1'1' ~Il il:¡-
]1l1C~tlJ eilO:'lllU (': il:~ulil'il'ljtl" 1':11':1 11[1'lldl,!,':1 11\< ,",,,[11< jll'l-
J¡)icn;;, rli)njlle ~i: yea:1 ~llS rc'jll'l',:'n\:¡IIiI'~, n;II",'I' y 1'11:11"-
ll;li' LI':; l'ílnt-i:) rl'(~::'llnH\':-')' \'llllll';,l:~ t':: \;i:-:' tl\':~ t'll~:I't:!:-: tl;):-!(':,
de ]11~'I¡tlel'ra, r\)i'r~l:'L!}d()::LI Uii:l l'~ll;l'lLL";t ;-~)~t\'!lid:l :1111' í'd l '_
llllU 1)111.' 1.\ ';¡I:;lit'iIL'11 ('(Ji! il!! 1':ll' lit- li'yl'~ \j\:l~ y 1'\I'I:II'I![l'';
flllL' jlu~:~l'n,


El íi¡i'),~()rn :.ronte:::(l~lj:_\¡l :1~i(~l'tf~! (In :.:u;-; d()t'lrifl:::-: qU~1 di-
rllnde dil'j¡'ntlo, Ijill.\ l'l'a ll!'ili':1l1[il>i<J1111 '1111; id ¡:III'jl!') Illi'.'I'
ri rltu )~() i )::j 11 ti 11 ~;',iI) ¡, '1': i il lll' 1 ni'! I\! 1 j"I). :': 1I1'llllllI' 111 1:1 la rl'-
[OI'l;;:lllUII 1:, H'i'lJ:llkl':1 JllUl!::i'q Ilia ill) :'1':1 ill:h '/ 1111 1111:1 l'II:l~­
~¡tn('i()íl iJl:;1i,:--~:!!1":_~d:l 1~:\i':-'L ('I)l'l'(:Jt\j!!'l' \;1,":' 1'():-:ttlliJ!lI'íl,~ d¡~
ln~ lIUIJIÍ(lI, 1'0'11,) lil~ ¡'I'ni:JII)'; ]1) l:il'il'11!1I 1'111) 111,< I'<¡t:¡'-
t:illll~ y lo,; ])I'I~ll)III'~, Ih!lil,dl!~ 111\ ri'\' ,') llll tI"'<!)lI[;I, .lllil!l
J:!!'"I):I el! Sil li!II~I):'i:\, :"il'lIla qUI' :II~ n':I'~ "!':III ¡Ijl!tl';
fCI'I)('(:~ ~ ¡¡HU dt'\'(lLi;l;¡ll Ll~ n:l r "[i1::I':':': ~)\r() :--;ld!~I;l ULI:li i \, . .:-
l ·,! "1 l' 111' l.')": ,1 ¡j J: \';"111 r-¡..: ,\1"1 '11 1.)~ 111'"1" \ Pi"·...:, "llJ'( j" I (f( 1"':' (t I L ,'l., , ~ ) '" . 1 - - ,\ • \ , \. ,1 , ,,' \ 1 ,( ¡ \ ~ .' ¡ • • • 1 J. • ' . ¡ ,\ t'· '. . \, l
~:¡jJdii:)~, Iji:é' ::l IUI'!'Z:1 y \:¡ ('<\UjllIli'z, ¡¡'I'l:l. 1'::111 ,,1 111:;"1'
¡)l';d(>I! dl'll['{I·"~· ()fl'll~ -":'()¡·I:-:":" ~1, ,.1·ij"I¡"I'1 lil'1-': ...... U!)/I!ll'.'l.-:'l~l'~'lf-I'l(l iJj)~' l'I~I!\.~;·;...;~ ...;';,l Il'¡!'''':¡'':'j''':l " l I i""!1 I '; :',!' .!(,"!{.,' ¡\~'¡¡I(I' "¡:¡III{I , _': [_,' _, ' , ,! (' 1; '. :" I '_ : l. L' J, • (' " . /
U!_'r()r:t1)~l:L ~<::-: l'¡'(~l)lt)::-: :jil()~: ;!ll:H!\¡\l:,\q í~ti")~ !lU(: !IJ~ .-':'),-
l),·r~ll¡,).": St' ~(d;j'l.'[l(-I~¡ialt {l ~:',:-=, 1.;,yC:--:' p:ll"L (' \.'( ~,\ ¡\(t>::(J:;,,,~
lil~) ¡;u Lt ~,iLl¡j¡:l, I]llt' ttr~~!l t,):-=, ~ ;¡Z¡\Í(':-: nl:!~ 1('¡Ti!'!I'" t;l' !
Jl:II'i:);I(:~, .1' IIUC ~'l :'1:; \Jill,l¡Jli:; 111I 1"11':1"11 !i:I~<'II' :,jll 1'1',11',
qLL~ L\:-; gl:!J:l.Il'J!en, !lO dl'l,i:HI ~::\l' (ll!';L ~'Il.<:l 111;1"'; q!J.t l n'gl."lll(~
Ú l'l)l¡llr;illll:ldll ¡j,,¡ !.:1)l;["I:II!1 di' h II:I"!IIII: r¡111' illil'II!I':I~ .".
L)~~~ gl)b~t'i·l\;."~ dil'i~t:íl ~'¡;:l 1_,1 ('ell'/), .'~~li'i:llt :'ll'r:l~!l':J¡\;l"; il¡rl-
s¡¡JiI~m¡>lli¡) l:i~ 1ll;1~:,~ ~:()I'¡,I!I'~, ]1111"1:11'111'111:1 lid ~I,II!I'I'III! 1'11
croe diri~i:ll1 (le CllJ!ll'lIll','in¡:cll[O. (¿lit: !II~ 1'1')1'';, tll'I'i:llI,
klll tl':lic11J cn SI1S ~IIJI¡I~rl\IIS Jus tl:tTlil'I'S y :,II:tIII\I)IIII~ 1111,i-
L'lilillll:S, [1 b T'ralici:l, E:';I,:II-I:[, IlIgl:\ll'IT:!, \\isll'i:I~' 1'J'll'¡'!;
qlle: IIIS plidJ!()~ ele h EUt'IIP,1, all:ldi:l, 1'1':\1\ ('SC;I:I\'IIS, ¡'ilIIIO
CJl\11l0I'i,':): que ](IS 1IO]):!)['(':, l:t 1'I11il':1 Yl'111::j:L lj!ll' 111!":I'j:Lll
s(1);'I: los 1\1'~¡'lcios I'ra el pOl1cr romper Ilila 1':!lkl"t p:¡r:~
cal'¡;:lr CO!1 .)lrJ. cual era el 1:1)lmo (k h l1"!llI'wi:¡, I¡He rc-
'17
¡JII:-;ILlha :tI illll;nlo mismo de la naturaleza ilu~tra¡}a ¡Ior la
r:tWIl, La Cll:t1 c'\cila la c,;;pa¡]a parald:L qUf' d('lll1 p:lq'arse,
;lú:uliJ[I, :-;tllJ!'e la calJ('za dl' los reyes y cortar tudas Lis que
';l)hJ"I!~:dl'n del pl:lllO ()l'il~[llal.


j (JI!I', dol'tl'llIaS \:1[1 Cf'lIpnt;¡~ como flll'ililllldas rertidas
Pl)l' los s()fi~la~ ;tlci~t;ls! PliCS si los pueblus illlstr;ldns
'\1m\) :,lIPI)[I~ll CO[I la lil(¡~()I'í:L s(;(]icios;l, s(' ;JUnJClI1:1 el po-
dl'I' ¡JI: I'I~ IllIJllarr,;¡S [1:11';1 dislIlilluir los (lCSÓl'llel!t'~ de la
lfl:Jl'I[[lí:l, I'lltUII('('~ 1''; i'l1:1IH11! ';I!, llernl1Cstr:L Ú lo,,; :Idl'plos,
1"¡:'ildilS(1 (¡:,trcmun'l'sr:, UYI"lIdoscll'S C,\C];ITll;ll' :1l n'r l'lI'S-
!li'I'túnll<J hllillilLIIJll' dl',' la 1l:II'il!ll dl'l 1I 11 1'11', la Sucí'ia;
f(,~t:JlIl('I'il'!llIllIs(, lo,; dCl'l'I'llIIS di' su IlJ(l[larC:l lu 11:lhi:1 ai'l'e-
1);l!:1I11J l:t l'<'1111 Ij('illil , Jlrl'gllltl:tlll]¡I~I" I\¡itrn sí 111:' lill')slll'os:
))111', 1',' I'i ~i'lllilllil\llI(j IIl'i;.;il¡;t! y ¡tI'IiI'Ullrl(l ¡]I~ la di;":llidud
!jUI' ,,1' ,'IJI'!iIII\ 1';: ,',1 e:) i,~\:II'ii'l p:ll':¡ h il:d~\lCll¡]I'I\I'i:t 1\ f!:lra
1,: 1'",'l.llilll¡J'; :':1 lill'I~t:i'1) !\,:i¡¡;¡J ncl;llll:¡[);I: S;;Ilil'~ ¡JI\ la
¡í,i'IT:t. fi!I'I~llrl'~ ¡JI: t'I!I:t" 1:1:-; ll;¡cilllll'S, ;¡I'l:I';.!O¡:Z:\IIS y pre-
~I'[IL:'III:';, ¡¡:Ira 1'\tITlllill::!' di; Ylli''ll'n~ ci¡¡d:ld:llIll;; \:is ¡'¡¡'(k-
il"'; ,1 ' ,us Ikl'l'I'III), I/lli: ti':lstlll'll:llI \;IS Il:yl\s ~(l('i:¡JI'S, Ell-
",'J'lidil'S I[lli, la lilJi'll:IIJ \il!llt' 111' Pit::.;, y 1:1 ilulul'id:ld de
::1'; hundlrl'';, 1'¡;y\,l;lilll'~ lo, ltIi,:Ll'l'i,).; 11111: til'l;CI¡ :d IlfliltT-
;,;'j i'[) tilliIJ¡\:¡, y 1':lIll'II:¡';, y q¡I(' \'1:11(~::l¡l 11.1:' IHII'Il!(,,; tlus--
tri', ;'1 pl'III'1:IIII:II' 1.1 :-.:llll'i:l de la CS[!I'I:ie liUDI:¡Il;¡: al P;¡~()
'111,' "¡'I)!.1',I'1 ilid"I'I!/ ;'SI'IIL:lh:l, Ijl!e las ~()Lii:d:l(h:s lll!-
f1i:'r"';:I:i I'III:IZ,II!:I.' ',' \,'1:111 :11'!,':,d;:::: di: b~ lll'c'C'slt!:ldes,
t¡ 11'\ 1'1"1 pn,,'i'l' ¡'I'i'IIt'ri,' :: ll'~ g'll!lil't!lUS 1II'Il1lilS púhlicos
\' :.;i:':[I:lil:l.'; Ili¡i!'II,'IIII'.'; di' t'1':if.'iI1ri. IIUI' !~'I¡ji)lll'¡;," 1):'; 1'\l;¡¡¡l!o
LI< liill' giI!Jil'l'I\:ill 11):; ¡\\I('IIIII, 11\,1 t'cInIll' elé potenc'i:ls ill\'i-
:;i!J!I'" ¡t:ll':t l'illlll."lI,'i' y 1JIIIi;c;;lrlos ir \lyil' i'll P;IZ, ~. :l~i ITa
':'111111 I:t llll)r,,1 y I:t ¡lIl!iti,':, ~e 1I;llIa\l::11 !i:;:lIl;l~ al sistc-
]11:1 !'I'ligicl:)() 11'Ji) la!!!:1 impuf:inal):1l1 l(J~ atcLl~ l!lli'iclope-
di~l:ts,


p¡'()!J/'I~,WS ?I (H¡"'(/ll¡(i,~' de lo", sofista .... con sus
difl'H;li('{),~' ,\'is!emrts.


Lo" "1'I'[,,rill:, :,lIj¡~;l:I:-: :t:,pir:II'\JJ1 ;'¡ hacer conc(1)i!':\ los
I)U1~I.¡[u': I'l 11I1iu :\ Dili~, :1 lo;, millistros lll'\ allar y ;1 los l'C-


2
iR
Jes, hasta llegar á prnd:lm:lr;'lm Sil jde Yoltaire el ue,;;o:l
de ver ahogar al último j\:::Uil:l, rOI1 1:1:; tripa:; rlr-I últi-
mo j,'inseni~ta; Diderot en la,; (,()!IVllbiulle~ qUI' ,'(ill ¡'n'-'
C:Jcnl'ia le daban su~ locllras, ~I¡[i:l e\l~iarn:lr: ~Cu:1I1d(; \,('l":'
yo ah()rcado :tI postrcro de ]1):-; n'F~ ¡'(11l la,:; tri[l:I:: di!
último dc los ~acenlotes, \' tr:ILlrl():, ('om() TIl('¡II~II'nl)~ di' la
sOticuatl que debían extcrriliIlar~I~~ .\lndil'ndll qIJe los ~,\IL­
ditos, Ih'b~lI arrancar el poder de III~ ~()IH'I ¡¡[tUS 1111 1\111-
dando de direecioIl y di! forma de gubil:rllu; y Ijlll' C:I,')
/le l!O puder y de haherse de :<Ilrrir COIl rabia ~1I,; t,'mclida-
de~, amenazúnllo]c", por carl:! unll 1111 1'[H'migo, que le" ll:iga
ternillar slJ\)re el trollO qllP goIJicrn:lll, USlIl'p:lfldo los dl;-
re('lw~ 1J11f~ TrtllrllOS arios antes ¡J(~ k rcy()lurillll f]ue :tmc~
naz:¡\):t :'l todo el contillcnt(· se 11:11I:t!la 1'()¡I~ig¡I:¡d;l 1'11 la
jlrtldlli;C'ioll de los eonju('allo~ y 1i1('hl'¡'()S ClilldUl'I'I'¡ y ,Ja-
ral pUl' los cllllmovirnielltos ¡JI; los [llIl'hll l:> rllr¡tl'a III~ ~()llC­
r¿¡Jlo,:, porquo ya ]¡a!lj:lll cortarlo Sl¡\}i'(~ 1,1 (,:II!;d~o Lt r:dll'u
á Lllj~ \.\1 diri:,iit'lIdose :\ 10:-; I'I')'I'~, 1\:llll;llldl,]I':; lign~
dl'ili(':¡dos por ()tro~ ligres. (,Crceis nl~(ll¡'II~ \I:I.'al' ;'1 Ll ¡¡Illlllr-
talid:1I1 '! Si rcspollllell, dil'c. 1(1 ;;cr;¡ ('11 l'\i'IT:I('jllll. LI)-
IlWIll:IIl¡\O en el mismo fl'CIIl'3í esll: :l\il 1m:l, i)\CI:IIlJ:t, LlIl
sol¡];lI]1l feliz fLlI~ el rey primero 111:Tlo di) ~1I \u\la"\II', 11) I'~­
tah:l del c]pmollio; esll) adepto ~e di¡'igl' :1 LIs ¡1:1!'il'¡II'~ y
ll's tlil:e: ¿SOll los verdugils los ¡,eyl's l'lll'lln:ldl)~ di' nll) 1',' !
laurclc~ -? ¿y se llevan por tl1lh" parles 1'11 trill!lril ('(1)1:11 ¡III
ído!1l que ~e lIanu erur)('l'~I¡jor, n'y 1'1 ~1'¡IC!':tlill, t!í'l'l:tral~(1:;
pUl' IlIs fntlll'IJS y las escellas ~aIl¿li('llt:l~ ¡¡lit: i'jl'rt'I~1l el! I'!
Inlllldo Ik su imperio, l()~ pl'I'lCildi¡\ll~ ~r'n's di' I:l til'íTd:)
¿,SiI]1 III~ azotl:~ (le! ;!ellCrO Ilum,lllo'! Eqll~) dl'i'i:tfl, 1", ,'()-
1istas, SIJ(I In5 pl'ínci¡ws, monarcas ~. jd,'~ tllll' d¡ri~I'11 liJ,~
esLlrlns cuandu ,;c \'E'I1 el(;\,;iClns ~O]lrl' I(I~ 1111!:11~, y ~Idl!'!'
ellos ~.I.l YC l:t cstllpidl:z el tl~lll(lr, Le 11:IIlJ."tri,' , h ilC'!'!it1i,1
y la snperc;licioIl. I1ú aljllí. :1 /-1: !I 1 i:lll , 111", slilH:L-;, SllS ti--
tulus, cil[lsignal111s en el ur:'Ii'ltlll de los ;l1l:¡\I'~ lk i:l ili~t(¡li:l:
dccidles, dejad el trollO y prl'~l1l1t:ltl al gl~lil~l() humalili 1]\1('
~s lu I]lle mas aborrece, y dicen llue l'1)[ltcslalil: Los ;;c-
üures de la tierra.


Este es, el tono contllnI1cl\tl~ con que se í'xpre~;¡¡j en
sus pl1h\il~:\eioIles los filóso\'lls adlTtos :l \"ultai!'l: tll'~dc cl
epígrafe de sus ohras, palwks volantes, rílm:ll1Ci'~, si~tc­
m:b, sentencias trágicas de las declamaciullt:s dd cnlusias-
19
fin ensell:ldos y ~acado:; de la escuela de Voltaire, Mon((:s-
:lujell Y COIl!lI;lTel que itH1l1daron la Franci:1, la Inglater-
ra y la Europa, espat'l:id:ls por toela la faz de la tierra y llas-
ta rna~ de diez lllill()IlL's de ejempbres cxpendidos pUl' lodo
I'! (Il'b(~. Est;¡~ pr()(lllCciom~ que por el cfeclo n:ltural Íla-
!Ji~ltl lit' producir las \ll'(:vcllcione~, el odiu y la tl¡:osi,'ioll ii
la memoria (k los n~y(':-; [lor los incautos de ~It,; :;úbditcs
;!()1)(,1'II:ldu~. \'I'\'O:'t' dil':l, (~('I'l]n() callalJan l(j~ 1Il:lgi"trac10~:,
y lllldicroll los ('(lll,iu\'adlls ('ril:lr la scn:ri¡larl de lo:, reyes
ijUe mall(lahan'; Lrl il:1l'i:l!l ('uIl tallt:l n'~('na los 5Oli~t:t~ que
n'colllcllllaIJ:tll :,Il~ II]¡r;l~ ;1 ('ada ill~tanlí, ú sus adepto:-, ('(JI!
~:igil(j~:t~; pl'l'\'í'IIi"ll)lli'~, :l"'i1I.';I'j:'ll\dl,I(',~ (I'w debi:ill tir:I:' COn
~;u pr()I'ccll'r 1'] !fol¡t:, :'1 I,j,~ i:2[lIjr:tll1t'~ p:\I:t IICl'ilk~; llt'iJ
eS¡'1111¡]i¡'lli!o 1;, [i1:1Iill:tI [ll(Jllli'lilli, CO[l(lllrcd 1L'~ t'x¡iI¡r~at;i
en _"lb il!,tl'lII,,'ií)II{,~ ;'11J\~\: ell la;;; ('()IJ:-:II'lr:ll'jcl!II':' dl'I']:!i'::d::"
¡ilJI' 11" likl~lIrll~ ¡'ltlll!';1 l(l~ 1!'111l(1~ Y e] :lit:tl', tll,ier::11 LtI:c:J
(,llitl:lIlo d(~ t:'ller 1,1 ;¡l'll' ~il'lli\'rC di' lluir de' 1:1 \U:g:tILa
e\IIl)llil'lld(J~c al Ildi" )' de lil'l\\t:tl'~e :" I:t jlCi-;;t'I'Ul'll·)j, J(,-
mlJ~trúllllllsL: ~(tl:t1ll1':11i' 1ft lll'l'c,:al'io para !lO ]ll'nll'l' [¡::cía
¡JI' ~\l gloria; pero ~ili el\íll:ll'~(), 1l1lO r!u lo;; Jlla~¡stl':td!,~ 11l:lS
ú'kbr¡;s, ya dl:II\lIJI'iú :1Ii1¡~~ 1~1i el afio 1770 al parlarncllto
del l\'lIlO sielidll :tllfl:~:111() ~ullt~l'al, el 1'i(';;gl) q \11' l'sl:ili:: :tWí',-
!lazalldo :'t I:t ('llIllllU,.ion del estado CIl la furlll:l l:Ul u ud
(,lllJj(I Jll()n:-;tl'lltJ~:l.


IJI'I:l:lrú c'n \IS() dl'l ¡]('III'1' 1¡J:tI dd ministerio que estaLa.
l'jl:\'I:ie¡¡dll, !JIII,' dl:~\lllI';; lk l:t l'xtilTI:¡ciull de 1;1~ h('t't'jí(¡~
que pl~l't\lrLI:Il'()[1 la \I:IZ tic la IgII>ia, corria PlI aq\Jcl]o,~ mo-
!lI('!ltll~ COII diJ"','I'i(l11 [\ tildas parle:, el ~istt~ma m:¡" í!1'li¡;l'l,sl>
(jlll' !JlJI' C:U¡¡:-:C(:II('ll¡,ia liD los :Illliguos errores "u ll:¡j¡ia all';¡-
i'('~ado. y que ;llllCl1:1Z:tJ¡;¡ fl, In" estadu:; 11.'Y;llllar~¡, ufla ~f.'cl;¡
illlpi:l y ;LlI'l:\itl:\ (,1ll1 d Jl¡)mlJl'(~ de Jilusofia, cup ~alljcluii:!,
('r;l faba: !,lIr su IlIJlllbj'l~ pllmJlow prelCflJ ía f.'lltl'ar t'n pose-
siull de ludo" 1,1:' COll()Cilllil~IlLus, aspiralldo ,;u~ partidarios
[l el'igil'sl) CUIllIJ lll:lcsl['(IS lk la ÍIlIc:ligf'licia dL'l gl~IlCI'O llll--
ITlCtIl' I : pero s liS elu:llll:ulu;;; Ji 11 ('s dirigiaIl s u s Li rus mol'li ..
f"!!'lIS iL (11)i'rillar el alLal' y los tr()!J()s, y su objeto era extifJ-
guir la,; Cl'l;I:lli'ias r('ligio;;;as, llegar lJ. ulJeuiencia espiritual
y ¡,ivil du ll)s pueblo;,; :'l llls q\W gobcrnahan. Estas !IUCif';¡S.
m:'t\imas ,;(~ estallall difllndieIldo con éxito por el uni\'ci''sU,
pUb ya se scntia vacilar la lln Ué lus reinos ell sus aHti~u()~
fu IlIümeu tos , que los filúsofus habían puesto y:t sobre la
20
,:J1L;Z:l, de los incrédulos, y el 1" k, illClUtos, desplegandu ('(Jl]
allihz atrl'\"imielltn I~l (,:iLCndal't,~ de la 1'1'Ili:lio!l, :t1l'ltll:I!LtlltlIJ
~Ll c"l,::bridad ) 1'011 el 1':;:lÍrilu do in!l(;p¡:IJIlI'IH'ia que c'1! k,~
tO¡r_'r~t1n, no propIJlli(:II'¡I)~O otra l'O~:1 1]11" ~llhle\:lr lO'; ilH'-
bh" ")i1 d cap::ioso pl' .. 'texto ¡JI: jll]";!I';l!'II''';: PI'I'IIÚ, PI',;:I' ;;,
,:,.;LI ',',)!: ~,liIll¡';1 ljLlÜ cumo lrOtnlH'La jll'l';11111 I') ('1111 lanLI pll-
bli!:id,d ~Il in,igne m:¡yisteriu, el gl¡[lil'l'1l0 II! J1lil'¡') ,'0:1 h
::'ricl:hd !Jlle :lcostl1ll\hr:t1l:l pOI' su Ilcgligcll('ia, JlI'I'IJlitil'I:¡]"
.~ll;:':JC(:'esl) que rnll bul:¡ rapidez ikt:1 COIISiguiC'lIdll I<J~
>¡ld,'lt'¡os del Jilosnlismo,


1;o!tail'l', 1)J'¡;,:,i¡\c'lI!c dl'll:llllt :';(,''I'l'íll ¡lc Ollll'h:I('\ls mi"T!-
ti':lS I:~:tll\'() ejcicil'ndlJ Sil IT[lI'I'SI'II[;ICÍilll, ('~¡:I'Ílti¡'¡ ) dil'I :l
!~!Z 'I:l:t rk ~ll~ l)¡iI':I~ tituLtda, /)i(}S lJ !(}S /¡o/ilh)'('s, !l;11Hil:l-
hill::'. i:ldividllo del mi~1l111 I'¡\lll, dil'l 1I1r;1" ti, IJlllllill;¡d:l:' F:
'f:síi,iU',I'iJtO si!! I,tri) y El (',tÚll/l'iI ('¡,¡'fi!'!!, Ull';1 i1!Jr:t ,';;did;( ;JI'!
~l¡¡~:!l:; ,'lllil ]¡:I.i0 1'(' llOlllkl' ~ll[lll!.':;lll ¡JI' 1"/1'/'1'(, ) /lIla ti-
t~iL,d! EI,\'/.\'II'/III[ dI' fll 111/1/1)'0/1':11, "lllll[lIIl'~[:L por llidCl'f1i y
otrlJs ¡]Ih :¡d"plo" ell' la IJli~lll;1 S(II'i,,¡];iI! :"1'1'1'1'[:1,: l'IlLI:; y 1':ld,
ClU! :;,; pOI' ~i L'~"I'iL¡s 1'1111 I:IIIL\ \1'LIi'itl:ld ¡ji: iU1i'il'd'l! :'
Y,': 11;'l:1 :¡lr:ll'li":I:, y 'I'dl\('llll';¡~ :'t J;¡,; \':I';lllill''; Ik LI ¡¡lllilel--
ni:l ,! ¡:l!':lula, 'plll 1!¡'glll'l)11 :'t CUII~I)gllil' :U'I'pl:\l'iIJ!i 1,'11 [II,!;:
t( E:¡:"'¡l:l, sabielldo 1[ Ile il:tlliall salido ¡J(~ la e:t\('1111l ~' 1'1:1'--
elijll':'):1 dll In, conjurado,: csl:\S 1\l'lld\lI:l'ÍI)\j(I~ fUilll:'¡'UII !J!i
n:'!i';J,) 1'llIÜl'dt de ILld!'i!l:I~ ('UI'I'llJllI1i(];\s ,.;in IIIII! Jill 'Pi,
Ji':';'::nr y tll~~tl'llir la religillll l:ri,ti:lI];\, illft'~l:llltliJ I,,~ 1,"'-
piri(¡;s 'lllnl:lll()~ p:ll':l ll':I~l()l'll;¡r ll\(l:l~ 1:IUIIII~[illll'il!litS ¡iI!-
tí~¡i':'", c1t:~l!'ui!' 1~1 pl,dcl' kgi,.;I::ti\IJ ) l'.jl'i'tlli\l) ¡1:lra l"!¡liT!I)'
'_'11 ti::\IHE ¡L3 la llllllL!'tlJ()~:ill1l11'lll'dllllliln;, y lt:,'ia 1IIIIíl"il'!
y :«',':lill:ll' h :llltiJi'i,l:trllle lus I't:)'I'S y :ttr:u'I' i'i tlt":I~tl'¡, ~"
.. () 11 ;: :: U I 111\1 '1' i ( )[ 1 di' I :L Ira 1] 1 [11 i! i ti : 111 111'11" i ( , : 1 IJ u l' I ():; ,,1' I.'l : I -
ri'h !!!["!¡[:¡I'OJl CllillllClYlil' pUl' llld,)" ¡II~ plli'I¡J'I~IL! I:t lil'ITI.


E, mlly []oLlI)¡(' I'¡'¡ml) flll', SI!dllritlu "II(I\II'I':lIlIlll :1 ";i
mOíl:;lruoso plan CiJlI su CI'¡II.,.;;tI jlodl'!' el t1i'spl'.iadll 1'1'y
fecli.::'ic'J di) P¡,[(si:!, l'onspirallt!1i 1'1)11 lo" Jilúsu!'IIs <ldl'r¡[I'~
í,'onlr:: .1 (iStll'l'isl.o , y ¡:¡'IIOO ¡¡udlJ S(ll' CII~:ll¡;\tlU J~Ul'jilll¡\"~I'
á un()~ lwmbrl':, enemigos tll) Sil trollo. Este mismu 1"<,,],,-
1,'::'(1 Ll.n IIIlITid() de lu;- :;OUSt:IS de tl)(1:1 impicd:ld, ¡JIII 1'1\"1"
ii;i~':'¡ :'~ 1:i11101:el' ¡()~ nuestru:; dl~ la rl'lli'lillll'! T:l.Il!'I liL:" 111'-
[:::,,': ~.:<l SU tC~lirn()rli(), (~lIa!ll() I]\W tus ('nl'¡cll,¡I(:di~l:i~.


'''' ~ ::'i','li:~'i()n pl'illugi:l, l'LWI'ull llllih Y:lIl()~ ~¡J'¡lb (JII I11I
,'l"!1'!) ['tií ellemigos de lo~ ll'\.lnli~ CO¡IlU iH :tÍl:I\'; l't'ccll-
21
¡mulle. ]ie:;'1 l'l licUlpO en que el mismo FCllrricCl ]les¡~


I lLII',':lílli'llll: ~;II~ 1'IIIlSt:l:lWl\cias; pnl'(jllC Sil:; qllerid()~ ¡itu--
-.¡I'II, ,"Iltl" 1"1 \l'" thlllaln, nll k iJabi:ll\ (k~cuhil.'r[(1 ma:, ql:,_'


Jlli!;;,] ¡J(' ~lI,' ~:l'i'l'clli~, ifliciilndllit: tan solo en los l,l:lIlE':-:
i::i,il'rill:' di' :'It illljli('d:lIl, ¡¡lJi: el';) ~u Y('r¡):ld¡'!'\J ('],] ;" I


JI .-Irl!ir ;tI ,i'i::li;l!\j~!lI(l. ~II trono y el ele ~u:-: ('1)1ll't'Ill:iJ!,)~:
ji, ['11 ¡'Il:lildll ya elltrl'l 1'1\ 111:-; ('oll()('i'miel1tos (jp ~li jlitl[ií'>i,o,
, jJ,i~;¡111 ['\'¡\I'rj{'() .'1' Ilizll ('\ r1I'l\llllcial!or !lúblic(J ,\, tn'
, :':I,(I'O:'It:: pLl!Ii" Jlr(lyl'd;ldll~ pOI' 111:-: 1-'IICic\opcdj,l:I": ;¡J-
¡¡til'II¡\O ;1 111:-> n')I!:-: Ik 111, 1'~ladll~, q lIi' el olljetu ele ju~ ~('I'-


',11 i'I,'; I'C! l;¡ll :,,¡III uiln''..)':l!' I().' l'l'\r(l:' de', Irl" ~(¡]I('r:llw,,:, h,
'1; ti 1'11\' rllll\l : In'. 1'11:' (' ¡-J: 111 tlll :! 1 {):' l' IJI' ¡ ¡J [ l' l' I r: II;¡ z ti I!'I" '1 ' l: r)


:1 [HI1H'l' ;'( It)"': ~I)hi'l';jllll.": \'lI:tllIL) )\1) ('~!lJri(\,";L'li t.'()IltC'Lt¡·~' ('{ ~i
·l::!~. {JII)' ¡ti l/ilt' ;\~(·I'ill;i·).d re1,\' d\_' t"!';ult:i~': iilt'uk;'lIld¡¡I, -¡Uf)


I ¡[('t' !¡)!,('di:--;t:¡:-, il~ll(!i'~¡¡ :'¡ tra,...,t{Il'Il:tl' t()(¡{)~ I():-:; ;.!\¡~Jic~'­
,"". : ,'1 "'¡II\'I'l'~ir ~il lI:¡I'¡llil I'n all'i"la n'l,uldil':IU:l. '. '[Uf:]


k-,!,Lldlll' ';I'ri:l liD el,'I'I!III'I¡';\. 1:[11\111 ,.¡'I'í'ti\dllj('¡¡[¡' di' :t: lí
,IH;'I ,i¡llen)I:;'¡ i'111!lilln;!,' '11" ¡II'I'IIO:" \' ~Il~ alllar:c:I,", ¡'('n-


- ';'III'II,-i:l' ,'11 II!I tllllll [ll'lddiz:lIl:¡ [111[' l'II(I'~¡;",iJd,) ~\:;"'l ,1),,),
,11.1 dl:1 :1(\1'l:tllt:lkt lll;¡~ y IU;¡~ la n'pulacillu ¡le lill'I,,¡f¡,_,:
,d,i(I~',\I\l; iltlqlliril;rall [11'; ~l)li,;tas. I't:llllCI1LlIlilo su i¡¡!1uclJ-
'ti ('1\ ('! illl:n:lIwlIlo 1j\I1: [limaba la s¡'c1uccion de Sil Yillií)
- lil"!' ['lItrl' I:L 1I11Il'I\I:i!IIILlIIl'(; illc:l1Ita de las rnas:ls !hlpuh-


", (:'llllilllll') ;tllll dl','PlIl', F¡'tlcri¡'() Ik Prn~ia :lIhil'licllclo
!", 1'1') ('~ , Ijlll' [;¡..: lr;II!I;t~ de las ..:('das I(~\'antadas ¡\III' los
;I"¡"!llill:¡Ji~t:I~ :'(' Il;[('i:111 ~11[1I'riol'(,~ ;'t l'U:lflto se cO!i(}c;era


"j hallLigli::lbrl) lClti¡'lltlll hasta 1:1 dC'~('aril de jos Cinicus,
,J1'';\I'r:2ii l 'nz:t dl' dil'lllllIir lll¡]:IS LIS par:ulojas !jUI' ![::-: Sl1-


,¡i.lll :-:IIS r:ljll'lI'IIIIS, Slll'llllil'fldo que 1I\lllt';l SI' l'n::;:lli:d¡:lll,
'jl!I' ,,1 Jllll'ldll ,,'ra l'l illll)ecil jugudc d(' ~ll~ sislclll:l~ qH~


1';\1: 1l11:1 lllultitud l'll(ll'dill<llla de l'~tllllclltlus tllIl:tIIlC;;: '.'01)-
i l'l;lil,ls asidllallll:llli' ell tt'a~t([rll:lr la ~u('i('dad del gr'lrlcro
lt Un1:llllI: 1/111' ell t'III!S se podia pru\'ecr el l;ubiL'I'lll) de una
r l'C1\'illt'i:1 ¡¡UU lIi{:J'I'I'ies¡: t::Islig(). [Jara lbr pllr ri':-:ult:ll]r, lo
'; 11(: era!! pI ~i:;tl'Jlla lit: [11:-> till'lSllftlS II(~ inlllt"('ilc:- it;IlOraílte:s:


,'I'II\aIl1111 ['\)11 t:11Il:t :lJ']'():.!:lmi:\ ('lllllO el\ergía 'd mi~lllo
,,;),,:¡,'I) i:L m:ddatl d¡, la~·I.JIJr;¡s e:';I'Iilas por ¡ús súfi"[;I~ ti-,
,¡¡",J" la 111: la SI/fll)'rd!':!I, la Ikl !:'ilSlli/u y J;¡ ele Las )i/'/'Ol .!-
¡,/!III'S 1(1[[ cllHllIdll'Ü de 1l1111lar¡'!t;¡is, cun la:-; que c;¡]¡¡m-


; i;Jt¡;¡ll :'110," sJcerrlules Jlla~ ,irtuusus y ú los sulJeranus Dla~'
[,crl'cctiJs.
22
Entre sus dicterios figuran que los eclesiústicos elevan á


tos reyes ('alumniando á Dios; que abusan dc su autoridad
lnjo la apariencia profana que son justos y benéficos, sf~gun
fa irll~a dc 1:1 debilidad ó ignorancia de los lllor:ldores; '-jlli'
los soberanos y edesiústieos se ponían de al'uerdo; que lns
pl'inci¡lP.' prometian honrar yacrcditar al c\Loro fon la eOll-
dic:on que c:,Le predirar,l ~t Jos plleLdos la sumision, Extra--
\L,c;antu y ilotable suposieion inventada \Iri!' lo::; l'llril'lope--
di~tas que 111~\'abaIl por sislelll:¡S en tl)flas S\1S I)hra~, :\u
11;,\' dllda qUI~ Ferlcril'() ('IlIl(l('iIJ I)il~n prollto q\li' los :¡d"[llos
1iiÓ:';OfdS se IC\,;¡IILlr(i1l dirigil'ndo sus tiros y rOfillJalt:s ;'¡
tr:l...;ttll'nar nll un tildo ('II'lrdl'lI dI' la 11;¡llll':L!l'Z:1 slI('ial,;'¡ quie-
n!:', pl'nlr':,o:iIJ h:t~t:l d l~xlrl'll1n de llall:ll'~e l'OflIlIO\'ido y lu-
hlll"';lIl!\o ,;u tro[!o: IjIW ellt()nl'('~ ~l' i'i!lll'irlil'l UIl allall'mas
COflti':l ~u:-; vllemii-;ilS etllplu:tndll I~II :tlH;llltl~ ~\l illgl'f¡io en
COllt'IH'l' ell ":IIS C"l:ldlls los [lr()~l'cslI" (!u los solí"!:IS, j' para
bi';~l'le,s t:!Il í]¡,.;preciaIJIl'~, ruafltll nall 11l~li~ro;;:ls sus [\11--
hlil~:i,'inlles, hasta lle;.i:lr it ('Oll1!\()lll;[' 11,,; di;'t!ogoo; dc' Ills
UilcrtlJs l'lltre el príncipe EIIgl'llill :\l;ilialll'I'1 y el pl'íflCilll'
Li<"s<;i!lLtn, lll:llIíre~talldo iaaIISlll'll:t iglllll':lllcia de los cll¡'i"
C'I)!:"lli:-.l:ts r11~ querer al'l'l~gl:tr <:1 mUllrll1 :1 :;11 ¡llanera, cm .. -
POi,I!!:l¡) por dl'ITil.i:lt' el trOl\O de lus B>Jrb¡)lIl


'
:;, p;lra I'IJ[}-
~c!'~¡:' h Fr:llll'ü ell un s:lt'l:asmu I'l'plllilir'alrrrill: ya r'l! LlIl
pl'(lf:l:l:L!" p[,C\'I;ll('irllll;~ 1:11 'llle C',la!>;t FI'deril:o, 1'11 \';1<)1)
L:,': h :;illil:illld que YolLlirl' y 1l'\ir'IIIIII'I'[ Ir: diri¡.ril:ran
{:i' h"ill' de Sil:; :lIk[ltIlS, 1~l)l1tl'.;blldl)II:S h;c\i'J'il:il ~l~l~a y
,;r¡lli'j,';;Illl'ilk Illle I()~ t';I'I'itlll'l:illu:-; rll~ h secLl flll':'1.'11 :'t
b¡:,"¡r Ufl :1~iIIJ d!ll:rll ' ¡III li):-; 1'()I]llI'ic~ell, ;'1 r\llnrll' !l0dl'!'
eji~l','itll' 1:1 illici() de ()ll'¡)~ 1l1ll1'11lI:-; qlll: ~(' \1;:-; P:lI',':'i:t11 1',IIl
Oll':I'; 1':17.1111(:,'; de (k';jll'cr:i()~, \li!IIlIII;t'l I'¡(',\I\ ;¡Ijl~ dl'hi,l.
:niíí:.(:lrl:t:: i'[\ 1I1 (IU'~ 1~';I'J'il)il'l ;l YlIllail'li: 1'I;(l\l1l'1''; !'lll" nlill:du
é,.;i'¡1 ¡'Ú) ,\lemb:'1't nJ:l": ';11 filllsllfia el! ¡'I"'unir Clll!li';( :-oí
hs p:'in"ipl.'s y In~ ,"a('r:rl[¡¡tl:~: (11Il011l"l''; llidl'I'I)l y ';11:-; con-
pl:r:ldr1rl:s Sil 1',[I)I'Z,II'llIl ;nl'; \' m:ls 1.'11 irill'¡)rlucil' Id ~istl'm:~
di) !:t rntlll'al(:zi:, 1]1) sil':ld!) IJ1:lS '11\(1 \JlII):) rll'';:lI'l'ctlit:L flli-
cil)';; ('il ti I1 1'Iltl)lIl'r:~ rl l:j 1') di; SI'!' F(:du'i¡'11 (,1 sahin dl'l \lIrll"
,(;,)1:1) 1,' rll:lli)millit!i:111 111'; ¡lil)"ul':is, \' ,\kllllli:¡'t llU \'il') 1'11 ,',/
;:,;¡;¡) \1:1 !::nnIJt'u [11'lld lk rlIrilr ,\' dI.' ir:;, 1',HilO Ulli'llfl:rllll) :'¡IjUl>
,1ill l )illz,tln 1;1 llllll'l'le. YIlIL¡il'c, !flll' CIIlOilr'C:i (',;tall.1I'11 rll'S~
gr;¡I'íd, ~l> l'oJlsubLu (:IJII l!\:í:il';, ,\km!wrt: ;,¡¡II", fjllt'l'eis
Clmigc) mio? !;'; preciso lomar ;1 [03 re)'e,.; (Illl\() SIlIl, y á Dios
l'lmhien ell,tl ('~; siellllo lIt; llí)l~r que estos filúsofos no
tr:i\:ll'()il di! disuadir ú Fec1I'ril'u slIbrc el proyecto y trama
IIW atribuía ;t Sll ('scuela, ¡)I)['qul! el sikncio de la pura inLi-
¡¡idad ¡k prulL:Ij('i:L (li~ la wlls¡Jir:lcion proyectada, les pal'c-
':1') 1,1 ma~ ;'\ !ímpú,;ito,


FI'dnil'IJ dl'~du elllIJllCCS se prepara il. ddendcr 5'1l trcl!10
li~ll' k ;lflll'ILI!.;i!I:l Sll elida [lul' las docLrinas de los lik)s()-
Íil'i di; l:t t'lll'il:l()pl~dia, (,O!l la dellurnillacioll de lus Ci'Ui/r;I!!I:,-
:f" qllr; :;I~ h:Ll\i:lI\ dil'igidl) ;'( (~il\l'Ij\';I, jI:lra iLfesLar 0 illlru-
dii,'i¡' IJ~i Llll!lI\I:11 ('11 :I<[U!'! l'llí~ :,II~ dlldrillas, aplalldieliuo
,'-,ti'~ ('I\"(\:I\I':I\'I\li :'IIS ('\'I-dIIS, d",'i:lIl, POI'llIH) en dic[¡a
1'\il<\:,I\ ~I: 11:11\:,[1:111 11\([;¡\'i:1 ;,[~,IIII(I': dl'~(,:llJli:,;adlls qll(: C!'i'ian
"]1 Cr'lslII, ilil[1112Ii:llldll :11111/11 !leilllil,,'Il!'¡Ú (JIU' es/u[;a I'sllliJIe-


ir!u Jilll' ('u/nill!. ¡':II J:¡ Jlli~il¡;1 ~c e~rlll~I'Za Ú jlredicar \ul-
','!,,' h 1111,~¡l:ill .\' 1;1 iglLild:ul l'l'ligius:t 1'011 los ¡](,l'ccllUs
L'¡ilí"II,', y dl'"dl~ dll~ II'gILl,' Ii<' dirlla I'iudad C~lll\'I) ('S pc-
'Ulrlll lil~lllJlll [1,,1:11;1, Cill\j¡r,[;ll,i,llles de los cilldad:IIJ():-) y
lll::i~tl'illll):-:, dc:-:d,: ¡\()Ildl' ('111i1'¡llil'l ([111' podria éllitUl'tlt:11' la
,! II'j:L ,k 1;\ 1,,~\,¡jIl,'i¡)11 1]\1" II:tili;1 ,':¡IIS;¡do ya ;1 Lt l'l'líginu
':,' 1", gilll'IJli::u" ,'1'11 l:t 1'l'\'lilurill!l de su goIJil'l'flo; es-
;:,¡¡dl) ~;\hidll por ll',II:l Lt Elli'Il[l:t l:!s !ui']llllulll'i;¡s que :lgi-
tU'''ll:1 ¡;illl'lll'<l P:)I' d \:ll'gil pniodll ,Id :111ll 1770 al 171i::2:
:,,~ ,ll'li!i,'í,,:; di' qlli~ ~I; y;¡\il'l'¡)1I p:lt'a t'cl1lizill' allí la dl'lt1u-
'i¡"i:l ¡¡[¡:>"IIIt'1 rll" ,'1 ~i~II,tll:t di) .I11:lll JIll'ubo. Yultail'l~ en
li,'l!:t Cill,J;,d i:íZ'1 ¡'il"':li:ll' III1 f,,!]¡-lo h:l.io f1111l1!Jl'l' :-:UI11lL'S-


1, ,'\lit 1'\ litll;U di' I,!{'/Í,I i':)JI:f:lil'l/lIli.l', en el cual ~e !lJ:lni-
'",t:;l¡;l ;,11 ,'I)¡';,jérlll y .'11 \ i<l:t ,\:t "IJI{',il'cida. la ;1\i'L.;iulI que
,. 1, i,l I,!~ 1':'.\ 1'" I :1 L, :lp:ll'iC'IIi'ia y sllpnsi¡'i'l ¡JI; lit
'.::r:li,;:,,] y i:lll'lt;:rl I'I'pllldil'ill::I, ('ti (,1 cU:ll en ,q¡ :II'Lindo
:1:i:,;"I'I) ~',' 1, i, "'llJ1' Illllll';[ ¡lltllO 1111 guhi';[,110 jI"¡l'cc[o,
¡11fl'qU(1, [/\,-'; llIJil;!I!'I'~ \:llllCll ~i\~ P~(~i()ill'~, ~. qne ninguIlo
'i'1 Ji;;), iI[11'''ill'I'I\I' <jlll' 1'll'i'[lt¡\llil':IIIO, ¡1!1t' :'1'1' J'l ;iS:'('!lili,,'n-
t" :ti III!;' ill:!~ '1' :,I','I'I':dl:i;1 11):-. il"llll\I'('~ :'¡ la i~rllltll];¡d 1l;L-
¡¡IPI,) '1:!I' I'I':! lliill'\1il ;:11.1111 !Jill! C;liL¡ dlli'l!1I dI' HI !'iIS3.
,'.<:'I:l:~,' di'¡ I,!l", <\I'II,i"1I di' 1:1 :;111'[1'11:111." E~la~ \' otras
'1' '!i'i'::'~ :tI!:! ,'\'II!I :·;¡I-;:"IIt:'¡:t~ 1'11 ¡¡(1ud l'ai~ [11')1' \ul-
1 ,ti ". ~¡'lIl\I"!j:;i"lJ \ ,111:1!1 .l:I!'ldlll. jll'lldil'llll¡]() ('()Il ;11du1',
qil:' I \ '~(ILil'II\11 1'"I\il 1'" \;¡ \i'¡lllll:l¡] de' tod"s, 111:l'illl';O cs-
1'" ~,¡ji,;I'I~ :'1 \':I!i,:il!ll' 1:1 d¡'li;~l:lI'i'lll del ¡¡1J1l¡,~ Y d,'1 pklJe-
\)1, ¡"II'I¡II,! d",'i:IJI qUI! elb llIl tl'lli:! lilas siguiilcaLlo que el
de ~¡;ilCJr y 1::'l'la\,().
24
Ynltairc, jefe dn 1:l conspiracion, ronfin:H1u ('¡¡ Fc!'lw)


donde t('oh con::;titllilla su (,(ll'tc, p(lj¡l;illa Pllr II!~ f:wr'io-
Sl)~ 1[111: ~() 11:t!li;¡1l ~lJtJlc\"ad() (;11 ,"11 palria ('llIltri¡ ll)~ ~~I!ili('[­
n(j~, Cll:t1 ~c prllpUSll !1:lCU' en (;iili:!lr;¡, y l'IJII...:"c;nidl) 11",-
jl111'S ~ll pt'1I!,,'I:-:ilo , vllhi;'; :'1 P;lIi, Ú (,11I1!ilI11al' (,1 i'lllllCIIIII di'
Sil l'nn~i1¡r:li'i'¡ll, se hallia pról[lIl1'st ll II'v:IJlLII' :', ¡)()I,d!~ CE-
COilll','1 :'1 :;;,';'V:ll1t, r¡tw !l:d'ii¡ el ¡¡:¡pd di' l:::Ic:i,..:lr:ldl) I,,'í[
Fr:llwi:¡, aIH)g:H!() ('n ('! pa¡l:lml'11111 d,' e ri'llid':I', !jll [I'íl ,'I~
a!r;¡jIJ :\ l:t :;illi'ill';t pari! 1l:1l'l;1' I;! 1\Ir j:¡,'ol¡ill'l. !'rl':;¡~llt:'¡li"iI¡"
yl)lhil'l~ en Sil, l'jlrl:l' ;'( Ir '\ 1¡'!IIIlI)t'I, ,"!!I\il IIIlO di' 11)" lll:¡;;
;.(l"illllk~ m:II'slr'l'; dl~ I:t fjli¡,:(jl'i:1 11II"II'I'!I:¡, ;1 Ijlli~11 le t11'lii:L
lo,; lln,\()!'I)S t'I'sulLlIIIls di' III~ [1]'Jlgt'I'SIIS y 111'; :ldl'I:IIIt,,~ \lar:!
:tiJIII,'1 p:lis di' íill)Sld¡~I1lII; I'r'iJ!ll~il"I'I!:I~(' jlllllil{'iU' 1':1 I:t
capihl (J¡; Fl':llll:ia un \L'l'il',¡]i['¡, ¡iill!:I'¡') !:j>III,:ni//'s ¡'¡,!
('¡"II'!I/{¡¡I/U, dirigidu por lo,,,; :l¡\(rplll"; :jll')",,!"I,";, :l Jill ¡j¡. i'I,'í:,¡-
['lit' ya l'llcl'i!lll:lmil'idiJ de I:t ]'t'ndlll'illll JII:I"; l'UfllllliJ:II.', .\
;'( lill 1:llllllil'll Ik 1II'{111'C;I;1' y all\.ili:l!' ,{JII Sil"; (,,1'111'1'1.11, :'t
\OI!:lil"', ~;,'I'I':\llt ~~ \'oY:cr; y P:i!',t "lit: ~I; Id..!;!"I<I' J,I IIL!I!-
tl'ilí'inil 1'11 {;illl'IIl'a tld ellS:!"11 IJ¡; Lt I'lil!~l¡l:ll'illll dCIIllII'!','I-
lil',l jlllhlil':1I111u!e con :lIglln:¡S :dl~g')l'ja:.:, Ilacil';[ldldl~ ('irl'l!--
lar CIDlll!) llla~ en ar¡uL'l [l:li~, ]¡:lsL¡ q11l: :tI nil cIJ[I:;igl!il~t'f¡11
tr:\";[IH'Il;lr y L~I)nmUn~I' lel'antl'1I111o:,¡: la (~ill('llril. Illljllilil,
r¡1l1: enselialn ;1 los reví)lto:;()~ y :1 los magislrado:, IJlli' 1,1
jll1(~j¡lo en d sillwi':lIlO !'UII Lt lilli'rLui, y IIII !II.'; I'I'yl'~, i/li"
CI':1ll !n~ I]¡\~ll(lt:h Jl'll:trarilb (k ,\-i:l, I['!I~ l'I'il!ilhilll ~il'lI\
jll,' en 11)~ [llIt':¡Jli~ (,llllll'utccid()s pllr I:t igJIIIl':IIII'¡a y d hila
ti~lllli 1111': d:lIl :~ lit [JLll'rla de los ~crr:III():; de 1)¡'i"II!c :,IIlII-
till:IIIt!(I:-:l, y pitlicllt1(J h l'abez;L di: 111,'; l'i"i!'I'~ Y di' los :Iill:,i!-
cleull'te" pll!'11 h:\cl.:[' l:aer :\ H'ces [liS di' 11,,"; :-:¡tll:lfji'S y ,.;¡di,",
qllc {'~II !lO p()dia 1'()Il~I'ntir~t' ell Ull (illelJ!u ci\i!izaLÍu, :-:1:-
gun i!1;cillll, i[j~¡rllido [101' h Jilu~lJfla.


EnN'Yo !J {omento dí' [a l'ev(JltH~i()n.


Excit::l1.1J1 con t1cclilmaciolll'~ 1(1s SlIlIstlS quc JIIS [lUI'-
I¡]u.; llil SI' contelltasen COll gemir, :-:illo qlli: (kl,j;tll l'l!gir y
llegar {l la I'cJiirlnista ele ~;:..: 1.11,l't'('!l0:-; il fllt'l'Z¿¡ del telTor
2:,
i:lrnil'l:ría, I'lltr:'¡nllose .'11 !¡)S aSlll\tos fulmin:tntcs de l:t


¡ 1':'Illili":l ¡¡III' {lrlll'l:tl\I:IIi:I\\ 1'1 n!) ik il\troducir 1:ts tli¡r'lri-
i :1' rit' ~II.' ~('I'[;!~ lll:lliit',','.I;llid() IjI1C Cilll'IIt':1 111) podia l'l)n-
,iJ"i':II'~I' I'I\I!II' 1'11 f'~t:ltI() lk p:lZ, ~i!111 di' ddil!lll"!':'I' l'llll
, [( li[ljldl! di' ~\II't'r:l, PO["[ll" 1,:, I'l lni, qltl' :1!lI'!J.I~ r'II!:~ta
"LI l'illd:l,! d,' \I[la II'éfll:1 ('I!:ldr:ltla, Ln,'ldi:-t:I:' II:ttll!:!ll'.~


" l; ¡ll,'hr;: 1'\I'i\;1I1:lll:tI \Iill'I;\(1 ~. prl\,'\;\l\1;¡\I:lll ijue I:t ¡¡:1-
i: ii! lill I'r:l p:II':1 1,11,\, 1I[1 dll\\li1\:ldll[' duro~' SI~\'I'I'I\. !jlll' 1'1':1
!'i l'I'j'l) ql[(, I,q\l\'ii;~(' li!;!'I' !' l'fI ('i:'I't'i ,'il) (k todo~ 111, 1I1'l'1'-


f¡tI·, li,tllll':iJ", ¡!l,1 !¡,1J:11Il'1' jI:¡!','\ ,,;Il"I!ilizarL', ~1l po:;!('illl1:
,·i:o itll';(-; l:t, dirlllldi;I'1 III~ ~I:ii.'!i:< 1'[1 1:1 ¡:r:ll1ria \' lJO!'
"':\;':' l)::rl,'~ /I"!' Iill'di,) ¡J,' .";11 jI"l'i"):li"ll 1¡111' lo::: g()]¡II'l';IO~
:"" III!i'l'allilll. 1111<1'1 11111' !!lW; 1I\'I"t,1 r:I\'I') ~1'¡lI'I' ~\I~ llc~~li­
, {1:li·¡'~.': 1:1'-; i:!'!.": 1":11,';11 1.< :·l~l!·';\I{·:!I·il!'i;l~~. I,ih ~\tll:---t:I:-:' Iltlr~(IlJi-


,j'I,'] ,1,'~ j"¡ !'¡I\I,llll'¡(ll" l' l~dl':!,1:1 t!:It' !p, pl'ip('¡pí~)s de
\~tl'ill,<¡!;i¡'ll ~ d,'u;!!,) ;¡r¡ I:':!~;!d(! d(\ !I)"', d~jril~,j!n~ dt 1 ! ('illd:l--
: ,11,', I~"'ill» I'~I I'! :11'11) 1771 :!:'¡):I~IT\i:tltl al I'dl'l:lllll'llto
:1""" 111'0,:'.<1' ;'1 ("II'ldl::!:I!' ('di,'I,: ;11:;'11111) ¡Id I'I'Y qUI' I'~:igi('­
"\:1'.'11 "1 1¡'ilnll:), [1'11'1\111' [11) [!'¡:i:; (tll;I'i:¡) (\C'I'I '(' !J, 1 dr i111-
: " I


'


11 'i' :'L h I l: 1 l' i 1 ,':: r¡ 11 " (' ~ l: I ~ ( I \ : 1 ! [) I i l'l \\' [lo r ~ í l' ti l' ~ ya;;; e
l¡a\\::\I:: ll\'I':\imit :'t I'~;t:tll:tr la !'1'YI,Jli:'¡'If).


Ll Frlllll'Ü 110 "Ilillll'ia ('nlonl'!''; (JI!'II solwr:tno lJl:l~ que
i ¡'I'\' , v ~[I :lllillli":ld 1'\':1 \;1 r¡1I:' rlid:t1l:\ hasta enll)lJI'c,; las
"."'';, 11" \l'lli"'I\I!I; 1'\ I',:\'id" m:tO: n:prl'SCnLICiun r[\lI: I'i de


" 1111!11!I:I!' lli'lirillll, I]lle ~lIln 1'l1'lly cOlll'pc!ia, () (]¡~IJI'g:lh:t;
,.) !llrl.:IlI¡'[Jil) ¡J" 1:'111('11 I)fIII'I:(!llI') ;¡! I'I'.\' la c(lll~cnal'illll d(~
,11:' t\ .. 'rl'('llll~;, y 1I11!' di' 1111 gll;ll'Il:ll'ln:, era (radllrnar [.1.
'ril,-;Iillll'ilifl 'pI .. ' Itll:;"J'\;!\¡11 1'\ I'I'illll, Y q\lP ('[ lll! gll:ll'd;ll'll's
'" !I'lth<!ll< di' III~ p:lrI:IInI'lltIlS, ])1, sIIJdi3 i'sk dl'I'('c!Jn


I!)'imitllll tI,' \:t 11;(I'illll, ('I'a tl'ast!ll'lI:lr In:, t'nn¡]:IIllI'lItn,; de
1 c"listitlli'lflll dl'l l'i'ill!): Iwm I{!s s(1ric:t:I~ J¡1I~r¡UI'¡:\l1 UlI


,il:II'I'11111 11('!'lIi,;1I11i '. I:tIlZ;Jf]I'S ya [lill' 1'1 c~Jl¡riLu de si:'teltlas
!t:\'(ír;ldl!J'I'~ di' p;ll'lidu 'lll!) Inlli;l il1l\lIil'l:ldu lo.s pspíritus
l'Ulll"IIl:llld,) CIII1 1'11J'()[' pI dl's!.'() d,' :tl'rallear ya b rc\'o-
liJl'il'll ('1111 I:t ilu,illll s\lpldori:1 :.' :QI11l'l'lltc 111' la verdad.
i-:t p:lrlallll:lll() SI' hahia 111'1:110 sUI\r!lJtarili por 1:1 de Cflt'-
';.'" \! l'()II\'IIi':ltI,í Ini" Llli~ \'[JI Y 1\ Y Feii¡lC\ :\Ilgusto
: IIJi'!!I!) qll!1 lile; pl:'lritl)s lI11idus 1'(111 C:trio-:\lagno y dl's-


. [¡'iilllll's .1'(11111) 1I11 las :lllli:1IJ;F aS:llnlJlr':ls de los franl'()~.
Ll Fr,llll'j:1 • 'lUí:' 110 !lildi,t ¡Iurde!' pI Ikredlo qlle 11' !lll':lha.
'~l:l illq Il'l:~ITi P ti Lile ('111ll1) i llnc~;¡hle hacer transa ce iun hUllro-
26
S::l, no sobmente ~t la nacion, sino t::lmbicn á los reyes,
porque era trastornar la misma constiLllcioll del reillo y
destruir el fundamellto ele la ;tU torillad riel monarca; por
eso el aJJOgado general del parlamento dijo,'y dijo nI!!} )¡j"Il
á L1Iis XY con palallras tan terminantes ¡,umo SilUUI':¡S, Ijll';
los filies :'t que atentahan lo~ lil(,sOt'0S!lO erall Iltra I'Uc':l
mas '1111' :¡ sublerar llls pueblos bajo prel¡>\lll de illl~t}';lr!()~;
l]llf' ;';11 illgenio inquieto y clwmigo ue tuda d(~peJlllcJll'ia ;¡:-;--
piraba tan solo {t traslorllar todas las C()flslitll(:il¡JlL'~ JlI)!i!i-
ras, y qlle S1lS proyel'tos fIue aparelllahall ~I'l' t:111 JJI:JJdi-
ros, erall !l0/ll:r el J10lkr II'gi~lat"l\,() y I'jl'-l'uIIYII, PJl W:tllllS
de la llllldll'dllmhre rl/Illll(¡vid:t y 1f':t~tllrfl:lIl()ra p:l!'a ('!l\-ill:-
cel' la antol'idad IL'gal, la m;lje~t:td ¡JI~ 11l~ ll'ye~ }" lil Cí)l'-
fU pc:il)Jl tll: biS co"tlln¡Jlr('~ soci:tlcs q I JI' ya I:JI j;lJlll) ,'I~ Ii:tlla--
h:l Ll)) [1l'l:I::!L'ia y alulida PU(:~til :'[ Ll~ ¡,allcz;¡~ dI' llJ~ (';,prl--
ellos di' la~ conmocione" ¡1i1[1I]1:!l'üs, Ltll ciegas 1'lIr ('Ierll)
corno ,liLUlaS l:n sus propúsilos.


Fedi'ricu, l'I~y de Prusia, L'scl'illia p I'n el ailil 1,li(i, que
la lilu~(ljü se ¡labia illtl'odui'ido y Ill'llctr;t!I:¡ ell aq!lello,.;
mOllll:lllos, no ~olo ('n Francia, .\ u~ll'i:t, llullgrí:l, Tr:lIl-
silrani:t r habia illfl!~tad() ya v (:ull\'l:rtidlJ BU[¡I'llli:[ ('JI su_o
jll'rstil:io:~:l: IIlle pellctrados v lus :Lll(Lll'I'S prilll'iJlill:-; di' [,l
1i111,';llfü de [1!:3 sedarios rl'anCI;SI~S, PIII' ];IS IlJi¡l'g(,II!'~ di'
\fllllbu I ~;I; ri(jl'on j'c],lll¡~nt:H 1,IS prilll'i[lil l :-; tI,' !:t :IP'II'I'IJ!C
lilli'I'l:ld 1-; ign;¡[¡J;¡d que Ilat!ia IIl:r]¡IJ ('JI !!t1'1) !il-U;¡1I1 :-1 11).';
lt'I;;;il/s y fr¡/¡!}}'!/I!S Ij IJI'lll;lr taJllos p:t!;¡ciIJS y Ulllil:lst¡:l'io",
lil:¡l'tiriz:ll' (;11J111~ s:l(nr!lilc~:: (¡uit:tl' \a \ida :1 [alll();; ¡111[¡!t-,~
{llllli,"ili]I\.';¡' de i¡I'Ili'rd,) ¡'()JI 1,).' ('1111_iIlJ':¡dll_S tilll' :11' II'r:lI:t:l-
1'1111 d l¡i di' m:¡yu d,~ 17H1·: (elliall :-l['I-I:¡[:¡¡J1l I'j 1'11 IJ lí,' ~I' 1'1'-
lelll':,!I:1 1:1 jil'~1:1 d(' :-::ll! Jtl:lJl \C¡lilllll!,('JIiI, :':lt':illdil l:t (':¡-
]¡r;'Z:l 1'1 pai<;lIl(l !luir': de y:tI:lljlli:t ¡J"I'IIJ':ill" ,"ill UlI:t gi':W
l'j'IlZ Ya ¡1I1!l'íl/1' ('~I'j'it:t ('lln li'!I'.¡;; t!1I;-ild:¡, ('1111 111;; rllilllll':¡-
do_:, a'l'cil; IltlO]¡;:; y ks dC'I'la!,¡'J I!UI' I'n l'll\ial;() dl'll'llllll'i'-:t·
dlJ!' ]1:11':[ ;tlisl:¡rlos y ]I(1l1erSI' 1'1 ,lL (';t1I1'/',:I, [lllr:t darlr, lit
lil)(Tt:lIl, det:!;¡r;'¡lldu~e ('JI ('1 Wi,lllO :iC:1i I'ílill!'a l().-; :;(';1111'1'_)
iU-¡,tIICI':di,:IIS y los rna~¡stl'a¡]II~, plli:,lo, ¡JI'I:i:t, qUI! ('/ I'lll-
¡¡¡'¡'I:d!)r Jll! ,:' c[lollia lli (,UJltl'~t:t1la illa:-; pi'I'lcll,illlli';; :l1lil,)-
J1iil,:I~ y aLlrm:1I1tl''; fIlle para 1'110 le ll:dlia dil'lgiJIi : 111,)
Jl:li~:lnlls currieron en ~u yisla ¡'OlfW lIII l'ilyll il pOIII'r.'/' j),ljO
Ja;; 1'II'deJlc~ t!P[ llLl(~Y¡) general que Sl~ ks 11:t!lia ['rl'el'llladu.
El dia ;) de llOriembL'I! se preselltó y~t lll)!'j:t :¡ i:l cabeza
'27
,Ir, !~,()OO conjl1rJ.rlos, y repartiéndolos por di\'isiones los
IflJndr') ;'t qnemal' la~ casas de CllIl[H) y palacios de lu:; sel-IO-
]',,~, y it maLlr a[ propio tiempo il ~us dueilos, lo cual eje-
"utarun con el Dl:1S punihle furor que 1(':0; pudo inspirar
,'(I!lira la nobleza , arl'(~c.entánd(j:;e mny Illego !J:ISt;l el rre-
I'idil nl'lInero de 12,000: en mny IlreHs r1ia~ asesillaron á
I1t:lS (]¡~ i'illcuenla dl~ I()~ SI:l-\OrpS, talancll) ~' :-::Uíld::llldo I;¡s
';i<L~ 111; los llohll:s, corrielldo con furor de condado en
,,¡nd:li!n, hacil:fldo mil rictim:¡s; i1 llllOS empalaban vi\o~,
a Iltl'O:; [(::; C()['[;I!J:lIl 111,,, pies y las manos y {l los 111:IS les
'!lJi'Ill:I!):lll il {'UI';!O 11'IJI,): ('litre los pal:I,'ills :I1W:I:;:I(\U5 lo
'111:,'(;]) IIIS ¡Ji) IIIS l'IJlldl'S d,' Estar~i ~' Tclt'ljllí, y ('litre los
_cl'lll'tlI'S 11111lIiJl'I's :ISI'silliI(IIJS y empalarlo:,; lo~ ¡jo" ¡'ul](les
" llCl'lll.lJllh I\t:!,i¡'l '1111' I'UI!'I)II qlletn:ldl)~ y 1'011 cl[os ~ll:-; lllll-
,'¡','" l' lIilll):': 1'1111 Illl'II,'; irilillitus 11l'¡'[¡(¡S llIas y ITIII'ld::111'5


,;,,' 1',k,'I.ILlrlill ('lit! las rii'\im;¡:;, l'll,r()~ n'\'ollli'iol\:;!'ill~ 10-
!j!;ll'lill ,lIS prifl!:ipil);; ill[¡lIrnallitarios de las jll'll(]It::tciones
:,' :]'!:'trinils (\ro lo:; ~()tistt!',
E~l cl ario 10:i~ lo:; a!ltlll'lj~ de CSl:IS i¡]C:1S Ull Fr:t!II:ia
:1;nlJil~ll prucl:ll\l:lrl)n d ~i~hjm:t (k igll,tld:lIl y liherl::d, jllll-


i:':Tidli,íl lumllltllIIS:IIllI~lItll 1:,:,; gelltl's dl'l c:l!ll[w Ú ('I'lltl'll:II'l'5
y :;'111 .i1'1't: en Ik:lI¡[l\l,i;;, [lrdll\.t:llldo qlll; los nollle, dl'l l'I'i-
Pi) dl',I'!lflt'ilJ¡'111 1;1 lIal'iDII y (JIU: ~e Iiaria UIl gran hielJ 1\1:';-
[¡"I.' 1"lldl¡J'I,:i; ,r ¡J1'1'!:1t';llI¡[U inl':111Io a! IjllP \lO se :lp!i¡':!si' por
,j'! :ll'alllrlll<:-' ~ill IIUS :mlla,,; :tI p:illl'ipio ¡¡IlO 11110;; p:llos
("JI! ¡,i:'I'!'Ii'; ~I' ¡]il'i.~il;1'1I11 :'t 1:1 1';I~a tll' 1111 I)I)IIII~ fjlll; ¡¡;!I)ia ('JI
:'~ ,'illd:!(l: dl'~i'111'~ di; [¡:t!II'I'lt; a~I'~illadl) 1:\;11 ~il !llfljlT Y
-11< !Iijli~, 11' ijl!l'!Il:lI'i1ll h I':¡S:I: ¡n~:I['(ll\ de alli ;\ 11[1", !':!Iil-
'111, l'l'l'lldi,'I'ull :tI dUI'lll), {¡ ~Il Illujl'l' \ :', iln:! IJij:l, II¡;I(;JI'()[[
:', 1'<I,IS ¡Jlh, 11I:lrtil'iz:'III'¡I¡[:IS 1'11 :'11 l'I'I':'I'Ill'i:I,:-" IIJi':"I) les
'íl!"ilLll'(111 h ":1'::\ 1Il'iI'I'II:'¡iJtl,I':I' Illi !';(t'i'i,lll: lil~ ¡t1'1i!:IIII('¡;¡-
,! '," , \:1 1I'llIlitlll:i 1'11 1,1 rl)il:-;iill'I';i!¡!e nlÚ1H'1'1J ¡JI' lil:l': de
:~,I!lIO'III'II:t1'11111J,; ter!'I)!' ~-I'~p:lllt,) tilda la ('¡lmarCil 1'"1' qlle
ihlí, lll:¡[:tlld,) (, illl'lllll'i:tlltlll:'1 Cli:¡I!lU~ llU!>il'': y 1':!I:ti'ilis
,,' (':!I'lllil:':¡[1:111, h:II'il"lld¡I,:,: 1I::t~ lllV¡'itl)i'io ('¡¡ll'e (,llns ("1
';:1:' 1 tlt:I'1 LIS lIlil': 1IIIITiI¡[l'~ ati'llcid:ltll's y Cl'111'ld:¡¡J('s,
',:('11[:1"([11 ('I'liI;':1 I:t:' llllIj,'I'I'S, !1i'g:lliI!l) su:; dl'S:\(';¡til~ id t'X-
')','I,;i! IL In:ll:l!':'t 1111 <':¡[I:IIII'I'(j, jll)[lil'II¡]IJlil ell llll ¡!;llll y
,<,,1:1,,11' ell 1'],(~~¡:IIf'i:l dl~ Sil lllllJer (', IliJllS, :1 qllil'lli'~ !es


¡mll't'uII ('()llll'I' pUl' flli:l'za la (;:tl'lle di) su mal'idl) y [l1'IIi1ia
ma,.!rc, Ln C<1~lJ i;;ual y aun mas lIe~ll ~l expcrimellt:lI' la
28
Francia en la revolucion promovida por los sofhtas cn 1')
siglo pasallo XYIlT.
i~n el :1111) 1 ig~) se SL1S(~¡¡() en la TI':llIsih':lllia oll'a I'I'VIi!U-


cio:! I'olltra la lIoldcza, umitiendo el gldJíl'l'lIll llI<1ndal' 1'111'1'-
zas p:ll'a S(¡!'IJC:lrl:t, suponií'n¡]u IjllC IJI) 1'1':1 Ili sí'ría :ll:lI'IILII!
te; ~' I'n:lI\110 ya 8C prl':,rntll rl'~!letalJle, ~I'. llI:lfld:ll'o[} tl'()ll:h
pi'!,() sin ('¡¡'Ikne, ; los insllrrel'!os marr]¡alLIII ('1111'1' liI~ mis-
milS .-;1j1d.ttlilS :'t incelldill' las nsas rudl1('i(~!ldll I:t Ill(~I'Z:1 lil'l-
Iilil':1 :11 IllI;I'O p:l[1el de ()s!)('cladlll'a; (>lJ t;ln alarrllilnlc C:¡,(¡
SI' rieron ohligarlos ú reullir los sl'il()l'i'S 1111 P(,(PI('~I() ej¡"l'l'itu
y m:lrcllar ('olltra IlIs h:lndidll'; :'¡ l]uil'IJ('~ dl:rrotarol!: 1'1I1n'
ello" ~e eIH'olltl':t]¡;¡ Il()i'j:l, el !JII!) 1:lntllil'i1 ~:e vir) o!Jllg::dll:L
r('fir;¡r.~I' ;\ ¡,iS IllÚlllt::-: Ulll :>ll'; ¡'ll:ldl'i!I:I~, Ilarln ltllllll'l'O-
~:l:; ailll: rl'ullir') IlU('l'aS rllf'I'Z:¡" \' vldri,'1 :'1 ~il.~ :lllti~:Il:¡~ !lLl-
laflzas y dl'';\"a:o:LIc:ill[}I':i, Iia,.;la Ijlle al fin .':' dil'I'OIl' l'I:'dl'Jle:·
;'[ I(I~ ~,)ltl:Jlll)'; para (l1'l'~I';!lIirlos~' tl"ITlll;¡rl()~: rdil':'!!'!I::.';"
tl,) IlIW\'O ;'¡ los mnlllC'~ Jlorja, ,\ III~ ~lly\lS dl'~pl'l:I'i:lllll,!
nn:l :l!I1f1i,t¡a gl~lleral f]IW :-;(: Il's ('Ulli'l'dil) , mlYi\'lltllI :tI :::-1"
si~llil,¡Jtc :'l n'correr las 1'(lln:¡fl';lS ('1)]1 ~Ih flllle~l(),; :Is:dtrl",
1);I~t:: <]11e po!' úllimo se k" pudo pl'en¡]¡:r I'II!! IIII;t f'slr:II:I~:'­
ma rr:I~ll:t(h , pidielldo la p:1Z, y (~lIt()IlCI'S se pudli ('11IIH>·
glli!' (]¡~jll1~ipl':ln las armas lo~; fratricidas,


¡':,h r:ltalidarI como era cfJlIsiC:lIil~rill; fUI) el oriC:C'1I \ pl'ill-
cipio di! la,; (Inl'trill:lS lle la lihert'ad t': i~lla!d:1I1 íjlle billll I'jl-
olmi:lll:11I IlIs s[)lista~ ('omo UIl Idarlll IillriwlILt! \l'rti~t!l
1¡;[I'('1' rcc:trr soln't.: LI~; t:t1I1'zas dl~1 \'I!1go ~1J1~i:tI,\ t'~la \I('l'~{'­
Clu'iu!l de los c~,rjllcs dieron 111~al' ('JI partl~ llls ~(~IIIiI'(,~
Tr:lII~il\"an()s en el abuso que (,(Hlwti:1Il di: S\l~ dl'n'I'ltll~ y
COIl 1:( (Ipn~~i()n en que pOIli:lI\ ir ~us n~all(l~ pan'I'id:i :'¡Ia
insllrrouillll d(' los negros en las COll,)lIi;I~, mrid:: ¡ji'] ,\II[.'il
hajo 1'1 1~\Ial gemian los esclavos c01ltra 111., ~l'lill!'I'~ de ~aill0
Domingo, la -'Iartillic:l Ó i~l;l de (;¡¡::t!:tlllpn, que t:rm]¡il'Il
tenian su origen las tramas f'raglli¡das ('11 Paris [101' Ins r'U-
fist:ls ¡Je la igualdad y lillert:ld cuya:; c~pl)t:ill~:ts l'Xpf('~illllrs
~I: hall lomado por v\1l~ares, furmúlldo~e ('UCl'[lOs S CITt't 11 s
de masones con la comunidad de odios y de sistemas [I:lr:1
atl!lItal' y ÜI.JL'ilJ:11' los altares de Jesul'l'i;tll, el Sill;i:rd()¡'il) y
los trofeos de los soberallos, con la 1'()I\~pi r:lclon tan b [:t/
como tra;;tilrnadora á todo el estado :-;IH'i:ll.


SI' 11edan) en fin ya con horror la acciull re"lilwi()ll::ri:l
en 1 ':! tic marzo de fin';! á las CU:lI'Cnt:L y 0í:1}(I !lUl':lS que
2D
::,IJí:l sidu dc('l:ll';trlo Lllis XY\ por los nwoluciullarios pri-
,:,du d¡~ tlll!ll:-. lo~ rkrecl\lls delli'(11\11 ¡](~ la Francia: L'IJ dedo
'!ll: ill;vado preso ;'l las In!'J'!'::' Jel Templo :11-¡adiuldIJ iL la
l;ti:dJi';¡ lihl~llad I:t de igllaldad por la aSallllJ!l'a di: los l'clJd-
:,," ;'1 11).'; CIl:ttl'll ;¡!I(IS di' su CUllllllOciOlJ, prO¡:Lllll:ll¡(lu la sec-


""III:ISÚllil',:i, q\W Sl: h:¡bia 11:\':lIltarlode Ilua maller:ll¡ípúcrita,
PII' tl)(lll:, loc: 1111I1I1))'('s erall 111'rlll:illOS y ¡illl'eS l' ,,[1 GII';ICle-
ll'~ ¡JI! \'I'III'r;¡bl('~ para pr(':-;itlir la:; logias: ;;OJ'I'Il!lltlil.'lldu
;, ','; lJI:i:,lilll'S:t 1I11 1\IIlll]¡r l' dI: clarus r.:ollocinlicntus ~I' pru-
1'il';\I'lllIl ;ül'acl'll: COII \JII (',()llvilc para illvilarle il ('lllral en
I! ;ill'miu (ll~ SlI ~','I'l:t. 1-:0[1'1,' L'l CI'I'l'llIUili;¡] qm' hi(il'J'()ll ;\
~Il prl::-:I'IIi'ía le 1'1'('0.;11111;111111 ,~i P~{;dl:l dí,,[I\ll'~lu Ú iliCUqJ()-
]'ltI'';I: ell lllll;l:, LI.~ Ilrdl'III'~ 11:,:,la el 0.;1';1t!11 de ;';1;111 11J;Il'~lI'U
1:1' lel 11l;L~IIII''l'i:1 :11111 1'I1:lfi!lollle';I'1l (:lllltrarl:l;'; :'(. ];1.'; \'I!I'lbitla:.;
,1,,; ¡,,'y. l'III\I¡'llldlll' 1'1 slllwr:IIJ(1 1'\ll:l'a el I¡IIC ¡IH'~I'. \l:J:;
;, ¡'ill:'I,IIr!,1 I'~lll ,'11 Sil;'; idl':r~ 1'1>lllllJdilJ IlegativllWl'lite JIU
-,,,1'1 1I l:~lIJ Silltl ;1 [Udll;'; lll~ drclll;¡S "I'lI,S q\ll' il; prupUSitl'lili.
;'::1 ~!l \i~i:¡, !líl plIdií'litlu CoII!'lil' 111:'; sl'cLdilJ;, [;¡IJ IliI::'¡lI'ia-
d,;, t¡p,¡"il'IIHll''; 1'111', ,-:¡l':((]u y ';;JI:lldirlll ('11 el :it'1U ,],1 1'11I11'i-
[1; ;'1 !j1!1' \1' hdlli:il\ \,rl'~I'lll;¡dll) :lllillll';'¡lI¡]ldL' la 'Il:!ill:t qUl'
11' bllil¡[1 \)\1l',,111 1'11 111'; IIju:; b :lITlIj:Jl'UII al ~ul'lu pi,,:'llld¡da
1:'; :\"'';I'~p!'r;lrillll, l'11l;ii:lntlldll :tI \lllIpiu lil'IUPO el JiI;I~(lll
'¡:Jl' ¡llIl'ía di: \1'lll'I':dJiII \ lO¡\lls lus ¡]C'lllctS llel'lll:Jllu:, ¡JII h
"'1111'.111 I"ir 1:1 iil'llll'Z,l tlC'!':II;¡dl'l', que (;\1 lall :'1:rilJ ;!l:lIIUI;
,',till,' ;'1 jll',,;I\' (\(o lu" bfll¡'jZI)~ 'llli; k hicil,'I'íill pal'" Uill-


\ "jjl',;j'!I' (', illi'()l'li(\I'I¡I'II! ell ¡,b lli~i:I;:;: 'c'III':ll ;,Ólil!o!L> :-1;III'l'
,1¡,IIII'l':l 1,1 ~I'all SI'I'i'I'[11 qul' \'1111 l:tllll) \'i,;lI1' .lt:Li:1 Ii¡< ~lll¡r-,
""l' h ,~,'d:l 1ll:i,,¡'lIlil',¡ 1'11 ~ll;'; l'eITlilllH'!,:~' ,; "ielido l:{~ U;;¡:'
',I~:,:tI,'1 "1 {..;llil\'ll:tl' I:I~ plt\:lbl':l:-: Ih, i~I!ILi'lbl ¿ lill('ll:¡d)
I¡II,' llldll,~ !IIS 1111\l1l11"'S el'JI) i~lla¡I"';, liLrl''' y 11t'l'1ll;1l11)~;
:¡~¡ ~I' (I'!T.') l:l IIIi!.i:1 ~I'cl;¡l'ia, ¡1:lS:Il\¡JU 1.'11 ~,i'i!lljd:1 :dl'~¡'e­
¡¡ji'lill' al 1'111\\'Ill' lIIaC:I'¡I¡il'l) :1 qUL' h;¡bia ~ill'l iIlVil:ulli.


El l'lllb\¡olll:l dll IlL¡"llllislllfl I')'ll i~lI;lld:lll \ lil:crtall . \
>11:, Jilll'S l'l'llll 1'I't!III'idIJS ;1 dl'I'!:¡!';lr ¡:¡ ~lil'lTII ;¡ ,je:;lIITi~tu',
:'L 'ti 1'¡llt!1 \';\ lo:, Ii'\l'~ \' ;'1 lo;:; lrlllllls,' cual (:ra ~\l inil'i:,~
1[\:1. ,,11\,1)1;!I',lltlll 10:';' SI;(:L:lliíls [llilSI'i1lil'11S que ~1I flr(JI'I'~¡llil
, 1',1 ¡,¡Jili"ill' kmJlltl~ :'1 i:L \ il'lull y l'al:dJiJ!.ll:' al ,irin, y ;'l illi,-
1),11 ,') 1",; iI1ltlpll),';(\SI'1I1'1IS P;¡I'i! VI:i'!:t luz, (':-;.tir[lilr las lillil'-
ji;;'; ;1 ¡')" pl'lilal\{)s, t:(illl!1 ('itiiíil':¡[);lIl ~l lo,; ¡]CIll:t,-;: 11lJJ11bi'l'S.
Lrlll':ll,dll ql;l; la IIIZ HIII:l de'sll!: ll)~ 11l'iIllCI'IlI' tilas dl~ la
cC\lciull dI.'! lJlllIlrlU, l!llll ~u luz lllural y l;jcnci~l rcligí(l~~l 12;;
30
anterior á la rerelaciol1 e\';¡ll[.r\~lica y aUIl á la de ~l()is!'~s y
ele los prul'etas, entendielldo que el templo era 1) 1':-; 111
que Sl~ estiende (léSde Oriente al OL'cidl:lltl~ y dl~l\h~¡]Jlí¡ji:l
al \ol'te; en curo templo, es llet:il' , I'¡¡ 1'1 ~1~11(j de l:t ,,(,'Lt
nU~I')flica erall admitidas todas 1;1" l'elil!ii)[II':; des(k el ITi~­
tiaIli~m(j J¡a~la el mahometano, idr'¡\all':l, gl'lllil ele, plll'ijlll'
el tcm:l masciniw, deeian, (~ra el e~t:tl)kl'lT 1:1 i:-:lIaliLill~':¡
gio"a, lun:!' sin distincioll llis sacl'!'dut,),; y jllllllilicl's, I'IILI
Sil ponian era la religion lIatural, q\ll' I:t di' '11()i~¡"s y' di' j,'--
SlIlI'isto decían halliall qUc!II'ant:I<!1I 1,,:, (\i'rt'clws di' 1:,
igual!Lul religios:l COIII:t tlistilJl'illll lk 1(1:' s:tI'I'r:llltI:S y ].-:-:1'(',
\0 hay dudit qlH: la seda masl'lflil';t 1l.'lli:1 plll' 11:1'1':; llW(':¡'I:'
IH111tllS ¡'¡ ¡m:l'eptus clIal e:;lall est:t!I!I'I'idilS 1~1I hley ('l'-I~­
tiana, cuales eran el (\1; alll:lr"l~ mulll::lI11'¡¡(I~ \" ¡'illllrdlUil' ('1'[[
sus !i1()dii)'; (1 Ill:) SIILI)!Tu3 (lliC la:; l()~i:ls ril}slillah:lll 11:,1;,
atelldl~l' illus neCl'sitadu:s etc.


La secta m;¡;;I'lllica por su orgllllo SI' ('()iICC'ptU:tlu di'
ciellci;" ¡',¡¡HO la <le Salllmon; \'l'l'()[luci:l 11111" Sil plillll'l" I';I~~
dl'c al illi:;!llo .\dan y primer hnlllbre dl'Si'UCS d(' \IJI':, \1'!11
bl'llt, S:tlomoll, lIugo de l'agallis, l'undador de lus li'H1p!a~­
rios y hcobo de :\lula)', y lu:; lielll:1l po[' lo:, gr:llltll's <¡j)i()~
y' f;lV()t'ilus de la maSUlll'l"ía lk J:lllllal: l'~tl' t('llia por ~:11'1'1·
dote,., dI) hubaL CUYO millislérill k:,; liJII'I'l:¡[I:¡ di: los l1li~:,,'
rios <Id t;\';t:lgelio~' de tuda I'l~lii-!i()1l l'['I'I'I:,II:¡: su:-- :¡d"l'!'"
repugllah:lll I:l re del nisLi:lIIisJIIII ~'dl: SlI di\ illl! J'illi;l::I:III'.
siell¡\o Sll Pl'ul'l'sillll la dl'l lleista q 111' ('('I'II(;llI'i:t [illl' S\l 111'1-
gelJ I:t de! 1l1;ir:111 ,\¡]uírall, 1'¡¡:Li era Sil si!ill'k :¡\i'gliri:I, bt:1
secta ('ntre sus diatrib;¡s y blas!"I'1l1ia:" a('u~;¡\):t;t Jt'~liITi~tll
de ]¡;¡\wr de:-;lruido la ulliun de Uiu~ con ~II I'ldii!illlJ, i'l!ill:dIJ
es l!)(\!1 lu cIJntt'ilrill, purque .lL'sucri~tll flll' t'l alllllr ¡j¡~ 1;1
deslrlll'ciull de lo~ illlillitu~ di()~es que adllr:¡\I:l la idolatría,
v revelél al ulli\'er~¡) h unidad dI'! Dio::; COII la Trinidad d"
ras tres PerslIlla,; y la l'IISI'II'1 ron la ~:llitid:ld tll:! J';v:tIJ!.!('li",
cllnlil'llÚIl¡]O!O PI)!" la :-:llIililllidat! y g¡'alldc/.a lk Slb ;ü!)i:l~
doctriila:, y i~lI~I}II;¡IlZ;¡ al ulliver~o ell UII ludu pUl' su ill'I'I"ic:L
vida, padecimielltos y muerte cjem¡llar, jll)l' la gran¡J"z;t
de Sll alta o.n[]ipotenl'i;¡,


En Franeia la seLla masúIIil':t, entre lus cantare:, y l'lí
sus versos COlllll ell j¡oll)cau~lo prUl\lllli:iaba r¡nl~ Tíi ('ultll,
ni saeenlules, ni rey, !Jorque ú esto atendia la h'y. Se incor-
poró el lluqu0 de Orlea[]s, haciéndole subir (L Ulla escala de
:H
h cual se le oJJlig(1 ;'l precipitarse en el rigor ele la ]'('\'(1111-
(¡':'Il, cllaTido el lllas()Ili~mo lo eraIl sn:, prel~('pt()S di; In~~
,ur\:::;lll'eS de los krnplarius, el lle destruir la religiofl de Jc-
>ill'l'i~t(), el culto fUlId;l!lo en IJ. reyelacioll Cfill b palabra de
ja lill,'r[;lIll; iC':llaltlad rull el ;'I!limo imcIlciLle de la !'xlill-
1'1'111 lli' In.' rl;' "e( y la al)()lil'ilJn de touo culto, YI'IHlo illll'()-
1'\l,'i;~lld(l';I! ~IIS ,¡(!eplu:,; de secretos en SeCrd()~;' lo:; illiria
"11 tiilJl1 1'1 rl'ldi~IJ de 1:1 f(\\'()IULioll de Jaco1iillO, \u r:I!JU
d:l,h fltll: la t1l1ctl'ill:L de lOe( IllaSOlll'S que illl[Hlgnall tlJ(]:¡S
!,l~ l'i:'IIi;ias rlivill:IS h;lI:i,':lIdose s:'lbill.' sus adeptos, SI! ks
il'llti,'''la, q\\(' el ()ri~I:1I du los precepto:- divinos In es la Il'!,
,kl d,;I<¡Jngu l'I:I'iJ¡ida [JIII' 'loi~I":') lo:; vatirillius di: los pru-
','LiS ¡JI: IlIl!l'S ¡JI: I:t \"('lli(h al 1ll1l1JI!I! de JI::iucl'i:'to, ;IIlUI1-
'Lid:, ya 1"11' I,)~ 11'1'': reYI':' Illa¿..rl):-; glliad()~; pOI' Lt ('Sll'l'lla y
','1 1'1,'; 1':1..;I'II'i':; ¡JI; t:Ul alta:, gl'a('i<l~ y clllJucimiel\t(l~, 1'1':111
1!I:llllir:I¡]:¡:' jlor d ;lito Ilill~) y ljO de la e~I;!lI~ia ]¡ulll:llla,


;'''1 Ilill!.;illJa 1I1:¡1j('1':1 de la que la .'eda ma.'I'Hlir:t ~;1I CIIII-
::I:!lllid. rtl:111!111 !II:; ¡im's de esta atelltalt il dil'i¿..ril' :1 ~\IS
:Id"pt,,:, :"t ill~\lil'::l' 1,1 ,'Idiu, 111) ~u\lI il Ll iglllsia de .h'slll'l'i~­
~II, :'llil) 1\ III~ 111l¡lil~ lite IliS sobe:rauos y ú todu gobierno
,,,¡[itit:ll 1'~Ldllcci(l'l ~IJlire la tierra.


",'(/1(' oira IIHnttt ";('1'[(( dCNominada Jladinis{as.


:-;1' Icr:lIll,') [ambien \I('!' ('~tl~ tiempo 1(/ Sl'cfil di' llis Jlarfi-
0'1'/1[\, :lllll ('1111 lIlil:; r:dli:t y furor, haju l:t ap:triL'ncilt de
¡lrlirLIIlLlI ¡d !'I'y ('1)[I:;tiLuci(Jll:11 CO!l ~ll pueblo ~llheJ':tlio,
Uill!:i: Ull'IIS, jlI'UI:l:ullalJ:l[\ la república, arlmilit:lldll S11S
:ldl'lltlb ('I'1l ('IIIIVI'lIi(J:" pactns y ,iuramelltll.';: [i(J1' ~Up\lC~to
Ikl'i\':llldIN: ~II origl'll di' la di: lo,: Ula~lJlIl;:-; y I(IS sOli::;tas,
lIll l'I'CllllI)cian lllas illlP(;l'io que los fUlId:ldlls por la rio-
;"lll'ia y l'I)[lqlli~l;I:;: e\telldií'lldll ('Ull ~11S doctrinas por los
:~Ldlls fUI'lllados ~uj¡]'(~ la Jsu(iacioll voluntaria, era t:lllera-
llil'lll!' illia~in;¡ria como de b aS{J('iacioll f'IH'zada, impug-
i¡.I!ldo la ilil[losihilida<l qUG llallia hahidu jamús (le ba!Jersc
lurm;¡dlJ libl'ementi: el estado s(l\:ial flo!' todos los illdiri-
duu:;. cuando estos asertos yociferantes claramente se re
32
son dirigidos :'l sornrclIder Ú lu~ ilJe:tlltlJ:> y el C¡l~;liür ;'[ IIJ~
estúpid(,~, porqué ius estados IOrJll;U¡OS (,I\tl la 1'1l~¡Z;I, ,~i'gu!J
suponian ~()Il inl'il'i'llis, porque I;IS lc~l'~ illlplJl'~t;l~ \11,1' el
()pl'l~~IJr civil, eran violadas por l()s 11li.'Il}(I:--, ('\I;lrlllu li!~
lllagi~l[,;ldus y pl'í[Jcipes lu~ \I(11I1'11 CII UII 1':ItI~ I)¡; ¡HI j!ud, !
gotw]'[lal', cUllfiar ni exigir lIbt:¡]¡l'llI'ia Y:'lllUi:-:iull de t,,>
súhdit(),,; pUi't¡llC se IlElllil'l'stall:11l II:tll:ll'~e "i(¡!"ldadl':) ¡!di"
SllS I'mkw's y pode'!', l"ll'Ijue ~;u (Jl'i:.',I'll pl'ÍlIlili\o ¡JI' 11)":
dl'l'cdloS del illlIlJlil'e, dl'cÍall, l'l\lll elllcl':lll¡l'llll' (\I'.','IIIIIJ"
tillus jllJI' ser l!lUl'adlli'c", allíll]ul: tic SI'l'C:-i igu:tll's que jlUI
su Ol'ígl:fl perti'iIL'l'il'j'(,j1 il litro ¡]lIliiillio, !l0r'ltll! 111:> r:ljll'i·
chos, dC'I'iall, eLlI) I.'l ff'llt" IIc> ~Il illl:I:-!i!I:ll'ilJll d":;:If'I'I'ghd<!,


PI'rl:,:¡lllilllllu:) l'~[¡':I\i\~il'll;; lu ;>()[I l,iel1 lIul;t\Jk~ de 111>
.\hrLÍIIÍ,.;la~ qlll~ pucdl; pl'lJIJal', ql[(~ ~I'gllll ;;11 U¡¡illilllí, 111':1
Ull atl ¡¡[[erío dEl llllillill'l: Y 1''; h \1'ld:JiI':l':1 1'.III';;l ¡j" 1:1"
d,'~di('J¡~LS y mi:icrill:; Ikl lllUlldu .\ 1'1 \l1'1':¡¡11) IIligillitl di'!
lWI'O líiJlll:UliJ, jlUI' ILtlJl~1' ltl'i':HI di\'¡¡¡'('iu 1'(111 ¡a~ ll~.\c:-- tll~ 1:.
Ililtlll':I[¡>ZJ que dclJt;11 1;';[:11' 1'l)lll11:ilidas ,'{I¡III'IIt'illlt:llll;l'ilk
fllJl' la !(:,\ di\illa Ik los I'~('rllt:¡duli'~ , lllill':i1lJlI'I¡(C ¡!tiI i:,~
k,\I'" tllllJl:ln:IS, didadas ¡¡II!' IIJ~ ¡:m[l<:l'il¡\I!I'I'~, II~,\ c" ) 1,"
ill'tllli,,'as 11 1,Ie :';U\¡il~I'I¡;11i I(),s I:,.;l:l!llh [lIJl' Ludu l'¡ IIIII\I'!'';!),
Y I¡\le [1111' d¡:sgr:ll:ia ¡¡;lIl sidlJ iLl'I:pbda" [I!)[' la illll('ltl'dlllli"
J¡1\) , IHIt' \';11'1115 pil;~l'~, la;; SI'c:[;¡'; lIl:iS,'llli":I", >llÍi,;LI:--, ,ll-
c(llJirtu~;, nl~lrli!li~t;t:' ~ ;d(:cli(;¡~ y zl('i~L¡:-): qllL\ ¡¡,tr! :'IJ¡'cdj·
du ('un iJusi"III'.' :llr:li'li\;I.';( I::,~ p:I,i\lII';;-; Pill« illr·,'I"l"!I,II' .'
Cllif:¡llar lu:-: l¡¡():,uilJ,' de Lt i-'1:lIll'i:l. ,\ i,'IIl:lllia \ t!,~ 1111':tS
lu;'t¡'" dl'l ulli\I:l'~I), ;\ ]IJ;-; ilillil'Cllll'líILlIlu,; illl;:llltl)~. l't,¡jl¡-
Cil'::lIlollI:-; Ú llet'l.'jcs cSI'0pLÍI:O~, :"t lIllil t:11'ZI'!a Ik l,)\l'l~ 1'1'
eITOI'e:-: dlllllln:lllli-s 'IlW l'l:pudiall la 1'l'Iigillll ,';,11'[:1 i'1'11'1.,-
da, <¡iJl: dl'lJi:1I1 y ddJl;ll hill:er [1111' :-:11~ll,'lIl:l'i:L ;'l I,Jdit I'II~Ll 1)
gobil:I'll') de los e::-l:uJu;-;:si ll':lla1':111 de 1'1111.,1'11:11' 1'11 su pu··
dlT y d:ll'b paz y l't.:1Ícidad ~1:tII.;ral :l ~LlS sltlJditu,-; }¡:d,i-
taIl ll:s ,


Las \ogia:-; l'ulljllr:ld:IS hÍcicrnn Hll n1crl'0 í'nlrt' :si, \I;,ril
aspirar :l lerillltar las CUIllllIICÍII!II;:i l'"jlllbl'l's ('011 I;b \'I.'\'()-
1111'illlll'S [llt!'a alte:r:!t' d I:Ji'dl'lI ';\lt.:i;t! , t:\lII\il'lil"lIrlu;-;c: lil;-; ¡:¡
jus 1'11111.1';[ liS paurcs, 111:; ;-;IIIJlliloS 1'lIl1tl'a 111" l'!'~e:; y 11,
Cl'1')l'llli'S cuntra el s;lI,:erdol'iu, y IIJ;; !Ti~ti:lIl\1s ('lllllr,( i:1 ¡',
elel Crul:ili,:atlu. Los ltl:u:stI'US dI: III~ ';l:cla!'ius 1'1'1'.\1'11111) ¡¡¡jI'
sus t1udrillas 110 er:ill tall [ll'l'~l(J dirlllltli¡J:l~ l'1;\1'(' Lt:; lIl;l~;¡~
socia\l;s, b:ljlJ la. iÚl'lllula y pulítica Üe 1\\:) den,,-:jlil~ del ilUtU-
53
i )fC v (le la I íh(~rt:Hl, (',rearon escuelas secretas, admitiendo
';:1 (:IIa~ ;'¡ sus adictos bajo el \'c['darlel'o panteismo ~oLre las
lil~trlll:ci(HH'S (h~ los di:->I'ipulos (le Pit~lgo['as, versando sobre
I)~ mi~tl~rius de los Peleos de los gril'yos y de /0$ lJenidas, in-
:;í~llie[ld() ~III)1'1~ las li/'lls de los mi~lfl():-> judíos de \loisl'S,
irl,lrlJidl)~ l'fI tl)dll~ los secretos; de Egi[lto, conlillll;¡[J(lo
Ik:,pl1.·~ lo:, lill'I~()rI)S de Crecia, de noma, los nl:tgos plaló-
"j,'II.'; " I{)~ ec,ll'c\icos (j1J(' rueron la base y principio de b
JIl;¡l':,ll!if'l'i;l, El :,o!i:-;ta COIlt!o['rel ('ollUlha con el origen de
!II'; ln'iflta ;¡Úi):-; Ik lr:tlJ;¡j(l~ que ~I~ OCllpÚ alterando !CIS ll(~­
.lills hist<"lril'l!s fll\llhill:Ui¡]l) SIlS prrli'zas de torlos los artifi-
I'ius tle ~II :-;,IIISII\;I dI' OJ'igl'll Ill;¡~tÍllir(), ~u esfuerza ell exci-
,;I!' b gratitild ;'l ;::,a" :~tll',i!'d;l(lcs sl'i'rH;¡s, á sus adeptos :Irl-
jiltielulu SI).' iflSlilul'illll('S \' duc.trifl;¡~, cuales flleron las
jlll' 1'I'.;;t!L.¡!',I:1 ('11 nLI)I:r !'S~':lI:l en la l'I'nillIl:iofl francesa,


·'';[.¡¡¡;I/l ;'1 /'I!IO,';I!' ('11 I:t lliIIlll)t';,dia I:t 1'lf'(lCfI de los templa.
r:I!';, :'II[)I)flil'lld/1 r¡U('1:t d('sll'uI'rillll de LI !lar!l:'it'if' y b:ljl:Za.
,):'I'ir;¡iÍ:1 ¡ji! los n')!'s [I\'llill/I,'; \' sll\l(,l'slil'iosos que ("11 su
:ljlll"'lill' ~llhil'I'llli IIl)liti"1I mir;¡j):tn r:olllO :') I!sd:tros ;1 :;11S
dl;ítlili;¡dll~ ;1\1':,ido:, Pi)!, (;1 :-;::cerdol'io, dirii!ii!rj(I(l~I! el <:011-
;\"1'("[:1 Ills :lIll'\lI()s~l!rl;¡ri(\s, j:letit[ld()~e rumo Uft lJl:l'uinno
!lli' las SIWil'd:td¡':-; Slfl'['l'tas fUt'.t'oll \;1 r;líz de los principius
!r- !:¡ 1I,\¡J!uI'iílll fl':II\I'I'S:l ;1:'l.f . ;t:\lldl)k~ con el \':dot' de :;u
¡/"I'lllil, 11;1111:11,"1) :'t :-;11:' 1li'l'rnanll:' ¡'lln la clHocion ú que
1'['11<1;-;;1:'1'11 dI' 1111 ~;llt(} iu.' si!-!I'l~, Y;I qllc lIeHII l(j~ trufeos


;l I1 p(!r~ci'lll'ilill IJ¡~ F,'lipl' ;,1 ([('r[llOS') ;lllls templal ilis qu"
1"11\ Y;I 111:' qUI~ 111) III ::;1111,:\ Ql1i' :lylldL'1I al [lul'ldl) ldll't, y


·,d,,'I';\i\11 :', l:tlifil':11' \'11 11'I'~ día:; pal'a ~il'lllpl'e f'xl.'íta el t\'tU-
¡'!II di' h \·I'I'Il.id Y (jlll: i'l'l'I'Z,':\11 IlIs 1¡I'aIJOs,,\' qlli:d¡, limpia
J:¡ (¡"l'l':1 ¡JI' i·.'ji;llitll~ll~ 1l¡>1'l:~III'('S: ('xl'ila llla.; ;1 1/1:; tf'tlJ[I!a--
ri'h ,\ ;;IL'; :ldó'I¡[I', qUI' 1'1\ j': mi:'1111I :Ido de I:I~ 1'I'\IJI!I('iu-
j'!'';, Ilh 1'1',\1''; dl'III'!1 111'1'1'1'('1' Y SI,!, v:rlltll;'S por IlIs pll1,IJlus
111m',.;, .'1')..\1111 1'1 IIl'igl'.l\ de lo:, tClllpl:tl'ill';. insi~liil"lld(jll's
]I)~ 1Il.1,1")lil"h ,,¡[i,\:I'; ~' .i:IIII)llilllh ';('!-!ilfl los misll'.l'ips ,dI)
[", b~~i:ls. :1~1'~t;l[ldl) ~II::; tiro:; I'III!II':I II)~ :dt;ll'e:; y lo~ trU[l(¡S
"111' Sil'; i\lr;\!IiI'illi):' :tllil!l);lr ¡::Irk 1'11 la l'dlt'.lillll de la ¡m-i" ,:r.ld li'II\' it's dl'j:I)1111 lo.; ll'llIpl:lri o:;,


LiJ.'; ,';"I'l:ll'ill' :'lili.'I:IS ';(' (,111I~1';11(¡J;¡li;l!l con Sll jefe' Cun-
'¡"I¡'I'¡ .' ;,,' d,'I'I;II';!lI:111 !jlll' !:t ¡,u11sl'ir::riofl :'L que ~e :lspil'a-
1.1 ITa 1'('litl':1 ];¡ Salll:1 Sedl' l'orn:HI;1. Lo:, sol\l;ran(l:- \' r{'\c's
\k h lirlT:l Ijlll: (I)ll l¡¡!lb ;¡;;tl't'lpticJ, lnrLilríc dirigi;~1l ;llS


:5
3/~
actos, ~egl1n decian,:t esclaviz:JI' lílS pIH'\lIIl:-: :-:():'í;¡II',~) y,¡ue
por ellos se levantaron 1:[ 1Il111'I\I'dlltllllri~ dl~ lo:, llijm; de
su:-:; lH~rmaTldadl's para qlle ~I~ rlil'lllldil'l'all :-:\1:-: dlll'trill;l~ por
la Espall:t, Frall,:ia, .\\ell1:tllia, IL'lli:l, ,'1111 111:' 1\(lflIllI'I',~ di!
Io,s albi~enses, l:a1<l\'OS, p:tLiril¡()~, Y\lI<;;II'II:-: ~' bll!:;!l'dl':':;
otr:ls lail Ilcflominaciorws, Pll¡'~ 110 h:¡y dlIlL¡ (jlll' \u:-: clJii-
SCIISP'; rcnllirlos se cn:lligal'llll h:ljll d ;l\I:II'I'lIk IIPI\dlln y
pretl'xlo de introd\l('ir la igua\ll:td y I;¡ lilli'\'l:ld dl':';liI'g;llli-
z:l(\oras, eon el lin de :lp:lgal' 1'11 1:1 11!li\'I;[':-:11 \:te; ITI'I:III'i:IS
que demuestra y cnsl'fí:1 Lt fe di\'in:l, :-:ill ntrl) lill que
ex.citar ~' f'o:}movcl' I:I~ p:1si(11I1':' p;11':1 pI'O:'lillli(' d 1I1'\l'ito
land:lc1t3 de la Yl'llida \' ('('caeil)l\ 111;\ '2:1"111'1'11 1I1IIlLlllíl ;tI ~\l¡)­
lo terrestre, Los sl~ela-['il)s 1:[':1 Sil k'III;1 el 1'\[(>lIde1' \' P!'u-
pagar por io.' poplllares r¡llt~ l:L SOI'il'ihd Il(l 1,~\.:¡j);1 1;1)llga-
da ;1 obclleeer las pOlest:ld¡':-: tspiJill::II,'~ Ili l;¡,; I'i\ik~, Y
qtH' I'sL\~ [ll) tl:T\ian 1\¡~I'Pt:1I1) {t l'I'l'l'ill!il' Ili r;lslig:11' [1(11' I¡LI-
ncra alg\1!l:l f¡ ~11S ~1;IllCj:tfltl'S, pl'lli'lam:III:11I I();; sIY!:lriu"
qllt; en los l~st;1I1o:,; 111) h:llJi;lll dl~ lt:illarsl' pl¡\)rt'S lIi Ili'IIS,
porque lodo lo que [¡:thia 1;1\ 1;1 til:i'I':L 1'1':1 tlltl'l' si t\1~1 ,;1',-
nel'() Ilnrllal1() y q1le 1):llIil) leni;l tll'['I'dl!) :'t :lprl1[lial'se dc I()~
obj¡;[()s S\lstancíales para :-:í pl'()pilJ; IWI'OI';lrililll'" dul'lrill;l-
II;s de tan poro origcn legal ('.01110 SllSt:llli'i:d; [lorq\ll) si dio
rigipra, 1)1 c~taclo SOI:i,,1 S()ri:l IlI1 ahisTll'1 Ik slljH'rf1tlilhrll':'. y
de :tb:lIH)OI10.3 imposibles (k ,';lIhsiC'II~IICi;l l'TI 1;1 il':dl) ('1)1l111!1
y pl'ngrc:;ivo para 11);; pllchlllS ;;()('iak5.


Entre los masones !ll;IS fUl'ill!llllllh 1(\ fUI! \Ll1\1's, qllC á
ID1S tie las pertinaces doclrill:ls !JIlI' t1iI'Ulllli:I, y \!l'l'IJI':L-
c.ione:;; por la sociedad y eSI:rit(),: 1'1¡j)()rll~flS, ;I~i ilj':lrc'I'I'n
:sus ~r~li:ias dia\)(¡lil:as á \:is H!CeS ('1111 el arli: di: /'t1!';li'lllll,
pues so atr:ljl) I:t atenciOfl hasta 1'1 pllillo qlll: orn,'I'il'l rUI';il'
al hijo del rey de Per;o;ia, y 110 putlil'.Il!llJlo rIJlI~C'g\lil' por-
qlle le sobrevino la mn!!rtl; de I~;o;k, c~I';q¡(» [l1~1'1I r\\(~ en-
contrado y desollado YiVt) por r;\sligil de S1I ralla ofl'f'l:i.
L:l secta ma~l')fliea se glnri:tb:l qll\~ sus Illgi:ls esLlb:ln )';1 es-
parcidas P0l" (0([0 el mUlldo, II;I~\;I In:IS ;tlla ¡jp I:t .IUdl':l,
do E!-(ipto y 7\lesopolami;t en dOlllk c~l;¡Il:l1l S\I:' ;l[lI):illd(':,
hal:il'llllo :t11mira!Jles cOllversiorH:s ('.011 Sll~ dO'.!1I1;IS: l:llcar-
nii::ldus eon furor I,)~ hijos di: \l:lIl1~S pOI' d c;'lsLiglJ qUt; :,e
le hallia dado á su mal~slJ"(), ap()yadl)~ ¡JI)!' lil~ tl:llJplarios
masóIIieos dorramaron por el IlIlil'l:f"sl1 Sll~ ;ldcjlllJS para
que infundieran con sus doctrinas contra el tot:d extcl'llli-
55
nio riel altar y de lo,; trooos con mas furor por conseguir
d objeto de su venganza. Declarada la guerra con mas per-
versidad por estos rnwntos sectarios, tomó ex[ensiu!I su
Cfl¡'ono con ~l1ma ra[!idl~z: en yano fue fjlle se tratase de
contener y ahogarh ell Italia, Francia y E,;paiJa; porque en
verdad, si bi(~Tl se reprimil') y contuvo jlor de prollto, llO s¡~
pililo matar nlantlll 11Ií'gO volvil') de allí á [ID!'!) J. lelanlarse
con ;;11'; Sl'euaces qlW tantos estragus hizo en !'I ufliH'I':'CI
dl'~d(~ :tqllella J"(~mllla \\I)(,('a dt~ fllnestos de~;calalll'I:'~ y til'Os
qt}l: han sufrid!) \;¡ I,-dl'~ia, la l'eligi()ll dl'l :tiSli::wislllO, JI)~
:-(,lwraIlus en l()s trtl!IIJS, y ~l es[;¡diJ popular en ~us rl'Uell-
tus IrastoI'llIiS Clllllllll\idll :,IJ ltiefwsLlr.


ESt.1 fat;¡j Qtl\:tl';l dl'l'!lll:lll:t pnr lll~ s('l~t;¡rj(J'-; I'l;Yulucio-
nari()" !Jlll' Lillto ¡III'J'I'llli'J;ilJ pl':)~l'I:~i\'() fUI; tOJlI~llldo Ú i'l-
lI',,,JIJI'i::'[j(jusl: Plil' tud:l~ h~ jlllrk,; del ~Ili]¡(), illf"lldllll~O
1111' qlll; 1:1 19l1:~i:t ,\ 111:' ,slllll'l':illilS la 1:lJllrJ('ll:n;j¡ pllJ' edicll';S
I'H el ;IIJi) 17;¡:i \' :)7 llls 1'1'\'1::' di; liu!:tlldll. Frall:<;¡ y l'l
Sumo pOlltin!'I,; " prl'\iJlil~['a(1 1'1)11 PI:Il;¡C;. :lIJ~~IC!l:~IS y l:'lll:t~
la pl:I'.-:ecul'iilll y l'\I'()lIlulIiu[J ('unlra los fLIIIClll:I"OfICS y SI.'C-
f;l]'i(l~, qlle ~ig\lil'IOII 1'\IJidiendo ]¡:lslJ 1:1I el de 17f¡k: ¡(Ido
tU!; inútil, pOl'il'w dl,)s ~iguie['()!l ~us planes y prupl'l"itlls
basta Ilpgal' ;\ alc:ulzar ~us \l1'()y\:dlJ~ I'C\'lJllll'iUIl;tl'lIi~, lilll:O
111 ('llllsiguieroll ;'l Jilli's dC'l si:-cI():\Ylll, pllí:S las docll'ill:ts de
J,,:, )¡I"l'I)('S ;;I;;'!:lri(\s, 1'1':lfl ta¡¡ :tlU:-:iyCl:, y atradins ;'\ ¡;¡~ 1';'"
~i()lJCS l¡lllll:JIl;I" , que !'II!l:-;igllil:I'Oll inil:ial' \'\1 sus IlCl'm:Hl-
dadl'S gentl's de todus ¡us tsLlllos y gtLlr'jUI;)::;, jJJ:-:l:t mu-
r!tfl~ príncipes y :-;ldWI':111(),';: t'llll'l~ ello~ corno dl'j:lln()~) dicll(),
!:) fue Fl'tlnricu TI de Prllsia, Francisco 1 dí] Austria. el
1,rilll'i¡w dI' cl)lldl~ y otrns lll~¡S, y hasta las rciIla~ y jlj'ilJt(c~as
lJllSI':ll'IJll pl'ulecciull y luces el1 Jos seClal'ilJs, illici;'ultJoles
con ,';lIS 11I!rn1a¡H];ulc~. Por los seltores masones \' nobles
IllIr, l'~t:l\lall l'()lll[ln~Ildíd():-; en su~ logias COlllU l';cl'lnallos
~t'I:LI['i(J~, des(,llbrit)t'on en la cl'¡l'te la cilIlspir:u:ioIl que
e~lfl~ !(:nian fr:t~llada ¡Je ase~i[larles des[JlIcs que Jo ejecuta-,
J'an con la familia real, interponit':ndose {¡ la repl'cllsion y
j':I~tig() <¡Uí]!l'S :lrllC'llazaila El re~' Llli~ XY, el príncipo de
CII1!dt'" y luego rOlitillLlarOfl Ja [(,!crancia del gubicl'IlO que
HU" a¡J¡oI:lllte k:-; llÍeicl'OIl ~l:lltir sus crueles wnsecuerJCias.


LI);:; S()n~I:J:) v Illartini~t;t:', St) unieron con los maSOllC,'i V
ot['o,:;, unieron 'Ios CSrlll'rzo~ para levantar cuanto anles I:¡
¡:ofluwcilJll, ;'j lin de dl'struir y derríbar los derec:liOs cn';(-
36
dos del estado social, bajo la aparente actituu y proc1::tma-
clon de fr~lel'llidad, bon(\a(l y libertar! que se esfurzaban
p:1ra introducir por lodas partes las doctl'iltas de la propa-
ganda, que el objetu verdaderu del tluh reunido de Jos
sectario:;, era el estab\eLl~r \lna {mlell domin:wte, apa-
1"2 n le y filusófica que superase sobre (,1 all:allL'l) CllmUll del
sce hUlll<lll() y qlle se a~cnt<lse en un ;¡tci~IllU (]o!!wático y
.1mLkioso para establecer y radical' el descontento i'Ofltr:t
tU!lil5 Ins gobiernos, bajo la forma tlc adorar un secreto que
deLI:;J.lI de gnardar y COIl5errar hasta el extremo y allo graJo
tod:l~ las lo:.;ias, LO~I':ll'on al fin Ins e~f\ll:)rzo~ dc las Sf'l'tas
l'eulliLl:ls el' rlia tr¡~tl~ v ratal du CI)[]yurtir 1:1 u5óbr:irn; en
l:t de~\rncc:inn rlellrono' y existenc,ia del I'P) Luis ,(Yl, que
yJ. rlccdlioció adónde tu conuucia la tolerancia fJlJI: h~lJ¡ia
t8nido con los solistas, clIal a:-;í lo clJlIl'e::;ú CIl liI~ 11lIJIllI'llll):;
próximos á I~aer en mallus dl~ lo::; (~IIl'lIligu::, dl'l onkll ;;¡,ci:t!,
q:liell ni' pudo t(jlll~[, otro rernulliu IJ uc l';¡~ar y sul'rir COl!
la He,tl familia Sll~ :l1llal'gas COlls('i'\ll:llrias qlle I'lillril'i;¡J'ul!
COII!!'a I\i ell el afl() I í~!), h,u'il\ntlule l';l~al' sus encmigos c:t-
piLdcs por un rcy tirallo, cualluu estl~ lt:lli:t l:.t !':tma pública
(k ~Ior el IlI01larra mas digllO, Y .. 1 1Il:1~ jllS[U de \u::, Pl'illl:i,-
pe~ !1!)1' su llombria de tliéU, y el mas llollrat!íl q \lC se CI)-
11(),:i:¡ d,~ las ll~~tas ('OI'¡lll,lI};\S; ¡wro le atrajo :1 la llI,IS rllTll'~­
t,t dl'~;.\'racia Cll verdall, la debilidad 1:11 Ij\lP t~,l\(l elJ ;,u
malldo y gubiurnu di; la Fralleia,
[11:"~Jll:Il'I)[1 lu~ ~olbla:,: ,~IXI;tl'io:,; al estal!;l!' la rcyolucioH


(jUl' illVOt;ab,¡1l con el sopl'destu de la igualdad y liJ¡l~rt;¡d,
baJí) I'l ilombre dd jlueblo sukrallo, el ql1l: IklJi:l dI' flll'lli:lf
bs ¡"y(;~ CIJLJ supknwntu i: I:h ilbLl\;U!:t:-i Pllr tq;-> llJ;\lIarr;¡,
y m:l,!O(lstradlls que 11) ¡llllllill,¡hlll, pl)lJil"lldll~e cn 11\lIJ,il'iun
eil1r,,~ ellos qlll~ ÍlllpUgll:dl:lll:\ leh l'I'yl'~, y I]UI' ¡',Imll tiral\os
dul¡i:tn caer I:UII L\ aristol't':lcia, debian (h~ illiilJlIil:trsl'; [11'1)-
pOllil)!Hlo lo~ lillb¡{'()~ Bl'isut, SillCillz y CllIldl)rceL, qlll~
fal~¡'U!l los m:lS IIIIL;¡blt:~ UII aqll(~lll)s 1ll11ll11'IJLIIS, la j'Cllllill[l
¡;Cil,~¡'~d de ";lIS I,)gia~, en h IjllU ¡)l'bi;UI de lr;ll:It'Sl' y l"'"ul-
verse e\sÍ,~tel\l;ld(~ proJ)(l.rJllIlda, que\¡<t\lian de sq,;uirl'III:¡ re-
vüiuc:iol\ qtH; "¡l:ll'eci:t lel'illll;¡l'~e, la fjll(' pUl' lallt(h allll,,, ~('
propUSi:)rtHl COII aLLlles !Jiu:e]' sus CSrlll:rzll:-;, y 1I1'\'¡¡11!11J ;lfll~­
bllt(~ !lasLt que llegase et dia de ClIllspt\llirl:1. EH I'~lt: 1';1,-0
<HlJtl~tjo~o se [lre:;(~ntat'lIn á n~ll';II't:tr.'e al~lJ¡lu, ul)l~p'IS
cOlbtitucion,des, que üe buella rl~ llaLJi,tll lomado paI'lo :tIlles
37
en hs lo~i;ts (le los sectarios; conoriendo los errores que ~ll
i!1I.;()l'[lilral'~\; habian mmetido, abjurando del modC' l11;,S
cI:lrn y terminante su debilidad, (Iirigiendo varias protestas
y ('artas al ckrn, arzobispo, al :-anto padre, al rey, nl11uicí-
p:did;\(l de París; pero rle~eosos de ~a\ir de Francia por mo-
mentos por el lúguhre temor de huir (le los jJcohiIlOS secta-
rins, [lorqll\; ('1 misterio de los tilósofos lo era al acepta ..
con el jllr:lllll'nto al incorpnrars(; el de ejecutétl' llelmelltc y
(',(lfl t(\da PUlltu:didarl I:I~ úr¡](~lll;:- qlw les llegasen sin :ncrí-
~T\lar di' ¡J{')lIdr; y c(,[[}o viniesPll, y quP si se negarall ;'¡ que-
hr:lfItar el jllr:nilcnto :':P I('~ ('lIllsidcral'ia como yiol:ldo¡e" de
JI) lJ!'re('j¡J():tI 1;lItl':l1'1;1I 1:lI')r¡]I'1! di; [11:' \!c'rmanos, y{!l rtllecCt-
yesc' seria (,:I~!i,,;III() ('(111 I'l :1!..(1l:! lOl';lIl;¡, qlle era y es !'l ve-
neno lll:l~ :ldivll y rOl! I()~ {11111ales r¡\li~ amen~lzall Ú los trai--
¡l,if'l',';, [H)['r¡IIP l'f'l'dil':IIliI'llte si Il('~:lban :\ [';¡Jtar, n!uy en
liI'l'\'(' ~(l st'lItian SI~1' \'il'linl<¡s l'xpi:ll(lri:¡s de las logi~¡s ~ecta­
ri:i.~, Illll's ya ~e rOIi!aLJ:lIl f'll Fr:I(II:ia y en IlIgl~llt~lT:t en
:l1j11l'ILtl"[loc;talili:ulll d rrecidll nÚlllerll ele rn;¡:; de()OO,OOO de
sus clini.!Tc~adus, y l'~lllS I)r:Lll de \I\:~ lIlas ardorosos para la
reYIJ\uri(lIl, prnpar:"tndose :'t levilllt:\rH': al mellor a:,umo de
est():-; l:n Hl:l~ dI) 1:1 quillta parte y tOllos :\ competir á la me-
nor ".Pllal (Ip inSlIITi;eeio!l,


F('li\w de Orlr::ms, 'lile en Fr;ll1eia se constituyó jefe
dt' lo,,; sl:!'l:uio,; sl\fi;;las, por ~ll ambicioso deseo uc rcinar7
/t:dlia jlll'adl) Pll!' ~II p:lrtu ;¡S{~!It:lrse en el trollO de Yc['salles
ú tlestrllil'lp.\ dcrril);trll~ ;l\lI]111l(~ quedase 5e[lnlt:ldo en sus
ruilla:-,;: tal f'IH'; ~ll d{~snli'dida amhicion, que no podia sll,ie-
1:!1'1:1 ;tI ho[wr 111\ SIIS propius relllonlimiclltos, elltl'l'~alldo
'tI 1'111':lZIIII :\ i:I~ pa,:iuncs dI' su juventud mas mo\id:¡s ~
¡k.;ord"II:II!;¡S. Fpli\II' tk Orlp;¡n:;, lomando por pl'Clt'xtn el
dc~lil'!TIl '111(' Llli~ \\1 acordr'¡ tic Yil\l~r Coturefl, fl!l~ la
cj¡i~[la 1~1í 'lile ('III'l'llllió SIl jlasiol! ya conmoyirJ:¡ ~' se '.alió
para at¡'I!l:\1' ('()[ltl'a Luis XY1, jlOl'qlll' er:l rey, !' :\1:1I'Í:l _'\.n-
tOliil'l:l jll)['1j 11 l' era l:t reifla, jlll'alldu ron rallia y fi'\'lJcsí
d H'l!g:lr~l) ]¡:I;;la (~I m:ls altl) y Cl'lIí.'t1l() pl'o('I~¡ler rOl;l,ra el
H!Ofía!'i':t, comll ;¡~i li) ('jel'IlII') de' la malll:ra. mas impropia
de IIlIa ~l[lll:t (:llll (''!;lIl:t ~I tilda dc'C:I'~IH'r:tciol\, I)Orqllt~ \,¡ ue
:l~"'¡li:tr y atentar la vida (,(Hllra pi ~()\wrano fue paril d \In
1'1:<:11:) dclil'jllso. cual 11\ dec!:trú v ac:i lo mallifestú y tOtJti-
nl]¡') "1)(11' si ('! odio:l los n'yc:, y a["altar; pero romo 'de ('U!1-
tt':trio ue ser [lc'rjuro ;'¡ la cunspiracion, se le ponia sulJl'c el
5R
trono derru ido en que ya se cneontraba de la Francia, ó en
caso adverso aspiraba il quo fuosen todos derribados, y que
los sectarios empezascn por él si lo constituian en el reinado
qne aspirab::; pero como los masones cncidopedistas y see-
tas mas tenebrosas y conjuradas aspirahan con su tcma:'t
derruir la reli~ion de .1esneristo, á acabar COl! la fé clelllios
ele la divinidad, y lucer desaparecer de la tierr:t los tronos
(1,3 I()~ rcycs á toda ley ~(I(:ial y hasta IOilu ;.iobi(:rIlo di; la
i!:rcccion de! pal'to social, la persec:nri(lll, conmociuIl y
destronacion total ahsoluta y gelleral, acaua, extendida y
cf)!locida por todo cluniverso.


Rennion de la s sce!. as 1'('vo{uciollul'i os.


L()~ maSOtles. ~()nstas ü iluminados y martinistas ~e fliri
gi:'ll ("(Jfl ;¡[';tn;\ :lsostar los tiros de (,oll~~llir:t('.i()n par:t ¡'()jl-
1,}11\"8r )' de~tl'uir toda forma de gllJ¡iel'll!l í'oron:uln í') reprc-
::;,'!llativo, como igu:dmcnle las repú!ilica~, :"t h SIJi'il:cLJcl
<:!\i1, ~'hasta arrehatar IIIS bienes y di~rl'lItl'¡ de I()s !up:ilimo.')
P'I:;,'['rlnres, por lo (\111;, nI) su!aml;llll; :tpa!'cce J't'~;l!t;¡r al
cOlhwimientl) mas IIscuro ~' :'l los Iljl!:' Y('Ilt!:¡¡]us Sl'~;[I!1 [:illl-
uil;n lo demostraha y aun lo dl'mlle~l!'a la I)!lr;¡ pullli¡·;tda.
COl' U!I inglt\s, titU!;HLt, !'r!{I'{¡r¡s ,11' r'(}I.','p"n/('ioll /i'rilJIIIII{(( !J
lis/l/nula jJf)1' los /i'(lI/CIII({,\'OIlI'S i!/ll/IiIlIU!II.\' ,I} fus sOI'itriol!I',\' ;"11'-
"(Ir/as, dir¡"ljir!([s COi/Ira Indas lus r('!i(/iunes r'l'I'lull/.'; y ('()/II}I'¡'r1flS,
ron/ni las sociedades fi(('rarills !J cOi/lru {odos fus .l/oh/"I'IIOS di·
1~lIr()J!((, El jefe y autor tlo la serta !ev:llllatla, titulad,¡ rJu-
millislIlO, fue JU:ill \eisaset de Baviera, 1'1111 el llllrnhl'e de
Es¡nrtago: fiLé ]lr()ft'~ur (Ill dert~I~!to el:, Lt 1Illi\'íll'sidad de ln-
:!I)[.;lad, desterrado de su l';ltria un (,1 :111\) di; 171~ por trai,-
~lnr :·t su sober:ll1o, :-;ielldo I;[l su vida 1l,'IiJ\ica )' privada un
illco~tn()w soflstL y desordc[J:lIln en sus I'()~tllmllres, seduc-
tor ,le amores, p;ldre atroz, :ttrar:tor al jiurrn y YL;IlC[lO, para
e: inhnlieidi r , tenienllo t'l v:1Iol' d misIllO ¡JI; I;StTibirlli V
publicarlo, aparent:mdo COIl la mas rdin:llb hi[lllcrl'~ia ¡J
"irtHlt, irritándose eUlltra los demonit)~, lll;~pues de Ilr) lta-
hc!' ocIlltado su ignominia en que aparentaha, de~cl1brj<J el
,r,h, que le teniJ. oculto, detestando lasbllcnas costumbres,
;59
l'dll'I;'I[ldl\~l' r'olllr,l d llIislllo Dios, conjurállllo:"c y dele;-;~,
taildo ;'\ ~llS S\~lIWj;ill1I's I'()I) horroroSO:i comportamielltos.


(llll'lJ;¡kul ;¡\ ~;tlir la ~i:cta del iluminislllo, los re~t()s
'1II'llilllll':lIlil:-: dl~ 11):-; :;lIti~la~ , .ILlalii~[as. fjne la imprelllc-
¡iLld:1 i: i¡II!I!'U¡J(,:¡[I~ politiC;¡ de lus reyes habia olJlig;ILlo al
-titilO 1'11I1Iillll: ;'\ ~:II'l'ilir:;lr !a faz y l'o[\IllocilJll en el ¡!uLierno
,11' \;[ ~ill:¡ ;Ii)lI~lt'Jlil'a 11111' 1;1~ maquinaciunes diaill',lic;¡:-; di' los
"'I'h/'ill,'; ~Idi,.;i:l:-:, ¡~~\I:ill;lgll ~t prupuso derribarla y des-
l'llil' 1'11 !tll tildo, jlll('~ (Ir:l Ill:li~~tr(¡ que en:-:eüaha las POIl-
i,'!-ill~l~ iil,,[¡UI'l'illlll':-; :1 1;, JII\'l'lltlld y J¡;¡cia ap~\t't'cel' cdiíi-
'1I'i'lll I'(jll ~1I 1'.lI'llll'(¡¡ 1'11 '1111: ('.II'!'I'iLdl:lTl d sag¡';ldo d(']!er


1;, :~I! ¡lli:li~II'I'i'l '-111,\ 1'11 1"1'\1' ('[1 H~rd:ld I':~pa.rtag() cillIsi-
::lil'l.Y \il'l :IIIIIII'lil:,¡',,: 1'IIII"idl'r:ildl'Ill,:nll:, lllullipli(':lr~l' c:l
:11111 '1' ¡ ¡J" 111< ,It';"¡iljtlll~ ¡J" ~II~ It~I'('iuljc~ un 1¡J~ l\i~arl'.s,


j,)'!d,', '. ,il;'il',~ di' 1" ~"¡\Ii'l':IIl():-;, c;IJ¡::'li1l1u~c si'\)rcwillll'ra
','''I.I!' :¡":';:III:[" ,'II:,!íllll:lIll,'II(¡> :'l ,~l~ manlJ::' lu~ jlll'amCll-


'". di' i,¡~ 'J!II' l'¡;lltlllll \,:11'[1' 1'11 :-::1 prílfe:-:iull in\'cntada (jlW
,!t:ll! :1 illl.'l'.¡r lr;l~ di: ,.;\ ~Il.'; :';:.':'1'('[11:' cun lo,; que' l~lllll) .,13 iL'::;
"iWlil!I'I, ;:11 I'i :11111 ¡¡¡(; ill~tilll\\') CI)\l tnda ,:okmnitlail
<tI III'thl il'\;illl:ld,\ tI,' 1", illlU¡ill:ill'I),s, que teIliendo lli"('P 1-


:,,] I yl 1,1 kITt:I\lI. :'1 !l1II~- ¡tU!:11 ('Ull:iiglli¡) l'UCSl! l'Xklldida
¡'''[' \Ilil",: 111, p:¡i,:l.':' lll:h 1I11l:t!lle::; d(~ !;i Eur()pa; y lllUy
:¡,'!.'.II ('Ií 1,1 1 ¡'K\) 11I'~;lI'l)n \:1 :1 CIIIl~¡:uuir la COilllluciull y


,'\.¡flll¡¡i¡'illllll,; 1:1 1':'1111111'(1111 ('1\ Ft':lll~'ia lo:: sl'clat'iu~ J¡:l
':;,lli" 1IIIi'IlI;!I',


1-:::[;1\1,11::1 \ ,'llllllllll'itl:1 I:t l'I'\I¡]UI'¡IIIl Cll Frallci:l era el
"I!":I> 11 pill' i!,'llltll' tlt:lJi:\ dl~ pi'illl'ipi~ll~e, ;.;eguo \;I~ mll:ls
,1"lilllr'l'ii~ 1'1';111 1,\, 1'~I'III'IZ():-; de lu~ alltOJ'h p:lra ;lI:;¡]¡ar


, >11 I,¡ j'lii!~illll, 1'1111 1'1;'; ~(dil~I';III()~ y 1'(ln III~ grtljilTIII;¡'; CUIlS-
~ i, Ili:l,,~, 1,'¡¡:¡[I';tjll il'I':1 q 111: rlll'~I:lI '~Il (Irige'u') ]liJlilica, que
,¡il'igil'¡:lli I,h 1',I:illll~, plll't[ilU Sil illlitLl() y pI'lJpl~lsitl) ¡i!'llle
,,111': :¡Ll'a<'l' \ 1'11I1",'gilil' !:t dC;';ltI~lr:iIJll dd lllUlld,J Y ill:! 0Ó-
!r','l' 1111111:lllll', dl'cl:II":'IIIt!lhl; 1:11 gtl('rra I'¡ltre sí llli~lllU, P~l'­
jllr' \:¡ S:'i'[:l d,'1 illillJilli,lllll \lI'IJ,'Llll1a]¡a qu¡: 1\(1 mas reli-
~¡()ll, IIll 1\1:1,: l'(',~II" ¡II) 11\:::-; l(lyl'~ y Ilt) ma~ lll'ujlíl..'clacles; ta-
¡,,~ I'!':III :-;11, 1I1'I'[I'II,illl\l'';, 1'~ITiltil'nd(l el jei'e Espal'tago á
-li' "lliilirlcllll'':, t1iclllllll,) IjIH' (,1 sol,) ¡]t:~de l1I resenadú
'1',1 1':1/1:1/ jI:ll';l dirigir y l'ullll'ltlar la sOt'iedacl, que ~c prc-
'! 111:¡j!1I 1'11 pl'\i:,.!'!'11 , 1I1I1'1]11l' la illlprlldencia d(~ UIl su lo hom-
IJi ': iilJ!ll'l'IIII'dilada, (kci:l, ITa lo ;.;uli¡,j(;nle para ('c!lar por
\iel'n l'I m:l;'; !jcllu t!(liliciu qUl; Sl! IJ:¡))ia propuestu levalltar.
40
Espartago, Voltairc y Jacobo empezaron los tres n~unidos á
escribir y á proclamar diciendo con gran(les ap~ll'il'T1('i~I~, de
que todos los hombres eran iguales)' libl'(':;, ¡J;ljo 1:1 punto
de que entusiasmaban á los incautos ("(!l1 la i~lI;d(Lid y li-·
bertad, y que nadie, ni aun el lJl!mLII'l~ uel lIli~lllO llj(J~,
tenia derecho ;\ prescribir reglas :\ la rl'~ , I'XI!OI'[;¡11!lO l'~tc,s
que todos los ciuda(l:tno:; terlian tI ddwr dl~ j'OrIll.'ll' Ll ¡Pj' :i,.
títlllo de soherano, dedarallilo el .id(~ 1':~pal't;lglI :'( Sil S I'UII-
fid(~lItes que las mir;I,~ que I(~ domill;¡IJ:1n y ~u llallia pro,-
puesto, c1eci:J., !lO (lodi:l emldt>ar il ¡liS homhl'i's talt-" 1'11:)-
les Cl'an , que Tlü¡'esitalJa flll'lIlar:()~ 1'1 lit! pUl' si pal':l c:tda
clase de su ('lf'llen r¡nl) iba ;'1 !t'v;¡rlt:tr.


L()s llom hrl's f1IIeYOS q 111~ CXl: i l:ttla ley:! 1I tal' E~p:¡l'lag(),
de(~ia serviriaIl en su dia paLI ill1:';!/':lr t~ ill¡mill:l!' il los
]Juehlo:, sin apariencia di) medios Yinl"lltlls d!'~lil' I.L P:Ii'tl'
m:ls rural hasta la mas t'I!linclltt', y lt:Il'('r II!I ,'\1111 1'lJdJiu
por toda la r;¡z de la tierra ('OH la "cda lid illllliilli;;lllll qtlc'
lf'nntalla, en la qlle dl'lJja rl(~ l'['(jar :-;1~¡2II!l <1) [ll'iI[llllli:l I'l!:l-
tru grados con la denornifl:tciotl de ¡Iovil'in, milll'I'\:;I, ¡lu-
millado lllellor () iluminado mayor; IT(,;¡(J:¡S \' ~:1l';¡I1:J~ tud:,~,
y C;lIla llna en su eeremoliial clc la 1ll:1~('>lIir':a pura de liJ.":
Tcmpl:lrins, y para in~pil'ar atral:t'ioll ;\ [1)S ~lI[1l'l'ilJ!'I',;; d(~
los llovidos que cng:andl:1l't111 , ~e ll':; ¡1;¡CÍ;1 :>llllI'l'illll';; di'
estos, y de este mudo cxlllirlaba y df'cia (!ll() tlltll! illlllli¡¡;ldll
podía y tll'hia formarsc' ('(1[1 ~Il ('11[lIlil'ioll IIII [I('Ij\ll'JIO i¡¡¡Ji('-
rifJ y en l'l ¡¡lIe dehia adquirir !2'1':¡r¡¡]I' !Illdl'l' ('\:l'il:'111¡]()II'~ :\
la :Iplica,:iull, ;'[ l:l pl'l'rCI,.t'iOll ir¡t.'rilll' y C\tt'\'iill' , dll'i,':rl--
dl)~l) en su interitJr: calla, ~l" IIl:rf'I'I'!n y ort'ilt;¡\,I'; III'/'vj-
niÓllilulcs :'( sus logia:; que !lO at!H1i!i(:~Pll ;\ 111,-: I';¡g;lllll.' lil
judíll~, que ltll)'l'~l'n tle lus fraili:s y di' 1(1:' jl':'\Iit:l~ 1'(II:ill rli'
la [lc~te, I'XIIOl'talldo L¡rnbil'lI il lJue J¡:I~:iI¡ 1'1111 ['1'1'I'Ul'IICi:l
alguna regula!' eXl'ur:,iofl ('lltl'e ~ll~ lil'IlJl:¡IIIl:ldl's y lI!J~I:nl'll
los prlmipp." fjue ;1f1IJicrllan y :;(, :1~(Ii'i;1Il ('ti l:is 11I~J1:IS,


Espartago tamliicn .'f.' pl'opo!le Il'\:llll:¡[' UDa (¡ r!l(' [1 di'
Innjl:res do dilS dISt':;, 1;1 UI1;¡ di' \il'l\lll~:I~ y la otra lk ill-
constantes, ligcl':l:; y \'01 11 ptllll.-:;¡-: , diri¡2il'IIt!O];¡S l:1~ pl'iml.'-
ras cun buprj:1ii lecturas de ldJL¡:';, y LIS l,tras paD fllrlll:li'l:l'
en 1'1 arle de sati~raú;l' S(;I'l'e!:lllil'lIt¡' Lt,,; II:i~ilJl1(,;; 1;¡:;I'i\,I:' dí'
lo~ rill'lIllCS q113 !itS clirigil':-:"¡¡ y ;'( Id:; hl'!'IlI;¡lI():~ di' hs 1(,-
gia;; inclill:tdo:-) á los pbc:res, !'ilr:! I'IJll~l';111i[' la CIJ!rad:1 de
estas cn la socieLlau, SI, pro[lll.:iil'['(lII IJaLl'!' el :trtlO de adu-
4t
larhs. prcstámlolas homenaje cllal era los csludio~ mas
tJ¡~llns ¡]f~ Ull adepto: que todas ellas diesen, ú serian ar-
rastradas por la Yallidad, por la curiosidad, por la TlIIYe-
(];¡I! y por los piaren',.:, se~lIn se proponian, y (lpcian que
todas ell;t~ "l'rían muy útiles Ó illtl'\'(~~alltes par:l la pros-
peridad y fOllll'.llto rll~ las hennan(]alks de b (\nlen del ilu-
minisnlil, prdil'ic'llilo l(l~ tli~('ípul()~ (lt~ Cahino y Lutero para
:"1I 1'lllrai!;1 ;'t lllS nt(,li('()s, ~1Jpol\ie!lllo que esta :-;ola rl'li-
~il)11 i~l';l II blalli'o del lidio de liS rl:vdncionarios, t!(~l'!ir¡[trl­
dlJ't' m;IS hii:n par;1 :;\1 illWrplJl'aL'ioll de rla:;es de mercade-
1'1''; y l'alll·Jlli~IIS: plJlljUI; [Ill11i:lll est()s extender bs doctri-
lia:, (,Ol! Illas rapid('z dl~ 11) \"1I1~:1l': y I¡llf' IllS iluminarlos de-
ci:111 I¡III' 1,1 \"111;.!11 lII:II'I'!ia 1'"l:C tilli(']¡l:t~ [t llusl'ar la luz. y
qm' ~II ~('d;¡ dl~ illllili!l~lr di'llia llIal'I'!J:¡r al frentc del IlllJlldo
dl','[Ii'j:llld() lo..; l'UIIIII'iíllil'lllu" Jlar~1 ir adelaIlte lo;; a(kl:llllos
dI' );¡ ri\iliz:ll'illll, i'st:l1ldll aLtII;úl¡J()~¡, los ginHlllsI¡j¡"las
di' L¡ [lldl:¡, 111:' ~;li:f'rdot('s de ¡si" el! Egipto. y los de Lau-
JI~ y ¡¡;~ di' Pit:i~f1r;¡, ¡k la (;rl'cia que ~l: prort'f'll de ;ilgu~
lns H'l'sillllt'S (]¡o Cil'f'\'O!l , de Sl'lWC;l y de .\I'ist¡'¡teles (hoy
SI'¡('r;¡tes), l!cgalld/l S\l texto \¡;:~la la pr¡)vide!lria de Dios,
el (¡rigcll y el l'll'lkn dl'l llnin'l'so. Los jlllmiua(\os mallilies-
lan q\1l~ IlIda I:~ ~1';IIl!lnz:l (It; los principes liare del f'IlTIYenio
¡J" 111"; S¡·:!ltlitu,,: tll (jlll' ll's cae pllr el arte ¡]p COlIOCCl' y di-
rigir 111,-; 11I)lllllfl'~, 1"ll'fllle la unilill ¡le lu;; pueblos JI(JliI~ al
J!rí¡II'il'(~ 1'11 di~ll!l,ii'i'I!l de lll:llld:tt' y de pre~tarles oIJedil'll-
,oj:t ° y '1111~ i:i ('<Illjllr:lcioll I!I'r!:lr:¡da po!' lo~ sPclarios rOll-
ti'a 1'1 ¡>,)II:1:I'lill \ 1'1'\I'~. ('~ SlI I';[l'a.dl:rístico c('[)so!' l'cl¡lidín
,", hil'll ri¡lii:d\l"r,:III'ri , y que: la política de la ('Il'dClI ('n':i¡]~l
d, Ili:[ I'I¡["IIIJ¡T~I~ Ú ILlln:lr::;¡: jlllllaIl1Cí¡[(' Call1lt·'Llljlli:i\I'lu.
[\:IJII h ;I1':llil'lI('.i:1 Ik \ il'llld St; dl'clal':dl;t q¡¡¡~ la 1'¡l'dl'lI ~I'C­
tal'i:¡ IC'Y;liILld:1 1'1';1 ei pl'llyl:do lilas cl"'I~;II; <¡nc l)(lr lIill¡:ll-
ll.'l 111:1111'1':1, ¡J1~ri,ill. 1"ldia ~I:I' [ll'rjlldil'iill ¡ti t:~ladll, :¡ la 1'(:-
Ji:..rillll y:'[ \;1:; 11111'lIa,~ r{),;LllllIIJ/'I_'~; ¡'L're) ~ll ohjC'l() al e~talJlc­
{'l'lla 1'1':1 diloii!itlll Ú inspirar y ;'[ ('I('ral' :l lu~ IJonllJrt's ([ la
pi:rt'('i'ri(l!i y :'t la moral , ~' ;'1 SI:lIlillli\'Il!rJs hllmanlJs y :;(Ieia-,
:(.~ , 11:1.1'111 tÍlltllJ de Lllll)!';ldll, t'1¡:111\~(i tud" !u qUI' ufl'c-
,'[.;1) 1'1':\ ;tI \'illdr:¡l'ilJ dl' l'U;lIdll a~pir;¡ll:lIl, pl'upoflielldu que
11:11',( ill('()r¡\llr:Li'~I~ en sus ll)~ia:, lu:; !}('rmallus era mc'nt':,:tC'l'
"\.lllii1i:IJ'llls 1'011 n'ill!l' y rt¡;tlro pl't'gu 11 la,: , ljuu ~()1I I;i~ Ijlle
b:tCl'!1 II!.; ~1'11:Ii'i\)~; las 1ll:1~ IIIJt;t!I!I:::: er:lO las siguielltes:


¡,:\Ilfll[:t ;:,'l':u't;!gu :L 811~ adeptos, p:lra i¡lllllina/'II)~ [t
42
que hagan por usurpar de los archivos de los principes, sus
seüores y religiosos, los libros de lllas Illl~ritu, par:! prnyccr
con ellos las logias y hermalluades, maIlt]aIlllu :'t Sil li(~lllpi)
una nota á sus adeptos de lo que llUeoa ltan:r~c (:(11l l,I!¡,s
de los religiosos entre tantos de I():s Carmc'lit:ls, y que t,)I],lS
estos serian mucbo mas útiks, dice: ¿,dt: ljllé sincIl ¡os
lihr()s á (:stos tun~lI1tes ho\!..(azane:s '! Et'edi\:IIIIt'Il1e, !lay en
el murH]u delitos que el súl;¡o y clllOmtll't' de bi¡:1I ú,~,':;l'ian
ver acahados: pero estos, por e1'crlos L1c la mald:ui y t'ITU-
re::: de otros m:lius lfue tiellen d poder sl/tlru 1m; ltUlld)1'c's
buenos y perfectos por sus eomport:1ll1iUIlt()S, t':¡~i :,i'~íllllre
sUlwr:lIl los malllS c~píl'itllS sldlre ('1 11(llllJ¡I'(~ tI(; IJi,~II: una
socied::vl de llowlll'l:s fUt:rt.l's, de alma Ilolde, t'S Sida (':'P:IZ
de aYlldar iL los ]¡ucno:s :-;elltilllicllloc; que dirigí: ai ,;el' Ilu-
m:Wil ~l la l'erfeccinl1, Estu~ htllllllt'l~s fllcrtl'~ y de :t!lll;¡ JI')--
iJle, ni) deLII~1l de arrl'drar ni Ldl;¡rl¡;:; el t'spíril,II:II ,'11.' j!li-
cios y ['ortil[I::1r I~ull SlI yalor Lis jlrllpi;l~ i¡II'lill:l('i()IJ(~~: PI'!'!)
qne nI! se tellgan I~n sus prC:-illllCiulI(',; [Jllr [11'1'1'('1:11 1:-: Ili t'X-
celt:lltes; put'l¡ue ~ieIll[lrC cs lh~bil y lLu'o ['(JI' ~ll 1l:lllll;¡kn
livi:!II:l, aunque se ere:l !)(Jr su podur, {\llt' ~1I riqul'z:!. y P')!'
SlI ri,:[lci:l COlllO \lrt~lI¡]a IJI'iILlliLt~; ni ~;t: tTI';¡ 1ll:t!,IS :'( lll~
otl'll': lllllllbrcs porque n'~:d!l:ll ['1,; d('\'I'I'[II:; ll\:I~ IIIILd¡\""
plIl'ljue esta es UIla I'all:l de l:L t¡UI~ jlli:g:III :0, pl'ilJlI'[':L \i:-.!C1:
ni SI' aln!aucen por oLl'ils Ijlll~ 11:lg:lll [,l'iI\;¡,III's ¡Ji,"'III~II.',
porque ¡OS herill):', y sulu :'11S Ili'I'III!~ SIIII l\i,s Ijlll: ¡u,[ili¡':iJ;
l:t n'l'ILtd; ~. ]jI) SI' Ji!'Il 1'011 l'tlllllllll:I;( LII'ilid:,d di: LIS :Ipa-
ricllI'i:L; de lt)~ rll:ils y \lO(](:I'OSII:" pOl'lllll' ~lIc; 1'I'II\I'liCiltlil'Jl-
tus el: ::;us ul'ct'las SUII ll~ill()~ y Ltlal'I'~o lI\)llIiJl'l',~ 'illl: ya ,:1--
hell ltl CJlIl' ClIl'SU. ('tllulul:ir Ú l()~ 11111111111':' ;: dl;!II!¡' .'1.' PJ'I'-
lÜlllk, 111) t!t:~pJ't:ciall lIi pierd,'n 1II':i~i'III ::I'-.(lIIJ:t dc :.'~!':IJ'­
eir [lUI' tl)(la,; parle,; las Lllli'I!:IS 1:'ll'il'ill::,S 111111\:111:1,: I'IIJi In:,
IÓl(it'OS prillcipiu,; de illc;pir:ll' :"t [lltll'S 11:'; ;'Illitlll','; ';u n'~idll-­
ciUIl, PI)J'íllll~ deS[lllL'S du halll'!' e\jll'I'illll'¡¡[adu :L 11,,; U\('jlll't',.;
lJllIIIlJres, hay qUl' I'epu::erks y sl:nil'ks di: :IP()~11 p:lra d:11'
illsellsiblemente ulla Illleva fUlTlIa :d llllllldo, Pl)['tllll~ ha d,'-
gUI)(~ra(lo todu en bs illst¡Lllt:iullt~s "iviles, pllt'S Cll:lll ¡lil(',)
h:lIl ade1allt:.do el! llUt\itroS ticmJlos ltls dlli'lo!'es lit: 1;1 :':1-
lJidurí:L (]e la esencia, para 11<l1:1:t' mas alllab!l; y atral'ti\ a \;1
virtud, Est:l lamentable bita llasta aqui , rn !I)~ llll'diu:, q\W
se lian Y:tlido los s;\bius ;L lill de rcmediar:L toda ,'lisia jl)S
lllal8s JI~ (¡ut.) está vicii.HJ.U el wraZUll del gl~~IWl'-1 lJlllllallO pUl'
43
~,!anlo le atrae y l(~ prrcipita [¡ su infelicidad, y r)('l':)('~uic1o
pi hOlllore de llil'[\, poco ;q .. !;udo 1~ll su illteligelll'ia, ddiU de
hacel'i'c por trasfurrll(¡l'iL~ pUl' llll'dio lIf' la ill~lrucrillll iJ tulla
,'¡,;la para hace!' eSI'\;¡]'('('el' y ~lIbil' á lI'IlIUnt:11' l1a:'.la lo mas
altu del ;1\lngc'(J sus aullan's c()lJdjl'i(JIJ(,~, y [,:ll'a dio (,~ B:C-
l¡('.;ter lomar lo~ prilll',i[lio~ ¡:fI ('I1~:1 ronu:1 de la jlHClitud y
1')jj(lncirle CIIIl HU Ltzu jlldj~lduble, COI1lh;ltir el iI nlol' y
l'l'udenria la SlI[lI:l'sti¡'iIHl, 1;1 irlcl'edulidad y la i~lI(¡I';llll'i;¡ ..
L,,~ 1ll:l.'OlICS y todas las dUll\;'I~ :-;1:I:ta,;, al Pd;-;() qlle Ilil'f~:,11 la


;,'¡¡cia del Dios de i:I di\'illid:ld, PI)[II'11 pI!!' w'l:dJk rl'l'lIel'-
!l" de lus hOl\ll)I'I'~ ~:'¡/iil:-; ;'( JI:~H" di' :'\:IZ:II'eiill; y al ¡¡:ISO (llIé
illl[lUgll:i[l III~ I:llId:'¡¡/t:~ ulJjcln.; ¡Je' :--llS dUdl'ill;b, l'ech:lzan
,[ 11:11:1:1' 1': iJlllllíl' p,II':¡ {lh~I'n.lII;:~.
~r:¡[lilil'"I:111 !II~ ,"I'cLil'ill:' 1'1)11 élUt!ilZ ;dl:lílf'ria {¡ su f';¡Ltz


'ti :l:ll'l' Ijue ,'II'I¡~¡i;llli,';l!ll\ (J¡. ]¡iJY ¡el) I'~, llJ:¡S que' ulla su-
íi'i'~tli'ill¡1 y tl";llli:l. iIJU!I¡\il'lldll Illdll ~u ('¡dill :1 los saccl'-
,,"II'~ ¡]r:l :dLII y :'1 111'; ~1"li"1111" lit- 111'; \llilll'!¡WS, Pllrque
!1,ill'!:llll,'111 \" SII.id:111 :\ l.,:; 1I')t'~ 1:,;; :';:II'il:ll;¡dl'~ .:i\ilt:s, ('U;III-
':, lILllitli\;s!;¡¡¡ Ijlll' 1'11 ~(I':; Ili~¡:IS ¡]¡'Ili'1I l'l'I'ilt'II'SI' ;'[ lj()llllJl'ls
i¡lllll':illIJS fjUI' l/lel'i'/;I'1111 \:: IIL'IlI'illll lit: Id l'lliISilIL:r;II'i'JlI \11'1-
ll',ic,[)' Lr:II:';:i\\ (,()lJ q¡íl' \ili!', 11I1I'qll\: \,';[11:', dicl'n, ~el:1I1 úti-
l", :'\ Lt ';1:1'l11 dl'\ iillJ,lilli,llIll, p;II':l L:l!l:Ttldl'sLb 1'I'IIyl'dllS Id-
¡I'¡,II\'';: y :1,\11; 1'\('\alll:l ¡':~\\II!,l;¡~Il: ¡,QIII'~ han'\\ \us inllil:,t'i-
j".; rl':I:I,'~ ¡JI' Sl1~ 111'1'11'; \lI"'I'iIJÓIJ';, si ¡¡II ~e il[lI'OYI'C!l:111 di: :-;115
;,i";I~ I 11 I;Ti k,,; , qlll' (",tan \'ulill'ill:rlldIJ tus gl':lll(!c" ll'S(\I'()~ dc
¡ j l:ic!I,;i:1 t¡111' Ik\JÍ"l:llll'I.'I'lIgl'I':1 JlLI(Ill" iil'\I;¡~"? Yndlldera-
1. ,'lltl' ti ,¡de Ik 1:1 ~I'('L; Ilt:~ illllllirli~JlII) ti\elll' ;J!gUIIIl:'. atrilc-
; : '¡li'~ 1'1!11\illl'l'1111'~ (:11 ~,1I'; i :\¡IIII't:lf:il)J¡\'~ pOI' la bCllI'i;¡ 1'11
'¡ill: l::~ J'1111¡]a; I'I'I'() nlll)' odill~;IS y rt'\IUgll<tIIll':" jlurque
,',1', Ilil'll i'llIlllt'idll [tI 11' l'í t'~pilil\l llJl'ridu dI' IIIS ¡illt';'; ft
'!III~ l:t~ "III':llllill:1. TIllllL,i,'11 II!I ~(JlI IlIl'IIU:, SL:dlli'l()lilS:- [l1'I'S-
i'I:':tI'I~~ ¡;i~ pl'I'::¡lrll:l~ tjlll' I'S[;I\I"'I'I: IJIIl' ~Ll rl'gh para ;lIlmi-
t ¡' ;'! ~II~ ;ldq)lll:' 1'11 [;¡s lugi;¡:> 1]1I1' [lcl';lIILl la Sl','!:¡ del ilu-
"liili'ílll! , :'ÍI'IIIIII \:IS llíllS IIUt:'¡¡jI'~ I:t 1'1illllTa ;-;j Ill'lJélll IlJs
C:lrl¡i¡'ITIUS \;I~ :t~;'J('i;lI:illlll';-; ('ivill's, lits l!'ligiolll':'; dI' !(\,~ ¡Juc-
, :'


1
';. Ijlle' 1':' d till p:lr:, ql](~ lo adupt:IJ'1I1l llls humilles: SU-


_:iJlh, 1': ti t:lIIrlll , 1jlli"llll'ditlSSl)lIlus qUl' dl'I)('11 ;¡¡]llplarsep:lra
l' If¡SL';.'llirlll: tl'I'I'I:!';I, :,i p, ;11j1l1:1 Illt p:l:':I!lO por las flll'llIas
\ u,, 1" illl'¡[iks di: \:is ('l)llslillll:iuIII'S ciriks: cuarta, si ~Cl'á
l""iLk Yllhl'l' il la primera sCIII',il!t:z de Ilucslros pacln'~;
I.)Uillla, f¡lle Lt l'di~i()[l crisli:J.lIa el! su pureza Jará algullos
44-
indicios para 811a: sexta, si esta r8ligion pnr.1 y san!:l es la
que prufesan hoy las direrl~ntes ~e('t:\~ 1) es mejor: S('[illl~l, ~;i
plJedun las sedas eflseüar mejor al lIlunr!u eon sus !IJCl'S (¡!Ji'
la d,~1 f'('i~tianismo: oct:\va, si la oposirioll de los lil~m]¡l'f'c'
á ()~l() lwneflciu es de las relaciont':'; !llora les y politic;¡~: nI!
vena, si CIlTlviplle poner remedio sill'T!('ifls:¡Il¡Cnte p:HCl vol-
ver al tielIlpo feliz dt'l siglo de oro: ~' dt~('iIlla , ~i t'stan tra-
zad'¡s LIS lecciones de los s{lbios con L,s ilUl'llili;¡S ;d('g(¡j'jc:)~;,
dl'llIo~tra¡]as por .ksIIcristo, salvador y lilwrtador del gel){'l(l
hUlllClllO :l sus milS illtilllOs di;;;ciplIlos, y si :l f!stas C'llIlll's-
tasen los hermallos con unirormidad, Jludr:¡I1 ~('l' :l!lmiti¡)("
en SlIS 1ogi;ls; pero no si"IIII() :lsí, su deben rcproll;lr p(lr
falt:t de e~tllJios ó de illtuligcucia.


Orden de {o, .. sectarios r/l, SfUi ilrulliu(((';oru':;
jWl'solwles.


Cre:lda 1:1. ser!:l por el estn(lo de ¡rl':ldos de s:lcer¡]o,io (j,
discllr~() al elltrar en e:;t(~ gr:\do, dL'1 [lrop()~it(¡~' :ul\{'f!i-
mie!lt(l con el fin 1j11e ~I' ¡¡r(,pone la SI'cta (por í'il'l'lo qlj,'
taml,il'll es muy al.r;¡('tiv()) para I;¡~ li'('('irllll'~ dl' l:¡ ~(·I'I:i.
<li('¡~ que S(~ le prf'¡!lInt;Jr:\ que ~i l:t lIalul':d('z:¡ lIum;¡II:t ClJl··
pil'za por la illLlllcia, luego elltran en d d,: I\(ln'¡.ll'c~ t'n gr;¡
do de s:d\'¿¡.iu~, y ril)spues cullos }¡;I~ta (,1 gr;l(lo I'I:I':II!"
tadnl' y [Irt~,'i(j:;o t1nt() CU:iIlto all';m7.:1 Slb lurl'~ y J,':.;:II ¡t¡'(l.
C'i'i!t:r, que :\ p¡'llpo('(:i\il\ S(~ nlllltiplir;}1I las f:llJIili;tS, ,'::.
rel'en de los medios 1':11';( su C(J11,!~rn('iill\, cc"a \;¡ vid:.
nólua.];¡ (¡ "ITanto, na¡'e I:l propit:dad , lig:l :\ los h(¡liillr¡'~ l:l
murada fija, \;1 :Igril'ultllra lus reune y d"SI'I\l'lIplvE 1'1 II'il"
gll:lje. "il iendo juntos cllmenzaron {\ Illi'dj[' Sil:; rlllTZ:I;;
UTl(J~; é(lll otros y {\ di~lillg\Jir~(~ 1(1:; dr"l,iil'::; de In,; fUl'I'11':',
qlJl' j;1l11:IS SL' someliú la fuerza ú h ddlilid;ld; la n:,tIH;t!¡ l.:,
rle"til¡() ¡ti fr:\gil, dl'lehle, :\ :-cnir (101' la IIc(,l'~irl;¡tl, l,1 f(JI'I·
te :'1 (\Ol\l¡llar: piel'!LllllIUSl1 fUf'l'zaalqul'rerl:lclntl'll, y lllU·
(L!':'\!\ de lugar: que Ia~ sociedade~ ('i\'ilc~ \IOf 110 ~l'¡ hicII
rlil'i8idas, se O~I'u('eCI~1l por su ilmtr;lci()n, y ~i !I0l' l'lI~'d
falta se ahate el hombre ú la serviLlllllllJrc lt:l~ta lllIlLlucil'lfi
45
,l !,[ cO!1(licio!1 del hruto, y si el que aspira al sacerdocio no
di,·~;C IlIla sulucio[) c!:lra y CO[lrillel~nt.l 110 s(~rYirú por llin-
~llll:l manl'!';t pa!':: (~II~(~ilar tl(~ IlIat'~tro ;'( las logias. Aquí
l:-paf't:tgo exhorta exclamando al iluminismo, que 8i los
11111,f¡IIJ:'; rst:1I1 OSClll'OS ell sus cicncias y proviene ('sta Ldta
!"Ir b ill~til!lrioll dI) la:-; Icyes y de los gohiernos de la lIa-
1: I':dl~za, dehe de \¡;¡(~I~r re~t;¡llrar para elltrar y ,,!canz:Jr el
'.(",',; di! sus d(!recllus porque los l't!yes llt>gall á concebir su
!r>.'llIllisIllO y rcillar ~I)hf'(! ignol'allll's.
Ll~ ¡]I¡f'lrillas apo]l'igica:-i ;1~l'[¡t;ld;l:'. por el jefe, del autor


,;'! ii lllllillisllll) SlIll ('[] l'e!'da¡J Ilusorias por ,us apariencias
l' Ir SI.'/' di)'el'o]J)e de .'IJ inll'lJI'jll)l (') tl'xtll al lill, (j111' :liTC-
i h!J:l ('JI ;;U [Impl'lsilll cl! el 'llj¡' tJlaliiJii'~t;¡ tI11i' IlIs :11:ti-


t'11';'),'.' dl~ 1;1 I'ic,) .\lllillfl :-;ohl'c la illllielJ:--ida<! <id Ocello,
'!I~riil':ill toda\'i:l LIS tlisk::: (ksu!:iI'iolll's dlj las orilla.' del
T,III'~~ r, ~c¡:lal'i(\s dl'surg:illiz:1I1ul'l's segull 1II m:lliifil'sl;¡lt Ins
"!'¡I::IÍJl'OS (L: L¡:IIII, el S:lqlli'O dl~ 1I11I'dI'0::;, la rlJill:l de


dl!¡'S, Lt ¡]('S()!:lriull dl~ ~lal'.,dla y de \Jlras rintll¡tles di' la
lli,'ia :tlltr!S t;lll 11111'1¡ci:~I:tcS, y la slll'rll; de .\lil"lc'rd;¡(J,


'1 [,' k~ :1I'LIII('I'1 el ;lrlJlil de la libclbd y de i:l igualdad, las
·I'.'la:; ¡jI', tos \'(:\'\)II\(:iIlJl:lIi()~. 1~1 IjIH~ quieTa pllliet' las Ila-
¡,¡I:I'S hijo el yugll dl'Sg:llT;¡tllll' de b 1111;¡l'ljuÍa, ¡lO ti('IIO
'i 111' 1];11'1'1' 11l:IS ijl!(' ('('(':l!' 1II'('('sid:lIlc:, II'W 1\0 pUI'dllll ~;tlIS­
',1 s,'; ,', ('rigir ('1\ 1'111'1'1111 gl'I':\it[uiC!1 la LI illllllil ll:el'l;lll-
,1" L'S Iki'il', d;l!' ;tlglJlI r;¡I:;~1I ¡JI; :lllL()rid;¡d (') [)IIdlll' SI¡JII(~
" iIIUZ:! dcl gllllilT!111 Ijlll' dil'igl'll lu,-; lil1l'!ilos !lI)J!lILI!'I':;;
: '1',) 11111' d ('ulIll'dl'io, 1,1 1[11(' qUicr;l Sl'l' librl' y pl~¡JI.'~tl';¡J,
, k ('II";I'llill' ;1 lo,.; l!¡)[]]\I!'I':'; la llllll';¡] , q\l(~ ('~ la illl~ll':II'illll


'., ;',:;,¡f,'I':1 ¡¡lll' lltl':ll' ~ pl;¡i¡t;¡ ('011 ;..olidl'z \;¡~ s:¡rws CII~tlllll­
J,: 1':-; 1'11 el :'1'1' IJlIflli¡lll), y de llO 11al'('1'11I ;i~i, ~I' rOIToilql('


··l ll':l~I!)I'll:1 ¡d l'll'dcll s'iI'i;ll , 1'(1IJ1~ 1'11 (1:;I'i!;¡¡:ioll lo:; trIJ-
,', clJ:d ('~ ('I JlI'()¡JI')~,ill) ele alLll:r ll)~ sl~dal'iu~ llredic:llJIJ-


1", Ji.:! 1'I'\2.ieirlill.
!J jdl~ (\1,1 i!ln!lilli~ml), Esp:irl:lgll, ll1;lllínl'~ta que el


,1,;':[11 de la l'1:\ll/llt'iull Ijlll~ illt(~IIt;1 pr'Hlllll'Ci' :'O]¡I'I.' los
::"I'¡(I~ de l:t Lil'I'!';I, y I'llil~l'gllir \,111' 1:1 ill:--tl'lli'l'iuIl qlle


.' ;Ir¡: ltl:; mismo" ilil'llllI!u , \0 (',; p:I1':1 111) 1\1'l'I'sil:l1' di' lllífl-


.. 1"·> Ili Ik glillil'I'IIIIO: que L'SI'l;¡lil'l'll. Yerdadel';llllt'l:lI',
, "i:';llifil::1I11) plld1'Í;t ITI'('I''';I,; :;1.'1' \l'l'idiClJ "i 11IesC'II[;¡:-;1'1l


,,:';ilii :¡J'cclo Ij¡: ;1~lldcz y dI.' IL'l'aciIL¡tl; pCI'U CII:lllt!1l ~I)[l ill'-
í'd:'.·:ld,l~ de 11tl ü:io alusiro y de pliSjUIIC~ ill¡¡ci(ill~l(I:IS que
4G
no r(lllOren rl poder dn 1.1. )';17.011, por Ins alr;¡ctivos de L1
virtud, c:m;('e de la luz que tl'aza el (':tmillO al biell y [eli-
eidall rkl gÓlll'l'Il IlIlmaTIO; porqup la moral es la que ajra¡~
el producto de la~ puras sntilpzas, q1ll~ es el :l!ir'iUllte qnl'
llarn:l tras (]¡\ sí al gt'nero humano tkl Illlirl~rs() y ¡11'lié¡ ,;,
saliOS \' d 1111:(':-; pIaCf'rt':-; iIlOI:i~ntl;s i¡ II)~ 11:i1litalltl's dl~ h 111:1-
ra, '11l!; e~l:l ~ale [au solo de la fuente LIt' I;! proresiun y (,:)-
servalll'i:¡ de la Iry d¡,illa: que Jesus IIIJ flle por rintiJ ,.:
fTe;¡cl()1' de una reiigioll nlHwa, y ~i que rile: y ~u pro¡:u>!'
LITI :-:010 rL'stallr:Jt' y poner en sus tler¡>c!lIls al ('llIlI)('imiL'llli)
di: I:t cri:ltura \;¡ religioll lIatural, dl'scrll;llIl]() los (dl,id',
ij1li' SI' ()!1nsil',.;;en ;11 1'lIl11plimiellto dl)!a Illi~Jil;¡, ;'t (i!l di: U:-
~C'I);lr al ~ófl('rl) humano il glJlll'['I):lr~c por si !lIi~mo; re~t;,­
hll'I'il.'ntln h lilll'l'hrl t': iguald:ld 1'1111'1' 111.'; Ilo!íI!lr,'s sin 1,:;
1l1"di'lS vi,)II'lIt,)~ ,\p l:ls n:vol!lciollt';';, Tildo ;\,1 lo i11'lllll ... .;i¡ i
ll:l.;t:L \:l IIU:-: ;lit:t ignorancia, en 1111 [1l(\,1 1',l!ll'tJrIlll' l'lI ~;;
!l()i'lrilla:-; IJIII' CiI:,ell:t :d Iltlllllirt: l'(lfl ~II~ lixlj()rLtcil)rll'~ ,'ll
el ;'::I!ltll Er;lllgelio, jlurqlll: el hijo del de 1'11 O [latir'" JC.'lI-
cri,h di' \:¡Zt!'dll, VillO al mundo 1'11 el siglo qlll' I'! 1,,",,'11'-
d,'11 \ I:t CiIlTII[>ciofl di: los Il\ol';ldon's di' !:t ¡il'rra era l'll gi:-
ne!'::! en I1wdio Ikl puclllo (lile Sl~llti:l YÍI':tlll\:ntu (\L:,;tI\~ ti,'[JI-
po iíllllPfIlO!'I:t1 1'1 yugo de i:t esclavitud, il ~ur su lillertado'
all 1Illri;1I1a por los profetas.


Ll SI.leta ('O!l ;Iglldl'z y stlfhma se Pl'Ol'lI"') Ih'~!ig\Jr;l!' lo.]"
el lllt'I'ito del ~alltll EV:1IIgl'lio dil:i('IIi]O:'1 '1I~ ;¡depLn~, ,,~¡
la:; I'ilhliras Ik .ks\lcl'istl) rIlC!'OIl ~. hall ;.;id,) y dadll :'t COlill-
ce!' IIIS misterios del rcino de los cidus, ~()lamellte 1:11 P:tl'l
br:l~ 'lIle slIpline 1]111.) de ninguna malll'ra ~lllI cOIII'luYl'rd¡'-:
!' qllí~ lo~ adl'ptns ~:;"i:ln muy Ilien, I]II!~ IlIs prillcip('~ d,'!
mllllrlll ~e arilllan [lnr domin:lr y I'~clayi:/,;Lr:"l lo:, [l1It'ldu:,, :;
acoil~I-'.i;111 :'¡ Sll~ logias que ~(~ 11:lgall I()~ lli'rm:1l1o:, 1'1 ma,
peqllt-,CIO 1;1 qlw i'S m;lyoL. ~iell,]il a~i lia~t:L la cyidPrtcia,
qllt~ las dllctrin:¡;; de JI':,ncrist() en Sil, t1i"cur:;lls y l'jcmplll:¡
ell Sil prnl:l~dcr lo file ¡uca liberlar al hOlllliru Ile la c~('ia\i­
tlld un q\le pUl' ~ll ignominia ;';l~ eneoutr:dla : por ello tl'Jlit
y tiene Je"ú;; el 1I001lUr(~ p(Jdl'r()~o de Salr:lIlor y \illl'rt:ulu:'
del ll1unl!Q, re~tallr;lfid() al ;,er hUIlIano il 1:1 gracia diyina
p:lr,l (~I disfl'llt,-~ y 1'(~lil'idadl's t1urallte la vida trall;;illi\i;1 ~i)­
"re l:t tierra, y gozar tl(,~plles la etl.'J'lla; pero las irm'llcio[Ji';,
de Ins sl;et:lrio:; franl'tna~Olics solistas, illllllill:ldiJS su;,; ~:tccr~~
dotr~s y jefes dl~ los Il\lchlos, clf'stierran dL'lmuIldo la raZUIl,
:\.7
L. verdad ¡Jc la cscI1í',ia indispul:-thlc (le la tierra, y por
r In se halla inundad:l por ,lcs~r;¡ei;¡ de tiranos y de l}(lm-
brr:s ~(~tl1r;jalltes Ú, bs b(~~tias f('roces, e~t() segun la opinion
,]" In,,; ~,~ctarius, por<]lI1: (,\I:lIHlo es cierto que las 50l'icda-
ihdl'~ misterios;J" (~xplil'all ~ll objcto descollocido) cx('ilan
:tI c;cnio di' h irl\'(~n('i(J11 y de la csperanza ¡JI\ los hombrcs,
r 'lI!ll'tl bajo IIIl bZll C()[JllllI :'( las opiniones de las rli\,(~l'~as
[¡;u'ill!]I::, y rt~!i~iollb qUI~ ap:lrtan á la ]gle~ia y :tI esl;¡tln las
!lJI'jll[,i)~ y Jl]as l;t\¡lIrios:¡s c:tlJCZ:IS quu con e\l:.t~ clHlcalElfl y
¡nirl;UI los c¡mi'~llt(íS hasta los cOllfincs (]e la::; tierras mas rc-
i~:iJla.;. 1.1)'; herm:Lllos dl~ lus so(i"t:ls sll[loní~!l fJlW en sus
"[\lhs S(~ITd():; tall ~('¡II prnll~n¡]ell ¡lustrar ;'c los hombres,
,',,¡,n'gir sus i'(I~tlllllbl'l'.'; l', in:;pirarlt,:; bClli'\'(llellCia. y qU(:
, ili~í:llj "11 1'1'10 :' jll'll:didar.lcs para cons('guir Sill lllcdios
, l' "lllJ.-¡¡'¡1J11 ~(J illwdil'IICi;¡: :¡ll:lIlien¡]o qnc lus !r:!:-tOrIIUS
"JI i:t I':lid:t (k I:¡~ ~()('ierl:lIJ¡>:; que turban la paz y I:t ¡'O[l-
"¡,'i!l'i::. Y:I~a y f:t.laz ¡[clllll:;trurioIl. Pues ya (llle l'st;\n dC'-
,ill;ldll~ SI';!LlII 111 dl'JIllll':;trall por dc,;[.(raí'ia lo~ fil,'lsuf'ns,
>liJl :tI':ISII ntra~ \;1'; (~lI';I!¡üllzas 11ue en sus doctrinas se hall
¡ rl'Plii'~t() illtl'orlwir llls snfi~tas mas que 11:«'(']' illici;lr ú
h·', (11\i'11\0:, (~ll l:h I'olldiciolies sP!1I'illas y der]'amar ~fJlJre
1,_" mi:'Ill(l~ 1'1 d('~I'\l!ltl'lltll Y lJ. desullio!l por la iniciativa en
\ 11[']'01111)('1' h ;;;1I1:t 11Ioral , en (1esconcpptnarse entre si 1:1S
11!;,':1.' ~I)I'i;¡Ii'" y I'\citar el odio cUlltra los soberallus jI¿¡ra
l'i'llr:r~i' ('(¡litr;1 "::,, :!(lhierTlo;;; en continua pugna q\ll; es lo
I 11.,' 1'lIilllltll'I'(' :'1 11).'; !lllcld!)!' Y altcra la paz benéfica de los
ll:llJiLllltps ild Il/lill![:-;O'!
t:il~['lanlí'l\tl', I'~ :l;-;¡: el !Jecho que resaltó en la revolu-


, ¡i'!1 f'r:l[Ii'I'~:l al ~:dir un adeptu excitando hasta la ira pú-
!di,'J "aiiundo 1I1l scctario desafiando :'1 llio~ \' :'1 l()~ lJOm-
);re,,; dicicndo al liúl;lico en alta roz: tú 110 [¡ieis[(' el
"'1': ~i el r:lyll es tuyo, túrnate, I:'tn7.ale :sub re el que te
¡(':safia (]¡'Lllllu du tus :t1taT'!~s, lll'ro hl no existes, pues
yu te bla~rcm() y repilo, 1\0 ,~xis[('s. Tal fue la oS;ldia
(\1:1 st','tariu. Cuando elltre los eportJs ,,()llre~ale por su
J¡:dJiliILuI para tener ]Iaxtl~ en la dircn:iuIl política de la
"¡¡'den ele la lilil;rtafl d(\ pensar y (It; obra!'; clIalldo so le yo
1';¡llIj¡j¡¡al' los prdilllinarcs . slltilezas y (irecauciones al atre-
'iliíiulto, I:t ¡¡rmeza y la agilida,!;\ lo Icfial de la esencia y
j,¡ sl;llrillcz, b doctrina, la honradez y la [¡ombría du biell
::¡ singularidad y el ordeIl de sl1perioridacl, scrieda([ de es-o
48
pirítu con la dignidad de los modales, el1anuo sc sahe ha-
blar ó callar á propósito, ohedecer y mandar cuando ha S:J.-
bido conciliarse el honor y cstimaeioll UC sus conciudada-
nos y al mismo tiempo ha;:er que le temall, CUa!\(!ll el cur;,-,
zon está encenafi3do de la sociedad y til~ne ~iemjlre an[l; ji):'
ojos el bien cnrnun elel ulli\"er~(I; C'lltonCl':'; \' sulamc!ltl'
ento[jces, el superior de la llí\)vidcncia, el ills¡;edor de !J.
sOf'iedad le propondrá al gr:ttlo de elev:tr[u ;'t n'g('ntL~ d!~ I:J
seda ú:i pl'íncipe iluminado. Este es UIl :teto f:()IliI! es con,
siguiente de profesorado para cntrar ú h secta dd ilumi-
nismo.


La sociedad ~e propone en decir Ijlle la Ilaturaleza.r Il1tl-
dllrez deben ;I!callzar, conseguir ~lI~ t!rallt!l's rt'volucillrl('s
p;lra po[Jcr Ú los lllon::¡l"Cas ¡]('/ IIIlllldl) 1,'11 la pnsihili'¡~1(1 d,::
hal'er grares mall~s, aun cuando se propongall nilar 111:'
que P;ISiHlos por l()~ "xpl'riJllcfllo~ !'ll~ ;Idl'pt(),~ para :-:1'1' ;Id-
mili¡Jos en las lo:sía~, lo il;U;\ll con un tli~t:t1rs(J :dl'~\·)ril'U,
d~IJ(I(Jlc por admitido por lialJl'l' CotTI~~PIl¡ldidll liil'lI ;·l ~;Ib
ilIi~tel'ius ¡\(jI' boca del ¡Jl'o'l'irlcial, ¡l:"lI11lllk la lilwrLu! ('11--
CiHlladora ÚC:;PI]('S de !l;lber z;crvi¡]o de gllia por el ti¡'lllpu
Sell:ll:ldu de llaberle dirigido porqlll~ ya Sl~l'{l ti¡'mpo :;unrÍelltc
y terminado para que se sep:l conducir por si Illi~1l11) y 1,)
haga it S1I co~ta y pcligro , y quC' disfrute de 1;[ lilll'J'tat! ¡,o-
mo el homhre ljU(~ salll~ glJhl~rnar:;l~ ;·I:;i lni~lll(}; IjUI' I·U()l¡;:e
sus dl'hl'l'CS y derl'cllos íllJpl'('~rl'iplil¡j('s: qlll~ 111' ~,incIl
milS qtll~ al 1IIlí\'('r~ll, que ('~ al J1I 11 11110 y ;·l 1:1 lilllfl;lliid:l(\,
f]\I,; lud!) lo Ik!ll:IS ¡'s illjllc-lii'ias. Tal. I:S l'Imudo li¡';tll'ado l·
illl:'!lI'ill d~ I~'\lj:'l~,';lr:,,) \1), i\1l!llin:lI1Ils, ¡,U:lTldll Sll~ Pl'll--
yci'll)~ ;;0:1 [ilbulilsos, sus filies apal'l'lltl:S, ~tJ:; r:lzIJllillllil'lj-
tos ap;lrLld¡),~ di' la lIatur;tll!za dI' I;¡ \'I:I'<!iU] i'i('lllílj(·a, y "Ii~
prnp(·)sililS SiIIÍI:,,,tl'l)'. CU[Jtillll:lll dicil'IIt!O, qlJ(' la rl'li¡'jdatl
de! ¿iIllOr múlllo ~I: I'l'l';! r:u:t' sol)l'(: la lierra , y la p:1Z e:-:h-
hlp el! sus rnoradllres Cil:lIH!O 11cs:q¡iU\'ZCall CUI! las lIl'-
cl'sidades las su pl'rdlL=:rí;l~ , la mi~l:ri;l, PI erl'lll' y la Ii!lrt-'
.siOIl, ~'cn:IIHlo presellta el mi!len:lIItr~ \'! I::-;cndo :d \ilili-
cíp:d iluminado le dil·c: ":lrmalc tIe 1i1],'Ii<LIII, tlt> \¡'rd;I'[
V d(~ ,·ullsl;¡['ci:l: ~l: II n vcru:ldct'O cristiano y no [i; IIl'lir:·lll
los d:mlus de la call1llllli;l, ni los CIl'ílS de la·(\cos¡.;r:ll·i;I."


Que co::;;t tan l'~ll'epill)S:l y cstralil;.(cma tan OPIII',LI l:t de
los di:tI¡:l'lll:" de Ilh~t:rt;lri()s :"t lo~ lilles lJ¡) sus rl:sult:td,)S
por rU:.lllto b dOClrilla verídica de Jcsu!~ristü, fUt; esta la
'l'll,¡!l,'r,'\. Ijue l:l11 ~IJL) t'~ 1.1 qiJ(' pudo li:~l:I\¡ll'I~('l' h graci,1
,1,' l! 11I11'1'1:1,! l'lll\'l: III~ jlltlí(l~ Y :'t ,'II,\i\ ~1'1iJ1'iilllzll ill,"ilii,'a y
I"itil:l C~\;l 1)11;;1111:1 } liptLI LI II'.\' ll:tl!II'ld y dllinil, ~i'lldt)


',ll t ,!:\ :' ,d)SI;i'\'ilih 11111' t'l ~1"!Il'I'lI !lllllll'lltl; 11(~1'() Ll ir.'III'I;llt-
'" Ili,·t'í:t. S{\',i:'l:¡;: ~ i!!Ill1i!!:I:]')~. r;¡;lllili\' . .:,l;¡ll ('Oil Ull:\ ,'i¡!:¡l'(lil-
[. ~li\\'l!'l'~::-;i;t, l}1I(1 [()..::. 1l1i~t('!'i,;~: d(~ LI~ S(I('1;¡:-: ¡:::LiL,¡[¡ i'lijt--
:udli~ \ 111'I'itlII1l1 11111' j¡'¡~" 1:, \il'llld , \ CI':L ¡;I¡[I,; lile' lllll'IOS
',i,I:"III:, Ii¡'; l'uLdliltll'I:ltl;; 1:(' I:t jllllr('~illll Ctl:tI JiU 1'1':: llt:lS


¡ ¡ li:]"L ;ljl.lri{\llt'i:¡ ¡¡();' ¡I}~ ~~¡I:'.~ qll(J !e!li:lll l'l::-'¡ll'\";itl(): ... jl;i.-
¡I):~ l!li:..:i{I.I'III:-' ~ ,L1i'i:lll. ¡J(! I111'j{)!'(I."; d(~¡11'I_L!li.":' Ú l(,~ pl'¡IU(_~i'(J~~


i::i"''':' hl~I('I!'i¡'{J~~ (') ¡JI l I'"Zilll.:I!J;il'lll!).-': í¡i(I:-:,')li~'!)~ \. ()t.¡ IlJUl:IL
.1 ¡: i:' ~l',~\ll~d(f'" L1.":' !¡!I!',¡:--; ¡J;" BI)ll¡~il:L ¡Il' .\iii:;tl¡¡~:J [1 ~ ¡H;r
~~i(l~ll'{~t qll(¡ li;Jld;¡f¡ :--¡I'llli)l'l~ ];,1 p¡liitli':t d¡IJ "i~tt.'I¡J:1 >IH'i::' .Y


¡illl'·d .):, h /i! ,\>!.':j:~ 1J!1 l:¡ :J:¡!ill'·¡]tl!:;l.\" \111'11:; d¡i'lll!'¡(f~ ~(:.­
':I¡[¡!";, 111'll!!'tiJdl) ¡¡:¡I'ft :l\,,";jltlil:--; di,¡ ];¡:--; 11';I:-:'.~T\~,,~i \!¡I'~ ;'t
, jl;;l ),~ JI)-- rl)!!I'~il~ y 1:[:.: I)~)¡':::'; ('IJ;Tl1¡dill\l.''> ;'1 l;j:,l,¡l~¡­
l' )...;lll:!I\li 1':' Y ,,'\ Lt :':,[ILI 1111))':tI, Y dll~I~I'II;llldo :'t !:J~ 11 (ll~


J 'l' ;:1 ,li' :'llll(!:\l!l(Ji1i11 ~. ¡)1 1 ¡·')!I~I'l'\':¡~·i(Hl ;', \.1 re di\'ili:¡, ¡ :tJt'S
\ ::;[ :.:u..;, ii¡!I':--; qUt~ "¡lil t:¡ldil ¡)Li:'UII ¡\ll'\gi;¡/);¡ll I'l lldl'()-


1 l' \1' \ ;¡d¡'LLI\l;li' ('1)11 :--\l:~ :"';Ct'l~l~ 114_1 illi¡ililli~llltl t'! ('Ull()l'i-
": ¡('JI i, \ \¡ iI m:IIIU,
~ .. {!." :liltl)]',_l:-,~' llldj': .. il'j)~ q\ll\ ~;(l rrdpll:,ic11'(1['1 ilU~;I'~i1' Cr'lrl


1';" [.t:; !II~ 1!llli!,llk~ d,'1 :1::ilt'I~IJ po!' I() Ijllt' I'Ji 1:ill~U
,,~:,:¡J'IIII ,'1 II'l,\I:I!11 1'1:1':1 :illill,'IJtIl' Ll 1'1:!i,:id,ld, \'1 1'011-
¡" \ jl'!III~11 ¡ji' 11'-; íll,ml'l'i''', :I'! j' \ di~lllil,lIil' SIl'; dc.~-
,i¡!"I'II'I~: ce 1¡Jllllli~lc'i'll\: 1,1 ,'."I:d :11:, di.'IIIIIIUII' y <1,1,;-
í:' l'II\Il~ 111,' 11\11Il!l~ '1itl' 11\'1'llll'I)I¡\J:III ('II'I'P,I:-;'I ('11:1 Ll!:to


- 1 Ji! ¡j"'!1 dl'llilid:¡d '1"11' PI'I)!'i:llIl:IJ'()J1 \¡¡~ ¡ltllllilllll!:I:; Clla
')It:, '¡llll"-; :;;:llli(', ~l;¡IIt!I! '1111' llldos III~ 1\l)llilJII'~ (\:,1)1;1;; dI)


lildrll' ,\ ;lyl!d,'! \":' pll:1 I:t dcstIUi'i'iOII J :llli llil:llllit'ltlO
;'11111 JIIil:;i.-;tn\ul:1 ,de (lltil! ;.'ltlJi''1IIU, lit' 11'1 :1 y , de


,it '.I,'il,I\:11I ('il!1 y :IU!1 it:¡,LI di'. I:t J'(~plliJlil'il, de la
'¡'"li:ll'ljllí,1 til,:'llIi,'::. ;ili.'ll}('l'::ii,'il , y ¡jlIU ltl'¡lI~ IIJ'; IIlJill-
': :'~ di,,'t:¡11 y jlI'IJI'!;li:l:dl:lll ,'I':l!l ic;ll:lk~ ,r lilll'C'", y ¡íI!(~


1 :--1111) :'U i'l~ll\i,1 I'~II', del'l'I;I:1J !J:'jl) l¡)~ til':'tiJi,'()~ reyes,
, Ijlll) I'stl\~, :li'l'i:lll 11II [elliall t:ll:l 'lile ~li \olultl:((J y dl~s­
:I,¡¡W, Ik lllan,'t'a 11tH: e~l:)~ :-;IIPIIl',;Lt l ¡'; iiL!l,rt:ldur(J~ del


¡' [¡I¡¡tUfll), PII!' ulla p:tl'te PI'II¡,i:JlII,!I)ilIJ I:t llrlilll\ lilleral
"I'd, 11 1.'11 ~llS jll'l'OI':ll:illlll''', .Y [1 1 JI' Iltl':I la dc"ll'ui,lll con


i,' [I!'iI}"t','1.lh ;. ¡illlt!t'S I'c~lI¡tlllll:' jlUI':; d j:tClJllillisll\0 d('~c­
,ln:Hu!\ tod:IS la~ ;,cclas reulJida;; LI:-; (!ue pl'Ocl:llllidJaIl:L los


!f
hi'rm~nns (le las I()~~i:t-; en Sl!~ e111k Slyrrt\i'; p(lr :-;il': lWl'd-
racilllll':; \" ¡Jndl'in:::-:, (1<: !'(¡!¡I¡lli:-;l.al' y c-t:lblel'l:t' Le i'.2'I];:ld::11
;; I:t li l,I,:1't:1I1 ('11 IIIS 11I!('\)!11~ (lilJilllal'l's, Comíl >(' dl',i:l \1'1, .'11::
¡i¡Ji',' ,'i'::I: :i!!iqlli!:ll'~' ili,;-;ti'llil' 1:: 1'1'!il!illll, III~ 1'1'\1" lile
g(dlic"r!'.():-:,~~' :\tlt\ ~L; a('ah:ll' y :l,~l;:qll¡\;lr~~\ (11 ~Lli' lIU1U:',(,j(1 ~,,::~.
tJ'(~ ~i 1¡Ji"":ll!f). ('()1l1'111~'(,~ld(\ ('~) Lt~ l'i(!I!(I!.:¡~ ,\ j,t'í\;\i(\;.L:d r .-.:
y !::¡<;'¡ di' :1); Ilijll:; Ik '11' p:lli:'I''';' 1 tlr l " di' ~I':' hi¡ 1,': I '1'-
rJ l1(: ,',Il:~ 1: I 'I'! !'i 11:11< [']';! I1 L' I! 1'11 J'j lilllll L:< 1'1 1!1l1) jll'l'l 1 i l' jI1';: 1"11':
~il,I!'li' y ['1'dlli'!:';tI ilL)i~!t\,1 Le iwlll',:ri:l. !:t 1,'il'l\I'i,L \ :;1 :':':'
dd ll!í;\l'l'~I). "


-;::7
.L"'~ ~ l ¿ ( .~"


!, ill'i'I'll,'io!', (le: lil, elll'ii'lllill'I1'I,I:¡;; ':l1;lIiil1:I¡\'I~ ',' di': ; ,-
¡"Oll:1 i'IIJII, ¡lO Jlodi:l \1(11' líil:~lIi!:, 1I1:1111'I':L uCltll:II',":¡ :,'1:'
l¡:L,;t:~, t¡j l¡J,:~:: (d)ttL~P ('()!II')('itrl¡I,.\,l,!I~, P\~{'S 1\(, t'l':t };',::> 11 1\',,-
~l¡; '~'illl:!l¡¡ti) f'!tliHi" ltl\ de !\'ldl'(~ \:! & P:;l';: :il';~IL'ir ~ ;:1! l!~
1"1"', 11' '1"1;" i'I' (',¡'[I'''II,''I''1 1',I', ,1:: I,,¡\,'II;'I""I'II" ,,( :1: :, " ! " • ~'. '- '. \, l. ,_ \ I . 1 , . '- 1 Ir. ti ' I , 1 I j: e! ;
\' !t':.>:¡J ilt: I()d:l~: 1:lé: ('()S:I~ :ldci:lld;II1:,~, y ::li';lid:l~ !li':1 ";
;)()11'!1\~ ~i ;:f'.~ l\'~n~ l'1],1'::' l'll(I'¡'nn I¡l~ 1'" ¡l,I\."; f'¡jli¡i¡!;,¡~lf,,'
.1 • '-'-- . l .. , \ , , , \". (,l',. "',


de I,h :lll(lll'e:; ~(:I'tal'i():; nJ:l,lnl\';I:ln~ y 111'()I'J:¡Ili;l{l:I:~ l:{l1' !",
at"I):; C')I!I!:>,'I'1'l y ESllill't:I~I), (:1I!!!:I':il'i:'llldll.';I: ('Id,':: di",
mi,:I!,II'; ¡'¡jI) fl'e':It('IlI'ia, ('OH 111: ::iC:I\i!!I';ltl l ) ;t!¡Ir'I:'lil l !, ";j :'
pl'ri'I'j",,:, ('1 illli\'(,J'SIJ ~' pt'l'Y;i!I'I'i"l':lll ~II~ Pl'illlijlíll," 1"1 'llt
dil'lll:tli:dl, f(l/o /11 f¡(/I'III! 1'1'111'1 Y l/o.ín'I'(II/'(/ {1/Jf!J'I'/i!!' , ¡J" 111'11-
cbm:!1' ('Iin mucllfl ~i8'llifÍl:;tdl! la i;';II:!!II;11I Y I:t li!wl'l:¡d, '1\1
la. pnlul:tlJiltI y la vcíall ir, ci)JJducil'lldll sus l'(,~lill:III!I" :Ii
Il1:1S P!'(l[lIll1ll) ~lhi:';lr\¡),,, plies!o que la ;ljlol¡I;.:[a ¡Ji' 1(\" ;--1','-
tario:; Cl'd LIU su per,qicilJ~a y apclf'l'ifa, de UlllL ~()Ia :1\1:11'1"1;
ci:¡ I]n(' h prc~,'nt;d)an COll I:t virlllll por ~ll:; tl'm;IS, 'Jlt,
eral\ dt'¡ tlllio cnlllr;¡rias [1 SIlS 1'I'~llllados, porquI' e'll! ,"11.·:
llrll's ;d('ilLtb:\I) ú destruir lns :\llares del (',risliaTli"Il!I), ;¡['-
ruin:ll' los tronos, apostrofa!' lo" m;t¡,;istndos) JIIIII:I1' h ;tU-
toridall, arruin;-¡r la propicc1:lIl, al\lmadar las artes, 1!:'ó'll-
rece]' las ('ieneias útiles: en UI\;I palabra, [1 volyer !:t I'ii'ili-
z:\l'iull :l.ilelantada de los I;slado,., Ú I:t primiti\'a i~llor~Lllrj:l
di I[I!I: el 1l1illl¡]11 ~e hallaba Ú ;1;,:; l'l'llillo['()S ticmp,» de í:1
'!'I':\I:i"ll (]¡'lll!lirprsiJ.


Ll.' 11"'I:il)f]I'~ qllc ~\!polliali ¡le ~'(llli('rnn l'0lilicr¡ (llit'
,¡li.!! 11,'; ;'ill')~t!ill',,: lil'l ilIlJllilli';lih¡ :', b,> III,'i:¡.. I'n ¡¡Ile !ll::j-
¡¡ \~l:ll);¡l\ illl:--ll':11' \;]:--; rl.'IL·i()II('~ ;1~tlllL~~tl;I,~ :-;lf!:;'t' 1;' lit~¡'i';t Ü


[IlJ,'id!,> ¡Ji'I'I!I:ll"';, 1:::dlir,',Ld,lill \,) raid;' ¡ii I:!, ['ie-
·~;p:l(·:I)fli'."; i·\'l¡~.~l:j;';;l>: e!1 qUu:,e i~!ltl\_'~il\IJC¡l ]1,1:-:' '.:~Lit;:jdt~:<


,I{:\ 1'1":1 11l('!!i.\:,;{~1' ~~:--::It:tj' ~. li~I('L'j';";~\ dltl;(I(\~ d~· ~~~ (,'¡;;~l;Jn
:;!::il ') ¡Pi < ij d\' (~t!:~TI i¡¡;~\;,.l¡'¡ .1 \'(Jl'i:¡:¡ d\~j:-:~n\¡i'(H:"l::--1
;¡)~~,'i.:- l\! d~.· :\:--~ r()¡¡;:tit.!\('l()¡lj,.~-, q\l!~ ~~qL~\':';:::l1 al Lil~-


) PI):' ! )~, ¡~:L~¡ltií'; !:i':,: 1:1\:": l'!':;:; ::t.< :';~~>"::,:¡iniC:llt ','.
(t'\I'll'irl:::'. I'! I'tl'dl 't d~' Li :::;j'/;; Il ,1 il¡:L::' i>;'l¡~;. J;~


,::1 :f'!~i:~. :,,:":'!·~'1!;¡ :-; 1JI!i' ):~~¡;l¡;l! ::' ~:I :lllli;¡ ¡; ;,:, l,:t :-i-
1" I'! i ~",j'i,;'jl; {'i~j: :~!!< ¡i¡il¡\] '\1 ':--- rI!:"::.~'¡h\~¡·' ," I'd 1;1:--


1': ~ 1 -..:, ' :, ¡: ~ : :_, : l .! 1.\ ¡ 1 t <: :. ,¡ " i·: ..
I:!;!' :lll':'¡,v !;, (!i('i~)\!«':L _ ::i \ :;¡~'):):~\·~I',,,. \.:: ll~!: ::~;l~;':j ~


'::-,\" ~II ::~ L~ j'll·"·¡¡\¡(':~. (': 1: '...:·I!\·t~:"~;.liJ '" l:t I!l"i"'¡ ,':.1.. L;:
'" " i ' ',1',1',", '. 1,'1 ' i1 \~ , ('O:ll~ll': ¡j(~i:t ,:t :l;¡:: ,", ~'LJ.!!·~. ¡:I /ll:;-
"1"'. ! J' \',¡ ,],,:,'; ",' (,' :1 1,', ,1) 1" 1" "11"" ," '


• ,;. J I <1 ',1 .1.' ¡ 1I .t:--- , ,e,. ¡ ~ I l , ,L ~ ,l I I 1 1 .1,í J l \, t (1
illi\\t:~i' ~ [.¡ 1ii:l!'ll!;~. l.i. ~:I('(",;l;:';1 ~ ¡;~ a:--lt';;it\~;llL~. ~,t~"~


11 ,. !l.'L'[ ii:lllll':'¡. !:l l,:;rinll'tll',':I. L (;1,':'1::. h 1 ('1.j,U-
!'~ el] ('·'!\(I'.:\lnif'¡lll) d(~ :¡"..:, ill~U'~¡l~, [,J . ...;, :l1¡¡¡U:!lC:. :i~lst;!
~:\\l !i,)l~~¡);'(l, !'l :~~il\¡~l';Ll( :l, I~~ ldl~tL~l'llldn~¡'l ~ (1' c.<~:t:it!


,1 J,-., !,)L:)¡;~['jlll.< 1(\I·¡'(',...;ll'l~."';, J:¡ ~(,,!:n.~·i;L :).:1 ~},)iiti');l~ ¡)~¡.\u
l.l ~ ":¡' ¡'(llUpr/\I:(¡¡'l (1Ic:-,lt!di() di.' :11:' ![{llttllj'\':-:: ~ ~~uyP~ lll'~­


VT1"J l:)~ (lf!'I"':;lll d';;' ;'L ~ll I ¡\.'lillid lL':': i~ ¡¡tlii¡¡,:Ldu:, nl:t~~()~·C'~, 1;)
~'Il J ~!,;~;'i,l, \:t Ili~;:;l'i;t. Lt Ido~t"l('i l : Lt~ allli:-!Ct\~d:uit~~ ~ la d ¡-


jl!il1:;j'i:L ~ la lti:--;ltil'i;L ll\dilira d(~ 1d~. \'}rd(~.IH:~~, ~li.~ ~~ul"lr¡;Ll~_
~ ," l't (;;'~~T(~."':("':', ~ll:~ (llll'UCI¡dl'(l::: y tt!~Cn~~¡Ult(I~. (i •. \¡'~t .h" ~ 1~;
:iI'l-:lllil:l. 1:1 pllilll,'i¡, l:t í>nJ!tlit':¡, el ilr;;]¡;Lflcl. ;:1 ;tl:'~j!';,.
ll\.t·dl)~ ¡.l clU/·Il\~llr¡:l.. la p()e,;.;ía ~ Li, l't:!1')l'i('ri ~ Lr,J:t. ... i~L", P~",l­


: " di; la litel':lÍIJr:, y los u¡lciu:; 1ll¡'(,:'111i('!,~, Y 7." Lb ,',(i.-
"¡;l~ (J!~lllla:i, el C~lll;iilJ di) las ICJlilllll~ (I['i,:¡¡Ld".., y lit!':,,; :le
[11 !HCi[iU.' 1'()(Il11I11'S al arle Ilu la:; ciL'a~. \' (It: I'irl'a~ dI) :¡[ni\
11S I'i,rl:ts ¡J,; otros y el de impcdir Ijlll)' se! :\lJran la;" SU'y:I~,
; h :~I!rnCflilielts :uüignos y 1Il¡)¡ji!I'li(l~, }' nnC\'ameule par,;
~ l.' ~I)Cil'ilad¡;s :,,'('retas por l(le sis!¡:IlIas m:ls(ilIit:os.
L[i;di\am(~lltc, estas in~trucciones (le adclalltl1s, (le (b-


n¡rso:·; , de aplic;ll:iolles y ele ciencia,.; dl)~m;llicas, ;';Ul:, :,i !-'t
: !',;sell[;U:.I1l ele bueila 1',', , por JI) r:oml.lli éUalJta~ :t1l';;Ui:111('~
di:tlcda,s puJie:'a desear :1[lrel1l1cr t~ iluslrar,'c el ,"Cl' l,l'-
!¡2
J:l·~.n(), si ni) fncr;L un:l '::lnisiílL'l :lp:!ri:\,nl~i:1 !:J, 'IlJO St~ pl'{)-~
r: :.'I"I':ln l'l ¿tUlll!' r "!::; ;llilia¡]ll' dI', )¡~ Ij)gia~ 1'11 la.s :"1'1'[:1>
11:i i!,l!:lil\í~m(), pI'!" l'stl' ,,1:111 d¡~III'I'T:'¡!i{'ll ¡J,: l::¡';I'I',:¡!II'L'
,'], ir: 'i\'lll'I'lí)fIl'~.' 1':' \:1 llli;lllfl \ ,':illll ¡'II \111 lodol! 'j :!I'
r!;'!',):1 :lllll'~ ;'1 1m: ¡l,' ~1l1111'1':' di: h ,'III'i,'j'lpI,¡jia, '1\111 i" ¡',;,
f): "'1'111 Ijlll!¡h dl,'\l\l ;'11 IIll'll II¡ l' \!lll;lil'" ,\II'lidl'!.
Y :,ji ¡"I"lt , qll'! :\[1"5', fili'I'!)!\ ~il';:l:' :l1'Il!lI:,íl,!I'illnl'~ ! 1','
8":ll,1,,:, d:I!l!lo Ú, 11!7 \1111>1 1II l'I)lltr::J'I¡1 dI' III '1111! ,)rl'l'I'{":'",:
f" ~:I 1':lli..I¡'ismo q¡¡I' p!lll:i(,:tl'llll id pl'illl~i\,i:ll' Sil ,dll'" ,1"
1: ,¡-":I):i.";;Ql0, :') IU:l~ ;,j:_\\} d(\ "IJ!Ti\Illjlt l (' I:t:--; C(,~tllJlllll·I\."': IlII'--
1"1'"" \' di' !"\';[iI1',,' il ¡-p\'llllll'ii1II, 1'11":' 1'1 ll1i:'llill pr,,,,,':i:
1,;,.;,¡I,\ \' ill'IIIIIl!íi'ill ,liJ(' I¡,'il,¡ ¡JI' 1,1.:' Illlll\ill:ldl)~ 1.'11 ~11, "¡,'11"
f<', " 'dJ'illldil' ti! Illlir,'I'él) I:i :-;,',-I:¡ :k h~ illltllin:u]¡',<
P;,il'I!~ :IIIII'l!-l'I.r!¡'lq I'll ~II' ~i~tl'!il'I~ y ,j,i!l:Ill [1111' li,:i!1I ! l·
(L" ; ,:-: jilll~li¡)~ ~ !llt l .' por :-:.u:-:. 1·:lpl'i,'~:!):..:, ¡I,!';!!l !I'0:1]",,", ~'~l:tl!d,
f;' '''II,jq,'ilfl :'\ !¡Ilpe hlL:1:1!J\r',; P!'J'U 1'11 !:t 1'1':lli'¡:I'¡ 1'1':1 t
~.J~~ ~]dYel'~o.


P,'i"l ;11111 1l1:1~ ",,''l'ill!;¡-'¡ ,'il t"\ ¡'I'ldi:.;" ,j,,' iil ~1'i't:l: Ijll"
n';:":'I:1 1'!)Wll illlH\'!lildi! [IIldia :-;1'[' P:'!·,i,j,.'llli::-;i ¡Ir¡ ,<::ti:-:!:l'
e" ~ :: 1.1"'; P¡'(\iIUrlt:t~ ~t~!'\ti(\iltj·"':: (:{.)11(\ (j;~ tll t':-\;\íl'i~tI fd)~t'!,\"t­
,l' ) ',' ,: 1: f) , \1 i) S l~ ¡ 1 1 !i;.l :' ::,¡ ¡! 1 i r i l' !''; l!: l.' S \1 í l' i ! ! 1 -: ,: L ('JI!l1) "1' f! Ji' ..
Xl\"; Jl \', ~ i):1 n!1 (I~ 11 j)'t'l'\':l: ¡ !);'ll::? (.~ t¿ \l \', Ill¡'·tl)!\ 1,) :':1\ d Id 11; ;..:( .,'~() ¡ ,
V.:t';¡. :",,>1' (IXa!:ltl ~T ¡lll:llll·~.¡ ¡Irl '11:" ~)l):-';(ll'\';tl'!!\;¡(I,'l:) (~:,¡l:l!~l~
S>:I IL'; ¡d":i~ !]III' :!'T:,::''¡'" "1 d""",.II:lI,:'1 lill III)III!J/'I' 'lUI' 1:, :"'
~:"',1 ·~al'\!'l.tll· \' P;I:-:'11\1[I":.) ,:!,:("i¡ll) ~t\ !liHll':'t II:Jf'¡'1' j¡;t r 'I'1' ',,.¡¡ !I;
L "ti' !~d ;):L"'I();I~! ¡:L¡"'llt; f·j !llllnlll'~" IH'lj .. .;di\·(' dl'l,l: ['~!l;I!¡:1
¡ 1, :,' ;..:i'lil ,\' III~ V'!\Jil'r:¡,h '! y "11 !ill, i~11111' \'!llplt;1I 11:l.\ 1:11 ,':


:" 1') '~:I el illl:niíii~lil() (1111) plldi!'".: i!1~"I'l¡qll'I-I:II' ¡¡Ii'j")' "
",::' n::!, (¡lilell de!


L',' ¡fllmill:l'lil-; :'1' ¡I¡yilan ;'1 pr"llIIJ\','r I'IS Cli';¡li'r::d,¡i"".
'il píl'I'.[;l!l Ili ,k:,i,:lall di' la gl')l'i:l ,J,! ,:11" ll';¡\Jli'
(~) ,"', ) :,ri!ll'i¡li,¡ flll,:\O .\' di; t'll;tlljuilil' dl!:,(':illl'illliclJ!,)
{P" !:,'UI':'L si(~lTlllru C11i1 1nt]¡1'1' 11<.: ~\l ill\'i;lltlll' jl:ll':L !J;U':'i' !
)\il~"II!:iil. pl'l!I.:ill:':l;'1 ::1 !"J:,!!'I'id:ul, [lill'I!III! [¡¡d!! \'i'l'i);III":,,
:::. ,'i!(\ :'1 or!:t \' h! mili':l el Ill'iI!IJ ('11 :,11 c:t!wz;¡ de \tila :lIli'i'I'!.
!LlIl1lln, ijlll\ dil'undu Sil luz :-;,lIll'li lilo' l'iI'CllllS[:lIlli'S :'II¡!li,'
In . ; ,-;:; k, Iliga de :'11 !l'),'a Lt \t:rd:1I1 [1 11 l'il , Y aL:lljll:!!11:t ¡'l'I'
O'~'!Il:li'i!)ll; ¡¡eJ'() ¡'I)l} [)I)tenci:l y ~ielllpre ('111\ lilllll':l y l'ldl !.l:
m:[,;¡3 ¡kili¡!ts ;\ qnirll1es :iU Ie~ diJ'i~I): ClIlltilll'I:111 dICi,'II'¡I!
liJ~ s'lb:¡):; dl)1 ¡Illmillismo, rItw lo:, (,StTit()J'i'~ ticlll~n 1i1" ['rin,
(::,.i¡~S [1 l¡)s suyos que se les pune el¡ la clase de lo" (IlIe l'::
:i3
·j','CiSiI ;,ii.,I~¡]> y r'xl'¡t:-:l"ic~: :'1 qlJ(~ sr'. ;JC('!'qUC'1l :'1 Lis ¡,IQ; S


,)i iIIIIJlil!i~lIlil. EI'('I'li\lllllCuk, el II n~u;ljC' 1I\I;,n'II[1' til' \~;
l;d Il).< C!'~L atl'a¡'t~\"(l : :flit.:iC¡¡llc IIlH S 11U :-\~; (,{Hllt~I1t;lh.~1l ~il.U


Ir" ¡ [1;\I'I"~il;,ld d'l h \I:;II\I'lIli:, eli ql[l" i!I~;pil";,il;';' ~l.::;
'\:1(]'1 L!(·i('l:C~. :'l qllí' ['(ll\~¡lir:l!lail I:l cx;¡[L¡('i¡lll d(: !;i~ !I;u"in-·


," ;, ~:llll 'I';";¡ 11[1 ~l' illliudlll'i:111 ('!l I;I~ e"cUl'I:·,~ Ill;!,::':" ;v
,,:,¡:¡ ,'ti !::,,'I'¡li'drll,'; 1'\:lllg,';li";I~, que di:i¡:i;;IlI'IJlll(lJ:P:' k!',


"I!:'iltlh ¡[{' l()~ li\¡ll,;lt(h a!¡\;ii~li!d() ¡l(i~t:l ¡'U\IJ l':"t! H;(J
I 'J I . I 1 • • l' I


ljj'!) (:1':], Ili)~I¡}[(\ ¡j:d'i)(¡UC¡¡' 1' 1\ ril:i¡ tJ:--;l:I(~\1 lIt Il!¡;-H~í~
'J: !i: 1'1, ¡¡f' L[ li~{¡:I;I: ¡:(>; () ;-,:1 t¡dl) ¡\lll'i!l¡~;'() (L¡ Ll Yii';l .. j~¡~ el


¡') d(' L! J'(·\i,~·II)fl '~I'¡ 1'; i>l ;l;>rll~} ll~ ililditl:: ]t(ll' l(i1]'; t t
(~:\i\ _\1''':(~~ I'C~ \;J ;!I:;¡' Ijr:! i\,,''.,:! ¡¡'~l:-: ~l l\~d{l:" ¡i)~ Ll1 j ,'~. I:t


1/ '\ b ¡'\'! , :¡!" ,¡ I
"


>,' ¡ \\1 i: ¡ JUl' ('( I¡::":¡'~;¡; ¡' j, ):j ilJ Il:i-'
t ' , ('..;1"" ,'1' \ :, 1: ": _II!: ¡ ': Ile\'¡l:'1 ::l\: 1: \ l:1 ('o:.:: \-


I " li !;i¡: r¡ , :1' :1 ;Iil d,' ,":l'::< \;1:,'; ~ pl il:t'ljl¡¡l~ lit. L¡;
¡.... 1 1'\'¡,;d¡"':l='l'lI{¡ \·(~::li.:d\ll,' l¡;;:--; ~'!:[ ~t'~\l¡; j":,, ',l!


"" ¡" I Il;lI'::' í'lll ~ldJt'III;,r \ ,¡[[',1(T".' I :ú'J, ,,' 11,., ",1,.' C:i ,,¡,-
¡ j i i f : I : ¡ 1 \' I ¡ l( , I • () p; 'e \ ¡:-- ( H' ~_' ~ t' ¡ l r::: I ¡ : ! i ::. ~ !: I 1 ! '1 j; ~ >. L ~ i (': d ~: ~


[,1 :," que Cl'd~; ~ui;Jd():" ¡H1i' ld."; ~,)il~l:i:!:-: <! ¡ lJ1ll11illi;";¡¡-¡().
¡:: ~lli(llU' ~~,;1l,:(1' l'L (·'¡'\[I'll dl J 11):-; >('<la~ l\J~ \ ¡ et,!'! ¡)(l {'U_o


(:('1 ¡'¡H';;:',~ lliJt' L.H'dl~, dl ' 1:::'; l :-:~:llí 1;,:,,- _ ~ L;Jli¡'¡('i~ fl,J!'
;l¡ ,Il,:!,::¡,\(',~ C()ll ~'I'!!l(':--; 1 tl¡d()::-:\),~ :," 1i(111\1];ll ;,z:~rl(~t.):--í'~ (;~~l'


:1 jl!("~~,,j i¡¡!l'(H!¡ll'i!':--{; ) ~lj'i';¡i~';¡r:-~ tlt':-::!;Ul:--. ¡j\)\~U ;¡
¡;;;,t:i]', ~:l·I/¡dl¡ qUI' ¡'ti;II,':\) litl ('~('l iltJl' :~,l~L!,:'~'i:;, 'i'~


J' 1> \\_'¡ ':;lr;~_'i'(I>~ l!lJ(' ;II!!. lit) (~!li¡'::l::\!l t'l] ('; ¡'I:¡ll il( t~;
"~ll'J 'id '¡il,j()ll ¡}~ll";¡ ¡¡¡llllll::t(!,¡. :. ::u lil¡Jdl:' jJi,; ¡ la


)' ('j;¡,iL,ll:1 ('l':l !li'(I('¡~~() 11:11.,][ lit' Ir:I:;¡!'¡L~ ~i ¡jI) ,"'l' 11' lJi)-
1I ~I 'j' :111(' :111 ~ PUI':-:--:( ::;1; ;'1 ('I:l\q~¡~· ,\ !l;ll';t til':~;¡(·. t'; :Il'~t­


;:1, i, 1;:,':\[::::1< i:icoi;:lllll'lil;¡[I'~; (It- 1:'p:iI'LI 11. ;' .,:1:' ¡¡:'-'
'-": ,',! 1 (¡~¡<:_,¡I!:l:"> P;li':l [;¡ pl't'¡ 'd';:~·l:i¡1 ~ \¡iI'1(1::\' 1: ¡>, ¡-


),] , .... I :"IJíJ'il~j (;1' ~:¡ 1'llt'I'\J(} (1 ;:!'I'rl(\ ;'t j;: ('Ji'II\'il. ',ll¡H:!\~j-·
: l[ : , , ' : ' : I ¡ 1: !);' I ' \. L ! I ¡ ¡ t: i 1 (1 (' 1 1 I : ¡ : i 1: I j ¡ ¡( ; , : ' \ ~ ~ i I'! ·1 e


, l' i I \ ,~' . f I j ~ ;' f' ¡ 1 '1 i 1 " ¡ ; ¡ ~ I ' t l' ~; II
~, l \cli\'II;' (11\'\ .;!{J '; ('il~:)rl' \; [,." • :" l(llt' ::--t' l,idlldt' ~d


"'1' 1'); (ll)!l,l; ~l 11\!I\'~';] (':---l, ¡l: '1, j. l'(j('()l~¡I'l!I¡,,~ ~¡I' :ll
1:) 'j',l:; :«: IH):):~;I :1,[ l<:"'il~,' 11\1 !.¡:- !I(ll.~\,,:-:' ¡'(j¡ll!li',,". (:'¡l


\"¡[ld'. ('[llp; p~'l,tlCi:rj;l, {'.\::cl¡ ¡ 1: 1II U:I i • i',~'tJi'I(' .', L{
"i~ L' (,'¡,':J,<, q!ll' Lj;i.~:L ('t'lj~;ito } ~,;, \ ,]1\ r:('i'L;¡ \ (~!:di('~\)¡14
[,ii" ¡r:~;':¡:(:l. q:¡(l >(';¡ ;'1 ¡')'¡,I!:l',>;;i lil':l:d in1l't¡ !::,:ll' ;:,
~ ,j ,-';)! t l,~ ¡,' 1 ¡ i q: 1 ; ~ ~ ¡' 1 ( \ ( . ( 1,1 ¡ i ,:: q 11 ' ' : : ¡ :-:. ( '(' tal':< j ~ 1;" ) i :_': : ; I : it '
l_!~1.ili,-' 'LL' ;ll> (',<"!!lll:!~ :tiJ¡[¡¡~;ll':~J_> ¡' ¡lU~"¡_Ii'l~Ll1ll::"iil¡1" "'l;:tl
;)ft.


~O:i cx:t,minaclor(~s i'i'II'Si:'l~li¡'()S y ~\!S s\1periol'c,'i, y I'un 1~1l0,'
;:;!; ,'el\ll'Z::I':ll\ los cllllJ~ ,'011 L\. prillCi[l:ll ;.2\;11(1) Ild paí:;, y
10 que y¡tlla mil~ 'JIIf' [(I!10, q\ll~ COIl tus i;l'k~;:lSLl(:U~ ~'c lt:n-,
¡]rh !lnr silyu el puchlo [Il'plllal'.


LLS 1(1',!;\,; llLlnifil'sLlll LL l'll',1cn 111'1 vel,) !¡I1I; IJebe 1'1:-
:',\l:i['ir S,!~ ':','J':'mOl1i'I'-;; I'il el qlle' ('\PIIIII;!!, (J!~I; Ll rt'llg¡uL
:lU Pi':L m:;~ '111(; un ;:rL'l,'\ll' du l:L i~[c',',i:l I'IIJ1:III:1 )1:U':1 l,,"
inslir¡:lS 1'('1':~illso" l'l\ '11¡i~ ,~i: pl'O[lUSií!l',il\ prlll'!'(':ll', ¡':<k
:,'Ll'~' ('1 [,"In ,':ldil::!! ¡Je [,1,-; ~1'I'l:ll'i'I~, 11\11' i'Ut. {I 1I1d~ I'i I',"!:I"
:,ll~('l,r bil,liot:'I',s \' g:I])illl'il','; ¡Ji; II'clma l:1\ [l1'o\'illl'i:lS, (!t;]:,
hisl01'i:l ¡',:,l:F:,¡ di' n!!:!. \":I',[,L l'nl,'I:,'[111I ,1u ln:llllh''t'il:)~ \
ll1rn~ ,¡l¡jl': :<~eilli'j:llli:" [1:11':\ (lile; ~L' unan ;'¡ i!lIs\l';l\'~e SI!',
·l¡,t<;'\!::~ \' lli'!'ilt:lllíLl¡],'';, (:!l ,'II\1l ('.;[;u!u I lit" el ;1;1:,
:k(i7',1 \\"Cihiilltjck :L'I illllíiilli~;:lI), 1]111 t1it'l;th:l :111[,'':
Ll' kyl':," ~il :11'1,,')\1<''', :III:,';¡"III:,I fJlIU 11111' 111;¡~ (jll" ('[1 ¡"
-:\'¡:l'i-:d :...:~ h::'¡t::';l; qll\_' j',,::i 11/:1](':1 ~c :LlTl'~'!;l]1 tall ¡\i~l!l Ul.
,',I:ll:') "I! :":11,'; [ll'illCipiil~ jlIll' ul plan y la,.: i'¡I'¡JC!II~S lli:('(':,:Ii'i:l'
j))::' ,,;e,;; \:;1'10, :' '1111) (;l';l lli';.(CIIlI; el eSliWI'I) y pl'll,]enci;L 1),
;1:1 lt:,ílllk: :1:11':\ ¡'Ilfllhr Ilil 1'~:LtI1() \" 1\:I~l:lllli; yil'llH1 p:il'!1. JI'
:l ,'l'l'!u ::11,' :ttl'1l lll'in,'ipill \1iJ!' el illlci'l'~ (:dmllll y ]Iiull 1l1'1-
;lli,'Il, pUI'S 1.1 ~('et~1 ¡JI; E:'[I:Il'tago ;1;11](111 l:t illS\I'lICcillil d"
Jl]o1:: ,r ll\:I11:;I':\ ":1'III'dl:l :: ~II~ ;ukl'lllS paD [1,)111:1' en ]\]u\i-
¡1)::..~nl,lj. i¡ 1l:~1.1()n(;,~ do 11Cll.nl)J·l':--i l'()It:-:1I j')l'dUI\ para :~1)1':U'11 j,
tjnnfiJ :t. ~j!)lltll'a (·n!l t~IJ \.¡:,() ;¡p:¡n'llt{~ ~ Pt~l'í) i¡;¡I!;l e'!1 rL\~'i,~ll
': pa:-: :1: l'\'llilliCil' h ;'1,']1,)[' c:ii;J1,i:t !}!l >lL~ Y:,'nlddl'i'u:i 1iw:,
v hucnp.=) 1\.':::~illta(1us.


Pl "[' ,. 1 ' . t!Jws jI osojli:OS pru'(( ('ONse.fjlll j' e ¿eVfu!d (l-
mir'Jlfo.


L:o l:aturalf\z:lln ';II~a¡]', ](ts j¡')lll[Jl'I',', ,1>,1 cs\:u}o 11"I'Illini)-
:i,) y \m; 111\ l'I'lllli¡][) en ~')i'ii'(LlIJI!~ i'lvik,: ,lu CSLb SIII:iclL!-
ks '\1'1"::1111'; :'t \utilS ¡':, '(1,'; 111: Illla 1'!I:t'l'lOll nD.,;,:'llJi:¡;
()t'rt':C:I:l!~e nn:,'\':IS :ls:'I'i::!'illii\,":'1 c~l,):, \'11[1):', y pUl' I'I!.!.", ,~c
';111:I"u ;tll'~L,,]u rJ.lle :\l!II',": :'(1 ]\;lltia s:tlillll, no par:! ri'l'o[,-
re'\' dl~ nlll,'\'1) el :111\i~11U I'ircu 111, ::;in() para ~'IIW' mejor
'1CL';lr" :l,.;t;:],), L'L ,,:"'(:1 !kl J:tI:()Llilli,~ml) Sl1pllllO qllU ~:u,:
':-l:L~"i:l'I~l~~ I:r:i.ll l~t:; It: (~L:ní'i;t:' qUt' ilr¡fn'l¡¡ah:lil p0r :--U c(}IO
l,L 1',1::':1'111: Ijll,~ el ,:,~illl'" 11,'~IL;, lu:.;ia:" ell :\LIC(lil\l:i:: h" ('~l'I;­
i ,1[; Iti:1 ,',il:l\' \:l:; "1)'lJ.'I'ILI~ di: ¡¡¡i,fei'io, uI'lllllis, ,\ :'liS ¡II-
i ': , ',: i: 1,1,'; 1: [':Ltl ml'l'i [1 ll'l' \, dI) j 1,;\-:11' lllla illl:t1:d i:ll k l!l :¡~~() 11 ell


""-:I!) ,'lJII Lt di\'i,:1 Ik l'I'li'-.(iUil llli;rilul'ia ¡', IjUll !'t:('~I: 1:1
\ !,'i'!,ii:~ill:1 \' ,]U !:,:' 1:1,'llI'::I:', Ill\iLIlldil r::;[l;II'L;~'!1 Slt alllllr
~I!~ :,:lI'I,l"< 11111', el,! ;¡p:lIl:I'I'il (~l: LI~ CUlllpailLi; ~I;¡ilík;-;;


",¡ !¡lli'l'i:lIl ll'I\\:I' a\:';\IILI illillll:IH'\:¡ subre ¡'~'ll: 11111¡IiIU \lO
"[ \ ~\ 'ti 1)I'in:--:o:~; ¡¡'TU q l~[; ('1: ~¡¡~ tl'~¡L:ljUS ji) fUt'l';) tl l'e-
l:li:~,~' q'd(~ ;.~\' :~l':~!::::":I_'¡¡ ~l;-\,"\Lll'(l:ljl{:il ~'a inll,\' i!l'~'¡\!;l;:¡ la


,1 :'1 '111!: [1¡111,1a 11"11,'1'1' \:1 ~1:l'la !'tlll 1:, 1','\'1)1111",,11 ~- que
'1('!)l'd:l~CJI d~~ ;¡q !J\') :¡,.j:!~¡I). fj(li.\ 1'1 q l1L1 ~t¡!anLI.'¡:l {f('iil~() Y


i!l::í\'tL' . .:l:tll:: 1j1l(1 !¡:II'j:L í,:tlíIL:J~ /',,).-..:,1.:"" ,i;¡l~l:!:' pudlJ \'!,i¡~pi¡'~i~' )-
[1" I:,L\ ¡:::~,I 11;:1.'; lil:liW'ltli' 1'1 ¡t1'I!rl'[¡iu ~- 1'1 !,¡tltl: ~IJ¡;!­
',: :(¡ !:j-", J;¡:'I.\IIIl:t:"': :1I~;ll'll¡dl.',< fl¡ll~ dl'l)(~ ~~I~~(1ir L~ ~i,!I:Ll ~ (11\1


;1,1 "j¡'.'¡('[t l ¡' lllt)Ld dt~ "!I;¡t'¡{'j'l'i;L y d(~ rllli~'i{~li~ \' ql!l' :(~:Í
\:' ,,1 !'IJl'~JZ(JI\ >l'll~ihl(\ de' ¡Ij:~ í¡l:lil'tr(''1lil'()~:~ ¡HIt' ~~'11IllIC~I{!,
~:ll~ ¡Jlit~¡l(1 ;l;:I'llLl:~(~ al l)idc\ C:"~I~ Lll'j(1{'lllio cU~l;ldll :-:\!~ ¡iflL~


,'!! 'l'UI "d y i',lliW ~l: 1,;[[;1 ilil bs d¡'cblll:lCi¡IIIC.'; Il!; los ¡j!;lil-
ll<lpi:'lh.


\':\",\111'1,:1\1 11l~ il'¡'l:'; de las irlg'l:h :l sus aLlI:[lt¡,:) I'l] ~1I dcs-
I¡'¡;I, rll!:,pitlil\ldIlS,: 11l:lllii'I's\;uHlu Ú ¡liS 1I"I'II<:lilll:; por


:Iilllr It'.', ri:'llldllll's l:l~ ,~r;lI:i:l~ IHil' el al'l'L'tu liL¡!I'i:t! qi1e:
:: li;¡ :ll:tllil't':,l:¡;;O :tI jlL'\~~l~!lt:ll'.'U Cil lo~ (JulJ~ .'¡Ul';'llH1L1lc:'


;,1 1 ;' ·'11 !!()!¡l)j', ¡'II\':ll';)ll,;\I:~'~ ¡¡lli~ s~; itU.::itl'Cll U~\'i~jJ(~ll\(~¡lte
~I:¡{;"; ;'[ ¡;t¡'u:-:" ~'¡tJI; ;)l'l'~I('¡!':1 Lt yil'LlId, ~'li~.~ P¡'(,I\'it:¡¡Ctl (llll.' (';/."'-
i"~¡"'11 > qill! llli1'(;il 1:ltÍI LI:;ilJ;J:1 ¡(),~ lIlit!e;-> de: h ::ti]iLlilirlild.
'!:II :!I'j':!:--.t:':lll ~()I)I'(~ Lit j)()l'!l(~, {!t l !;l ~(l.ll\llltll'~l i¡;I\:lll(jl) ;"1 í)!\;t
~':!I .'t'ik\illll, i¡lic(il'i:r1!1 h 111UI'l'li' pUl' 1'lllIlelll'jj;'¡II'illl l , p(lr


'l¡,II,';li':,::illll :' c!'IC!'il"lidl¡Ja pul' :,11 f,'liri¡J;¡¡J, i~IIIII':I!ld,) );1
:::1.\1:<:.1:"1' 1'IIilil'r:1 1::11'1'1'111 1I1111LIl' di' rr"I:llllr::¡,111 '1'1:1 II'!,'·
1I i'.tll::II.:r:~ Ii:lllit 1'1:PI'I:.I!:II'!r1,) ,':'P:Ii't:IC!'n ,,' ililli:III:L ;'1 hs ill-
j;;.'llj,li'líillt':-i di! :;.\.1,1 rlUljill'r1C S:lj!)lIi:l, yl'1111~r'il 1',) iltlilllO
di:! [11'jlll'l ¡ r\r- ~';III(':lílllliIJlI\lllr y ¡Jill' ~ll Ir:-'I'llli' íl\,t1ill:II"IO EIlIl-
;lr',I,l\I'¡'¡I't'l'I':l,!t: LII::Illl:ll':1 i:Ii¡.r:l'i:tI, 11;ICic¡;¡]IJ Ililll:ll,cll'~()istil
';:!. ::1'('1'1';[ tI,'l pt'i!lti¡I:.' eH llLiS :Jilll Iltoi illljl"l'i¡J, 10-
;TI:,~() Ipll: ("le [l1'¡I\i'ip(~ Ji) 11()llilJLl,l' :1 ,1.llil11' L-¡ h:if']¡ :'u
:,d,' ')'1 ¡Illt' di,liii:';lIid l.J 1'11 'u ilulililii~lllll, ('()\l~i'\\:l\J di: Lt
)!'~:J .\ d(~ la J'cgC:,llCi:L, ('()jI i;1 a:,igl¡:lCitlE d(~ ':~(¡,OOO n )i'it!l'~,


111:¡¡:rblli'lIl!: i:l l'lillllr;¡IIIli'II;L ¡1¡Ji' -;\1 I'IlCI;LCioi. ~l :;¡I "it:1 di:-:-
¡litL.~Ll; li~'l'U que su,:; (1c~cu:) ~l~l)jr(~t~,,',n ~l cDn~/,,¡8ujr i;,;u;,dc~
gracia~ :'t sus m~:; :\f'('np:I~:i~t:\~: PI1l':, otl'lJ ¡j¡: ]¡h a¡]i'pt\l.~
:3('I't:lrill~, S:ICI'I'IJíll(~ 1';\\I'¡\¡nl Il:tlil:ld() 1'111' I()~ iilllllil\:ldilS
D:tl'ín, :'1 111¡il'll E~iI;ll'h~li l'ill:;¡,lI,:t ¡'11I·"1.'1' l'f.'Scn:I;J,1 íl'."!!!'
ri:ldi~l:l I'I'! "liS ;l,\il¡\()~, l'll";II'~illld(l ;'( "u., ;lIJI'pll)~ lt- 111\ ¡".
sC'11 ('(JlI,i:ll'r;'('iulI 1'11 ~\I:' IlhHI\~ 11·li:-:i()~II." 1111[' ~Il t!,,!tili·
dad ;'¡ I',tl' IU-:¡fllli:'IIII1, ~I' Ilit!,i;1 11111'''11' 1'11 1,);; lil'!i~I'('" l',
b,; ,,) ',I'I!i¡d,',; ~I·I·I·,:L:,. Irll' 1\:11';1 ;¡[!·::(·r!,· ;'1.':: t ¡dll l'II'll'i,'-
e i 11 l' ~ " It' d i l'} !; 1 ¡J i :-: 11 i 1 \; i d (! (1 t! '" 111'1 'r 11. IJ \11' ti, ~ l' liI [1 I 1:', i :: 1 :';
g 11;-: t (\ ¡.' ~:; t i ~ r:t l' (. i (,: \ d t l 1 r 1; ¡ : d ; f f \.: 11' ~." 11!) r LI,: (j d l () d c' ! I ¡f l' í ~_~',~. ~
j L' l' 1: I ~ ¡ :;'11 ¡ l' r' ) 11 1 ¡ 11 I';,!: 111' i !':, t 1I (' 1 i :', 1I ¡! i .. it. " () i: ,~I IJ!:' l'i' i
ml'I:,') í'lill\'I'I'tir :', C:I!ill'. >¡'¡:ill,lil'!,d'l 11" :¡¡[('ido, ;111:·lIil" 1,
;'1. ('....,t~_, el·!(·:~i;'¡:-:.tj!·41 !p~ Z-;('l'\";¡'¡!l:-: t¡!!I' ('1) ~;í\r'l'('!1) (\:-:t;dJ:! (~;!III!(¡
:\ !\\,~ !1{'l'IU'jlll¡~ di) 1;\ ~I","j:l ¡'llr!l!';: \;1 i~k\:.:ia~ 1'1)1t {'i lil¡:!r}
de 1/)11.)/ ¡;!)r/(.IJi(e.~·. q:;¡\ jll) :--(' :!!l';:YI:!ll :'~ !;l:Jllir(LsLlllll:~ 1:')1'
:-rl1'di, di' ];¡ p!III~!~t: l' ([!lI) !:j! <IT¡"!~ (l,~·rl'."'; i¡ll~!;il~:¡d(,>' .. ..;~:,'
Li'ill~ \ \'1: ¡;:I\'\inll:11 1'1 "I'I'I!;I 1:('[ l:lvl!ici,'JI!1I 1'11 q:'
n!\:ll'~":i';~ y l"II:I!'t\:-:CiJL:,1!'~ ~~Il U~;l ::--Il'l'i,) ell ~tt {,IJ~H¡l}('1;! 1 (',--
llh':¡ \' 111'1\':111>: .


':,1.'1 ,'::;", \' CI'I'I''illl'S\I'11 ;:I:"llil'i,.'1'111\ 11IIre SllS ClilTl:li,¡::i--
1~;:1'¡(1~ ('~)qH)'\{)S ln;-t~ di:--:ti!\ t:i;\¡l:': :il'(!(l\\;igis1;L~ ~1!~~ 1~(¡1111)·i(.>
d\' ~"l ;¡4 'iT') ;'1 \;1 l'~~\! i ~i UI\ t!(, \:t Pi'( ql:: ~.:;! !11:: j ;'¡ I ~\S ¡¡I' ~!' ::¡Tl'-
l' ; ti 1: I i ! ;, 1: 1 ~ ll! ~ i ; I ~ d (\ i ¡ 1 III i , : i ,11' 1; . : ( ! l' JI i 1: \ ¡ ¡ : (' l' ¡ : .. ;:
~\ !l('l':--:['¡l:l,i~':" d¡~Lilll!H'It\u~ ~- :lItll:-: ¡'lilJl'\(l[\:!l ji i:;U'¡:¡:lí> ,1
r011 ,I..:q~ Pi,('!)(',sil¡)s ;'~ \;!~ :-:\'('t:t:--:. r{!!:~'r:itl:!:'~Il(:(j.<e (,1 :~l~'
¡·~'"~!I:!!·tr, \ ('(~ii ~;11' ;,(!i1li!(1:':'. ¡!, ltl;-: (l¡~.' (':,t~':,IJ:;11. :-(\ ,"j l'
~~!j ;lil.'ll, d,\ I:!!lfi\.": y (~¡'-.:!iJl~~!I¡d():: i~l-')'"-':~li:;I"!':':' ;') ¡¡::;¡'; ¡Ijil'~!\
l:)1!I;~:' !.lo:l¡::~\ (\lt 1:1:: I , . ...; L!:lL(:> l!\l~,!l'l'~ Y:li'(IIlf'S ~ lIl;~~"~'!SI,~'~:"­
t!(J'-': !~:( 1\¡\I:t!()~: ¡jt\ la r:\l!\:\:';¡ t1¡~¡ill~"¡:\: :-- II;l~\:L \~\_\ ~l! :t',,- J.
(JUI' (~!;'¡':I I"'III'('II("\>!,) y I¡I'I'I'III I'n I'lll\!¡tlil' 1'11 ¡liS !l1"'I','I'r,
de'[ i!lil;¡i!I¡<l .ll, fllle\ VIl l(\~ t\(l:-; :I;~\{I.'" <¡II(' ~;' rIl¡'(llit¡';,j,:¡
Clt'il'::, Í;! ill:'ilil1l'¡:1!1 1',I:i1¡;1 '~I'\ii,ill,dll ~1I lid:i, III'\:,I:I!I,
~\l' j(),,~ Il:!,,! -, ~i('ll' '(\\(1"': (11'1\1\'1(1,') ("1 "';ll"':' !j"'[ 1: .. ¡!{)\'I'l,t:1 ,~
t:';': !I: ' .. ~ '::"1:1 il.:,' 'lil',¡ qll';li"dl: .'1: \'id,:. '.Y '1\11! 1'):-' ;'I",)':i,¡
h:¡~t;1 (':,;:ll't'ltl:: ~\. toi\~\'!) qq¡' ¡'Itl'n!:), dl~ í·\;.>i',,¡.~O!:1 ~ L~:' i '
el l li'!!'il,[11 el: ei 1,:'.I\'~I)I·II\lllil\ I'il "I~ :itll'l:lliI'I~)' l'l'i\:II'illl'I""
(L:l ~!l:'l ~'I,\!\~\!Oiljlil,¡\t ',"::, ,,- II() ,::!~;l:~ ~ >:('II:¡I) í!ll'lll~jl ¡,,! 1:;,:
1\ o,. 1,1 '1Ii,I),~(, 'I~\'< \" "111-~'\ r·i·'~. di'Ol'. 1,1, l·· .. \ .... !~.",ll).~'\·,'


'.' j \ : 1':" 1... ,,[ l tI"'. ' " L
¡',)l¡\-:'\)(':T ('1)\1 ::-;!I ;"Il'l:):'t (lIt'U:': ;H l>:~(I¡I;i,:il~ ~L~ (' ..... :l\(,tldi'~·
qi;(l :-::' i¡\:t'¡ll:l el! Ll~ llf:~¡;l:) ;":'I'!·!:Jl'l:h. 1·:I:'II('l\\";lnl[\¡'~·' :'11'-'
j:l.i t(1 ;1("¡¡d:¡t'1()!\ (\11 l¡,,' j¡(illll'i'l'" l'i:;fÍTr¡:..:fr,,< :/(\ ,Il. [:;,'¡;!lI,:'
del Ll::-t:ifl:l iL~·lil~~l.nd(~~I~ ~\ ujll:!.l' 1) q' Lt :d,r~~t"cioll ti Ll.~ i!\:~¡t-·
;)1
il'i:llli' ~il'mpri' rllllC'sl:l~ :'1 ~~na['(:arse y r('~islir ~l 1:15 COII-


'.! 'I':i, di' l:t ml'lill' mOI':d rll~ L'I'; c(i[i"il'I'i;lIlr~ t:1n Lll:des 1'lImo
lr¡~I(', 1'í'~lllt:\lln~ h:!I¡i:lll di' d:ll'~c ;1,ill:i~llI() cumo de l'~c:'tIl­
,]:1111 plll' ~n" ¡¡¡'¡Idil'\)' ¡J1~~li¡IO,' :d plldd() !lilP¡¡!:IL


,\111: i:\ll'¡,¡i¡ 1'l:1~ d :llltlll' dI' la SI'I'!:! de'! iluminismo en
"li,'i;H 1'11 su' !'I'.!i;l' ;'( \\1-; il'I"I'II,'::; di' diez y (J,'III);I ninte
'11"1(>'.111; ll!;l,' disiilll.!l!idlls"y ~ldil'('~:,iil'l\t('S 'de 1:1' 1I1:irt'l',i-
'1 ,1,,< y ¡JI' 1:( :111:: :lli,:I¡":':;I'i':" ,,\IIIIIi:'tll¡)ol('s C:(IIl Illla ('''l)(~-


,:" dl".!I'I¡ ]1I1t' di' \llllltlll. di,'II"lltlO!C:; Ijll:' Sil:' l'I!!ldí-
"1,,:: ¡(i) \'1':111 \:1:; lili'¡'iI"', ¡¡Il,' 1',1 dl",':dl:I, pOlljUC ]'Itr ~Cl'


(i ,(" II'i,i:111 lii¡~'" 1,1' \'i¡'i'l:, II(J;' ~I! I''';[:id!) i,-,IIII!';!!I\(:. Ul'gll-
lli'll~. 1'(¡hill'llr,,; y jll'l'I'ZIISli<. I!III' 1'llIi\¡'I',i:IIi:II','rll'c' 1'I'!I)l'mar
1 ara lL:CI'I'l\':, ('¡!i!,':, I,! l,t:I;:" ¡'ll,' ~I;¡'di,) dl,'l illllllilil,rl!!): \:X-
r'; 1'!I::I:d:; ;!! ;,:'{,: iu !ilJl!l[lt\ ;' :-i l ", ::;]:II':¡ f!u11,i:'ill(\(1,":l' de I~L
-,;;!,I;I'I :I/.~ 1;( :--:'1 (L !.~·;I\-;I~'i(l!i, (': l<l,l "LdfJ!¡I;: y di(·'~l"lldn;l's
<;\~Il'\":!~ j"¡l;¡]¡ . ..: q¡¡l' ¡!:!!~ (' ;!:<;;r!!: (\ (\:-:C;'llld:tl:! d(l ;¡(!l:li-


':¡ ¡'[I ~!l~ ¡(l~~·i~l.; ;') ;·qu: 1 [ :'ít¡i!_'l'ill Yil:\1'1'¡lifl. t!'dnl¡i(L'(J~
:':I!!~i1illi tll'!!~~t~tlf\(1, dL1 ll)~ IlUi!:!) ';'> í'(\\li'()!j::th¡:--. 1::; ('(Il!!{) St'J-
j t: 1 ~ (1,"; q 1 : : \ )( H l i : j L: I (' ~ \ ¡. ~ r;: lid (, .'~ :--: \ 1 i' \ i \ . : ( ),-... el ~ L\ Il (' 1 ) í 1 I i i 1 iI ;1 -
t~1 J'l'd ~~;;d(¡.< \- 11(1\'r;I('[llJ:---: ~~!!l\ !)! \I!~'l¡~~l(l l¡;,\~t' ¡d!l\'"


',' ~':~1\1::: f'~ lU'l'l\1';,;:I) \ Irih¡:~d.',,~ ~i¡~tli!':l \ tud~} e: d L¡ pllL'
~1: ;:'li;",~I;l'~l'l ~' ~\I', d\':<I",j';: 1liilt ~'v 1'\1:1. Tí!li:ri!) !¡;I qll!'t'jl:O


,! 'JI: 1:':: l·!. :i l 'I'!:!,\ii:1 di' l\:~I\·'¡.lO 1.)i\lI1~cdl\~. y 1(\ 1\(1 :--IIJ'-
': 1:1:) I i'f ifl j¡'( \1) ;(:1: 1]/):" Q\l¡', ~li)Plhrl\~ t(:lll'i~ ¡Hil' :11'(\1)-
:l "~ .. ,)..:~d!':l, >.::¡~'¡ !(!I '!l!l'l' .. ! ¡ji,\:' ¡]\\ LI t'H>(lt¡jl~ ll:lt\:--:ll'a,
~, ;l~l """1'(1 ~ ~i,i!): ~', . ..; ,\> ill¡ll,->¡j':~ 1 ¡\¡l!ll. i~)I! ~\' (l~~t¡f~ ~t:­
~(I :tt)·t]¡dil]I.,¡\ :'~ .<\l~', p!;11',\r:'.-..:~ :-~(' [tl'!\:--:lilll,\ :_'!: y (':--:1';111-


1" !.! ; ') i; ;:1'(\' ii: I \; l,·t~
;, ;)1"': ,':1 ]II'I'IIi:IIIl1:t'I:
C~L'ldlll llll.) v~di~L PI) LCill\i.'U~ t;f!


).', ! ., ~ j ) • :,' ¡ . ¡: l' \ " 11 '1 ! : . ~ ¡ ,>.:. ! l.l l' t ,'1 0" (¡ 1':; I ¡ (-. '.; ¡ 1 q I"! al' I ' \ ! I J 1:-: ~ 1) () ! 1 -
t:tl'¡'¡:! l,~ ~'i." ~ 11\¡i 1'1"': d,'~'I·i!ll'!"~11¡¡(\.-": di~'¡j')l!j:ldi'.":. ~ r¡(:I.' Yl1r-
\~' ;~~l '!11 :' ¡',"I¡'i;¡:;¡: ~¡ ~!i':' ~)l'i< ji! \\'(l.rll)~: ~~'I\i¡l!li: ;l;~¡~ (Ir


:::i"i' i!··,' :1:-: 1','1 [I;'!!d.., ;il;~ ",,;t:I~\.I!¡, d"ll!!'; il llL' ,t,· t!j' ¡jj";
~,' 1 ,c;: ~t'l):'l< I~,)"tt'i~; ':~j<, (j\1 \ "l!¡I\I':~!\¡i !(l
¡1 1,,; ¡Ji):~ q1LJi' . ...;~.' (';\1' 111Lr:\!"I,'\!: I';¡ I~~d:lil'·:. J',\¡~rl'¡l:.:.ii;l(' ¡H)i'
«:~'~ d,' t:l'lj' il, !1;1:' l'lL'!!l: ¡.' i Itl! ¡!\II¡¡¡~rt' :;l~ í'I)}ll¡' lo ('¡'a
\l!:'~'!!I~. Illl(~ ~~1: \"(L¡'d:¡dIL['(f 1.111;,1;¡':', \:t';! i'idL'r. l~"~:t-


, ·,,"1!' ~' (: '\ 1 1,' ¡ '¡.' 1 r \ i : : / ) i :1 ¡ ';' I ~ 1 ~~ f: '. r rn ; II ! I '1 ~ n 1 \ ;! ~; I \" i l L l d tI ~ ( , n-
'll'¡!i'!l.':d'i:":. 'l!l]l\(~:':l\t ~> lltl):-- ili1l:!'s. lnt.'¡¡lirl::';~~. iL¡Jl1-
j ':!':¡i'j'<,l: :1.- ")l:\'r¡::~:~ 111".1.111 (1'-:,.': : ... i 1111 ll(lllllll'e ('(ilr~(:
:~C." !(~; !:'.<\' {~(ll1I', Illt':¡ >1\ l(l(nl~:~ :L de'1 fUIH .. Lu:ur \..~L' l:lij L'Q-
:¡R
lClsal empresa, y (le ln.s :1i1ept()~ iliC')lT,nralll)~; el! L¡;-; L)gia~,
(I1l(~ {'iJl'nnn los c!ub~ !le lu~ iltilll:lli";lllUS'! ¿\o se ;1\"crgllll-
zarí:¡ dl~ ~IT miellllli'l) !11) 1111:1 ~ucicd:lll :':l':ulIk ellyIJ:; ¡C<l'~
~Ulur)(:i~lb;¡1I C()~:¡,' ha ;¡lral'li\:I~ y :t¡JiU'C(,(,1l t;ln l'II¡llIIlÜ~
al plan m:l':; j¡cnil()~,l, y (IIJII eS!il pUl' 110 ~:¡]Jer~l' ¡1¡ir;l) ,;;
lo mas míllimll de sus p!ill:I:I'I'.,} Jllzl~;(r ~í, ¡)"I'la, I'ill'a CUlj-
~f~rr;tl~ 11!1 lllllllhre de l:!lllu l:ul.wl'plo y di! inq)o!'l:iIII'jiL ('()lll\)
el (le; \ 1I1'('liu, 1:111"0 1I11111!iI'l', aJ'Llde, r;di:L;\ l:L :,,'I'la 1:, ni!!'
ele \ 1"J1J:lTlia, ¿lll)' ser!;¡ pl'l'ci~1I ~;lcl'ilil";¡l' y Ic\IJllil' !irilJllTO
tU¡]:h la~ lugi:ls (],; 1: ['1;I'ia \ 11:1;;(;( Ik B:\\i,,[':( :IIlI\l[LI! i'::
ran IlIs inill'I'lilc:3 1,'IJlI [os 1:111[1:11111"; ~ y ~i il!',~,;il~I,' :1 ~\l¡'(', ,'l'-
les ,;<1,: (llli,"11 ~i'ri:l b fulp:l.'.' ¿ \0 ~l'l'iil 1111'1111' nu11) ,'Ud:l!'
Ins mil'ElIII'I), jl':¡]I'i¡]'l;;, 1\111' ,'[ :]'11' ~l' pil'l'lb 1,1 l'I!i'l'jIU:'
¿:-:'C'l'j;li,,; 111,illrl'S LIII il:jii:'ti):' ;¡lll' (ll1i:.;ilT:li, Hl' [:¡ di:'ldlli'inll
d" Lt SIII' i I;¡]ad de III lIll i }['(''; "';I'n~ i di)'; Y ljil,' ~i' ;¡ Ililllil I i 11:' ,:'
1:1 I'I'J'ilI'1Il:1 iJU [11dl} I'! llllllliJl' [1111' (':Il!~a di'] dl':'I'II',]I'li, yic
ln..; L'.~(·úndal()~ !IUt~ liuy L'c2":dl~Ut en 1~1~ l{)~i:l~ c!dre Jlll!r!lt1:,
de los ,1'¡I'¡;lfl~?


Tale.; CI':Ii1 la,.; fJll('jJ~, dam()rc:~ y lH'()"lI:¡i,'j'liJ('S que ¡':Ii':!
ver ¡]:~ pOIIl~1' airadi"l) y 1'(jlTe~il' 11I:l Iksi\l'dl'IWS y ;¡]IIl-
:;I)~ quc l'sLlil:lll ,'olllctil'lIil0 en \11'¡blim y en jlri\'adu [e!, sec-
Lirios pnr SlI w:ll'sll'U y llllli];\,}UI': [í:Til ya ~I' Yt' ;,qu:~ pCJ-
di:1 C'I'I'!':lr el .Jdl' di' l:L ";l\'l:L dil 11):; hL'l'iil:iíIIIS di: L,; j,¡-
gi;lS.~ fU;J:-i (lHt !IJ3 lllalt\, q Ut' ¡'un Llld~1 c\<it:lri\.lll ;i:"jii!':d):l el
f'O!'t;l]' ¡Je UJI;I~ 1'I'lllliflli('S \ ,il' ~Iil;¡:) h'IJI:;II:d:¡¡J,,> 'll;,' h'-
nJ¡:lll pllr ¡¡iris;I, lli) ~I¡JII ',,¡ lll:d:li' LI~ u,'I'wi::, I'n :-;u illS-
¡ilucíl)JI de h 1'1\ I]il'illil, ,"iljll ]1:1:'[;( l:t lIC;Jilli\:l y lt:I:,LI ¡J15
mirar ('nll (',di!) LllTible y mOl'la) :, [u.; ¡ll)lldil'f1~ que ¡I]'III','-
S:1.".'11 las kyes, lll) S{)ill Lt ild l:atl¡[il'¡~I:\lI, :,¡ 1]li [;lllt-
blcn 1a ill'llutL'l':lIJtJ, lJí'tod,}:\:l, jud;:il';l :'1 ('U:d,!il!! 1':: 1;[Lí
17 1111 ;¡Jl\di('",~ ;'1 (,~!II,,'ill 1113 l'f'li'lioll, dl',:;':I1¡J(j\:¡ ,,1':':1111 "ll :'\:11-
[ir :\ g-Ili:lr~(' 111:, lJIJ\l¡];rll:, [101' O\1S ~1'IJ1iilli"I¡[i};-; ':I)JI\enrio·
n::!!':',I'I I11I') :,i l'~lI1S JIU l'tlrlics(111 rdllJl'cdl'r blUlllill;!I'.' L'l
UIiIYL'llriJlliClllO (k Lt CUlll'il'l\i:i:l, ['¡Jl'(IIII' ~u l;]a11 Cl'lllli-
;,;"t:lmcl:to ;1 l:ill'Llrla \ :'( ¡\I'~tl'¡¡il'b, l' \:111\1) ll\:I~; d (jUl.'
jllIrliuCIll ser ;¡k:iIIZad(~:; lWrSl'C!.llid {\',; 'y 1':I,lil!';¡d,IS ¡¡\it' 1,Is
gohiLTllu:, (':!:d¡[,;cidos y ::rC;¡tlll:;";;¡!\Il'l' 1t):-; plll'l;lus de];¡ til'r·
r~L, po!' I~ll:llltl) ,'~U tl;ll\:¡ LtYurill1 ]lnJI'\Il':\hll\ klCCT lu, ~I"'­
t;ll'ill~ [il)!' yilipClIlli:Il', ailoll;ldar y ¡kslruit\{):-.. ; ()l!, ~)ili~~
¡ j¡;\~lil 'l11(~ puutu llit.cu lkgar Li i'I';,jlwü;ul UI' l:I~ j1i¡',lllll, ,
alL:LIIL,i y I:U[illl,)yiJ:ts ! PUl' Ulla pru,~I:I.lJla[l lus .'Cdél1'1ib d
,':¡kl~' \ 1:"';,I'U ir e] fUllIbmcllto I;no c,íryc de ]¡:ISC' ,Je \nit'
:'" I¡:,l¡i[allll':' ('(111 :-!yari:l Jlill' la ull~('l'Y,,¡;('i:1 Ik la \'irllld, y
¡",Ir ',[Lt il'Tillll':liJ I'J,~ il(':;:lslrl:~ qlle; 11tH' :-;u falta :¡tr:tc al


i' ¡lll¡¡J:ill!J~ Y \i',[l) lan í'l:ll'U y lCl'mill:wlc CliDlU ¡;[ :,ul del
i:il,li'llli:l, C.\I'I:IJIl:111 I'IIIJ am:lr~llra lCls :llItl)l'(',~ JIlS mak.3
:1idi\ll~ 'll1li ¡Ii J'cp'lrLl, 111'['(1 no :1 prOI'lIl':II' por ]jill~'lllla


,:1.'1\: 1':: :II'I.]'I'lJ', ljuiLulIlu la ,':til:;;) }' Ilrigell IluI' > l'í'l)lJrUI'
, II !'illllllli1'ilil'I':¡II.
,~, [l;'IIi',}\lf~11 l:l~ lil;.;i:l:' el ]l1:ln 11(' l:l secta ¡lel p':lll'l de


'Iii' lY'tll':; ¡liS 1lI1'dill~ JI':IZ:ltlll" ¡lílr:1 segnil'L¡ I'on lll'l'l)l,j:de-
;;, 'I,'j", Y ;:1' rl'gl)l'ij:111 1'(1:1 :'11,,:; !'ílr:¡]líl'lll':' 11,' I'lllgill" Y ])('1:('-
ld:·II'il().~ lil~ la I,;¡id:l. !lll, 1:1, !'tr:!llil :l(~ ltl,< ,¡t'~Il¡l~¡~, (iue Lll;to
<¡¡¡i,! l!'" 1'1'11J'1':,:tll;lll, 11:1]' 1;1 ,'jhi'II::IIZ:1 y 1',lllC:II'i'lll ,le lit
::¡.,í]':I¡O!'!I!íi \T¡:~I¡:I¡I:I, ,'..,la}I:1H j·;-::;¡r:du pd!':--:n ¡1:;;tilu~·iuH


e .;~l\:(·J¡llld lillln:UL1, y 1l!~J' :"':'ll~~ illtl'i~~';l'''':, !l'I:~ ~dT\)j:ll'(lJ! de
1;1 :\','J':-:it1:lt1 tll' Ill~_·l)I.~l;Jdl., 11:l:,atld~) (\tl ;)L'~'llida ~i ll~i('l~lr~e.
":;~'~II d\." la i'II~CI\allz:¡ para :--;lt il~~Ll'lH'i'i(JlI :l LI~ l,)~¡;t:, de la


1,,'1:1 dl'l i1111Iiilli~1I1(I, \)I'~(le ! !¡[IJIIÚ> Ik.i:II'OII ,"1:111 irse Ins
',I'l'!iil' illlli'~\U~ que 1ll11)' ]ll',>tll l'IJlI~i~ui,'l'Illl 1': ((IJli,'III;I!'
" k,'::1 1[:11: y:1. II'YIllILll'lllJ b l'undurillll en FI':t!lcia, q 11C ;'¡,
1"'<11' Ik l:L l'I'~istClll'ill y i'IlI[)(,1111 ¡](~ }¡:lITr ¡\lll' \lill':lI' Y :'011-
JI'lii'th 1:llii Lt lll:l~ i'lit'az CI)l\~l;l\lcia ulIa grllll P:I['[(' de! ",(-
','ll~, I,in ," ,11'1 I'II'!'II qUiI 111\ i,d:l\'llll J¡\~ dr'IIl'II'S de su s:lg¡'a-


:;,: )1[;':' .1,'; ¡,) y flll'!'1111 lírli:II:IS dt) su,; C1Tlli\:S (11) illlpil.'d:¡(],
;'I,'ll~\ il'l; "lldl~--~l \~ll ¡¡¡j(,!,". L¡L·,¡,~, r;\~!()i'C~ llil~t'Jcril~l~ que fuj'-
J¡l:!\¡:ill 11 <I','!a ¡j,,: illlli:iJli~J1Ii1, (:u:r! :!l':II'lill :lsi 1'1\ i:1 ludl:l
l1!II'Cl' ¡'¡ JI'lI\ 1'1 I'lllrl~ 1:';1\;ll'[;I,':11 y ~1I illllllill:ltlu Ca!.ill), pll!' la
",II':¡)i ¡ ¡'il:d 'i I!I' ~I' tl'i1i:lll 111111 ,,¡Illre Ii[ro, hast:L (]1'1'[r cl¡'l'i-
]':1 ¡'II :¡\ ,'\'~1111(lil en tilla 1';ll'la ¡Jllt~ dil'i~i"J :'t LIJ1!dl'c~ !'llIl
,,:::t! I ':¡':~i¡llll ('II]Jl11 :1l'l'II~:,llI('i:l, c!)!III:lIil"llllo11' 'Ull' ell i1:11Lt
JI: kl:I¡;1 :¡Ui' ,-;11'; lil"I,'; 11' illIdi,"r:111 ~Cl' l'I~l'l,'rn~ ,'11 1'1:l!:lj:Jl' ni
):::11']:, llJ:h li1íll!1ll11 ¡JI, ~lll'mlll'(,s~l, lL¡)rij\li~ 1'[ l¡ti:: 511 prd-
liil<i"i:1 11';11'1' IIIi;1 I'IIII:-:Iitlll'i'lll 1)'11':1. lll~ lil'I'lllílllil': t'~lu\i('­
:<':!I !,'II i'I,':dlilrlll lIi:l>I'II¡il'l) dI" \!ll!li¡'j¡, :1 till di' \'Cl' qlll~
~c'II\L~:I::l:)~' ,l~l'l'lll) ililll:¡J1:111 1", nlr;,IIt!I'S y l'i,:II~j,~llil',"'1t
" : l' ;' 1:1\' j¡>, 1':' (11 \' i I '~I: ,: \ ' ;.; 1111) í 111 e j', 1;: h l' i a llll I Y pl'!.:.< 11) :t t::l ]¡:L r
\" ¡],':~ll'llir ;'\ <':11"; (lltllll}i~'n~.
, 1:¡!.t)il!l) ¡liS IlOlll]¡rl'~ illl[lllSII~lkll1 la 1110]';11 qlW l:lll Sil¡l)
r,1 ¡dlll1:t Lt l'1:Cllllll('(' l(¡~ ]ll'l'I'('p!O" de \a JI'}' 1.1i,ill:l ill~trui­
d;l ('/1 1;1:; :,arr:l~ ','¡:l'!];¡¡]I'.'; (H ,':tIILo E\':tll~eli() y C'n~lllailzíL
cjl;;llpbl' 'luI' di:¡ ,1J lllUllrlU .I(,<llui~lu, Dios y Jlo111brl) \'CI'-
(iO
¡]:¡¡1,,1'O, y se ap:lrt:lll di' :!'Illellos 1¡{llnk,',· 1':",~rr;lI'i:lllli~ ~ir¡
f,', Ili ('~!líi'itll, lIi c]'I'elli'i'lC: :'t la l'~i':lI'i:1 di,i;I:!: Ikc;;.:r;,eia-
rlil,~ plll'IJliP Si' :tlJ:,ni!lIlIall :'1. ~i 1Il i,"llll 1< , j¡>, Ltll:1 I;¡ 1'I'li;.:iIIIJ,
Si: nllli'l'i) de ic;!lllrnillia:;, Si' IkIlilfl dl~ r:1 l'l'rl:td(~;; y du ¡.,rI",--
!()S ¡dl,ill'dll'; ¡1]llr)('i/)~, [I1)I'IJIF' 111) 11:lil ,,¡¡!id,) i'liI'I~!'n:,j' l.,:
I"Cl'dlrl,'c' illlil'c::i1J!es I{I!I' 1:I1S':II:t 1:1 ~:"i!(;l 1'1'!i:-'1I1I1 !II'! I'['i~­
ti:llli'I!!II. ¡ ,\11 suertl: 1 ¡'lI:lli/lo el 111/11.111'1' l'II;:\í":1 ill\'I'III:i-
1,!(1 y (l~!li!'il\lal. si~\l(1 L~:·; t!¡st)iJ'al·:li·'lol~ du 1:1 ~r:¡(¡:I. ; Uh
f:t!:I!id:l,i: l'lIil!!(]U ¡,: L,!!:,!} 1:;, (:['I'('I,,'i, ¡J,. l'l ill;í,í!;!,' :', ¡l.'.
1I ji l': dd n! i'l' pll b 11;:1 :illil , \' ,'(' tl 1<:1 1'(, ¡':'(' i' ;'1 b" :d ,':lí'I' i i I! II;~'
di' 1:1 !I:t! lil':,!('¡::1 t'111"l,!r:J!, 1111 ;:kt:'i,ll: ¡Ji' 1':,I:Ii' \ il'lld:! ~
('Ofl()Cl¡li:d:¡ qil(: {l:--:Lt~: l~::·"Ii(dlt'~ !(\ ~'ttr;lclil y [1' \,(\r!dUI'(_'ll ¡if
:!!"~ ¡l(!¡~ih¡ l ¡11't~t'¡1\¡C¡~;: l,:~t!_~ (':-' (·1 Lt~lilil():-:¡) ('~'t~lt' ¡IJl qUI_
l' :! ,\ (1 l' ( I i! !.::~ 1 { I ~"."i ; 1 S de J ( ) ~~ : t tll il j ll; I d ( I~: 11: q'lj ti l' i' I ~ t ¡'!) ;-- tl -'" l! ! ~.
l!il¡~ ,; (dl~';I~' dic1l'U!: :t luz ¡!JI;J qllt.\ :-:~. !itll!;,l,:~ l(.l,',I"r.1 ;
J : 1.' ( t J ¡ r¡ \ ;.. ~ : ~ : 1 d o ;'~ 1 (t:< j t (, l' il ~: l t • q U U (1 ~ l' j t (: ¡J r ! ( ¡:- ¡ [ ¡ 11 j 1 ¡ : ; , \ :.:
ll~lC'¡('1 (lji >:¡Jilll11~li' ... : (.lq;I:I' : .. (~ ('Ol'l!l(') l;t I(l~'¡:~ ¡'(Jf'r!~ Lz, /'¡¡:-l
!"lll'lnr'l lillit :tI\ij:U!:'1 (;il \\iIJllll, q11(, t'l:' jlllli;ill;lIl!l~, i'l':,¡i 11!I'j,
{'l)li idl» ('[! ]:! ~'~r~!!l('i:L d\'>d(~ t ' l ~lll(J t 77-::', 111!(; rUl~, llli ~~t
tl~t:1 ('f)lli'l 1:1 IIt¿Ldr(1 (;(\ t'u;::;1n;~ :--:1' diJl1l':di('J'L~il 1'(1:' L· 11:-¡":-'
li~;t j\1; t'~:!:¡,,: ~:l:> l'lli.,f¡,:,j¡ <; f¡¡t;'l:It!(! v! t~,\!() ,1il la :";(I:'~;I (::~
1'[ ;:::'~'!:;!;_\¡<;l~ qll(\ :--:C~ lH'll"l.iltlt·) l;:Q' l't ~:':I!¡ Ul:I(\.';!¡'1 ~;'
;,1 I:I[I;I! \ ~-\'I'::::il¡J,'1 (11' Lf:i:)~¡!':, lit r\I;11IJli¡~(\ ;;!):'(i~~'lr ~'l
t:'U!:\ 1:. 1 r~:~,-,:(" .' 1t " 'l,,1,.,.¡(\-..: dl"'["''''';')I) ~I' ,'!' '1"') ('1"1


_, " l! j': ( 1 " ~ ,. ! .':. i', " ; " 4 I ~ .' l '! ' , , j
U!l¡:l flUI' i'¡¡J:i'l'(;:!. :l¡l:!:ld:¡~ lJf !) {'i, l,'(' ¡·x, (,'/"/1:/;


'j',
:.,


lnU,\" ¡!()(';I~: ti 1;1.:,' ~ldj _i~iVi'I-,r~ !:! ;tl-t'~~Lu'i,;;[l d!'¡ d~_'('l't'~", di
~l! )t'l)~;l t'1c1 ,


,


!\','\lllí':lh !il~ ilull:;;I:,'!I!,; \ !'r:I,,(' ili:,<: :1(':" !II,: 1: .. ::,;,;
q l ~~(l I.t::ll;!'; p~)r ¡l1¡¡l1';I.:]:!:~, 111!11! l):dJl ~¡d() :<tl]'!i;'i\::dj,]
dí\ Il:)c1:;,'t ¡'(') ;;1 i¡l~'()~'ll:~i'¡U'~<! t:!¡ :;~> !(i~,;,..: q:;\'(L~!'(lll ;11;¡,ill"L--
dll~; y ('Iti"lll!;lll():-: al rl:l' l~),,; el!\I'!( :<1 ¡-!:I_l'i'l, ~tlJ:-;11'l':;;<~ :¡,'i'--
!ll;lli·:.~~; t()::I¡¡(,'U'lO:":, }H'I'l:::lliU . ...; di,1 ~,¡!~,,:!()lr \" ~¡!';'i\!::r:i:,"-, r"lf::.-
11 I l' '1, 1 1" I ,'. ,,'" L.C~'t)': l,'~.) :l:-', UrUCIH~~ s •• J tL:lil lí(_1 1 >-,~I, ~ 1.:II:(),,:--. ,\ l~l~j~I}lu.~
,'rf¡'c\:),; l:\llo~ ll' en y l'l:cilwlI i'lill admil'l:riíllí ¡lIS íll'únilus
;", lll~ :t!lli~\I(1s 'l1\i"ll'l'il\,:; Ik :lqlll:1LL lilwl'lllll 1" i"l"li:ild:,d:
\,,'111 (10) ]"'l:ll\lllci:111 el pllikl'Sl' ~1l\1"1'11:ll' ~iil (ll'ilpil''¡ad, sil!
¡llilll'i¡IC ni ruli~i(lll, CILt\ \,IS illlmill:lI!ll~ di[l\il:ld'l~ 1ll:ISI'J-
¡,i,'lí:; I'lilprllliall I~l i'llil'\'~l!ir y lit: llal'I:I'c,\' tl:lltillll'~ ('liJl I()s ¡,rll)I'\':'.II~ dl' i:L ,~I'l'l:l n:':\:[I':; 11\18 \¡:t\lill !c1:111l:,tlll, plll'-
:i lj(' \1


"
:-;:11'1111 :'t "1111~1'~I\'lr 111 lJlIlllll'i1lo IUI' Ill'I'll':\'!"c, 11<' 11111"


:::\ !':' '1111' si h SI'I'Lt i"I\llillllltll'l L'I\ proseguir l;11 i'llillll lo
,ji \lliI:,I¡':dilll Iw; lllill:ipal,> dl'l iI\llllillisn:iJ, IjUl !lllly
]::,,:,11) :ql:lI'I'Cl'J'ill 1'\ \llli\','!':;') ¡ll'!l,1 111' (,:J1I~IIjI':,i'lll!ll''; y
¡:,~ d,'dll:, ('I'I\\LiI,':" :'1' {'III'II!llI:lli:lfi 1'11 Fl'lilll'!,:¡l, :~i'idj-
·t!ll\_'II~e, 1'(I:-:,aILu'()!1 ~tl.-'; \'[,I!i,<{I!'!lI'II,I'!,'I:-: P~¡l' :1'-1 jlj'(;¡illl (}j¡


j,'l':ll\\'fllli;1 j:L ~~¡¡,l\ i;l~ :l11f) ~ !),IJI) !\lli;:, \\'(I~lj',(\¡;t~ \~;l'i:~"
!~i'I'I¡II. ililil'i;JII:\i!:~ ¡':lIII'1 i!IIII\;lli~III¡), \' kl~!:1 ('11 ('\ 'j'i¡',,J í':
¡'ji"I:I \jllI~!lIli 11' lil ¡',I :'1 It:tli,1 \ ,";,'lliI;'lIdlll'C' 1'1111 hs ¡l'<!i:l~


1:1 lil¡].¡l i',q:id('í'. ;'1\ Ut'l¡-'\'h~ y (':"!:id~i."': dt' HU::¡fltLi, :)(11(1):';;.',
i j\ iJli:14 FI':li',I,i;t 1" lt',~l:!¡t'iT;l, {IJi lllla r,ti:l!ll':l, \11\' ¡(~díJ~ !(':-:
¡;¡::--"< dl l 1)!'ii~¡\!!1 ;'1 lH\íli!'llt¡1 V d\' 1II'H'Lí: ,,'1 ¡t i()I:~;1 :---¡~ i¡I-~
t,I',)di!('('lI l'OIl ~I~'dqt' 1\;1:-: 1 :-:' dl·l ilu111ill!>1I¡(). ¡¡lll' ['\l¡'!'il¡l
1':ill~,1 di' LI~ ('lllllllIH'il)il(':' P"\III:lIj'('~ Ik \:'iltll~ : tlll¡(¡~
1>t:\I:'i~ !lo!' Lt-; b\;lI'e~ y clIlTupllllll:' dl,II'\I'ill;l:' t¡UI.' "III!-
Lr'ldllj¡'I'llll ell 1,1",1' hllllLIII(J ¡'[llI \;lll!1l LI[lid , '¡: 1 ¡11!1' ,k[lll'-
'.1' :lllll'[.l'lil' di' !:I~ \1:I~illlil'~ ¡]Illi\illllllll:~,


F:,H li¡J:I ¡'lII d 1I l lllll111 I:t ~i'l'l:\ d,'1 ilull:¡II'i~llli) I.kl'i-
\'"i;¡ d,' 111,,, lill'l';llrll~ d:'~lll{'i',1IJ:¡ di' 1:1 1llIl~lllIl!lí;l, ('1:11 LII1;\
I,q!;!!('! ~:I ('Il t'l ;11-1(1 i7S:J. :-:1' di,"'tHIl11' !'::-:t::lrt:\gu ~\ i':,,-Lddl'-
,'l'l 1'1 "lI'dl'll \,111\illlil" 11'\111".;,'\1\:11111'1 1'~lL' llll,ill ~i 1'11 ::¡ Ila
"',';':1 ~'¡!.I¡¡ll'ltli~ \;I~ II)~i:l, dc \IlIllil'lll!t: !\:tli>l'lllill, L,llll,I'! 1.
';:11'11:1:'" l. 1']':I!\>\i:ll, 1'111>';11, ('ll', 1,1,';::1\'11\\ ('l¡jl ¡:'l::':' Z 1';
~':'l'l;¡('j\r:ll' ('(111 lij,": 11\:\:-:' :tltl):< :ltl~ilil:i(l~ ell1gi:¡¡!íll):;ll t't ¡~ul\;i-,­
¡¡:¡tÍ,l 1)llil:)l'lI. ;\:'1 PI'lldigill,';1i li\ll~I'\'oll i]l:l: lil [;'11 r\llll
ti,'¡¡q111 ¡I:dlí:, ['llllildll \:¡ ~I'¡,l:l 1:11 lIIjUI'\!\):' ¡::li~I"'; lllll 1,1 1<1:111
'j!II' '1' \I1',lpll:-;11 ~' Ild"!lll'l E:;ll;II[;I:':II, JlIII''; I,),,; 'liI"','II:' k kl-
l>i:I:: \1I:-lili l ':¡dll 1'11 IlI~ \.1'ITillllills rll!II,I\¡~ de \:¡iljllill1, (;11-
t:¡!~':\, \1:I:.'lllII'i:l, 1/:I.[lllIl\'l'I', Ihull:--\\ Ik y I'fl I'i I':i\:ilil:ll¡](),
""¡:gl':l,:i:'llI¡\I,ISl' dt: IIIS \'llllrjllisl:l:' que h:¡bia l'IlII:-I'guidll d
¡illllÚllisl\ll) ~1¡J1l'(1 Li. j'r;lllcIII:li'lll\l'l'í;¡; jll'l'll 111) ('1I1111'ltl\1 :lun
E'jl,! 1'l:1:!11 ll:lsla d(':-:ll'ílllal'l:t ~' ¡\(',jlll'lll dL'i \llelO ailllll:ilLllb la
jlli¡,lltil:1 ,,('eLl 1'1lI\ b ~Ii)a ild iluJ1Iini::;n\1l que 11:¡]Jill Ic-
';lIdll,)I), ~l' üirigillll i. hal'er CUIl mas y mas e~rLlerZ\)S ~;ll:;
:\fane~: ,
ú';2
Yespercianes y (lul'l':qllc ~I' (lilll[ll:)('('n kl~t:/ ]D ililini:li


por la ill:;titll!'iIHl 1IIIir('I'~:J de ~u 1'¡I'deíl del illllililli'IIIÍl,
m:llli!'t:,l:lll!ll) (lile 1:1 ~llI'i:.;d:lll {':,l;d¡:1 dl"lill:lIl:t [101' ! ! Cl'iJ.-
dll!' \' I;t lIallll':tll'z:: [1 1I~C];111\:lr lil-; ¡J"l'!'/'IIII:-: (L: \a 1111I,'::I,i-
rl:il1 'oprimid;, Pi;!' la '¡¡-[ut! ¡'('I~I'~'llid:!, ,\ tli: 1:1 I'il'lll'¡" ,li "
1!e¡';tt!;! : ;!l ~1:l<l) ql!C Cllt\':til L:s dCj~;:\"f_'[:l'iir':::" ¡Lrltl',.: t·::.-¡", j
t.:1~rjl. UlJ:,t'i!{UL1 ~ y 'Ld¡un1~'d plll' 1:1 C'li\ ¡¡Ji:: ql!( ('i!t¡'(' ,111\'
¡~(.\ !!·:!j·¡[i. P(l!' di:-:ptlt:!I':-:,' i,::t!'J' ~¡ tI! ¡¡:;l~'!:i' i't:~j~':',';i~ ~it:'
;L!(lZ:¡!L'¡il (,¡¡ I:I~ Itl:-!"j,'¡:--: dL~ t:l :«'.'t.:;. \tj:li·!/~rl~:(\Li. :Illír! ! ~ " '1
¡¡'I¡J',r di'\ illlE-lir:i;:!l]¡), ,,(' "I,n:¡,I:I!'!' l'lill 1!I:i illlli!iL:,",,, ,;'
h:IIII'!' ~cIll]¡r;IIl:) ¡111t' ¡J" ¡li'll!it li 1;', 1'lIiI:ll~il';1 I'!í \., ¡'1I'dl 11 ,.,.,
;..:ó¡¡ic';t (lltll'(' J(l,-': ('tI:I!;,'::, j;!l'l'uil d: l\I.~ I¡l;~\f)l'j':' rl!{dll\U\¡~:',I:'
(flll' Ji.lb;'!:; :ltl':it,]l! ;': 1: 1 ,>,:"'l.l, ill"',ilid, :': 111~i::i!i:lr:;,' :'1 ,<-íL)~tt·t·¡~!·!) el .\LillllIlled ~ :-:ll¡,¡¡,';'¡urlolt, '1Il~' ;--.¡ ro¡\ j,:¡ ;'l i:i ::¡:Iil';l
en qlll' ~(\ 1'1l¡'j)jlil':!l¡:I., 11:1\':;1 ~]':,;~i:;',~ :ifl,'I:!li1 1 ::< ::.1 iJ¡illll-
Tli:-:¡l!(!," d¡J:--:t'\¡Lri\'fld(1 :-'::·'j'i·:II- (':¡lu~' ' ..... di' ~'(1¡1 ¡':2l!ir ¡,'; ¡ '(
l':)!!:ler:I!!l';,l :--'(ll\i'\' l!):--; lil:i .... ¡)j:(J;-:. !id:--t:t ~L :-:ll'¡¡ir~í"~: qlJI' ¡:¡
cllrari;¡ 1'11'\:11':'1 la l'lrdl'll Ik I!l,: iliilllill:ldll-; 11::>1:: ]:¡ 1,1"
(':()!'! di;:l !,;¡;i¡'ir ¡iqUI'Z;I~": >' ¡'l!; ~l':lli l)I):~I.'r, ;<i~: tlilld:tt' !';)
::l~:'¡ll::l I!í\ :--lL--: rl)¡L~titUL'iU¡l~':<'


\ t:'¡ ¡]1'líll¡~lr~ll'i'¡i! "(111\:')"\'" !:~:,::¡'i'I:~11 dii'¡('I:dldi'. '\:::.
n:lii.: \:Lic'!1 llis ;:dl'I:,1I1n,< di' !.: ji: Ci"I.C:!lf;:tll!'" d,' :::"Il:'~, 1;111'
ll:!>t:f !'il!1)rti_'p.< ll;ild~lll ;ttLtjd~) :'~ ];¡;.; I;:,.f!:;. ¡ 1~()\'(¡~!1~ I'~: '.l. i:('--
j:l!laH :.!'(\!\I)rl~:~l', ¡)()rq\!¡' qttl( !'Cl¡ l1::( ('l,l(j l{,¡:(! ,~¡!: tL,< : 1:-:
¡¡fli: ~f,¡ 1':111[,',1;[, qUI' l"! PI'l ¡¡::,¡ji,: dI: 1,1)< 1:1 11 : l." I,!,,'d',"t:"
11:¡rl:L :! I:t~ Yt'('~1:~ t"l:-::l> :1-..:UItIJ!j'()~:l."'; ~ >1 ;jITl~lfl;¡\l;~ l'lll~_:':,-­
nle'!!II' I:t I'JI'd!'l¡ I'I! 11'\'-: :11'11),. h I::ill¡:l dI' lil'l",'i' mil< rUI'1 k
y í":I1"l'u,<'1 Ijllt' c~t:t\¡a 1'11 1'1 11i:!. y 1[111' 1'l1;lilllil ~I' 1,' I'n'~.'!"
all:¡lid'l, ~i' 1"\;Il!t:ll'i¡: ¡"III mil:' ¡II,'UI, ;'I'!..':Ull (,I'I('('i,l, \ 1]1'1'
JIII!ll'a 'TC'y"I'a el h(lm],n' que ~ill 1"1 1:(; I'Cldri:1 ~"L;'ll',:j,
sii'mpn' ]¡alii~1 I¡[!'I! de graC'i:l~ J::a~ ;¡\;lllZl,¡[a~, 1':11 ,i:,\:, ,'ti'
tan njlu(',<:: l'illl1l'c:t:II'iCIf[, ~¡il(; IJuijl't, Iltl'O illllUiI::ull i , l'l!
d densa i k :111111' 1, !J a!' i ,"11 ti {I le 11!'I'5 l' l!l e:', 1>, 1':1 r t:1 ~u 1(1:; i! 1',: I i
de::, senicili~ qUt' ~ll :¡d\(,l'.':lriiJ 111¡Jii;1. d:¡dlJ iL su 1'll'Ih'1I, Y
que aun podia dar, illlllllri:'¡lIdIJk lo [lcli~TI)~1) que :')ill 1I
1ll1l[1I]U, SllS ilndriJlas \' la J¡i~luria du Sil ,ida :-;i se le pl'l!-
pllsic~é puhlic:1J'I:1 , pui'l[IW ~U8 nÜI\imas er:lll ap:II'Clltl'S y
en un todo cuntr:irias :'¡ lus jifjes tIlle sc~ Llcmostrallilll Cil
su:, proptÍsil()~,


I':spartago le contestú :'l su ddenso\' que II:~L1illc impllr-
tal,a sus amenazas, [Hil'ílue le s()llraLilll ll1cilios para l:ludir-
, '~: It:I [:, (llif- :t1 íili lP ~npl¡(,I'J SU :ltler,lO ;HhL'r,~ari(), qlle
.'.:li:L :l;'I,IIL'~'!\);i ('()\Il:llll:tr miL'í!íJ»'(\ '.11'1 ilul1lilli,,¡¡¡1) IJlljl)


': I ¡ i I ,; 11 ¡ l' i I ,,: I \t: I 11111Il:t di' ;' (]¡o h ',1' 1'1 : 1, :; ;1 , i ~ e (' 1 J i I \ i " ¡ 1 (' n
1"'1: "I'¡llllill;¡, I'liill'ip!illldl\ 1\1' ll\\(:\'(J ~Ltllllil1cd y ()Ilij:',j l'll
" ¡¡lllh" ,11, II';dl::ill;;, dilié;!I':111" ;1 L:< !C:C:i:'I" i¡\l'tll;lll;l~ illl-
0';""1"-: 1, t'II,I', 11'1' "\'II"i':I':', l' 1II,lil';:"I' '11' 1,,< '¡':'1 '''II:li\,~.· I l ~ . l l I ¡,.. • ". ( • ( . ~~,' • ~: \ l (l .' i' • l ~ (_ -' ~ , • l' '.1 _.
:q¡-\ i'I'l!j':llJ::¡;, I(!:~ di¡'l'('l(I\">'>", d() I:J ::::1:cLL, (~li~'!(':id\) dc,;.;t!c;
li; '1' ,'} ~~";~\;tl'L¡~'() \i.';;tit~ :-;\t ;l¡!líli'. :¡' (:\¡lyi¡!I{!ul¡' ;;! .~r,dl li-
,;! i /1,' _' ':')fl!,;~¡ dr l1J 1li {Ij ill!:lii;;i:-:;!:o. ¡J '~I,'\ll;l'¡i';l-ld{I.,",~~ ];L


1, pí~r 1\:1I:!>'· p;~:'t!':--: ('11 l'~ ;¡i1(1 l¡U¡{;, 111~!¡!¡r1.l~l;\!:d(l L>-,
'.~'(¡ 11~'1 lIHlril ' q!!jl ¡ : t dll!)i:: 11i'L'.'('l;t,:tl'.S:'; en t¿t
~l'r!l" 1~¡'lqjr(¡.<I't¡I¡J!1 :'! !~i' I'¡. "j'l!",'" (¡!\:l.' ~ll ;'ll'iÍ:'l!l l~l"l ," de-


),:10 :--( r llL ;): (I:;~;\'!~j í!l' ll:> (':"1,, j\l> ¡Ie l ,:~ qUt' ('] el',¡ :·;'U :iti-
: ~ 11' \ q;:; ': ¡ i':;: 1 ' ¡ 11 {' 1 ; 1,' !',' d ¡ ~: ll' ¡ . ~ ! 1) q ¡ \ I \ :: I \ í L' ¡ 1 ¡;: ¡ 1:.1 r (T,


'11' 'Ifl i:I': 11¡;; :i:,;!(;( :', Ijt!:! ('::~lit;j\i':¡(l ~ll El 'll~l\ de
, : jI' (' ( )~' '1' I \, " 1: l ~ \.\ \ ' 1 : ~ l . :' \ " 1 :'~ ; ll' \ ' ! 1 i \' ( ):: Il \ ~ I ¡¡ II ~ 1;: 3


"


,,¡,~:;: ¡¡[I,> !:ti~ I'Y'.';';( "* !:i,;I .. ' '''! !'l:< ;¡tí:--: :~; ;-.,\: !jltl'()¡,~¡'~~
¡' 'l. 'l~'¡.::·\!idl):':\ !(l.-': i¡;~u:i;\;·,;\,.:':' lH)!'illlt1 ~i¡ ¡i1(ly\,'(·tu y~t.


! :; ¡ ~ \ ¡ (1 i 1 . .:.l ¡ : ¡ ¡ i ( ! ( } y ; I i'; .: I ; I .) ~ ¡ 1\ 1\ \ i I 1 ~' (' \ ¡! I ': I ¡ , \. el
p!: 1 Z: ¡ ~ ti ~ ~ ;--, lt..., ¡ \ f ~~ i,; ¡.'"' ni:; 1 >' lr:·.< d ~ \ (d r:!:-:, lit: l' i l (: l' 1: t


:' ~,;l !.~ 1';1:11;¡j\,ll\ ¡'\l{'!lili¡[:l l ;)¡ ('i Il:l\Y('l>li ('l.lll ~:l'¡~-
,d: l::il.'llllll'~~:- 1';ld:t !I' t!:' 1: llla~ l!l~:-:ll'¡~~, ... "" !'t! L~Ll


" 1 ',t", ".;. ! : ~. 1, ! 1 !' ., i 1" l. , I
',.': lit!!' !1:;11;L >\1 ¡;t ('::]);!/: !l',~( ll>~~oLll ;':,::' ~ t lItll;\:t~. (ll' ,,:-\~


/ :! 1 j 1,· í 1: 1,"·, \" (~¡ 1 1" 'l' 1 (\ -:.
1" 'I,!::':'I;I y;, LI ~:':'!: IL,¡ :i¡I!i:i!li~Il;I) }Jl!r el :;111Jil'I'!IU


;'i: ..... (J:-' i\!d:!~~';!I'il,'Jlltl~, ;IP;I[('jO\, 1:) ¡;\"'!:II';LCil}!¡ del SCfllll' CUII-
;<:lltÍ,''< ill~¡,ir:lIl;¡ I':! :) ll,' i¡(¡¡'j¡ d,,¡ ldi'lid'l ;,JI"17,':;, h '1111'
,'flll'" I,t!i:" 1'11';1': dil'i', "11m" ll!liiro iniliyiduo !jUl' ill,' pUl'
;'¡"II!' ii"!!llli) di' i:L ~I.'('LI 1:'\i:l:t:rtl:i, 11l:lnil'cS[;lndll 1/11,.' 1.':otJ,
¡.'¡¡(I'\, ]<)< l'q'i'i'I'ldll': Ik ~:l! illstil:I"illlJ 111'1~yil~nl' qli¡:" I'! illl-
1:lill;1I1n dl'he ¡J:I¡~I' 1::. 1 1\11 iC rl;: :Inll';': IItle ~(,i' Ir::il\ol' Ú HII'Jl'(jcll;
;[,i I'~ '¡lIl' CII~:t!Z:l 1'1'11 hl'I\('pl;\I:il(J l'l ~tlicidili, l'Ulll~) al:OUl-
p:u-:;¡:lu de !/II rll:kitil'¡c ~e('rd(1 : tambie!) preyiclIc, ilLle el
110111111'0 n:lda lla:;a por raZOIl, y oí tntlu pllr pasil)J1, y que
t'l '111 ilt f'ib e~ ~1¡]1i su JI;tlrill y CIIIII'iiCflCil¡, 10 que se opo-
TI'~ :\ ~ld(l" prcl'C[líu,; y cxtr:¡rrillil : ~alltifit::t la c:t!umllii1,
1:1 IriliciuiI, el í:llYI:ll:.:nalllicl\to) el asesillalo, revelacioll de
~,'I:ltu" i¡¡[amia y todo h Ijlle é()!](!llce Ú este fin elugia
:'" lil'nt: po]' bluhillC'. y pUl' dl() IIne l\ingun aclepto 111 prin-
li¡Ji' plli'rl(~ serle; traillor, maIlifcstal1l1o que tocios los J'l'}I'S
y sacr'n]ules que reprimen con sus doctrinas y persiguen
n,¡·
con su pOIJer, son Ul10S ¡,ícaros, pillos ;, lr:¡i,]llrl,S, i, }luc'¡,'
lle<.;ar ~l mas alto <.;r:l¡)u la uscuridad y la':I'I)lIí~llllI del !'tlr:-
da;lor y L1e lll~ illl¡¡\"illtllJ~, ql](~ [lIlll:ll':1I1 parte ell l:t~ 111<.;i'l~
uel illlil1jilislIlil 'ii]l) aprlJ!ul' y I'I!I,,~¡:II' lil:; ITillH'III':' 11"1.'
ULLy,I:-:~? PU(IS :.:.i Ldl::-; :':c pCl'111ilicl':tll ~ (: JI" ~t'f'l;111 1:~qiai'L'~ .:,
íLl~llJl'Il:II' \' dl>ll'llir ('11,,,[;,1111 ,,;,yial'? ,: (lel'" ¡llIIILlii1i'Il[IJ I¡;'
tum::dIJ 1,'1 'j!ulllillis!l111 Sillll el n'!,ulLar ll)l;11 nt:l!lil¡ h":i
a~i,~lli,l 1:1 pr,¡j'e.sillll L'~,:d di' LIS IHil~ll:h l)a.'l',~ : !'I,.;lllill·
Ll'(',,'! (~y I¡tÚ' lill !'S I'l !Ju!' ~l' ¡la jI¡'illl\lI,;I(J L¡ s('d:t "!II 'll.'
\;¡['I,'jlJi'IS, SillO il'¡t'U !jl!\: 1'1111, iIC,d¡¡i' !'UII h rl~ di\'il¡:¡. ¡l!I-
)l1I ¡Sil!' lilas y 111:1:' h,.; p:"illlll:,'; til'I'¡T 11111J1;11111 1'11 I',/. ,,¡'
11:1('1'i' )lO\' l'i'[lrirnil'I:t:;. illt'I:Sl:ll' hs \'I'~tlllli¡lrl" llHll'llil',-; 1.:",
l;t tlil~I')I'ilar :'[ Ik~lrlli\' ~i k fl!I':'\: ":JjliIZ l'l (')1',lell ~iJl'¡:ti-,1
li;I~I:t illljl(J~ihl¡: P:ll'I"'C 'lilé' ¡\iI}:1 jw,rlidll kili'!' ¡:ill 11-
.('¡\I~:l~ ¡](J1,'[1'\1l;\:) ~jC(!I·t~Il'~I1f1 LL nl~¡;-; !!I!jlilj~;¡ ,'JI 1' 1 ,'>{::I t) 1';"¡
!J¡i,'o 1'''lll(J 1:1 I¡¡'-II ¡JI! Ui::t 1111,11,'1':1 illllll,I:t!I[" (',11,1."1) ¡il'!..;'
C;JllS,11' ,:iiS l'rl'I"!:'~ '11 L,:: l'I!Jlill:,,'ii)!:I'S llil[llIl:lI"''; dl'iTi!';,I¡-
do li'il¡III~, ,il.!~l :-:1,hil'I'IJlI~ \" '¡"I'I:tr;'IIII!')~I' 1 L'\ IIIJiI'!I,
!lt'::; :-11 Il'-!"l'il'll LIS I:lilre "i, qlllj [1'11' 1¡'1';;~~I';II'i;l ell Illll'~l¡'IJ.'; di:I,~
hall ,,¡dll illí'ill'i'Sllda" y :tllíl IllIy 1:111 ll'i"I('llll'llk Lts l¡mil'JI-
Lmlo:"


!)¡I1' 1IIIlalil('-; qlie l'ue,;c!\ 1::;I:I~ y 1i\!':I~ 11i.',~LI!':li'liili",.; ,;,
l()~ Sillil,::,tl'I>:'; lilil::' LlIl dl'll'"lidd\'~ iJtlll ~I' p]'I)¡;li,~il'J:1 h
:-:1'1'!:1 dl'l illllllil:i-\l!o, \lO ('::¡I~:I[';'1 ~¡-;I\I'" tli,-.:p'J.<¡ j,1111" ,!"
~t);--; ~"dJilTfl()~ p:tl';L P{\I'~('~'uiJ'I(I:-' ~ ;\(il'q\ll' lo~ .il'j'¡';:" ili¡llrl-
~¡lJiI~ y lll!~ta lu" qlll~ :'IJilljllil¡i:ll¡ JIIS ::II,,~ :liIJlIII:t1l'~, t'~l:i­
li:III iilii'i:ll!\)~ y )'I)llll':'llIditl\)~ lilll' llld;l:: plll'll'" ~' ill'I'j¡,)~ ~1I>
;tlk!tl,,~, (';lll~i¡I](11l !;¡ll ~olu ('lllItr:l !(J~ !'ulljur:¡d¡,:; la ,]1'IIiI~i,
(: i 1)11 ,') ~ I I ~ 11i'IlS illll lit; 1':" plll't:I VII 1]1j SUS 111 IlI' j,) I I\'S P Id 1111':::-:
qlJ" ¡'j('i¡,i:¡ l'll IIIVIJbt:ldl. d I'Il:d ~l' I'du;..:il'll'll l\;ili~I)I)II;I, :,
dlllltll' \ u/\'j(') ;'¡ ]'111'111:11' ~11 liuera UI'}II'/" ,) ,'¡II,i/ll/ 1/1' los .1;':1'/('-
"lOS.' :1 ¡J1)!lIk lutills sus tl"lltll:l"; k J¡;!l¡i:¡ll :,c!!uidll il t:stl~ a::i-
l\l', tL\\n\~I\\\\(1 el\ \k\~ll' ~\I\I'\:I\\~\' su S\:'-ll'l;\;l ;¡IIII cml m:l:'-
ardo\' pUl' "u It'lI:';:IIlZil ;1] "lIlltillll:lr!:ts, luriellilo lllllS )' 111:1.:'
estr:¡p,o el\ :-:us I¡JI'lllas y \lt'(I)í'rtll~ de i:L ~¡'dll dc) illlll:illis-
mu ai L'Sl:ldo ~ucial: ~ig\lil'I'ultle allkstil'l'\'o t'l :1Iit'plli 1:1,'-
CIH>l, juez y hlll'g()-JU;Ii~~tl'(,: du I~sla I'illl!¡!il, el l¡iLli¡¡[l'r;¡¡ill,
el LJIl]'11J1 de Fl'omlJert y ulr()~ quillce di~ríplllll::' ¡k Y('~¡'Ill,
fuel'lIn l'c!lados de Lt ulli\¡;r~i¡JJll; il lOS I:uakei sallld:t ¡;Il
su I'arta tlil:iclillo, yo s:L!llilu ~L Illis lllilt'lin:s, iIlJlI¡l~Ild()lt" d
pasaje ue ~éllcca en que represeIlla el justo JuclJauuo t:Ofl-
615
Lra la al]ver:;il1a(1, como el cspectáculo mas digno de los
r p1os; que espercn mejores tiempos, que no les harán falta
S')I~I)]TIIS de él y de sus IH~rmanos para atender á sus nece-
';Il:tdl;~: Ijue IIIS p:lP(:\c:; públicos m:tIlil'cstarim la illjusticia,
y (lIJI~ alguIl dia se cUIl\'crLir:l en llanto la alegría que tenian
-:115 ellemigo:;, y que ,;:111; ILlra las márgenes del Hin á don-
'l': ~e lt:tllari pUl' al~utlus lllpses, y que no estad'} ociosos,
,inn ;'( trahajar, y qlle cOllluniquen esta manifestacion ~t los
]] ','1']]1 a 110:' tl(~ las IO!-iias,


El aC:lIl1"llIicII C:llllill:l'!-icL y el sacerdote Consant1es, ('mi-
.. 11 Iltl'a dcclar:lt'i\1!1 011 \l (]¡o sdiemllrü (le: 178~¡ quü entre
:Itr:l~ ,'osa:; Jllallilil;~lai1 ," (:Il[illrman Ijlll' la ('¡nleIl del ilullli-
;li,-:IllU adopLt ~ tia pUl' I!il:ll y 1i:lsla ;-;;illtilj¡-a las calulllni:ls,
I"S ¡.'IlYI:111:1Lllllil'I:[II,', 1;1:; 11l1ll'l'lL:S, III~ ¡1(~i.illt'IJS, la~ tl'aicin-


, I;I.~ l'I'\t'/:lt'illfll':; y CII:lllt:l~ ]lt'I'iICU[I:tcjolles 10:-; llOm-
: ,., -!el 1"l'tll:!1 /":.;d lI:llIlan I'r/IIII'/U'.\'. E~l:I;; :;un ell un ludo


lf¡;'!llIJih:';.\ 1'llllt'II('llil; di' I:t Jln:~l:lIh y l'dcl'ida [It'ul·lJa que
'Jldlll ~'a a';I'IIL;lil:¡.; y Ili:r:llil" In,; í'Ulllclltat'i(l:, ~' ¡Ji'll1US-
! ¡ ,I,:i'llll''; tall it!\"lItil':I'; rulllO CicllLi¡ica~ del c01l1[101'1:1-
i¡ l' lltl! :\ que,;e 1:11¡¡rlujt:roil lus ÜlICS rleuica[,:rios eh: ¡Ui> Sl'I:-
• "lill:~ Ild illlmllli~llJu.


OesNdwim;{'JI{os ('11, OfiUj(·() de la seda del ,
i!IUUill;".ww :J ~':;Ndw'Íf" de lo.'; YO!JiCi'NOS.


¡',·~rlC l:t Illfltl:ll':1I11 ¡JI' l:t "icrt~l en el allO 'J7:;() \¡a~ta el
."",:ulll'ilJlll'III11 de "11,, \lbll\:'; y I'SI'jitl!';, ell t'i ¡Je 17",1) fuc-
, '1 \,1.'; [It'illl'ii':dl''; di' !a ';(i!'la liLo/ iII11l1illi:;mo llasLa el nú-


I1 ':111 7 ¡ , Sil'lld,) Sil [l1'i:li:i[lal Espat'L1!-i1! Yl'i~sallt, ~1l au-
1"1' ,\ llllidl¡rI,I['. 1111 1'lilll:Uldu;-;u lu.~ 'lile ~e ;1[J~lrlal'l!ll ele ell:I,


¡tll' dll)'; :-:il'lldu C:ülus ,\Il~lbtil ¡]I~ S:ljl!¡li:l, d pr¡llcipl~ ¡JI)
:,:llWi:-:, FillJll Y uil'o,;; \jllilljl', rliju:d ;111{U1' que allia pu~s­


¡j,: :tl'\li;l'tli) de ~Il:; IkS:\\'Cllellcilh ('1111 E~pal'tagu, la ~l,üal
:; pl'illli:1' lll:ll! dI) Sllllli~i(Jll ;'¡ tsk lo era su obra publicad;].
: ¡ 701 , IJ:ljll d lllJnllm; de ,\ II);l:'(} 'Ilayer, en la q lle ilt Lro-
¡¡jI! :'t 111:; jesllilas pUl' llil'l.'I'lore:; llel llla~onismo con el fin
,1,~ plJlli;I'J,-'~ l'11 ridirulu , ¡!urql1e d nombrc de jesuitas era


;)
(j(j
conocill0 en la religion por los J1l;lS rrlosos rl(,{ caloli('ismn:
continuando en mauifc,:,lar que la~ lo;::ias di'! i!llmilli::YJ]iI ITel!)
sol:llnente llno~ viles il!strlllllClIlos y e:-;I'laYIIS di: In;; jl':'lliLJ,':
y q\le todos lns f'ran('-m:lS!)nCS eran 11110::; insp:'tll:-; y bruto,
tontos v he:,li:\s; sicndo (>q!1 :¡~¡, 1:':II1I'll1l1c su CI\::uelilll !
luz ~' ¡:¡ l'i!'Ili'la ¡Ji) la,~ I'¡el];';:¡, 11 111' Pll..;:i!Z:¡ 1I ('lllltinnaml'II;'
](lS il1ni;;IJ:' y 111~l'manCJs, :'1 lirl dt' 1111'\ ¡n',JI'lll'l'li In,; illlmi,llil-
dos al':lrtal'S(~ ¡]p eIJII:', y ]lll)' 1111 :lIli'l'Ilill' l'llll Ll d,' 11" J"
suitas Ijllb t;lnto habian [llI('~IIJ ('jI ridíl'lIll1?


EII FranCoia Clll IWZ:ll'1 I 1: :'¡ iJt!I'(¡dlli'ír~l' por sisll'n::! )",
mistcrio,;; ¡J,) 1;1 1()~i:1 11;ITn::I];¡ 11,' 111,:' Fil;ill'll's: 1'1 ]:l'ir,I"
rom p:l 1-11: l'í 1 rlj(' Id Y!lrln~tl'lIf)~O \J;:III'i' di' !'l'igllrl, Ijlll' ~" d',
l'\l~n ;1" han'!' el P::'pl:l ¡JI~ JUI!-t:-; I'!I ('! ]ll'im,'1' ¡'n'di'!1 d,' i
¡gll':,i:I,:: no l't'rYI"lldl¡Jl' l'l ;111101' IH ii!II!li!li~llll) ,"IIi!"I":!,
en (\st:~ p:lra t'1)[lll"r:l:¡l' ';11~ ]l1'1)1I','';'!'; 1'11 1'1 p:¡í,: 1'1)11 1:', ¡"
girls, Il:lltll'¡ en lIIIS di' ;:i :'1 Illr(l~ :lJlI',,;l(d,:,;, 11l'l'';I!:uJi''i1t),,¡,
SI: :1 [ll'l''; 11 l':1';C'i 1 Ú jlrc',í\IILll'';l~ pill't¡\!I' :-:, 1'1':( li¡'IIIPI) 1 ,)"
11(~ PI'O!!!I)I'c!' y estallar 1.1 l'I'Yldu('iil!\ :'1 1]111' t:uJl,\ Ij!' i1 11"
81':111 :I,,!,il'i!llll~ Sll~ Jilll\'; ~' dirl'!idIIS :;!i~ Iridl:I,iIIS. L!,,'!iL
ml'lltl', 1I1'~;¡l'nl\ lll~ di¡llltltlll'; i!U!ilill::t!'i'; Ijll!: 1':,l:dl::I; :I:C,'I'
!!:: ti ' J ~ ; I! i iL- P a l' t: L llH~ 11 t n 1 n : ~ ~ ¡') ! 1 ¡ l ' ~ \ ~ \' ~ I \ ~'I i 1'1 J n i J ':! !' i '1 !, ! 11 ! t' I I
~~!':lrl nl~!('..:;trll pr:l 1_\1 ~1\r1t){l. tltlql¡!: 1:I\rIl,;¡i\l} 111,'1 d!!';l!l) 11 ..
{)1')1 tI:', pri!li'ip{\ d(~ \:~ ~:~Ii~!r(' l"':d. ;t! r;!;;\ l'i'I'!)111)1'i;~:! ~,;
clll]¡" y:l t''.tl'!ld'I¡)I\~ p(lr \:1 FI':Il\i'\ ,. (',1 r¡UI' >" \I::I1.:!,
en el :ll-tu t 7S7 el] ~g~ !·il!d'I(¡\I.~ 1'!'r!lJH)i'l~];!'; "':1.1:< ~';l'I~~'I'I' . !:
g\ll:lr,'~, qIH~ull) I\il P;¡l'i~ 1'1)lil:,!l:11l I'II!:;--;I IrJ~i:I~.


¡':IJ FI':IIJi'i:l SI: Il:!II:II::11I liJ" illl!lIi!!:::!il.-; y l!l:ll'lilli,!::,
1l:t1\(!II~I! el nornlire di: ¡':I!I:dien" LI'I:t'!hl~ :; )::., !jI!,: '1' 11.
tl'llll\!I'i:lr! en la ~P('t:l.¡llr;lh:,ln I\nt!t~ U:J',J,'< ,.,',' . ..:!),..; /'1 di! ril-¡''''
tíl' olil'di:'I\l'ia:\ liJS ,idl'" lit'! i11Iii:illi'11I':, 1!)'IIl'lI'li l 'llt!lj ¡l'"
ta ::d<¡llil'il' lrl~ l;¡zll:, m:l, ~:lgi'::d'l" .\ 1'\I"ildl'l¡,I~ 1'('11 >]1,
anli~n~ C(IIl (11 t'!!l\ulnhl'!; di' \':Ud:I~!:l!~I» ;,' di' ~1'¡liditCl~, d(> r':
rnili:t ell' p:liÍ)'I)~ ;, l:i¡li~ . P~¡:(\,:I'; ,1' :!i'I'I'IIIIJcn,: y ell ,'li,\:I
<11'tO so :'j1;tl't:i1J:11l ! 101\"1;(11 :ti 11::111];'1:111 I'/lll 1111:, I'S!""I,
dC:'lllll],¡, lll'l'II,¡::¡¡dli:'í' 1111 illllililiildl) (""1111 1I111!t-,;¡f,I!'::dil,"
1),'1' 1,1 Y:tl'Ciil . \' Illldil"n!lo!r' I'I)II!I'I!I')' ,;1 ;, Il:ll'l'ltll' nl(J('id:,;j
Si'j'('II:'Il\fIU~i' 1\;1 'jll)I'O. tr:lt:tíldll :', il1,: di' 'illlll¡illi,Il!l1 \' :'1,
clt'~nd(dl~~: «(qllt,'~i t'\lsti;:I\ Y¡'¡!!I~' :': ('ll::trn l\n!';I~ ]\1;1.": 'í';:
('illdad. ¡Jl'l)ian dc [I''I'i'I.',,1'. i, 1'¡lli:r' hl\'[!{l rll!'~!' ;¡f¡IIj'i',J' "
jlCl[' la 1111l1titu(l qll(~ ,;() illt!'I, Wi:\ll en ~II~ l1li,t"I'ir¡" l' ':1
ilumi!l:ldo cilscl\:tlla illw ('11 ': I\:I:,¡ :-;tH'i:t! ~I: JJ:i!li:111 n.'III' "
()7
ilnil' ('Ol! Con(lorcct lo:, ~of1slas ¡Iara "I';Jspirar á nombn'


'" L ¡illcrlar! Ó igll:Lldau, quo cntre l(),~ abates Ó rraile~:
:Ii'lst~tI:t:-: IIne ~c ]¡~dlahan cn las logias [1'1 eran 1"oel, lIl~Té."


\ llnn],¡J y qUI' :1. IJla~ l~\':tn micmlmJs tic las eomisiollCS ~l~-
11'[:(;; tld eran Oril)l1te, que ell los primeros dias (le la rc-


·,,]ucion :o:e tloIlullciafoll ;'¡ las nUQYO ]¡l'rmanas: que el ilu-
'ilillado ,\yayes Sl~ ilahi:l formarlo una lugia en d palacio
;'I:í' (1111' sn titulalJ:l. el (//111 dI' tos I,'cin/e y ¡{o.", W!C erau pUl'
" ¡'Ir, ¡liS ma;; rt:nl!uciunari'ls,


L'I :;(\Ct:l dl:l illllflinislIlo \llIl\") 011 Fra:¡('l:t un incrl'mcn,o
['1")['11,'1, q\ll; e:III,I\ ililll"di:¡[arnclI[(' 111, dcclll~ d,; h 1'0-


\,\I1I,'llíll, i]uu 1'il(; 1111'::11 qlll~ b 1'1)1'(,0 tU"11 l:t inljJl'l'\i~iun
l' 1',¡;\\,i¡\;It':1 ¡II~ sldi:-!:I':} "e!'l:¡!'io.s, q(Jl' dil'l'llli al¡I,';¡,lil:r.
~:...; ,'Ip:lt·t~¡!tl'.< I!J('i':; :';P!¡¡'í~ ¡'I lfl(ld() .L1 r;l2'l!l;1l' Ins l~:--¡d{¡"~
l!l "l"tll l :,, lo" q¡¡I' I\':,l'l:d(j:--~\ un:! d~\ Li:-' (1{)1';l::, en l·~¡:..;a d~<


¡ 1'¡1[ 'i;~' !'()I'll"'; F(IIL':lYil, ~(~ c1(.I('l;lr¡') >,_:li;1'1:¡,1;~1e.iJl(; (jite ~<_;
i!¡('\L~j cr:~ al';íIlLitl)l'id l',(lnll';-L (~l derj_T1~~) (¡¡, l()~ ~(dJeLL~i.(i'':J
,;;:,':, h ]fillr:d plildil':¡ y I:t j'('li:,:-illll, Y 1':';¡:i'~¡:llid,) 1;[ (i[d-


, I :1111[111', q\l\O c~,t;I!U ¡ll'I'WUP;¡!\I) ¡I::t' i:h 11,';¡¡]I'llli:1S de los
,':¡~t:l~: (¡\lí' !:~ 1:lll[l' ,]1'11!;1 admiLir lo,; í,,'lIyl:,'l)~ 1;,'; ilt!iííi-
:!i~tl1U , ('J di; l'Chll;;;lt'lt~ qli(ld:dlaIl ~lH;!t:"", ji):' (\~Ldd(i~~ paj'~l
: 11--;11',1: ~ill l'I'\, , ,;:''!I!!l l;, procLlll\a b lii¡¡':l,1I1, b igll:tI-
• Jij e', 'it:llt:1~1 ;d 11U'¡·ld¡¡ ~uilei';l\\n: LLl t't':: L\::'~!HJ;:t'-'" ~'-<


: . ..:!í'¡!1,'1 d¡':":f!:tlT;:d~ll'd,~ LL ;l:~.:! ~~l'¡~l~)(:T i~, dCI .ó~i.'{lnci:¡. cuaIl-
:--(1 r"lli'i!!f,\ Lt ¡'()III';'I\CL1I'j¡lil !jU(l y;, :,J",' dil';'¡, ~,il~ndo tal


.! :1:lH"llilllil':Jt'1 y ;,¡'C'[iI:u'iIJil I'ii i'~l(: p::I.-:, ni!!' j¡~i~'l:ll:L llJ¡~­
: la l'i,itl:1 fI)]OlI'! ¡;:Ir!r', ai'IJI1~I;.i:lllil() 111\l' ,"1' '¡!il'IJl'pll!':!;,;en eIl


'[:1 lli'i'lll:lll/l:ld 11'" lllli:\Il!'I':-: di; ll]~ll'e y \::,p!i'1l11or I;I! L
I¡I'\\ .\ IIJi"II, p:ll';: I/lil' 1:1:' ¡il~i:lc: ¡lO 1 :', ~I'r 1~1']li:'-'


... !(~d:1 ,>"~,).-':pl':"!l().<l> d(~ U!¡:l:--; ('i~\llCias di) LLli~q t¡L"~!'I; COlll(1 I~t
<~ \r¡~t.('¡¡·l'~d¡:.~ t}llt' ;:¡~:lr!llll~iba por f1idt:,rjl."'(':' ::-'Cl' el OC¡'I:lI;C
i'nf'llll¡]/j de 1;1;; [!T:I"!:I:) y du la,; CiCIl¡'i:", ptlt\~ti) lllle' LlIill'


: i'I¡'.:i'('Sd hill'i:, Yil I'H FI'~lIli'iil y por I()'lu~ l.'e:: \l!ldJIIJ:; lk L,
; i c: n:l, < • •


lJI:' Ili:::~I':llj(,IJ~, ~()ri~t:l:-:. iiulilirLlrl,,'. ',lJjUI:;
.':i:TU!1 lll¡Jll:) i, lit HZ ]lar:1 PIUlllO\l'1' y rll!1l;:lllal' los tl:l~­


,::(,:I}, !,('\l)llll'iOl::tl'ill,) 11l'{.;:ulu el día que ~u,'j)i!';¡}¡a¡¡ a1-
,ili,;t1 t!I';¡[I' ~Il:'; primen;, t:l:m\los, y Tir.. ¡J:'"i~til'i'un Ú ~ci
:¡¡¡,j'('~:l L:d:t !1I¡¡';I'gnirlo; ie reuniero¡¡ 1",los los ¡;¡'il:l'i-


¡'Idi'; ."'{'l:ll'j/l:; ¡]l'I go]'l'O L'ncarnaüo, C~llí(lí;]'l'd, B¡'i.-:::;t.
~.Llyi; t:~¡t';¡t ~ (;'cIludi .. )Ij'l'. Baban ~ Cal'll. f~(}i':~CClJ, ~)unLj;~
68
Pnpont, L~l:lntlt~, tOllos ~teistas de est~, enciclopedistas,
l~c()rlOmistas y filósofos do todas las cl::tses cuIll[lunl'ntcs de
la lista do los jacobinos, CJU[~ estaban en la primen !itW:1.
'18 los reheldes , corno (;st\l\'il~ron en I:l ¡!rililer1 di: ¡U~ ;lk(¡~
jupíos. ITerlllanadu:i todos ("Illl llis secLlrio:i di; la cu:t!icirr:!
IL-~ la ill1pil~ll:l(¡, dl~ la l'ebl'líon y (k la ;t]l:lt'l¡llía, f()rm~.ll­
,l\j~ll un:l sida :3ecL~l ullliuo:O;:l con el IlollllJre de .iar()bill()~, rt:-
fUl\clil~udo~e en ella.s I'un,,! era r'lllsiguiente III~ rn:ISIJ!lC:;,
cililst.ls Ú ilmniíl:l1los , y todos herlll:lIl:uJos comu I~Il un e:1-
!:,I'i: :1tI:ista. Tf)ll¡)~ los ~í'('t;:l'ios de las logí:IS n;urlid()~, illl-
::JgilatJ:lIl el Dius Ilel Erallgcli'i, sc CIIIIIllI)vit:rul\ ('n FLIIl-


i:l 11;\':tIltan,ji) b rc\'olul·iull. FI:liJlC' du Ul'lc:lns sc tlCI'I:tl':1
'LI llis ]willlcl'oS I~IJ no '(lII;r8r rey ¡) UIl caSO quiere scrlu 1"1.
?:'i.;ot, L1I'cl.yek y ',liLilk':IU 1" illl[lU:-'II:111: ClJllillll'ccl, lh,-
"'1\ Y !u~ :1¡]Cpti)~ Ik E~p:lrt:lgll 1\1) rjlli"I'i'll [1 Iltrll Sl'IIUr !jlll'
1'; IU!il/úr(' r,"y: ~,' CI¡ill\llli'H'!1 jll~ ll':i~tl)rIIU~, ~I' CIIIIIIJ:tI,Jj L,
l':L,lí¡¡I('~ , :;(~ alll:ra l!1 I:.'l:ltlU, ~IJ :1]¡rtIIlLIII luc: ~I"l;lrlil,'; y ~\'
cll'l'(lj:Ul rontr:I el 1'I'y Y ('011[1':1 l'l dl'l·edlu kgal du 1J11¡> L'~­
(:,!l;tll ell [luse.';¡D)1 lils illJl!¡]Jl'I:~ (]I~ j¡11!\()l', 111~ \ ilb ~:t!\lr:;l­
:)~l' y de tlllbl ('ll:llíll) di,ri'ul:llull y c~LLiUll C!l [Jo~l'siiJl1 III~
I¡lll~!llí~ rnor;lll'~lrl'~.


Sl: dl~l'lal':l!\ las tre:' 1'11Ilspir:lcilllH'S l'll l:t !'LIY¡¡]UI:i\I]I !'I':I11-
,: '~:1 li!\':llllaclas [\(11' l:il1lbll:lIll)';: S\I~ .il,rc~ 1:11 1:1 :t,';lI!lil:''c~
:,,¡'iOI\:tl :Lrr,':-,:'L!'()í!'l~ 1'1 dCl'l:dll) ¡JI: 11:II'I'l' Plllllllill'ili' l:t 11,\,
"I¡II d tit\llu i:g()i~lil'() dl'l ill'n.'I'llil dl'lhulldJI'!', y tii;'·!;;." ,1-'
.:..<, iibl'l~s l: ic.:'u;l[¡;s l<l¡]i)~ ¡II~ illJlll!m;~ ¡niu Ll iHllír;"¡',:i
1 • 'i lll ! (lr:t d \Il'illl'ipi\) de luda ~OL!I;ralii~L, y qUt: esLi 1',<dLt


I;"¡')II:itlillenll; Cll la lJ:\cillll; y IjLW la 11'.1' 110 1.'[:( ui]:! i·ii>;¡
,lu,' l,t 1'\.IIl'I;silJl1 de la ntlullt:lll i-(1'lJl'l':ll, l;d 1'¡I:d )1) 11:¡ili,ifl
;,':lllirl'~;l:LI]¡) lIldili ~i 1 :¡lllt:~ YI)Il:til'l~ ,',!lJlI:"'-'IIJi:'il, ,:::-
,'¡.IIII,\' [1(rliS ~il:i.;t:t~ y !'!'a,ll:tn~hI)IIC~, 1': illJ:Iliil:II[I):> de L:iiilS
S::lir;['OII ~L1:'IIl;tl¡)idc1s lu.s \II(U:; 111) I.l 1'l'li:-.(illll Y 1111';':\) :::',-
:i,ll)~; lit I'II'I'(! ,II>II,.'j:lIJu 11.) ~ll proi,ic¡\:ld, !us 1':Jllt1:IS di:
];¡:; igk~i:t:; "llí:\'I'l'li¡]o:.; (',1 ;ISi~ll:lillh :, p:q:1'1 ll)(lII,¡J:l,
:'.I\':l p:lg:lr :t lli~ lt':IÍÍl':llilb; los \:IS(IS s:j~r;[dll';) ]ll'lil':lll:,dll.'
.'- ['o\):,dos; tudo el 0['1) Y pLtt:llk lo;; li'lllpll!s )¡:t.;l:L l:ts 1'::Ill'
¡\:',¡J:lS l'und i c1:b on balTas, ¡¡:lra p:tg:!.!';'¡ IIJ~ lIIislIllt:' ~al)![l::l­
I,l¡'CS; lo:; SilutullrilJs :1rra~a'¡ils y de~truit1i)s; 1'11 \Jilcl JI.L-
::lka, kr:mt:¡ih y t!el'!:¡l';li!:t la gUi'rra pUl' 11):; ;'l'I'[;:ri,l'; :lu
!;¡ dl::,tl'\ICI:ioll cOIllril l'l :;:J('en]uciu "IJIIII':I h lct:il',i:, \ 1'11)1-
·.L b fu cliyina que pr()r(;~:¡]J:t y ji l'1J i'e,-':;l l'l "'l'j~li:,':¡islllO
60
llCg:lOdo :'l manifest:1f eon público esc:t!lllalo el ateo :\Iira-
iH':l\I, Ijue: no sr; wnsolill:lIü b re\'Olll(~ion, ni se COl1Sí;-
glliria dl~d() algullo "i [lO se desc:ltulizall:l la Francia COE
Ufl:l rollslituClOll, I¡lle él I1omi¡üoala ciá! COl! el cisma de b
a¡;0~t;ls¡a,


¡Oh Ih~~gr."I.ci:lfla Francia! ¡\ qné estado Llll triste y de-
rdo:':lblc tl~ r(llllluj(~r()Il tus hijos illlpreme:dibdus! i Ob
Fr:tTICi:l (¡III: :'l tanto extn~Ill() de ('OlTU\lcion la condujeren
~ LlS [lrupi¡IS Ilalllralc:; y 1t\1)radurcs ciegos y exaltados ]lOt
'I!< ('il'~:LS pa:;i,1llc:;! ¡Ol! al1irtiya Francia tan perseguid;,
y dll:lt:d:t I:l fu ¡JI,1 Crl1cilic:1I111, I¡IJI; lusta cntonn~s por tan-
lCI S c.;i~\II;; ~¡~ gl:l1'i:II;:1 Wit' tcdrl el :'Illt!,i lo ¡](' la tierra COE
i'¡ tit¡dl) Ikl gl':1I1 ],(~lillll)Il!'e de ('l'i:;[i,tl;¡~illn! llasta llcg:l.r
I'! (°:,:11 ¡J"".!t'::I'i:tdli di' jural' la:, l'I)llmlJci,HI('~ 11()puLtrl'~, (:c
!!lf""::ll' 1'1 '¡~'~;trl!il' 1:1)lltl'a ,k":UI'I'isfo, lllilll\W,' 1" hij" ¡j.,!
1Ii:', 1':tl't'!!II, y 1l:I~Ll rfln Ilr~ltlll! ;Itrl~rl'l'~" ;'\ dl~l:ir quu c'l
:~";lIl 'lil) ~::!Itil di'! I'li~ti;llli~llll} eLl el [~ratl~di¡} de llls C8-
('!:'r!I~, (Jlw'lll: I') pOlli:l l'~i\(!l'ar,;r', :dClI1Z:lr rnayor ill:,ul(llt1
; j[II,' ,l:' l:t dirinid:lll, ni imlll'll\IlTil} tan rl'[H1L(1l:1IItC' CiJltllllll'\<(j
:: al )SllrI1,) \!ndi:\ ~I~I' pITrl~ri¡Ju ¡lIir UIl ~('l' ('íJITllmpid" :I! p~';-
¡Ji,") h'l l'UI\tl':\l'ill :\ 1II r¡1l1: 13": \:¡ cil'n .. 'i:\ i¡J{'lltil':l (l!II: ('si:',
" h \'í<l:¡)' al :dl':llIl'(: di' tll!lO r:\I'iocini\\ ': Ya ~u \'l;, lll~ ~I>'­
I;:!':'I:' ¡'il¡I~[lit':lrl)ll, :'1' \(o\':llll:trnll CIIII su,; \l!;JIll':': eH la F)';:,,-
,,¡ ;') ¡ii: d,· ¡¡\litar y h:II'cr Il¡',;:t¡I:Lrt'CP¡' la religiun de .1?-
,::,'¡'i,t ll : Iritlll!',ll'llll ellll la ],(,l'o!\I('ion Ik 1:\ aposl.a:;¡a, ¡':'
'.c'l\l¡\ll\~ :\lb :,lllJlIIIlS'I' k\'alll:tll,)~ al ::-~lT Slllll'umo qu¡;d:~-,
1'111\ rl"Il!e¡II/)~ ('1Jl:1O pOI' [rl)fuo" Ile l(),~ jL'rt.:~ rllndaulJrc~ de'
,c""I'I:I', Yil!l:líl'l', E'l':Il't:t~l) y .f:¡coIJu: r'sLtlll) la 1'!'\'oi[:-


j !il 11'11' 1,,, 1'1'1 \l11fIl,1 11''-':': i'lllll') era clIllsip:uicnte, :í fin ele
dlilill'll;11' y tl".'lruir \' ;[,::11);(1' enll la ('1' y proftesinn riel ¡,ri~­
~i:ill'¡~lil(l;' !II']'I) :11111 1;(1 ('onll'nlos los i'nco)llciull:lri(),; con IJ:l-
:!I~l' ll':lstill'Il:\(11) ~' ('llllllll)vidn l:L Francia, SI: prullllSil:l'OIl
tlil'llil,lil', inll'J¡]lll'ir )' jll'llr!:IIll:lr de 'lIle' sul'licra i~;u:¡\.
(,L"!I), 1'1\ 1,,< 011'(\'; [I:li,e,,, y 11:li'idlIL'S, Ú fin tic incl'lldi:il' y
! !\lls¡lil':11' 1"11' t,)d'l~; llls el];1 tI'll :'lllp:U:'IS dd fllunrl,), ~p:ll'I:l1-·
1.11,!11 COIl sus :1!r:II'I~illllCS ill1[lI'I'¡i(,~IS, y m:lllifcst:lIldll (f1l1: el;
l')I" iln b S:lh·:LI'i¡1I1 dd llTlirlTSII, ill\l:Ilt:L1ldll I:l íntroLlu,'-
,~;"" P!I!' t')!h., parll's ¡JI; 1',¡¡J!illll:b turlJulclIcias ~ fin 1\'
11'(1°,,1' (':11'1' e! 1)lliu 111' los I'sta¡]'I~ so('ía¡l~s ~í<l)J'e l11S l'l'\' .:.~
Ile· h FI':II1I.'i:\ y ¡JI; [¡lilaS I:t, n:ti'i,lllc:;, para cuyo !'f',.'I'tU i\>
liLLTU~ eIl COlllisirlll l':\II'~LOl'(lill~ll'í:t y sc;crcta con el titulu Jc'
70
LIS Girondinos, ¿,¡(·tlclO su prcsi,lcntc, Labcz~ Ile l()s electos,
el adepto Drissol.


\le esta comisioll salieron los decrclo~ COl! ap;J.J'ienci:]
entcr:lInente Dlc;-;Miccl, para el gU]lief!lo ele In:; estadus) q!lí:'
n" a(l!llitill1 utl'U n:)', que) aSilliisJl1iJ 1'llyilll'lL sus ClllÍ:-;:lll'i"
:í. pro\'i!li'ill~: el lll!;;!llo llopubr frallcl~s PIII' ¡JI: pJ'il!ltO l'l>
,i~fi¡'1 Ct íj l¡ellar sin rey, poro el pl'I'side!ltc lJan:l) b;'u:í:t ~í ~I
!n:llls l,)~ rernlUI'ill!l:!riuc' ¡J.,] 1111:tli(\dia rill\ /,'[ líluliJ ¡J(
1f('I'·/'//,',~rs: :lri;;,'1 ;'1 [tlS j:lI'obil\o:; dd l)r:ci¡]('lIll' IIul; :lr:¡llLl--
.;(") 1J:lcia P;lr;:-:, ~' todos lo.., jl:i'cs 111,' 1,,:, rt;\'I¡)¡li'lilJl;lt ¡ ,~ ,.;(
iI!~i['l')fl :1. !,):, gil''iI!ILllOS [un k\I>:rlcs Il'iullral': :l]íi'i:;j\llJli
i',"¡ll ;', LI¡:~ ~\.,"J :tl i:l~t:lllt~~ y ~'~ :'11 i\';J! f'au.iili:L, :';ll~ l1li:<~Ll(l.~
t~·:jdn~"'··.; ~ UrrC('l'~':ll11¡lo .,;n L7:~c;:jl::I[)¡li~'1 ¡Hll' ~;1111'(~ci(} de ,J('j'l
lllil1n:1i':--; Inu r~ll p~¡llo l'nll~';\;2'llil' 1'(1i' !"~¡\'i'(Ii' de l'¡I(!:",
1~::,'rltl';i.) (.,1: l',-'\-:¡lL:l::L~1i,il'¡{) ~)~i~:)I,'~i)~¡\:TI' .-..,uí!(l .. I' 'Ií:


"\1';' ., '1 .i'.\ ,1 1 '1('", ,'1' ~.' 1',~ :· .. ·I\lJ\;'lt'·~ d ¡" "~n!() J'\)J·¡J\r¡~ J' j I 1- • • ,(, , .• \ ' ~ _ l •. ' , J I i ,~ \ '. ,1 \ I \ " J i j " l' \. , \",. l. _ l .! .•
;~¡11rcuLtL:ln L_\ :;P:'t1 "::!!):Ul ::ql~ ~d~\,!:!:l (,:)lj·~'id:~l':j(:;i::l;, ¡;I.~',I
'n(~ -'; :' ,T; 11) 11~)t(.\;t:i.:J [:1 y ~lllul'~'''-'I':~:l! l!:~~~¡·t 1!) id:~:~ i:lll.~:~


1 "'.' ) !, · .. ·;1··\1'~" (",lj("'/" • ""\""l'I~\~":"';'ll\i~í)' \' ¡'t',r.¡l'¡'.'¡i \1,,1, 1\:.' ( • J j. j L ,\ ; . ': \..-.~ l. • ~ ¡ .1.. l. . '.' l, LI'. .... ,j, '- ~ • I '-~
~\", '/::1 'í: 'r;I'}~:' ~ 'll~ \~~~~ ,.1 i'('Y ¡l(".p(~l., y li" '!;U, \'tl:~lI(~ ~:Il;' IV 11)1,; :',;;' l;,:,/~t"';il\~,;c:;~>~!,'~Il":'/'¡'~":}:li,',~ii:¡,:i,i:'~; i~ ,:':,;, 'e


',¡ ". 1 : ;
'. i :' [\ <! I I ~ ¡. ~.' ~ I " ( .• ' >'. , ,


,


,1 , ~~J!;~_~~"_~ j :
'i'·' , : : "


1 ( ~' ¡' I " :; II j ~ .~ , , : I ,
; .• ~,jJ!':. :. ,::('~l, y {'': l}:.~lil \~',~(h'
'.'.!I':~-j: '_~~¡~,; :~il_l:: \- 1 ;;:Il:t>¡·,~".


-',~ 1 H l':t~· ~"
í:; 1 ~ll;_:ll: '~;


: ¡ , ; . ,1 " ; f • : ' "'.. : ~ 1 ~


• J :.1 ¿ (;, 11 \) \' ; ~
. ,


;: 1; L: ; I llU, i:


:


: ,


. 'Jl-
71


n~):;!p¡mienlo de lrr J'('I'D!ru'ion en l;"J'oncirt !J ('n
Bw·o¡m.


;'clijl.: d(; 01'1(;:1IIS ~(: ¡m':'I~llLa en b re\'olul',íon y sil'\'e
,;t .:1 illlimu du:;u 11l;I'~i)Iia ,:. illlel'l:ses, basta llegar á y,)[;,r


i' ijlla~rk Ik Lui:, \\1, [lUI' l'l lílulu du iguald:lll ó illtCllLt
: ,'¡ lo..; {)l):~I',..;,)rl:' di' ,];( ~'(:\\)¡IJL'i()Il, ,t:OiJ.iul:alb :;:¡cl'ificar
¡,¡,ti, b 1l:1;1~,,:il ¡JI' h :"lllli::" 1IllSill:l Ul' b I,llqlh~:;;l ue 01'-
j;' ,11,";, y l,;:~ ;¡[lli:IIII:; s:I,'rili,'iu,' d(' la dll'tL1,':;a di' ;{¡:rlJlll;, y


• I ',!' ":" ';'\'j l,}' ,; 1 '¡ "',' ,;1 ...• !1 " 1" 11', \..-i 1111 '1: 1" l. lll,d li'" !l I ~'\. ~'/':"". \.I~;Jtl!l\)t iI , J.l<" \.l L. el "':. ' , __ lll~-
j~~Uil' di_l . ...; l!:.~ J ¡ ;}.}) \.;; Lt i'\~\'{)l¡lL¡l)li '\il::an~(LiJlatla


! L' '!., -', . " . í .'(,:, "1 1l ""q' ¡ ') ,,' ll'll'f' ,1 (J :)
.1,1 I Le ,~¡' i' I} 'ui¡,1.1J¡1\'J , \ "],;'.1. J el :'[ ¡ (.ll~. ,t I~_. ,¡!¡,. c>_l,( ("


:; \""·i'I:;~,l~. (;:;:¡'''L;\',ill\',: d'l;I::~.:~¡~,I~ ~,' St 11~1 li:._I (li1:ll1íJ 11U
¡:,Li·Lil~(~l.~\) l1(~ L:. /'C\(,:lit'l:ld .<l:.·~'i~lC~tt1Ie; CL;:~¡lll~¡ .~'~,:jp(j


¡,,'\,;, p;;t' ti'~lU~:',} ~¡, 1\1(; .i~:(:~djiL'L~ LL \.'abt!;:;l lle su l),t,:j\; y de
,~,~ ~~i:ll::"(~ ~ Lt ,~\':ta ~<¡l\¡I;Pt'il :St:d~l\¡l¡~t du s~lll~r\~ l;~dc ij\_li' la
~('::, :\~ ~:1:!.r;~L 11::>L:l ;./\, ,::~U{) :'alJczd2): luL'~u ¡jUi.' l;:ll\\_'Ci 1:(1·
~il 11:li'e P(,1L' l1;¡!i~ilt(l~, ~!i(l;l'd't\,..,!;t;lt1u allll, qiH.\ :~t', i¡':lTlijlj-


<l1,i :;¡, il"" ,.,']Il' \t, ~··ujJ,~·i;'ii1t~ tl:lt';t d:iC(,: t_li;~l;',\.' .. :,
,1\ .1>.::1\:¡:, '¡) l;'¡~i~l)n.I,~ 111:i::; (1 U l.!¡ (~:],-¡\_',)ia~¡ eu


, ~ • , L " • 1 . \ " ,,, 1, .; ,. 1" I \ '
,1,'. Ll, '111," 1,,11 ~(, iJI I>"L!i ~~ I.',:ld .. ..,


! \ ,'" ¡ , ; -; :: 1 1 í I ti l:"::,~~; ~ ¡ ,,' ; ¡ ; ~ t II
~l L~t';:~;~:: l'lld .;'::¡l.¡"" le Id i'l~\',~;Hl:¡\i:~, :¡í',:;, ¡¡I ~:!~:


:' 1 J":~ l" :i\ ¡~J\ ;'~:-'/ i'l'l"d ill~il' lGd~L) il~:i'L(,'~ :'L'¡):,~-
, ',",', ': l' ,: , ., I 'l '11' l" . 1 ' .. '~. I'!/i!: -". i 'v1"l, ;' 1¡11.~ 1.'1 ,JI, i, ~ ~,lJ ~Ul,lt 1.,_' :)U0


,\ j ",-.,;\l('ill'II':";' l):~ 1, !lll¡)l·l\.~ ,l(~~ 111'lLcli.
":~l;l,!; ~~;\) 1:'; tll:\ ,;',.,'\ ~~ ¡"~Y~)IU\'ltj¡l~ll'i(l:~ ;t; iIUi'lf]() :l~;,I{'l.'S
¡t',..;·'·'~.'¡ 'jI dI.: 1:], i¡:J\'; ::tJ t', ~;~'li;d:,:'~(l


: .¡ :::~ .:", ';¡':;,\',~ ,.;\,;\,':-- .. ¡ \ ;l':, \'~'. '; .. i;~~;~ du ; 1 (~. ~'
,J, 1 ,';:i:j:,l¡' í:q~'i,);!;il; (,:~('i;l:i¡::i'()ll lu\ \~~J1L~Ll~)S I~étl'--
.~·!::i:~ '\);¡ :j~,l~¡,!,lti 11./,-,/ ti¡I';1_1;ltl\.l q~ll\ 1,1 ~'U\.l~U y c]


... J:;l;~. ~I:t:l ;¡('cltpt',¡dIJ l(,f.') lll'U;jTC~U~" q Líe :-':t~, ;:lol'i:'lil por ~~
~,¡:~;¡!U, y que P{;l'(lZ~'~Lll Ll~ :j¡'l~':) ,':"l !ll\lra ll\\(~l':<l!'H) (',>11 tal
'i ,le [1') !u ~(,:dl I:t lilll'I'L,d 1': i",';¡:tI¡:ad, (: Y p:ll'a l] :10 ~,c'ni~l:l
¡,,>',;I ":", !;,; :i":lIkmi;¡ó y j¡i!dii)ll,¡':l~', ~illU pan 1~1 \1'1'-
d,,~J¡'],:l \.·¡\,·i¡¡:i~t ,v q\ll~ :-::CjI:tIi lUs i)ll~!Llus i,)~ ¡]erel~llos clcl Lunl-
~Jr(~'·.) ::~LC Cl'lt lIt l(~lll~t llll:.:uriu ~it:~: l;i\Jpag<.d)<'lll lus 0C<lsL~1::3
72
con el fin de promover r cxcitar :t las masa~ popnlareo; I'ar:l
levantarse contr;]. el altar, contra la religion , y d¡':;fiojar al
clero y ¿t excitar el ollio y la envidia, ;¡~í tamhien t'IIJltl':1 b
nobleza y los bamlidos usurpadorcs, atcntar ¡'flllt.ra. el Ji"II,
contra el romcrciante y hasta de lus pi el H'yo . ..; , Ii:H'ielld¡¡ 1,,>
despojos de l~s naciones, bajo I'l lIoIllIJl'u ¡j" h ignalrhrJ,
neg:"tn!/il,se el olledccl!r {t Dios, :\ los n'yl).~, y :ilclltalldu I"(liltr:.l
el r~!!imen y hilen nnlcn social. Se I'xtiellrll' 1:, !'l'VUIIII'i'íll
hasta Dinan1arca, y no procura aClIdir :', reprimirla 1'1 rey:
por de prollto , E'llcontr:',ndu]e muy flcutr:¡\ lo" ~1'1't;lri":,, in-
tentaron (]estron:lrlt'; pa,;¡ ;'l Stl(~ci:l, y ~u n'y Cll~t:1.\{I 111
mUlTe ~t mano:,; de .\nC:llltr;1cll; SI; i/ltl'llIltW~ y 1'1'l'llll'llla la
re\'olucion klsta por turla Eurupa jlo!' (,1 :.-'1';111 1:lll]¡ j\:Iri-
sien~e, IIlIe ;I[len:t~ 111Iho sll])('r:ITl(1 (11)(' 1111 11¡\'il.'~:' 1jIII,'1,1V-
vcnir~l!, para no surrir l11S (r;¡~I'II'IIII~ 1'11 ~II,' ("¡:Idll"; :- ,';";
vidima de lo~ rC\'ldlll'iull:ll'io:;, ill~\lrJ'I'(,t'i()il:lIll¡, jlll( lli~
scct;¡['i(l~ elel il!llniI¡j~Jllo.


CoilllJ'CO Ú Y;lr~u\i:í, BilIla, y Llll¡lill )¡:dlian pCI'I'I'idi' "JI
el patílllllo p el ()lJi~jliJ cil' esta ,:illll:lIl y \'ari'l~ lll)l¡]('~; d
(]c';~!':tt'iad(l POIliato\\ski iTllcnl,'¡ (,1 Ibr;"¡ 1:1 rcyo!ll(iull 111\
;¡irt' nwno,S feroz, y perl'ci,',: ;-;1) ¡1('1'I'!':II'!,11 Ills [¡[Iilllll.' di'l:'
ele 1;1 Poloni:l, y (11'alll') pl:!'llil'lIdu ;-;u n'y. :;\1 illil(']iI:rllll'il,'i:L y
soberanía, y [u¡'~ rep:!rtidll est" ti'lTillll'ill, ¡1:ljl) 1,1 l)1,d"j' ,¡"
los illl]WrillS de .\ll~tri,'I, di' ~¡(,~!'()\'i:l y !Iv 1'l'II"ia, Ijlll' 11I' y
mismo se hall:tn I¡:¡jo el illlj\l'l'io ¡Ji' I::"rl,~ ~1111I'1':lllrIS. :-iqL¡'1
tambien lo:, efectn,: ¡JI) la l'e\'(J!III'irln ('] et11jll'!';ulilt' ¡jt'\ 11,-
tria. Leopnlilo, 1J1I1: l1íuril', ell\'l:IlI'lIadn cn l." di' \l;¡CZ,)
ele 17\)';2, fIlle I~n C'l di:L 1:¡ del mismo 1'11i',l'l a;-;('~,ill:I!1I di'! 11',\
du Slll'ci:\: llegl') ;'1 salir I'n\ nqriJ. lllllr;iÍJ¡; r;ljllll'llilll,. ¡I,;-·
minadu, ('\'uento y kmz. i!:Il1l:\I!I) \l!'r¡)\'il. ;'r '1l1il'lI ';11:'1', I!
ante('('~ol':\ Lell[lIlidl). h:t/lía [¡o/lld,1 1:1 illljll'lIdl'/!I'i:1 di; ~I'r\l­
Ltriz:tl'le y hacerle !lrl:!:illfi l'Ji 1!1l11¡!1';;I, par:[ rl'I'I)Illp('Il~;ll' h
di~po",ici()n ¡¡ne en 1"Ill:illab:!. de :tI'I'ht:lLI, ¡l:ll':l au\'¡[iar ["-
úas ~I1S !ll'etelldill:n I'OrIlI'lll:t:' el'k.:i:IS~il':iS.
Il(~ lus mejrJrl':': sohcr:lllu~ y di' lIlas Lt!cIJ!1) ,]e ,\l¡'ll1:llli:!,


lo fué el dIH}llerl\' !\rulb\\ich, ll1lcl':ll\rl:1 ell ~!! r:;lpi!:d liIJJ¡i"'i~
U 11 a (':~ ,0 ti I 'h ¡ I I '¡JI 1 ie ,1 Ll (' i 1 b lil '1' (' (' (' : () n ¡] I ' 1 .1;! 1: 1,111 i 11 i ~ III I " ,: i' 11-
dil"J'a~1' ~11~pC'I'lI;II', ijue I':.:to príill'ipe 1'"LI1\'il'SI~ illiri:r,]'r 1111;-
hil'll 1'11 la SI'!'!;) lid iluminisJ;\II: ]H'nlll!:lllil'l'sI:IÍla JlI'\i!,ili-
(1; 1 ti ('¡¡ r: 11 :111 ti) (11, ¡> i;) Ó ~ (' I e y l' í : 1 I '¡¡ 1111 : 1 1'111' 111 :L t'! J " i! 11 '" 11 -
diente: ('limo pasiva, l¡íen I1Ut:1I'!I' l'll \I'¡d:rd, ¡r"/"111,' dC'ci~L
73
qUI: si los c"pnbaha (le la escuda sectaria 11el iluminismo,
!I;¡]lj;¡!l de pasar :\ otros puntos il infestar LOn sus doctrinas
y sistemas calumni:uio:, ;1 otra, parte, y que para evitarlo
~(ri,l l'reciso qlle se pusieran antes de acuerdo todos los
i ríllcipes <le .\It:m:llIia para no permitir en sus estados su
J crmarH'l\i:i,l; all:tdi(,lIdo, ([He csl:¡J\:l yic[l(10 que en Sajo-
11:1 su toleraha qlle un proj'eslll' [lülJlil~IJ ellseltasc :ll:l jUVCfl-
(lid. qlll' I(\~ !!l)lliC'rn,),~ eran CllCllli!!I)." y contrarillsá la raZOll
" ;1 I:t ]¡ulllallid:1I1, y qne (!entro de cincnent:l Ú cieH allos
¡ :dilÜ ¡J1;~:Lp:tl'el:id¡) ~'J, é'U llomillill (le la c:-;f\'rn. terrcstre, y
'1:11' llls misteriu,: !Id c(lsm0I'(lliti~ml¡ segulI el sj,;tcma de
Lllll llrill\er:1. pal'tilla 1'1':1 dl':-:e~jI('I"lr d liu~('al' ('] i'istel1ln. de
b e~pe¡'il~ ltUlti:lIl:t I:!I la ('~jlcr;¡!Ií:;: (]¡~ otnl nHl11110 que no
-.i¡:'I,rli,I;,[ IIIJJlllirl' CI¡llllucid¡) ['(Ir la ]';IZ(¡l¡ Ir¡ r¡tu: á los IJru-
1, ", diJi;~id¡:~ PII\' d iíl:,tin[(J, 11l1l'I[l1C la clase del hombre
: "j", 111~ illdi\'idllIJS l::I~:¡n ~' jler!.','!.'n,


\! I ¡:;lrl'I:\~ ni ~l: tl,::'prt:IJlle :': la r:IZlJIl lId nitcrio ]¡um:mo
[111' 1:1\trl' LI]1tII~ sip:llls all':t\('~:I¡]CI~ deslle la l'!'e;Lcillll (lel


\!!iiYi;[';;O h:1~\:l :1'I\1C\\:t l\[loe:l, (1111' en t:lnlu ;;1' ltahi:1 :lill'bn-
hdu pol' ];1 ('\¡lITiellcia Ile] cunllCill1icIJto natlll':d la ('¡yiliza-
1'¡,llI, q\le 111" llli~lllll~ :'1)l)l'r;irIO~ COH sus lll'gligenrias y 10-
¡-l';illl'i:lS SI' tl':ljl'~(;11 y (,:lll~:I~Cli, nu srJ!1I el infestar eil "us


:'''Lid'l'; h, ¡'II>lllllillll'S 11(lpulan's, ~¡liU cruP se 1)l'uLl1l'a~ell
"'111"11 1"]''l',IW::1 1'1'1';11' [:¡S :lnlll,;; ijuc por último fin habían
d""'J'ril, 1::11':1 ~lIil'i.],II'II''', jlIJf'I[UC i'!l \pr¡bc1 nadie mas que
1:\ elll,:, dI' I:t illn'I'II~lrnilill!ll JlI'~li~"lIt¡; de] gobic!'lío 11ü
,l' ~1)111'I':IIIi1,', I'II¡'; 1:1 !';liz " ¡;\ instl'l;Il1(~nlo 11C' qu;; se 1'1'(':ll'an,


lIíl!l!l:lI"lil y :,;,' 1('\':LIII~lr:tn las l'I'yolu('ionc:, sec!:tl'i;ls, ft
IT;I'~llil'. it ':¡('Id);\[' y ;'1 dc"trllir la !c,- ili\in:l, el ';;¡Cl'l't!¡)'rio


, lll~ ;'1'.\ I'~ P"I' tllll:t, l!:irks y ('~LlIl()-; ~(lci:tl"~,, pUt's \:1 1'1'\0-
¡¡ti'll! .1:II:IJ]¡ill:1 \' lid ilIlIllillisli\¡) fUI'l'Illl SI:;; ;lutlll'L'S callili-
'", ljlll' ;1j)il>t;¡I:I"l'Illl ('1 el'j~tilllli,;nF¡ cual ti) fnenlll YolL:tire,
!-:'\"tlh.C!il, .!;¡I'¡¡]III, Lltnn, Yalr, y ~il;; c()(lper:lI]¡I¡'l':' Fillln,
¡'¡I¡d,", JUI'('ld'I:>, jll'Otl':'t:trltL'~,)' '!'IlUÜIS Paillí't, anglicano
:"inli,lilfl ajl¡l:<t;¡L¡dll, eIl Frai1¡'i:l, !):Iri,..:, \iml' . ..:, Irlanda,
:';1;"1" (';ill')li:'lj,; PiTO ¡'(lllmCl\id,¡c: [lnr bs se'd:l:, y 1C'Y:llitatlIJs
"IiI ['J/'ni\!):, 1I~\iJilll'inll;lri(l~ ('IIl\ SU" jC'!I':; ¡lllmin:Hlns, sa-
1,1",' d,' il\'I\lalli:\,lll'l)tl':-:l:lllLes lit: una llili\'t'l'sidall 1,]1 (!1w


",jl"::'¡',)11 ¡':dl'dil':I: lH'I"11 ;'1 UII tiCIll]li\ ~[' inl'l'stal'oll romo e'\',1
Cilll<llI\il'IIII' t:lll¡j¡il'll las ufli\-CISiLl:I!1C:, prutestantes lle 111'0-
f,,'~I)i',:~ (k ¡ Illllli 11 i~IlIII,
71,
Los Jacobinos por falta de los caracleres parlicularc,3 eran


convertir á los erni¡aj:lIiores y .idl~s de los cunjuradl):; lu fuú
sucesi vamen te 8l! II u lamia, _\ u ~lt'ia, ital ia, S ul'c:ia } Ll) ll,-
tantillOpla; en cll::tnlu it llli:(latelT:l nu 111l: SldanWllle e!.1 LIJi¡--
ures, sino lam]Jicll ¡;11 ;-;U:i !lusl~:siulil:) di: .\ 1I1I',¡'IC';[, clJiliL
nantlu ;¡ mlll:rtL~ aunque p Llrde 1..'11 (;[ ¡[Jltl t 7:17 ;'1, Du.\ iük:tI
po!' haber I\xunitlo el Callad;'I, LUllspir:llldu jí:ll'~¡ cllll'l~fi:lr :1
10.s ~l·t:l:lrills Jacubill()S tuda la COiUili:l pllr j'J qUI! ~:L 11.1,i:1
!om:ldo tuJas !:J:; ¡m::c:LUciolll':i; !)(:!'(J 1~li l';¡j'ís {IJi" l'I JIJ¡'U
CI~ljLI'ILU y el l'di'ur Llundl~ pl'inlerO :~c l:izl! eSll'IIIJilIJ":¡ LL l~­
vol UI' i U il, P'Jl'tj uc :tl ;111 l:I)"') ¡ ui i) el ,: Ildl ¡¡ 11) ,le I;l ~; 1I i ¡J:,¡ i ¡ It
la cah¡~z:l d0 Lui:~ ~YI clrcy c":ulti\'p t'll ~u i'apiLd, ;l~\~~l,;J¡ldu
el pluiuu :nut'lÍi',-,~d ;'l !:t d\~, :,ui,,; \")~~I; l'~:y ri!gi~i\";) t~\li (;¡ :"i-
l¡ngJu~l: La d(~ JUi'giJ If[ ~l',; t ~,i:!1 (1;(" Cji ~ll(,diu ti:' >~u ¡:
}}lt) l'~){.lt~~ulo Jj ~t<I:i.::L~ci.J:h\:: y tII ~ ,'¡,:l;{'l' li1:¡,~ jil.,L,) r~Jl~j .":"'-.. ~-.
ladu p~)l' }¡l~Ult\) lHh' L: ~·Ll:-~d~:.~~ ;;c i.J~':~ l;(;l'(~:~;!L'~~, i;1 J'; h 'c~·­
c(:..,.;u.~ hl):"l'Jl";.~·,;),~: cI:_ LL'~ ~~ll~;~l:¡l_u'ia~ di~t:"<_~~~l'l':ld~;i':\: :1 ¡ ;>.1.11.,."'-
pi'íJ~n(:yj!:;~:: ~~~~ ~,,_;~c, '~:trlU~ CUiL::,'lIÚ :~dd('e:) d~i.'\ :,}:'1 :~\¡:'
'''1'[ :l" ,,,J, '" " \11! - -["" ¡," ,1, l' j '11" ~'" '"1 11' !~I'j' 1\":' :~'I'): '" ~.J , ::. .~, ,\l .. l:Jd . .l.. 1_;)iJ, Ht 11 ~-,L;dJ.l~L d~_ 1", j \J.


1
,·:) i_ I d ~ _,L :.'L"_ ,d"',.¡:, I


a LL tí..:' :ll\'¡Jl,'~, a i!.(~~'l'LUl' iu~, ir:>l'lO:~ de 1,):; l\'y(;~ y ~L" t:j~'!.L
lll'i:';d ll:·l:_di,\ .. dL: l,).~ ti l):lj.:) ~~~)l:i~!;l.~ y (.!, ¡IL1L~~·;.~Il:¡.' L'L\'~ ~
-;t)~u<¡-~":L"';' ,':lúl ~U;', \_~L' U'\j.':;l:~ i't' '~t(il)illl~t ¡It) pu(li~'::d;) iJ~!"
ll:.h (:" lL:li::i¡': ,-' ;.,; :, \";.~·~I ,1 Ul.' l nl'¡ I'~_": '. l' :L·· l :,·'·


':;:¡;,\) ,.) ¡lli, ( .... ,., ~~~I,) 1 1: ~: ; : c<, :~.'-, d :
:~~; l~' ~.i'\\¡L_, '.' :-,-,1


. \).'


, '. ,_! !.'. {~
i'¡


1 , \ 1 ' : r I ".~ : 1 t! ;_' ,'.-' ~
J ) i ~) : l ¡ I t , ~ .: ~, ~:: :
\ 1 ¡ í ~ , ' : ' i ! J ~ ¡ . ) , I ¡: ,
l'~~¡H):'¡~t~;'J y ~'~¡! J~'~:~.':


,
ll' j;;L;, ,-'_·li-tl.,


. . 1./ ' l ; . . . '. ,':" l . ! . ~
< \ j , : : l \ ¡ :) (,' . l~. ,( ~, ) :)


; 1, ; r \ '." II : l' ~ 1
:; ~';;;~: 1'\ q: ¡ 1; i:


r' ~ ,


;;"J ;.';' ',J,
I i1'j¡',,:J_i ...


(,1 I L,>'.i 1:> :");l.l~ (il!t~~ ¡L~
.'. (.' ,.' !,! ~ : , ~ ~ i ,: ;; t :: ¡ 'l':
cUi11·/:·~(-~:.)~~\':--"'i:i,l :<; t ':¡ ·:l'~'j~. ':1.' \1.-' \,"j, .... <t:~ (:' <, i~: l:',.
'1').; "\) ¡ t l¡t ..... ~!ll:,,;\ 'U~) ~i!(,¡C~;\:.~,.~\.,;~!,I, .. !l:L:,,::.~J:.~.II('~~!¡·~IL\',.,;,I'lt~,!,¡~.:,',!:::.: .. ' .~,ld;~U ,lir~:lal'~~,Lllt'~i..}I),~·~"',~~t1.; ~~;jlll;¡, \'~l·tl:. ~ ~ .. J'
1:1. LdL:t Ile le', tL~l (lc\ ..... u~·df.!ll y de l~L;-; ¡'o, ... ¡ nn!l):'4.1:'; ¡'dl'l'Uiljr j (
q¡W huy cst:~ :ql:Il','nLLlltll) y Ll'~bp:l:-::illd() !'II d :~,~'JI¡;l'l: lli!-
11l~tll¡) pr)l' toLl:t~ i)~tr!¡J:) d: l ¡L;~~ ;;t~:_'l)l¡;:) del ~'1ul)() l('(j'I':<i'( .


ta3 ;-::ecLL':; rcu~ljIL~,...; [t)ll:l:" L']} L·! d¡;l ,j:u'¡,\JJil/i .... ·n.\() :~C (¡fa-
li~:lrol1 .lnrallc1o cL~ri'iI):lr lU3 atLli'C~ de Di()s, di'>!l':.I11' L1s
Sillct.'l'a:) \"~Td:tll,.'s t11,~l E\'~tnS\:liu, !Ij~ :--::l::cl'dul,_',:-: '\I.'! \;l~>i:~lU,
ni
)1)-; tro!los y ll)~ gobiemos ciyiles pJ.rJ. J.cahar con el órden
1('.',11. ja~ lmenas mil\imJ.:' y eosLnmlil'es Lld estallo de los
l'líel¡'[us LId llnin;l'~I), COlí fa apan:llle uIliforlllid;ul de las
l'i,inio1l0s diY1l1i2:;ulas IL: lo:, jacohilloS, en Cjue las cOl1cen-
¡i;dJ:Ln l:ll sus divaga!' ¡iJlICS, Ill:lllil'estanllo COIl arru8:Lncia,
(¡ ,le :w s'; ll'illnfal);1 ¡JI; UIla Jl:lCillll 11c;cil1ida [¡, cl e t'e llCl Cl'se:
IIUI; jUl'arllll los ~1;I'tal'il), C()lIst:lIllcs el! sus ¡í['()YCctus, ellJa-
,,;; llll!ihl' la Ltz 11,; 1:1 ti'':!'l';l y de :iUjCLllh :\ [odl) su sis-
, 'J1j;I: qw' ~i en wl'lh: ¡It) 111 i'lll,~i:~lliora, al mCIHlS :I:,eub-


i ií ]11111(\;IS raicl's: 11;11' IL,y:I1I:111 y ll,}':;,r:lll al mUllllu ~l!S
,jl:)i;I:¡l/:III:¡as, ;'1 i'll}dS sellLimiefltos I'S ¡:l'l'riso que lIJeS


::t)tu;IJt'c:-; (l,~ ('Il'dCil :--;:d~:tll ,;'L OpoJ!et):::~ Y
1
:~l d(~fC'll(ler ro:) Y;L-
~ 'lllLl~l, (~ll¡l \<lIur y rlnCl'~·!:!. 1';11';1 rcl' u:' (")Ll1Jatir y l;:l~r;j'


l):l:'(II','l' ~'¡¡} l~'¡,~,í~':~ id ;~ /;:1\1 J¡~~!l ill:' Lid) 1:1) ~~::~'!;';~ ;,'11
~ d¡!¡\\~i' .. ;d, :~u>; ¡ir¡~ul:;'-: i!lL~;U1.ll,<, ;!t~' ~¡\.:!~ pUf \'i(:'rl0 {l


1 1 ",: 1¡'l""'1 lll"~;t'\rl ' n"(';II!~ I~ :~I :.~:>: (r!~.: ,,1 1¡ bl'~~" c1t.':: \;'1,
"


:,', ::~ ~'" ,,'," ,'",i"'"".'-",,," ,'1'1 ",""""',"IZ,:' '1':' ~'~~"i-)',": '1);, ' ,~ • ~ I ., ~ J '~',l:; y Ll:~ <:I'¡"~~l(:"':-' que sul
[ ",' d~\-::L'L p'li' ~~a :l\','d:l.ln;(_'l :.0 y nl¡;<~l'Y;LilC¡'l r!;:, :\ IU(j
:j',:':i,l~)i',-" (~l jh~ncl;L\~'ii:) d(: 1': ." ;'rl:l 1;'~~~,<t():>i~l y (.~:(l 1;; !L;Z
~i,'\ :-:anL) >~y;l:¡~c!io llu::,Ll':t y ~Lt:'al_! Lt~~ L!lt(~i:LH1L','--~ :d ,'('~' Lll----
,1L~li:)? :l~} :;ul) en L~ YitL~ "-:~,,ll';::L, :~ill(\ t:~lllhiclJ l'll Ll L~,}~'l>
'Lt tl,~t ~ll~i\(;l"~\¡.


'"


1::\ ~!,~::" (l:~" ~í:.~ \"'l:¡:L:~tl~r)~I\':-; _,~~·,·l~tl'~()~'; ('~)ll;~;,~;!~(


l' \ ,1)


"', i; 1-", I ':' l' J,< ~;t ;Lp.':l'r 11~(: J;\',::d
l' l 1 L ~; 1 : \ r I \ 11 :~ ~ ; L


",1 d:l~')¡'~_L~: P(:l'I) ~" ~i)
. r':l'1Illl_1 1 ',) \~c


), ': ;' ~ : :! --: 1 ~ : (' ; ':: ~'! E :
, "


, ,~.


,
~ I ::'


1'};
J.,' ;-


" ,
';' (¡i_IU~i-, - <~ ,', i' I l ('1 ,\


1 "
j \1' , , ,1 ¡ i ,-.; '~~ :l:~'i~¡,~j ::~: L~::1~:,;
;! ~ ¡, c':' i ( ; ;; '.'"' ~ j :: ~ 11 ~.; , \ t ':: 1 I -: 1: ,~ ~ i t' ; :
.~:' ::):~ ;ll:~i·!:~l:',\..:, i':\\'()~liJ": JI< ,': 1~~ ~', ,1 \ ':'f'l ~~i .,
, ~':. i ~ ; d ; \~l: ¡ l: <, ~ :,"~: l' ,.' I:!: ~ ,) ~ ,y:: JI L·~ : : ! :-:. , l~l:~ ¡ ( : ::~ L: ~-


1 ,~. e (j; ~ d { f 1':', !, 1 n:: n l' i~,;; t ~l' : ¡:r () ~ :: ¡ ~ 11~ ! ~ () ~ ¡] e ~ u s ('1 u L: ,.~ (ll ¡ l~
;" :T¡I'dl:11~ l:L~ IH11'1l¡:li]{Ll1lj':-- (.) l~!:~i~l>.
~(;:!:I) C~l';! (l¡)jl ,igili~lld,C'~ J{!~; ja('l;l)~iln~~ se i:dxudt~('ia:l ('(In


"'¡"'II'I,I"11 1'1'1' tl'11'", '1'1'''''' ln'II'II'r",~t'lnl~l'¡ ('(1'1'111'11'11"'1'1""~;" (j'\')
.. \. (' <.' • ,j " , (,,:'1 .1 , .. J. l' ..... , 1 ~ I ,_ '- ~~, 1.'". .• , ) , 1 ~\¡ L IJ
:::u C'l:lpr~'~a y ~ll ]J\I~~JUll, cr:¡ Lill ::-:,olu il~!strar a !~L; JJ~~ClCllleS
y (:l1~eüal' j(,.: llljllcill~'~'; li:..'~.",' ,p~li'¿l hacer fdices il los
70
cin¡]adano~: este era el fal~o :-;istcnu que cll'lIi(¡~tr~lkil1 l'II!1
apariencia de sn celo ¡le jutrlid\ll'ir la ~alli¡]UI'i:L ('Il .'llS k,'"
CiO[l(lS, cuando el [!milo C'lI C'olldui'la y IHI('1I0S r(~lllt;ilh, :'1
que aspiraban era :1 Ilacer torlo lo 1'lllItr:lt'io; hasta {;tI ¡di I¡-
to elo :lITt'l'Olltamiclltn Y Idwer:tciil[l 111'[[;[1'1111 ,'lIS [¡·lli:¡.' \
planes tr:¡:;(ornaclores, q;l(~ p no Sl~ 11I1i]b de llill:}I1II:¡ m:t·
Iwra permi1ir ni cll)j:tl':'c l·II.u:;:llar di'! ;¡enill ('((lliNO ¡JI' la ilJi ..
prudente y soflsta inyorai'inll de 1;1 liÍlel'!;ld 1" Í;:llald:,tl I/UI'
exhnrtaban los illlrnin:lil()~ de UIl:1 mallera tan ('nC!:lill¡~;,
como !Ierrertida para di~l(lc:lr cll'lr¡]en legal de lo.; gll/Ii,'['··
nos, I'omo p;lr:) COt'['i1Jnlll'l' 1::, l'O,:tIIJllJ¡rt~S pOllljl:II'I'~ ¡J,- 11'';
pul'l11i1s :'1I('i:¡JI'~; pel'o c·1 nil',~ 1]1[1' fIII'IIl(¡ :'1 I'IS 1!(lfld,rl:~
par:: h s(Ii'Íer!:ld, 1111 di(') lll~ d¡'l'I','!Jo;; lli \llltlia dar di' h
ign;¡\¡Jad y I:t lilwrt;u! (111(: Ín\'IJi':dl:ill I'IS ~1¡fi"I;IS PIJl'11\11' d('~
mnrnn:l!l:l IriS p['Ínl'ÍpÍ()~ 11':-.;:111';; y d:'St'ilrICil.'l'UIII ;,1J':I.",;I:"
el dl'SI'I)'r!I'll y l:l all:ti''íllÍ:!: pll]'r¡III~ (,1 ~,I':tIJ(II' (llllllil'iJl,1 1"
qU(J IIIS !'¡'I'I'I, S();;tÍI':II; y dl·~tl'lln; 1:1 ;;(II'¡l'd;l¡] ('1[:lll!ll) 1'.\ ''1
sO]I('r:lna 1'IIIIIlit:lil, ]'111' h ~:IJ¡Í¡]II]'i:L ¡JI' ::'lIS ¡l'ye:" 11/1 1'1111-
Sililil') Ili jlllilo ('IJllS¡'lItir ¡¡ni' se l;lltrf'g:íSl'11 111;; (·~t:llllh ;.1 n·
jll'il'l.\11 y dl'sl'(lllcj!'rtll', ¡](' 1:: mnl'll(,¡]\1111lll'I!, lJllt'ljlle 1·1 c:'T
Sl1¡Il'I'Ii1:¡ d¡'ml1cstra hiell ;'[ I;IS !'\;¡J':18 h:l."t:) !.\ Illlf)lll/'(' 1Il:1:~
0['1)(>111 cU \:¡;; crl'C'nr'i;¡~ ell irnjl('!'in y ('1 :!JIII.'() ¡Ji; 1:,:; ),y",:
en 1:1 sllhn['lliil:l!'ÍOII ih: In;; l'il[t!al!:lIll l \, y :¡]¡:!ÍI\ y hl!!II;!L, ':
lli~ llíllllll/'I';; dl'l plJ;]I'l'~' nt;l~ist"l'ill,;: :11';[11'1.' dl~:tl'llyl' !l:-,I:(
eDIl l(lS C(:)~:l!'C:S, rt1ye'< y ~!'id)i(ij'I;IJ~ qUt' dil'i.~l)rI !~J~ (·"Llrll_''''
sociale:"


'io kly la mC'nnl' ¡]Illh, jli'll''llll' ~':!,id,) l· . ..; '1111' '.'11 íi('Ill\'¡)
de 1,):> rl)manns por l:t falLI \' sUJni.'i'l!l ,JI' lit-: ifll" C!1>!1i'['fl:¡--
hall sc 11'\'~tlltal'(1l1 1:ls Ill::,,:I~ [lnpl¡J:II'l:.' i!¡[if!it:l~ \1'1'1'~ SI.' ;,]'-
m:lh:lIl CIlI'l:\'lillll'illllCS y :¡tl·!it::!)·I!! lilll'J'iltll'IlII'[II"('lllIir;1 111";
JllÍ~mil:S em\,l'r:¡tlol'l's Y l'llld]';, 111"; mi"'!II:': l'I'i,ti,liJII', ji 11 1'.
que con f;lIS ikl'l'ns:ls, (ln'~trin:l~ \' ¡11!11'1',illlll;-; di' 1'1', jlJII/'to<:
l):\n al J)ills ¡JI' la \'l'r(]:I¡] , !J1.lI' 1,11,1, f!¡'r,l'ylli:IJI, 1':li'l:IJI;]O
hi!I\l\IJ~, ~n olltrC!!:t!):11l I()~ ~i"I'\II' di' ! )'Iíl~ :1 \:1 ¡:t'iI\'id'"II'ia
y cUl'l'Í:ln :tI martirio alc,'rC[l1('ntc 11', ';¡'!!1I\::11 lo, que Si~ CUlt-
77
r,:rlian el! sucesores hasta el extremo, que defendidos al-
,.: ;W:IS \el'es por la virtud di,iua, ni combatian ]ji morian;
pcro ciegus de fall~¡lismo contiuuaban encenagados hasta el
ntl't'i110 cn que SP Clj('()lltrahan, sumergidos en la ido!atl'Ía
ji ir lila,; que mira]):\/! las estupcllllas maravillas que COlltí-
líll;¡mente les 11c~lllostl'alJa el Dius de !:J, yen)ael, estauan cie-
y¡)~ y :det:lI'garlu~ por sus ignumilJias, con espiritu subrer-
~íF) y m:di';llO, afiliados en sus Ilclirios maldicientes, como
!li:¡' t!1',c!r:li'ia \i:,; In sllcedirlo \' kilI c::tillu en el lazo Jos au-
;"i'I'" lit- la" s(~da:; y SIlS ;lllml:rUSII:o atlcptus,


El f:ulalislllil 1::11llilwnlal de hs ,;eda,; [ludria muy lIien
;llrl!¡llil'';c su :tfiliacioll ;'L las I'Lt~,;S SLllh;l'iores :dui'ill:alas,
y :lkt;u'gl.llas JHIt' ';ll:, IIl~illlll':' :lll':ldi\:s, mas lJi,;lI Ij lti:
;', l:t el'lldiri"il de: lus illilllill:I'¡'lS, {lu¡'ljlle 1'~l3S let'l:iuues
k~ ,1 i I,I:¡¡ ;'( ;¡Ijll: 'ill)~; \ 1 I ,'() i,; lltas q u(; timi!!'ls ell en tl'al' éil
;'" ¡,jllli'.'; 'lIW Illtlli:¡!1 I'll ~ll ~i~ll.:llla; \leí'u lllil':Lllilu¡"~ CIl
"1-:;111 l:LIdu :'L ,;u IIIJIlLl.Ill'z ~11!'l:rJi,'i:d IIU ~(, :lh~\ja la :"ecLl ;L
:,tl'iILtL' :'l di;¡ y f[lll: ell Ld ilk:L L'::LllJ:lII ¡ijlls, dicicllrlO I[UÜ
i'l ,:!',;i'1I1 así ril'lll~IllI:llt:: y Ijlli: p:Ll':t ~\l [ll'ulH'lsiLu P¡'i'¡-(IlII1:¡-
tU!!, I,PÜ: g:ll'allli:L dari:ll1 lus l'r:'lgilcs ;'( 1:1, ~l:i,:tl ~i qllI'lJ[';ill-
hlJ3.il (:t ,iurarni:lllo. ¿Y 'lIU': d:ll"i:l L:llllhil:Il t:l [lI't'jUi"J ,.;j Ld-
'~:dl:t Ull :';tSl) ('(jll ul l'lll() de: Lt illl)l:cllL:ia'! Qlte lu..; ..;ul)l'l':lIIU';
.' mi:listL'us, ,.;(i!)l',-" íjltie¡I::s cle';¡::lIi..;ail Iu,; ¡]1;l'l;CitU"; y l'ls ill-
, " ',', ,jI: 111> rlll,Lld:lIlll~, ';(111 ilil(~IT(I¿,ll¡r)S cliciéll¡]()ll'.';: I~~:L-
1, '" i':lr i(UI': ,,;,' ¡:hi,lr' ;'IIIIII'ce 1'l11:';[1'I) 1),[iIISO [l()lkr ,jullli-
; 1, ci Ii l' .; i fl Jtl, ¡j I \,¡ ,'l:' 111' L ,1:' :) il 1', l' ,.; i 1 ,) l' l'l 1'1: I i 1 'o ¡tI' i 11 l' ¡ [i i (, 1 ¡J -
,('I'lll' di' (11,h :':111'1'1:1. ¡: í':~ ¡,:r!':! kil',crIó Ijlll; nll 0i'I!,J~:III Ú


• > :l'h IIL;I ,;III'íT,t Ijih; ::L 1:': ;U¡lll[', dc cdu y 111: :lI:li\id:td
',,[' h "'111,'11'\;(,';1111 dl'l 1~>lad,) sllcial y \1:11':1 IjLW !JO !1:1,,:¡1l


'Ud: [1.'1) d(' ~U:-\ all'l;)tiri()tl\::-;? Pl_~'() l:;¡¡gall .,itj!lqJl't~ pi'cl:--:¡\llle
,'1' ~'. '¡)IILl! 1 iI~ r¡ II U lllllliuill.'ll d pill1>:I', i:t lr:l'l'iJ¡lc 11'('c i'JII lllw
¡(,llldll II:ill ~idll il¡jiIL'r:ik~ han "u:','id'l Cll Llld_l~ l'pUCdS ju~


c>[:¡'¡¡I, <[itl: [liLlI :~llk'l'il:ull), y I¡UI~ dlu~ ~L Lt,,; ICli:::) ¡Jall :,u-
[ri,l'l L'lld,il'll o;u::; (l'i~tL':; CUII::;('r:UI~II('iil>.


¡':i'I'I'liralllt'llltt, illJ 111:111'11 ,!llil1¡ll' ¡I)~ ::;Olii2Lll1llS v ~ulJj(,l'­
~I'!' '[lll: t1i¡'i~I:1l lll~ pu¡:1l1us plljllILll('S Ijlli: [1111' s"us 1l(2~li­
¡,','li!-j,l" tU\I: :;[Ill'ígelll:t SUd:l Jl1:¡,;¡Jllil::li que de ('';[:1 se I'UI'-
lJi " \ u[l;¡irr;, cllrl!utl)['e ll1il:; [lulitil:u Ijlle se cü:wciú ell el
.'Ie'h, :lltl,()[' lit:! \iJwr:dl::;mu, Ik Iel igll:dll:td y de la lilJt:l'l:ld,
'fil: IIt;;,]I: E1ll'IIpa 1r:ISp:brJ Ú .\IJléric:l y i las utr:lS 11¡¡¡le:;
I.LI 1I1lJl;d!l ('Ull el 1:,idi8'j [lrl'lc~;uso dl'l pudilu ~OJ)l'I\l1l0
78
que por sus obras y comllinacilll:CS LlLllcs (luisíet'on Laf;t-
yettc, EslaUIl y YaC'lH'slJant, ill~llirafldo y;lpoyallllo en ~Il~
f~xclaIIlariones al puo!llo ~lllli'í';,Il() el\ fIne iTlY()I~ah:t el alltur
al sacudir r;l yugo cn últillll)S du! ~iglll p:l~:tdo ~l b \ ¡¡(I'')j'':l
su mailre patria (estt file ll)~ 1':~LlI]¡).;-l'ilid(l~;), s\lseit;,I:<!,¡
b~ tli~IH1LIS de los dl'l'cdIO:; enlre Fil:td('lli:I y !JI¡¡dres. 111
Llvurecil'l :', lltd:llllla la rl'Hlllll:ioll ¡JI'1 [llll'idll igual}" lilil'l':
VÚ.lS(' 11) que la secta ]¡;-l i1ccilll ild l]'(illll qUi' 1": [li'I'll'fIl1i:
ren:~:ll' CUII ella abaticllllu :\ Illl:t pUk:ICi:t r'l,,:d , m;lllirf'~tllj­
d'l qitl' si IIL11"riart l1:li'ur al PIH'lll,) II!I!: dl'I'I;I['I'!1 lu:; 1I':.<;i~I::­
c1ul'c~ y fr:I!"l'l\il.:Il':11l ,'Inl [1!l10 1,1 P!II'!i1il, r¡11(~ [r::!::!':1 11"
sal'lHlir 1,1 yllgll de Lis kyt.'é; ¡JI' ~l,1 ji'!',! Y di! :;ti,; lll:l::i~LI:!d,,~
que 0['1':111 qlle k\y LIll !'I!y 1'~"I'pt(\ di' 1:[ Jlt'Il:-: I 'l'ipl'illil (~\I'¡~
<¡!le Lt :;I,,'t:: !'l'lcbl':l Clitirn:lllle:lt" I:t !':I'.<11 IJ¡: 1,):; Yl'rdll:!I,;
<1 ' Sil re:\ '; 1'1)[1 d III}ill ::1 l'I,;¡ti~lIl!1 y I\¡; 1:1 ('\I.~I'il:lil/:1 jll'\-·
ldil',1 , 1¡¡ljl'iJl:U1 (llIC (]CII1I'I) ,\1> ::LUIIll~ :11-11:< ,'1' 1'¡¡1íi
p\il':,;1 ¡'I:', mi,!!'!':u,; 111' \;¡ ~!'<'l:L ; Y dil'I'11 l'UJl ;dlllil':!II1¡'~ Ij ¡:"
Jill inllr,'¡ ;','¿-I':; ni lll:lg'i;;[r:l:lu' lli i':lZOII lIi \:;Ilri:) ni é',Ii'i,'-'
11::11 gull l.'1'lI:ltiY;1 pOI' L\~ kYI':'. i)\ll~ 1'1'1'111'; i.PIl(~:; ('11;d l'~ I!
pl'll[\:,,:¡11) di; In:; ~c:'tal'ill~ ';' \11 1':; I!I)'II Ij\l" :!:':Ib:ll' y dr:,:-
trllils,: la llillui'alez:\ llllllllll\:t Ih1l' ;,;i JI\i<liI:L ~i :~I' (,¡:tri':::!.",
y ~!' d2j::SC lle\'ar pOI' l;¡ g','llcl';liid;lIl di' !:I~ lIJI11'\;"¡]illl!IIl"'<
llllil1,::\:I.-;: que eS!:I"': 1;11 la \,:1,'11' '1111' [',\['1:1:1 i!lI'\!I'l'P'\ 1'('lltl:,l
di J !::L'~ lIl(,:'ad(}l'c~ del Ilrli\·,-~l':':'(1 , 110 ;-:1d() !l.'lll d(' !'(,"\j ..... ¡ii' rO(I;:
~n(l¡ .~}j} ~L !aH pel'till:lC¡\;; ::'lIllql!I,\ ~:;Idl\('j':\:':l:-: dp('fl'!!I':.-':
S¡III) 1),1' plll' j.:~ lil'lIi[)¡\~ !::IJ\ ¡j(, ;:,'::[111' :' !lI'r~(':!llil' hi!-!::
('1 ('\\I'l'll1l\ l:1~' 1';I!I:::I~ Ijiil: :!1I11 1'11 I'! 1:111111\1) IlI'lIl1:l' ('~ lll:
r.rl'~i,\·~\ :n:1I qnt' !1.:\.i:-:,L1H y 11LlrIrl~1I1t~í',":¡!L
, :\'1'11 ['"bri;¡ l\IiLS: ¡'Id l\()it';'l ili\'l'TI!:I\' 1\1'1/1'111'( 11) ,!!Ji' ":
~')fb!l ,,:\1:1:[;1 e,li] i,)~ c~pi]'i[il:; jll']'[i'l;ll"':;. :;:Ii,' di,'il'i,d"
fln,! li',' ~;'l'\if::l :It 1': raZ'111 \" 1\\11: ~Il 11;111111111 sl'~'¡,l !ihr,',
(ILLO l)~!l'~~I,',.!.·\I¡:'i:l ~L~ J}il):-:' ¡11,1 l;l l'il'.l~l;!(·,ic)ll. l't:¡li¡i¡\II¡il\ j'/)11 ~~l-~
Lanl;['i:l 111\:' le p,'r~L'!!\l'!ri:1 ¡1;lsta 1,1 l'sll'lllllll \' ~Ti1:lli:1 :d
Il,~,;ti'llir al illLl'lli' y l'll ili',tin!' 1\ .lI'::lli'i'i::lil, ,: !'lll'dl' 111:'.2:1,'
fl lll:IS :liti) ¡'l\ii~l\Iil' l:t~; '!ill[\'[I'IIi!~il\;¡d(', \ 1I!il~rCllli:i'; di:
Cfil1¡\li':ullJ '! Taib er<lll III~ ['It:lil:illlI:l¡I",; :: 1:: I"il'!\(:!:t (k 1",
.~oíi.'l:ls etc I:¡ illlpic,l:liL lli,l'ijUI' ,<11:' 1':llyl','llí~ lTil!l 1'(llldli
eir )' :11T:l:-;LDI' :\ h rllirl'l 1:1:' ky(';: ¡¡II,; ~11:;t;>l\iiln lo:" dr'l'i'-
el!!I C I('~:dl's llel csta .. lil ~ul'ii¡], I'(Jlllllillil' y l\1'l'~(,~llir l'h'I"'-
tH'il)~ 1Il:1:;l)!\iros, los sl)li~h" illllllinllllils y j;II',lili!lil>, l'llmll
¡jfcdiv:lill:'ilU.' consiguiero]] ak:I!IZ'll' ('11 pa]'[I' ",)< [r,¡!e,,:> y
70
í'í,'cr sl:nlir las :llnar¡.;as Cilrlseruelj('ia~ , por ([lH: ellos cons-
1 \\;I\'II]I~' o;() prollll;licrnn ler:mlar y COnIllOyer los puob¡o,~
i,¡:puLtrcs COIl la ren¡[ucillll con el wcte'\.[n di; i1\troducir
i 1 '~:!I,i,lurí:l, las 11lCC~ y virtudes c11ando SIlS nne~ eran
] 111)' !'Ol\trarios pnr HI! 111~liri() dI: ()xtr:lYag:LI1cia y de maldad
'jili' :ilcanzlroll S(;:,(1111 sns jlrup(l:-;ito:; 11~\';lnt'lr 1:1 renilllciol\
!:\ () l: I 1 ¡J a 11 o; i h 1 (; I'¡' 1 i cid :1 d d () i g 1I a lrb! 1 Y I lL: 1 i lw r l:1( 1 ;i l:t
,(Lid di' IJI'() i[IW le dil'l'()1\ (:1 mas c;;pantoso , qllC al!';¡YI:~a­
i ¡Ji¡ ) !1I'!'l;cicrnll ]I0r d casligu que ;:;iempro 10:i plle]¡[us
'::\ "¡"JII Lb r:on~.cí~U('II,'i;c:' de UH ~)iu~ jll~Lllnel\t(j irril:tI!O
:"1,' d (Jl'gllll11 1" irlll'i,'da:l 111' 1,);; liíJm]¡r:':,~ Ijlltl llalli:lll ~alirlo


!:: tie!T:! de un:l j¡lll~u!i:l Ilel]:1 de ign()I':l.mi:~, Yir'losa, (h;
Ihl'\\l'll\;¡d \' 111: l!l;till:ilk~ ,I¡:tl' l',; 1:1 l'J!tima y L, lll;¡~ iilll'ol'-
!~\ld(' I{!('('i(~jil ;till;¡!',:':";¡ qlH' ;l'l'l':L~!r;Hl ]~i~ (¡,'l:::~ii~~(j:' ~nbrc el ser
III!:I:III') l'I'!H1rl:ldl/,-'; :tlllili';!'i':"ll 1"11' In:, Si'Ct:í]'jcls de b im-
,:r'!':,1 m::~I'lIli"II~: ~(\li"t:I:", ill!min,l(I,~s y ,j:1('(Jliiilo,;;, fjlle ~c
, Il!licll'nn ('11 Ll te!l:l!. l'i'helinn p:ir:t ;l¡':dl~n' ('n~: 1:1 l\~ dir¡ll:l,
1 :I!t:il', 1'1 :;:¡(','f'¡](),'jl), ill~ r('y,':.;, !il< ':1I1,¡{'rIIU~ 11(' 1:1 t¡"ITa,


:'11 llllil Jl~II:t!ll'il Cllil lot!'1 lo ([\11' 1'\I'i[:L y :,n,li,:lI:' 1'1 l'lnlerí
!c~:d di'! Illlin'!"I" ;!'Ii'~;I\(, al ;'iclo 1¡1 1 " di,;pUllP-i r I,j (':Ill\illn
:r!I:' h '. (Iclt\ I\.> ll):~ ,';I'I'I:lrir)'; ;1 Le i'i'ligiIIIl di' .JI'~lll'!'i,t:),
'( 1:1~ 11'\"'s y;1I :unnr de 111'; ~(lll!'r:1[1OS y i(llhil'rJIIl."; iJue di-
;'1 ::'I! lil' ]l11('\'¡II'; ¡IU!IIII;I C':; ~' :'t ¡dn d SI,r humano, 1':11':1
::¡,' "IIllrlllZi':1 I'! ¡I'::, v ti' i,'irl:ld ¡!'! !lUfstra macln: palri:t ú
~\~ :l1i''::h ~,I,~¡'~I",: 1'0;('1..'[1(111'1;; y lL,'¡:[::uh·, IV)!' todo l'l globo
tert'(\3~l'C~
SEGUNDA PARTE.


ESPLOTACION DE LOS SECTARIOS CONTRA LA IGLESIA,


LOS MINISTROS DEL ALTAR Y EL PUEBLO SOCIAL.


L\ persccll('.ion !lel eh'TU ('11 Fr:l!ll'i:l (~n la 1'l\\'(¡JlJ(:iilll I',.;f¡
lhlla CIl el ÚI(J 17\)':! dirigida jlrillcipalllll'lllu 1'll[¡lLL 111.' ¡:;:.:
ollÍ:;pl):')' :ll'zldJi~l)(J~ :: ",'1,000 CllLI~ Y lic:ll'i'l' 1'1I1'!'!lli j"
}ll'illl(,l,(l, Yil'litJl;I~ Ik !IIS ~('('t;:!'iIIS 11I'1'~1':-:I¡i¡jI"I's :ljll'}-Id:",
:tr¡'(I,j:'I¡ld,)lu~ rk ~L1S ;I~illl, P()I' nll J11'L',l:II'~I' ;tljlll':IIIII'ltlll di'
j'1'1'llfJlJl:er ;'1 la i,c,ll'.,i:l,,'iril 1"llhlilll,';1111:d. l'III:I!II'ip;':lltlll','
:'1';';UJI ,i!:I:Lll'lU,il)fi di' j:1I1t:[IClldl\1l1'i:l Ik Lt :liltli\'id:lfl dl'l 1':, -
lla, 1'1 ¡]" l:t S;IIlLI SL'tlU PUfILilit:i:1 1'(¡III,tll:l. E" 1111.1 \1'lr1.::;
¡.;il! dlll1:J 'JI!'; 1;, ¡11'í""I'lIl'il l ll III 11,1 111'l:ld:1 .\ 111'\:llh ;'11'1"1 ["
!'uu [a C:IIL::I!' II1'í:_"'il, I'J~ l'i';llla~ Illll: {1'ldl!'I:II'1111 Ll.' riJlI~i'."
cuellcias, !:t i!l)l';[ lJlill'ig"I',li'illll di: IIIS ¡lliSIllI),'; ni illisll'u:; ¡j,.
la rcli~iilIl, y Lt !1¡J1'l'Ull'i:l 1'11 llll [¡itlJI;!' I'L'jlrirllirlu ('IJI\ til'JII-
PI) el ,'<I!ltO p:lIire., lCJ~ díO(,l'S:UI[iS y lo" [Il'ulatlo" I:I~ (J¡.-
masías, sus clcfl!dos, f:dt::s.r a)¡lISII,~ 1[11(; Cllllll'li:lll !j1]1: !:<fl
Irístcs y f:lLdl),~ CUllSI~I:llCIII'i:l" rCllurtarlJJl 111) >olu :ti S:tl"'l
díll'íll , ~iíiU ([ los g,)biel'lllls y :1 Iris esl:lIlo;:; ~\Jci;dl's cld ll¡li-
versu.


Lo" prl!ladlls ambki()~os pUl' ;¡¡]qnirir lIn ]¡;,,'1111l JI,¡ p:tl'.l
erli1il'ar la virtud con su eJempll), S'IIIU liara 1}~kr¡(:II' Ilil luju
dcvoradol', h il'icron. tolerar los alJu,su:s y de~I'l]d"¡II'S de [".;
81
,;'I'rrtloLcs 11el nisli:ll1i~m¡) flWl'O[l 1:1 c:wsa no ~ol() de que so
iCII,'jl:¡í':t y all!l :-1; alllorlicll:ILL ell el ~ol' ltUlll:lilO la Yl'rda-
í, [':1 (,I'I'['liI'ia di) la 1'1\ diy'íu:t, sino que !.;nnl¡icn se lCY:tllta-


! '1 h,,; ITlll;nl:l~ :'CI'I;I:) ('11 1!\II~~tl'()S úllimos ~iglos ma~úlli-
" l!ltCLllIU:-;, ~:,¡fbl:t:), ilullIill:lllos y j:lcobiuo:>, lcy;¡ut:lnl!o


,1!ili:11H:S ('011 di\l'I'~ll:-; ¡]ngtlLIS , c!'(,c\lcias y ritos de la que
>'IIl'i'.;:t!111 y jlll,fl'';:l 1:1. fUlI¡];lIlílt'il de b wrcL¡]era f,\ dd C:1-
I¡'!¡l'i'illl); 11[1'(1'; dlfl:tr:'llldl)~e en :lllie!'!;¡ glliTra cOlltra Ji'-
,lllTi ,ti), Cllllll':t el ';:lt'l'r:]ucil) y 1'(llllra los ~()lICraIlO:-: y tudo
':¡i!)~;'l':l¡): y !dr(¡~ ¡J1:!l~\~';I!lí~!) la~ Cj'¡'(Ii]['¡;lS t'L):;tl':t t(lt]:t l';_,!¡~


,1\ 111\(('~"III) ~l"':!" [,',1 ~~'Il¡' -) :1 :"~I' '1 11"-':" <:1,' 1"I'r'I\"i'~ ("1
J. , j; ¡-) ,~ 1 j " • , \ , . ' l ' , ,1 1 L '" I • ~ • ~ " ! ¡ ,'- \, " ,\ 1 1- ,I.-~ ,..., ; 1 \..., _ ¡-"


1, :~ l! ¡ :; ~: 1 ~ ~ \ ~ (' ¡ : l 1 1.1 . ..;, L I i' ¡ ; i I 1 r ; L I I \ ~ 1r) ¡: l~; p:: ,< ¡ \\ 11 (1 s, h " 1 S t: i (1 ti (} 5
{¡'-~l-.l~ dl'l !'tl~t~ll:'),~ ;,~:n '\\~;;T , jllll' !q,,: t~(l¡¡;;::-: tl~t:lt:I;~ dl> El¡-
":'1':1 Y di' Itll':I' 1 ¡l('~ ¡JI;I lilli\'i'r';il, (¡\le L;I~t:1 I'n FI':t!II'ia
~' '!'U,I ;'! ,;¡. "q),: ':' !,~,:, ¡~l¡'~i.<j':\."': i:(~l ;~:j:'I.Tduc!(), I);,~~ :_;.1t:~-


,',.I-l't;ill <I::~<~ ](;< t:'~tqd,)~ ~::~;¡:(J."':; :,1,:did y e'! ;.\ ~l ,'1 \
"'<:::':'i,<~!1 (;,':- p;lI'( ¡,-id:l li:~:' 11)~~ ultl':~j\':~ ~~i\ líl~ ,'~(\\:L¡ 11,,';
1~·'l'ld t::I!\~ ('1'::11 ¡¡).~ ll¡'{\~ dil'l i11:)~~ dl~ la illll)!()!:;:~-l. dt~
,,; 'I"~ 111' \'l 1,(,1,)['/;1)11 11, 11" "11'1 !"jlll'" ('l'" ('"n 1.', 1','1(1 ()"--,: ._ q . '; ~ ( _ I " ' ~ !l \, , ',~, 1 J ,_ . '~>.Jo. L ,( _ ~
1'[,) ~~-~ d:':~Llr;\;'(lq LL~ ('.Ii'if'_l:'r~ ilri)<l:,:~l:ld:-f~ '~~-:~::'l'i~:ii_~l\;~<~
,',r,,:,:·,,:t\':~ ri1()~: dl' I¡~~ ql!t~ ;-:c 11:lhi:!1) C'()1:o('i\~() hasta eL-


Lil,'; 1Il't~I'II:i"I}:~, e:11I'ini~l;Ls, llllcl'aIWS, Yoltaircs, E~; :ll'-
t ~!I¡~ Y j'I(~:¡J)illl)S, 11),~:'~':l~>(HI ;'U:1 :-~:l.-"; SP:ll!;'lor~IS obl';¡s y i!Oe-
""I'¡,"; !':}:I~'II~':;IIi\' Ll :!!~':I('l'¡(}¡l dI' I: l . ...; ('illit¡1]'~"I('(lS p~l;:lIJnCS, t::~l
f: \Ll111:tll\t'~ v llil('t'dl'd;':;~~~ ;'1 1:::-: :<t!l;L~ :'!l:..:~unl!H'¡~S, CPI(~ pl'n-
:/IL'l'llll ilillll'illlil' y llllll',i:':II' 11)11 [;¡Itill ;lf':¡ll y Cllll lJj'l'\:'~


'!'¡i¡:11,":, qlll,~ li:' ,'(\.":·jl'{)~1 :IU11(';l j:nU:'l:), L:~~ta 11 r :'t l\)it-
"~!lil' j'j·;:ll/,;¡!' ~:Il~ 1~1'¡ll'('I~\í(l:~ dt) ('I'l!'trl1orCl' (\ ¡-¡trlldUl'll'
;' t: ~ P',¡ 1(1:: y p:li~",\~,,~ tI!.'¡ ~:lld¡¡) ~l~:<: (l~\,'¡li'¡)r('J:·~¡t(j.~ y 11;103
IlIZtll:;,~¡h, qll;~ d¡'~lL:.r,ll'on el C:·:,l;l;!;:,l' gue!'i':l. :d}ilTL¡ ~'un­


.1': ~'I :~i():--; j'j'i'ld~,l', >':tl~lciled()i' y t1¡-,~~li'uf·t()r d~~ lns ~(~r(:s,
,',1::[:':1 1:;, Willi:,,1111'; lito! :litu', ('([¡tira \n::; ~(Jh:'r:iTIOs y l'1')I:S
'!.l !;¡ li("iT;] , ('(1111 J'.'t 1;1 il{)l¡J¡'za y l'\\jjtl'~l ~ll::: nl1~~11l()S Sllll1j.'-
ji' Iltl'S; :li1':I) (:I:lh"p l'll lllUy \IilCU ti:'lll[l(l di' ll('~ar al t'olmo
,: ' ~II plí'!iilllil \' :le 1'IJII:,c~llir ell S:l~; liLI,~ b il:il'i:,,:illll (k


:, tll~ :ílio,n:IO: ill~~l"iilil() '1 (:\':111 (;l L'; l' ,'(¡II el ltorriL:lc c.;[; {:-
(" :h L¡ 1'1:\'11111(';1111 ('11 Fi':¡IWi:L I'n ]:¡ NII cilarla, pa~::II¡]:1
"'l ¡:!Illl'l 11il l',lr::I'lo (~t: l:t ilistDl'ia de: 11's h()[T())'(I~U~~
li¡,kl'illli{,llll,~, lIn" \JI ler:' l':"'iljtil:t,'iufI di: lus 1lIlililt(jSíl c,
L'!~lllH'c~'; :v:()l~l~.'i'ilqil\¡)l()~ qU!: lHJS ¡,,_\presenta acaecidu:~


G
en ar¡llella l~poca en ulIa nacinn fJue trni:l su ]'(!nomllre y
por ¡Ir,tllde bl;¡son ele Cl'isf¡'llIIisll/Il/ pUl' !11llchos siglos.


Prepararla y fomelltada por lus Sí'd;ll'ilh dc I:t Fr:lf1ci;¡,
de c:lIh dia In:I:, se cngros:llJall en ~lIS rlubs lus !lcnli:lll¡;S
qlle se ;¡fili:tkt[} ell su;;; logi:ls: llllll' ('11 IJlT\'r~ llcg:mlii :t
r'~llllil's(~ PI! esLas ma:.; (]e (¡Oo.noo de 1'1,: diptlt:¡(l()~ di: líl~
(:I)llllllll'~ apústatas contra el S:IU'I'dlll:iil, ¡"lfltra la lIf1J¡[('Z:¡,
)' fUl'illsf)'; 'ya hasta el último gra¡JII de 1'\::ILlI:illll ¡'lIntl';¡ [ílS
rl'yC'~ y soberallo~, Icr;tilLlrU¡} [;1'; m:lilll;; tlidlls ;" \lila y
p!'ojll1~ie!'l)n el .illl';¡ml~!lt¡) du T1I) ¡]i',;i:-:lir li:I-:t:1, tI:t!' it la
F 1':1I11';;¡ la ('üllsti [11 e i Ol1 ti vi I v hasl;" ti es tru ¡['la a n I i '-'ti a
motllíl'qilía y religion; y entre' ello,; SII[O :,e ()pl!~11 al .i1ll'~i­
J[J1~nLI) 1'1 iluminado :\Tartill Ik\lJ!'hl~. ¡lI111jue C'r,! !a ;1~:11Il­
b!(';( n:l!:inn:d mas bien de illlpíllS [I1'1'11;1'1::t¡JI'l't'~: y rl('~!r I!,'-
tliIY~ de ¡liS e:-;(ados qlll' ~1J~telll;d!lI'(', y ,'Olbl'l'I:I!lIIl'í'" d,' 1"
paz y 1,1 ,'¡nlen 1l';.i;¡J: CO[]III()lidn 1'1 ¡,ucldl) PII!' 1:1 t!i'¡,iil:l-
riO!1 di; [a 1I~:J!l1l¡J1'1l SI! Ip\':IIILII'OIl [liS I'SI'il:ldl)i'('S, :IIT;I~tl,l-­
ron :tI I'I'y Luis XY1 pror[;llllando 1'/1'11 (11 NI/c/un, jl('/'(':t'II rí
tinillO, I!U(('i'{U! los (l/'l'l'rtl'.". El\trt~ [O~ !I1'l'llli'Íl'ldl'I'I'S ~e ('llIlla-
b:ul 'j';t1i,'il':llld Perigllr,[, Idlispll (k ,\lIlilfl [lll!' 1I11l1l!r:tIliíl'll-
tu (1::1 11I1};l:11'!':l, cre\'l'lllln h;¡ilia al'I'!'!:¡d,) ¡",r ';11 d"';,"'lld"li--
ei:l.' I'lLl!lLl0 este cSLllJa pl)~l'id() di' Lod,),s 111'; "icill'; ,],,1 jll-
Lll~l~~¡ll\).


L:t i:.i¡e~i:l de Francia pl'eli:ndi:l l:t n:!'III'TII:! di' 111' I"i!:"
llf' s ni ¡ i :.i ¡ I J ~ a s 1] \ll~ [¡ Id) i a fI di' s 111,' i di) l:t V! r II i, I 1],,:, \í ~ r ti 1: Ji:: -
d()r:'.~ y ,'1 Cürl~cn:l(·.ilJfl de I:IS qlle :-;P JIl:II¡[I'lli:111 1'(111 1;1 11,'
su ()I',~,'rv;lrwi.'l., t¡lIr: :'1111 1:1:' 1]11:' [!I'I_'I'j'<lllll'I!II' dil'i'rj,111 l'h
tiru,; 1:1, SI.'(·l:l!'ill~, y ¡¡Ill' trat:¡[,:11i tic ¡]"'ll'uil' 11:1~t;1 ('II'\!"-
milli,) III~ l'I:\"OIIII'i(llI'llj'L'~ :!pl'l.'t:¡j:I~, y ::11111/\ IIII"!" i'!1 I'!
~ll-¡() 17\IO:,c pidi(') y 1iL"'I:trl¡ 1'11 F/':Ifll'i:1 1:1 ,';¡IIJ1bil'l: ¡J,' :':I!:,:,
I:I~ l'I!'d!:!lI'.'; rcli(;in,;:ls \' 1:1 :.I"d¡I'¡'lI! tÍI' 1,1-; \(llil,': J:I:llJ:'r,lli'lI<
di: h 1l:li':llll IjU;-; pOI' t.:H1I.!l ¡il'líijl() "1' 111 i 1':, 1):1 ('(¡Inl) 1'11 d::,-
li,Ií'!:}!! dl'[ cristianismo; I";I'() 110 (lh~l:lll!l' di: \¡:,\¡(:I'~I' ::!)I,·-
¡ilid !ll)¡' [II~ J't'prI'SenLllltc, ,JI: 1:1 ::~:tllll;li';1 1'[ YII!11 Tllll1::!,-
liri', pllr lo rllli~ rll'j:IT'iJ1l abit,f'tos lus ,'I:II]~tl"\~: rllt· :,'l':¡l:--
:11' III \'1;1'.];111 l'l llúml'l'lJ Ik rl~li:-:i(),(), qiIP :1\'1'.;I:¡t'Jl',lI¡ ~II
jl¡'id'i',~i'lIl; ¡H'ro ftJ(Irt)1I ej"lllll!:ll'i,.:iflln,; ;'1 l'li)11 tii'Ulill' 1,,'Ií"'-
ti'::I~ • I'! de be; r('li!Til):,'¡:; ('[1 el 11:11' ';1' ,'()II:"'\Til'llll ¡"!Ji j J:<
k, :11'lil j1n SlIS rt'ti;~),';. \' con m';I'; llt'llli'z:¡ I'il Sil 11I'I'II'i'" Ii;:
('U11 l:tlll:t ma~ C()Il~l;\I:l:i':t l'11 I:i)¡¡liflll:lt' llill Jlla~ 1!1'!'"icil ¡id
Cl ~tl chusura.
83
S() pron nnció 13. as:un hle~t con n na a paren te hi pocresía
manifl~~tall(l¡) qne I~l objeto que se proponía y deseaba ¡'ra
tan solo el resl;lbll~l:írnie:llo de la uisciplina ordenada por
;,)~ dll()[lCS v alltiguo,.; I:oncilius con!'cnando la. fé v el
er;lIlgdio lIe lO,]I):; 'ID:; Líl!lrl¡HJS, y :l ello:'. r¡;:~plJnrlieron' los
\,'l'l'll:uleros ministros di:! alLar, « que !tabia tall su lo dos 1'0-
',~:~tadl's, la ulla la IjllU ejercia el lJiullcstar Lcmporal del
~',¡jJi;rrto civil di; los pllulJlus, ~' la otra e5t:l lJue [J8ILcIlC-
'í l :'1 la 1'(:lil;illar\ ()tl~t'lla Ú al glllJicrno espiritual, quc es la
t i ¡,; I')e[',:i:l .lc~ilt'l'i"tll I)[)t' [Ih pastol',;:> y m',nistros dG la


!:..;!:";i:l;)) P¡'[)tl:SLlld\l ¡'r)l!lr:1 c:,k ikl'lxilU :\ los fjll(: se
()r¡:l!i~:Ul ell cO:1Lrar;:), :lillll';'1:iliZ,I'¡¡]r) 10.3 Yi~I'lLtile¡'():) llli-
nis:l\'~ :'l Ir" ;I¡:r'I,1:II:l:' d,'r'!:lI':¡¡]r), PIII' I:t alLí Sllp;'(::n:lI:¡:, de
Lt iC;!I'.'ia 1',Ij' It i,jl'iu!:t!,lr; a\llrll'lrhd que e.ii~I't'l: rllJ .11";11-
('r¡sil) ~1I t'l1J\rLldl)I'; P'll'IliJU 11 ic;lr;,ia jllstitui,b p')[' 1'1 !Jius
\I\'J, ej,'n'j,l su [I,)ll:~l:ld 1"[1 d Cll~'¡'11I1 d¡~ f)hi~pIJS y Ill'I'lil,-
Ih,> rlilr' rJ!l!,ir~!¡r;1l 1¡llidr),; "ti :wtl)i'irl:li\ el)11 (,1 ~llnl¡1 [lulJl!-
llr'e, r¡lI': \l'Il' Lt 1:()IISl.itlli'íu!\ dd E\'al\~(;íil) i'lllli¡¡'il', JeSll-
,:1'1,;1" Ú tus su::r;SI)i'I!S dr; \\'r\I',) h O\)I'('IH:iO!l y jUl'isdir'iO!l es-
pi¡'it',la\ Ijll~ i~.iI;I'I:I~ S:)¡)i" Ir},; lií)l¡:s iki cTlSl",llli:iU\¡, , la f:t-
r'I:!l:¡d ¡le; :(Llr y di'si!:rl' si:1 e:,':('[l~iíHl J:llluuk le':'; lb\'e~ de
j¡ 1:lilrlllla (\(>\ rr'illlJ ¡Jt: IIIS rit'\,ls,


¡i¡'¡i,tir'llrirl 1,); S:ll!li):, \!I'I'l:ldIlS \" IlllCTlI;'; :llini,li'o:', ¡]!'l
"it:,:, ('; P"C,I l' ,,1 i:II':!IiI"lllr; \' di(,'!:I!';',I','c S:';Illlll'l deudo en
'111" !;I :¡,;;¡¡Ilhll.':l ('rlll.:litlli:l :'1 l:t ig!"~¡:L illllcp,:!lIl\('llltl del su-
mu !li)lIlili r'(', ~u Ic\'alill" 1'1 1II'l'~idl!lllC de la ~1~llllllJl(:;\ CllII
:i¡¡:1 ¡i.:L', de los 1\0 cllll.iurlll!u:) excil:I!lcl() 1'~lril que !u Y('ri-
,>,,:rl) ;ti Jllrlll1l~!lírl. S;¡lil') II¡:OII¡I"'ldu.3C' el oJ¡i~pu di) ,\lirl,
',::!'. :,!:I:I!I,J\I' ('11 k!'l1iillUS t;11l g!'lrl't'S romo ¡,(¡ncC,C" q¡",' no
j,:¡r¡i :!!"',it!I'1' r') cO'II't:¡il' ;'1 I:t ]Irllpl)~ir:it)ll 1]\11; ar:!I¡::!);) de
1':\I'i!:ll', Irrlrq 111' ~i bit'!1 I':ila]¡:, di~p\ll'~l() muy iUI'go ;'1 [11'1'-
:¡I,'I' :ill ¡:u-¡,'irJiI ('1)11 "U:i ililr,'I'C:iI':i, lit.: nillgun:i. IlJ:tl)(;1'1l ~G
¡,:¡rii'l i'l'r'~l:il' :1 ~:liTilil':jr J;¡ (h; su alLu y ¡}(:l'Il':;r!iJ C:;11Cl'[,to,
llllllrll' IjlU; Ilist'ruLd¡a, Y:;;()\¡"i' tullo el (]I~ 1',:1::11' U:l 1:1''.:;1'0
:'1I'11Ii1, di' Iltalll'I,:!.!' su :tllllll ¡'tlHlli illdudatlÍeUJt:iLe j;, i -
ir:. {'11i! 1'1 .illl'allll',¡¡lrl !JIte [I"r'lclltlia !Jlle llir'ics(); il. :;u imt-
¡", ¡'Ií¡ 1,) Iliz[) :1~i[lIiSl!j() ['11 Ull lodu mon~cj;ul' de Fo\'-
1 ji: ¡ , el: r:L dl~ S\l Jll i~ma di (')cl'sis q ti ¡en {I lil11 ti jj u:.tci Uli file
i ,:ld,i"lI illvÍladlJ P:II';¡ ellll,


\ 1;111 lr'rminllillcS (]¡;\,I:\rac¡u!I('S prolltllwi;lIhlS por lus
,::',¡J"jl';',I" llliili¡tl'll~ c\l'l :dtal' ~e vi¡:run en la a:;aJl!hk;; "tll-
',ü:n:~I" di~ \~onmocion~s y ;11 libLlIIk ~,c; prCSi.'lll") ;'" Lt ll'iIJlJn~l
,:llli lItull) Gregorio, y 11ed:u'lllJdo ('IJIJ UIl :q¡:ll'i:lIlc :¡i'ed,)
;1\; 1, Ijlii~ b ])l'()pu;-jciull [ll'L:wIILliJa ;'1 la ¡::ünar;¡ IJI) i:r:l
;:í 1I'II.1i:1 ;,;,;!, la illklll'ioi! el l!)i'iír PII!' llill!2lJIl:t lllillll:i';¡ ;'1 h
rd' 1'111 ¡Ji:1 l:t :Luluriciad I'~¡;ililli:t!, Ij1li! ¡;(jil) U);¡ elIIl'I¡~:l­
;.:ii:¡¡Ií) ¡¡Ile pn:l\!iltlilL 'el ul,¡klllll', y 11,1(' ell iI:li.Ll "',l!:,!),l
¡:l (l': c:t!¡'¡iil'iL; y á ¡'lllí 1'I'~IIi)jldilcl'ilIJ ]11,'; IIhi';[IíJ,'; .v cll-¡i


- • J \ • l 1\ ,,1 1" 1 '111 ('11 '[' ,,: .. , 1'! t"] [)1'II,- Ir 1'[(\ . fl 11 (1 'Iilll '11 ') '," . f1l¡l: ~,~, j~l(l(dIL",. -' U. 1 dH, \{, ... 'd_, ~, '~.l ~I~ ,,1, ~-""'l ~-
,;:,,',11):1 ~[ ~,e l'~:lllll:dn ('1111 ;¡Igilll lid'Ji' ,'c [L:L1:l di; ,'UII\t:l'lr!'
y i;,'¡:':-:'(~ t)llr d\'j_'l,(·tl) P;~¡\l q lit': pU(li;~>í\ \"~11~~1', ~l'r\\I' J 11;'\)lC-
oJ T :'1, !:t ¡\:li:~'iull dt, .Ti_'::,¡i~_·i·¡:,i;, q,!L1 pl'(}r!,~~:d),l. 1.11 t'ri,<lirlll¡,<:;~,;
... ,j \i:~~ ~',--I~J~t.~:!l'(Jtl tJ\H' ,'·1:; ;d,-':t:~ ('; ¡lJ.L::¡l:¡IJi!,~':-; íl[l~ r¡Ll'~\~­
~.u;;i 'i_'.'~::l L~l:.ly UP¡L:"~¡'J:~ y t'1;.;d:':;1'i;t.-': ¡]i_¡ l:i~ qtiC d:_'i..~¡\,::-;-


;.\'1':.> L;s C~iln~l.!';tS l~,~'\':l¡l:!(, l1i¡L~ ;dL'¡ el \'(.11' de l'it:d¡~C;í' :\:.15
~/"tll,,~ lLi:,:,\)i'l.;:,dL;l'(~l~; ~ :t~'iil',l:l¡'\i¡1 L; Jl~l( ;'¡' I)!T~~Ld' LJ~ ~;l jd;,"L-
~ l' ': '" \ 'II!I):' i "'\1": -1·,,)' rl,~ .,lr ',' 1'1" ~." ), " l


:,;,,1,( :",--, .jdL'L,:l\ IL. tI, :U~'.~ .t~IL~Ll' ,"\ "'.~l :(,I.'dI1, 1 ,tl!U.~,,~.I'~'¡ ;j/(v
~',l II dI'" !u~, iUJ0-i'l'S ¡¡lt¡!¡;:)~LlJ l\)~ l![¡r'¡:dt\,"; ¡¡1\1¡1¡1'¡P;lL'·~ ,'L
l ¡;; :);)~'<i¡';:S, ~'Ul'~lS, \"iC;ll'l\j,,; y l)\~:lt,jL:ia~I(J,";; ;'1. qtH.' 1'1'(':--)t:,:<L'i1
;j~ ,;,::':li-,L~:ILd 1.'11 rdr~j:~~, " t,t'!I:t ;;~_I lL:ii\):-:ll'¡\1l1; y ci¡l\J!d'I":'-)
oL';~t'~\') IL: ilU('\'O 1:1, :71':1)j; un \"":'i;\~('L'Il';l!u d!_I:'l'U1Ul!'idll i';l
,'iU": :lilak~, TI;rl'i\Jk~ fll\T\ill lue; ¡jiil~, jlUI' ¡iorlo, } ¡'1¡III'el,,::;
'¡lle Ld ¡]i~[lu:;i,:iOlJ ('all~lÍ jilJ!' el illU¡[u J¡lIL';CU y ;..:rlilL<"'1 (','It
'1 le: I:t l'i't:eI,:;;ll'iJ,n, i!Ul'q:ll: ,'( Íll Ilora de miSil Ilí;¡YII,' ,,,' ¡¡i ('-
>¡;IL,l'Uil eJl LIS 1611'sías lus lll:I;";I..;tr:¡¡j,¡~ y [(JUBil'¡¡';lll':; [,,;¡
'J.'~~lll(),"(I~ \:1l111~) dé~Jl()L:tS, S(ll.~'lIjd~)~ dc~ 'lijJ;¡~ y 11:1\ ~)ih'LI~,


}' '::J!ol:;'¡mlusl,; en los ll:Ill[lJus ~Id ~~\'llUl' ,j~JI¡lll;ti ~tlLt'l ,\ 1 'Ii-
;)iius ,',Ji',';lron :1.10:; s:il'cnl\llL's \\ i¡ililll:llíli¡ks 1:ljIIL¡i¡"illu
Ó la dl'lIOsici()l1; y pOl'I.jllC se ill'g;t!JiL 1'1 ¡'[lr:1. ¡JI: t.!'¡iJ.¡:,J¡:l
:1 l1~¡J_'L:l'lu l~lt ('lHlcieut'ia ~ tL'tLd(dc ¡'az()rtc;-; al pllCrd{! tI] ~~ \;l_'
s,~ f'dl'.iLi\¡:t ¡:,Ira JJcg;II'SC, fue "i!'lima 1,;11 el :u'llJ, iCll 1l,'I,' k
:,ll';I\'l~l,I'¡ {lila JJ~\I:L J,or el puc'Lo disp:ll';llh pUl' lid !¡¡<i,
.:;¡~¡hlu \'il:lilU:, y m:Ú'tir eil ];1 JJli~lilil r:'¡["d¡;¡ ti.,) h ','l'l¡i;lI.l
,¡¡ 1.1 (¡~10 se ll:¡jbiJa vCtlicl¡(lu l:t P:[[lllJi':( di: !líos :L1 plil'L:u
(,;Jl')li\:o.
FUt~l'on tantos y lal1LuS ju;,; lillr:lll),-; Llll I¡i)l:¡j¡k~ (,1J1!lU 1,','-'
",.¡¡d,dl)~u~ atciltadus L'IJ aquel!;t rl'\ UlIlCi,)[l ('llIllí':1 Id ;:::i' ('-
"ilJl:iu í'U1UlÍll:ld()s [lor ¡IJ~ sI)Jj~L¡:-;, ilullli¡:llt!()" ~l'(l::i'iil !l'
~,l jur:llUl'i1to, (l')(~ :tlelltal'UII l'IJliln 10;-; ,'U)';;;, qUl' SI: \ ,,;1
e':, l:L ¡m'dsiuI1 de huir y ;d¡lUI¡[O¡¡ld' J(le, f¡'I¡c,i,'~:>, ,\ I,j-
\:¡'(JOUl~r.~L' (U1J ]us lnisilll'') ;'l JiJl de ~q;~U'¡¿ i_;d.d,._,", t>j : li'i_.¡'
8a
r¡nc c,t()~ presentaban los síntomas de oponerse y 1'01\tr;1r-
n'sUr I'ontr:l los srl'tal'ios rn que atentaban eOl1tr;l los n:i-
n¡~l;'o:; dI'! altar. Y it fill de e[lt\l~ia~mar y sorprr'lldcr lo~
s(jilsl;\s :tI pltl'blo lleg;mlll los verdugos perseguidores del
<::eercineio ;1 n;,r;tir de elürigos ;1 los suyos propios y 11;1('(':'-
ks sl111ir ni ;¡]far y jlll':lr eOIl to(las las fórmulas, ~ll!nquf'
tln¡llil;1l I:~ vl'rdad, que c;lyerOll CTl la aposl;l~í:l del jur~-
11l'~!lt() algull()s S:l,'('rt!ote" enl!'l' los cnalcs se cont~ha el I'ura
(11~ SUl Euq:lljllin, q\JI; Ik~de l'ut:)fl('('S dejó de ser clil\['esn;
!;I') rey, y de' ]11.'> Ci(;lllo treillla y (11'llO obispo,~ que ellll1:;!::!
h "'i':Ll';'ia Ll:nllil;[) (':1\'1':'1111 1'11 d iurarnel!tn de ,lll(lsLI:;i:¡
nnjl'()!le ('1111:-:, III~ ('ll:;I('~ 1'1I1'1'11f] T:;ill"'I':lnd Pl'ci C(cll'Il , (}bi~­
ro ¡)" Alllll'l, I'! :II'Z';!li,!111 ¡JI' S:,i¡,I'IH' 1jl'¡~:!(", c:ll'Il(~II';! Cll-
t():~np:-: ¡};I L!)j:!~j:'lli¡;I', d":'::-;[\'l'i':ld(} qll(\ (~sLtba de ~u i
(li)~> >';(1-'; f·~I,-.:L¡lrjj!Jre:-; (1~1):lrld:Jln'::'~L~ ~ IlL!'~) In flH~ Ch,'I~:clll(L(' ..
;¡J,:, :1'1 ,In '1"11""'" (J"~('II"'l'lltl"l1rí por l"~ lil"!lh~ (1''1' (' l '_ tli;;':: llJ"q;I:",!!'I:',11:1 :"];1 ':~'(J;,\~,¡:'tll:l (¡it'(', Jl't'i)'ri'~:,l):~ '~ y' c'¡
()~¡'O~ S,lh¡,¡~il'(', ohisp:l de B¡!!Crl~, que c~te CLL hflPl\\i'e {le
(.;(,!,:::! ('l¡!ll:tl tl'llia [':JVlil~ de lonl!"i. ,"


Lilllfl':II:'[:1 :lp(I~L(Si:1 d:' !i1S :'l'l,!:,I;'¡S de la I~I('~t.o \:,1:
n;)::~p(j (lstr::ll.il·j'11 Sil 11:111:(1);1 el1 l:~ c,.·;r¡lar~t el ~í\f\:lr ;~(:h~ll.
n '1'::1, li\:lIlir"'~l:IIli\(1 1'(;11 ['llenes r:ly.nIJ:lmientos y 1)],(¡]J:tI'~
(1,;, ijl!i' j", ¡)I"TC!II:; ,¡¡III',' la (,()i:sliLul'ioll ('tri! (kl r],rr
qJll' 1!:d)¡;~II.ilj:':¡d¡, !()..-; }lI'(Il:ld(I.'J, el'~dl (,01\tl'~ll'i()~:\ Ll r~_) ('~~­
t,'di":i: 1/'1(' ¡'\I:'!'!III ifl"(J::s:~I'lIClllI'~, [lnrijl](' primero ,jur:¡\l:¡¡:
C(Jft l'I';;:Ti~l,.ill!!';' C'I! 1';:\'11[' Ik la n'li:;!'III, y 11Il';10 la a[ll\sta-
t:I]'(II\ 1:1\ ,,','i': 11(1[' 1I'[¡l/11' ('lln:; ,c('[:([':(I,; y 1(1 propio [lizl) el
11,.1('-..';:1":!; \ (:l'll~!()ril) (fUI) t·:Q11\i"11 'If\~'·< l!l',~t) \'1 (1~·fpn...:·· ¡In
'",,, ":':II~'l'IS' "11" '¡'I 'III(/t :'1'.'1"1 1'(: ;'1' '''I:II'''::'t'11 (1'11(' ~"l"Í¡(', ('1:'';:1;,' (. l 1]. " ,. '.(, 1 :' (. , l.! Il( I ,_'l. . _" (ll, ,'.
IU('::/l ('1 1'111'/11' ti" 11;'; ~I','t:ll'ii)~; :;IIIi~l:IS (, illlrnii!:ld{,:, )]:1-
(:(:lli:l!l~ ('[! l:h i':'11ll:II':lS di' Fl':::li'i:1 11:11':1 scduril' ['1 !II~ nli-
ili 1<, \' ~i::I' '1't!(llI'S, ¡¡I!(' :Iqlt:lilill t'1'Cllil\,('llln el l' c[ql1li'l:i¡)n<:
:;, ¡'¡1 1 :! lo vi('¡ilU:~.-'; dt~l P¡llLd ¡Ji p~:; del ~dt~tr. y :lnn OI':l!ld{J~
:\ I'¡:,;'!) r]I' 11'" 11\:(~ ',i'li:,:':tl¡J,,:; \ ::l!I'iallos S:'\CIT¡]otcs lllill:~­
trl,l~ ¡JI'I alt:: l', 1]11:: ill) [llldi('l";;l ¡!1:l~ (pie mirarlo y e~tt'('"
l'l('I',-'r~(' eilil II!I j¡'IIT!ll' [1:\111"(1 tli' l:'!C'~¡"I'l'll:I~. todo J¡1IIi:l¡¡'f'
de' l'¡rtlcIl 11':,;:11 'llll~ (':;tll\¡ ('11 l:t parle llIas I'CCÓlldi f ::
{'ll 1111!Y ('~(';I,(I :IIlIOl' mtlll':t1 Ú la llllwailic1:lll.
~I' '{)[\Olí(~ il la ~aIl:l 1Il11r:ll, Pl','() Illi',e [Itl(:dc gl1:ml:H' ~i­


len!'ill ¡]I~ lll'C('ílllizar III~ ltl'('lj(I~ l)mirlOSOs di' 1:1. I":! ':',::'t;,
l(Trc[]~ihle ill' IIJ,' sacI'['!lo[I'C: jlll':ll11f'ntatlos COl! la :'l;(ht;I,~í;]
86
que fueron por cierto los m~s pCl'segllirlorcs :lkisl:ls contr,l.
los ministros perfectos y virtuosos qlle resisti(~mIl en caer
en el cateqnismo, olvidando los apóstabs Sl1 c~tad() di' mi-
l)i~lro del altar y ;11l1l de obispo, llast:l in(,()l'pOl'arSl' ;'¡ !nmar
h, arm;¡~ con los lJatall(J[1es revohll'illll:lrill~ ('OD eJ ft::il al
!wllllll'() y ~l dar guardias en (r;¡je <le mil i l:11' , y ((Im:¡!' \\:11'-
t; t'il loc!us leH exceso:, de h gl:!ltl! lilas diSlIlllt:l, \¡;¡~ta 111'-
gl:' ;') jllr:u' de lwr"egllir!'l ;ill:ll' l'OIILI':1 eJ IllislllO ,;;II'l'l'dIICill
y v:)('1¡d!) contra ('\ I',',\-~' ['i)i,I¡';! ('\ p;qJ;¡, 1'(11\ 1I1 f!(lJ\¡\I!'¡' dl~
:,:u:",'t1ules jur:lilll'llla¡]os, 1II','2:11'(111 ;! r:ltlSil[' :\:!~l;¡ 1'1 (l'lTor
p:wj,'o de I,)s l\I)mlil',,~ IJ:ll'ilil'¡l:, Y il''.':LlI'S \)I)I'<[IlI' ITa l'I1::i",
nhl dI., los IL'I pUI'!)!O cr;I:¡¡¡II\'idll':, l'i'y,dil::il!I::ll'io, fI¡le ~tll.'Il­
t:t!Jlil edil :¡(':IIII'~ plll' P¡"Jt.'j!![' h j"'J'wid:l¡\ (1<' Ilh ~cd:tI'i'J~
cuy')., '¡[ .. 'niatl,ls t"ndi:t!¡ :, CIJ:ilhll\':iJ' 1'011 I'sll), ;'1 1'(IIlJlllJYLT V
:"t ;i:'<[rllil' I'l ('¡¡,di'll 1I 1 (llil' ;11~!"lli:1 ('[1',L:dll <liI'íal, " ,


L:t :!~:I¡lJhll':I, \¡~l:! I:! lI',;j,II'!II'j:t qlll' ('III'I;¡¡tl'(') lili 11 111:1-
yo!' parte d,' [11': (I!)¡~¡I('S, 1','l'!:IiI'IS, lI\illi,ll'll~ ¡JI'! :t!LIl' I'n
P:\}<:II'~" :'1 ellmplir 1'1 jlll':lltlClIllJ IJIIC t!":'I','l!'J~' qlll! ','(jll
tantll :li'I',)i'!llIJ \' \,;dl)I' ~:!,;lll\'il'rl)ll I,)s \'I'I'tI,likl'lI~ "('l'¡),J--
L',,; :L': ::li~!:;llli~IllI¡, dl'I'I:Ij',') 1'111' lin ~Il ('\IHlbillll \I:lSI¡¡¡tl,i
en ,;:gil'¡'¡a il liI'n::1' ,"11'; \':II':lllll's 1'1)11 Ili~;il;':tnl¡'ill:iI!IIS,
llCJiil!il'ilil,i,J la mislll:! ,':'¡lllitra tu:; ()l¡:;;p(),; :<iíl'¡¡L¡L::;;, 'jljl' " '
pr~::':~l!tLtl'CI:l ~'L :tdlllilli:.:.tr;ll' tí)!¡ (1\ ¡¡~;dt\l del ('i:~illa,~' :'\!(I l'!
l)rin;~;l'() E...; ¡l~ lit !:H'~ l¡:nll') !l1):~1\~i(Hl dl~ :-:11 :H"~;¡ 1 ~
~~('!)ínp:lll:\du de la flle'!'z;]. d(~~lrlIJ:I.~ di:!:1 :-:-iILL ('l)¡¡:-:t¡l!~:'¡ll! :i 1
~t~!rlqul' 1CI~l('I'()~n dl ' 1:1,"; !'1I[j,'~Ll:":' ~¡I~';I!(;~ qu;\ ¡II. ¡ ll'!(I d.~-­
TU/I,·I:':!!):! :tI pl'\I~¡':!t,tl':-:11 ¡II) la !'i!!d:;d ,'1 i1)::~ai' pil~;:'<,ll:! d \
Lt >l¡l:, u:-:'l\rp:\d:¡ ,-'.1,' t'll~ (1 ~ PL\j'O ¡UI~U:{) :--:\1 :~i111):i'i(,!~ 11\ t¡~­
lO 'II'\")',"'¡' '{l('II'ilil\\"I~I:"q~!(\ lo (¡Ile di: '¡Illi\'~ "j' l~;jl;¡'1 1): , , . l . • -( ~ , , , " ,~ j I \ , L ' l.. • < l. '. i '
rU~'."':d. ~~l~U10,l'tllill~ 1()ULUlt1i) lH)~t'~ii)~l ()l,l'();"; ,dl¡ . .:rll)~ fi¡-
ti'lL:():-:;. y !U;';t 11l 1 !¡:tr Lh \':li¡í()~~ dl~ I(l~ S:L,'I\l'(h:t~I~ ;¡i) iUl'~j-
1'11"1 11 ¡I;~ :1'11' 11'11);'1'1 ,:'¡J,') "'\')l}I"!IIIJ~, II'J''''II'()'I III~ "I;,',,:t,,--, " l. t , . I -" (, Ir ¡ c' \ , 1_ •• ( , ..... , ••• , ¡,., J • Ill" • 1(,
t~:s lk l,Jd:l~ LIS 1'li',!:'III':; l'!¡(n' l'I:~I'\la!I,'-; ~;¡ li:wliIJ:i ,~I' !I:I-
bLill \:1" a ucu~LI!' ~tl:-'. t¡!:-::d~;I\\'q~ I~\ I¡d:¡ltl¡:!~ ;t p~l~~tl~ t(I.:~):-';
de ~¡¡ p:Jtl'i:\: 1j11l' ',I~ \'i":'lll\ 11:'~::lr 111,1 ('¡,!drll ¡)c\il'!¡;:llli;L
y llo!:tllda, Lray¡llldo ('tl:\:--:i~:) :1l~11'!\()~ ¡~l; ('\l()~ ra~lr¡)~ l"C'--
pug: :ll¡t(',,,,:· ;\¡ lllj¡li;-:tL,~'i!} q1lL' l'l!t~r( ~l'¡tl:!~):!ll ~ (';I!t\(,;tli!ll' :'.
estll~ ;lPI~I~LLt:l:-; t'on ~~ll.';; f:llnili:i:":' ~lli i,~)~ ¡'ul",lq~ Y;f(':III\\' ¡Htr
la ni1I~\:,1 i~lc~ia lk h CI)II:ilillll'illll ,'id, (1111' ('1';1 pOI' l' ::I'!u
:lS()¡lI J I"lIs:¡ladegr:lIl:l,:illlldc lo~ S~lllt\J:ll'ill:'; fjlW or:upa ¡:Hl,
lle~:I!l(¡o caso dü avergonzar ú sus miSJ¡llIS :llllul'(,'S y h:l';-
87
l:¡ los oili~p(),; illtruSOS i ordenar:'t jorn:-tleros elel campo, :11'-
j'!"Lts, \:Ii-lUS sill c;:tTcra, sin tlowjciliu~' siH moral, y 1'010-
1':ll'lll:' en 1111 gran nÚIlHTo (10 curatos que habían sillu f'clla-
'},h y :LITnj:ulí\s lo,~ \"1~11Cl'ables saelmlutcs de SllS puestos.


Los rahinislas tl'lliall en Francia y aun en P;,ris I()~ jll-
líll~, los tlll'CU:' , tl~l11[lll)s I':11':t su culll) público (~¡¡ que:-:o
il~s \1i~l'l1liti:t y allll ~u k~ permite pl'e~t;¡r H'lwracillll ;'\ ~lIS
rilli~ :'(,~1I;1 SIIS l'l'I'I'llI'l:IS, y sc¡]u se acos:dn y ~e 1"'1'SI'-
:éll j'l li!JI' IIIS :tk'isl:i:-; t'I~Yldllt:í()[};lrius en aquella l'!ll)(':¡ el
P¡,d','í' ll,,;ll' ~. [1I',II'lil',Ii' I:t ¡[el ui"ti;ll!isrnu: pidil:'l'llll I u::;
""t{',:il'os IW\'iuí:>11 p:tl':l ¡Hitler ¡'U[JtiUll:tl' l't\ pr:H'Lil'ar el
I',;¡'I'I'il'io dl~ l:t l'cli,llillll qlItl PI'!lk~;¡L):¡11 1'1\ al~ll[la de las
!~~\\\:-ii:i:-: qtJ(~ [lU ('~t;d¡;dl (H'lll'~l{¡a~~ !lIlr (,1 culttl i[ltl'U~ll ~ :illll-
ljill' 1'11 "('I''¡;III Idl:ll\il'I,<lil ,,1 i'!~¡lili~I);'¡ ['Iter!.;! ¡J(,! (LIL:!ju
" '¡" dill,'!'11 di; III~ \,]i~jli!l~ l'l'i~ti;i111)~, di\¡djL'lIdll~t' C()II la
;!"i,'¡llli;ili'i;ili ¡J" 1;1 igil"ii:1 r:¡!,di,:;l y tiC' \;1 i:~\¡<~i;1 "'I:I~li-
j"I'lllllid, ~il\ii'lldil di' I'ulill ('11 1;1:; ill\;l~ C'II la di' la 1l11l1'1\(~~
dllilllll'l! \ di' I:t p\I'¡\;ld, l('IlUYillH!11 l:L cdilil';I('ill\\ di' lus
jllilili,'l'II:; :-;'Iglli:-; ¡L'! i'l'i:;tí;¡lli~llill, Y ('11 las uLr:l:> l:L i¡l'I~­
\"'\'I'lll:i:1. y 1'\ e~I';'¡IIILdl) :',llilil !T:l l'OII:;i'.':uil'IItU jlOI' 1,1 ('i~llla
.'!! 'llll: :;(~'\¡;¡\!:d)::11 1'1l!\,hd:I~. L(Js ~I'da;'i()s ~lIlid:l;; ¡¡I'g:ll'lltl
;1 ~I'!' bIt all:;1 \',:idIIS, y ;l pt'('~I'I\l:ll'se \'I'['elidas \I'I'I'S
lilll' ~:di:líl LI~ 111I1jl'I'I':; II!; lis i'.'::l'~iil~ t:ltt'tlii';¡~ ;1 ilZIILll'-
l.:" ,'!JII \;IJ':I,~ :'1 1:,'" ::¡II'I'[b ¡JI,'!II:; ~:llllllal'ilb, \ il::~Ll en
L,s 1::11 , ,-; JILI' ¡:ltUI'd'¡,,!::, 1'11 !jUl' 1\;1.';:11,:\11, y lo illi~1lí11 lll-
1'¡,"J'tJl: ~'\))I ¡d . ...; l)i¡~\,),~ dt' ()('!¡¡t ;'1 di(lz ;:Cl\\,":' que ~:d¡all dl: .-';ll
l,dul',¡ri'lll di ,'01,' 1 d,' l.l~ li'I:I"I'I!,I~ 1:1' 1,1 ¡ tllllel : , ( di' :,,'
j)r',J!):I:l,¡I! {Ij\ ~·\'i'\ ¡l' :t lj)~ ¡_'Itrl~¡ 11UI:-; y SUC01Tl't':L ¡u;~" ¡~tdH'(~~
y ::I'ullir [1, dOlldl,' ~t1 í!l'(:~tll!,'i;L pttLliesc rClllcLliar ~'l lLJ:"'I p:t-
" i,:lll:'~.


I:illldor,('[ ::\lIt l:¡n¡]licll ('IIllW (k 111:; m:l~ so1JJ',,~:t!icI:lcs
dl~ I(I~ ('!1I1)~ de. ll)~ íluIl1ill;!l1i)~, prupl1so qUt~, ~\~ ¡'()l"Lt:,ell el
1",1,1," I:IS líI'I'.\:'s iL lu:; s:¡¡:vl'dull','; y :" Lh llllljcn:,; ljiiL' no
I/UI'!'i:1I1 1'('I'llllItCl)l' Lt i~II:,i:1 I'tilj~lilll(i'll!,tl y (¡un en 1:1.-; riu-
tbde:i de _\illll'~, .\lolllpcllel' y ji:tr;:;clla USJrOil ell lut(ar de \<1-
88
J':lS nervios de toro para azotlr [t los católicos ú quienes (.:01-
rcaban en las mismas iglesias eQaIH10 ll)'l:1ll1u mi~a, ;11'I'0.i:t-
1¡:tI: los :<IOO1'I}I)[O;,; y ccrr:llJan lus tr'mpl()s qlll~ 11!.' ,'at,'¡liu's
habiall consep;ui¡!o abrirlos alltc~ Ú ('llaZI dé' s~i'Tifil'i[ls, dl'
trall:l.j[l~y ¡Je dinero, 1l¡'p;:1:1I1,)!:t pITfl¡]i;lY;'! tal ('C\!I'(~li:(J ('1 ,e
c:'inrlalil ¡JI; I(J~ sedarios dl: atefll:tl' el ('Iilllpillli¡'f¡l[) 1),> 1\1'1"-
r¡¡,ilr l¡¡~ :t1l1l'i.~s. "iole:llar el t:tI¡"t'llilCI11[), i:, i'l'!lil!iU' y (\[''-.-
()('U¡::l1' !rls copones en Cjnc se 11:¡Jl:th:: ('(I],)(,,:d[1 ('Illiu, ri,,'() y
jl({\ill'~d():\ sus ¡';I~:IS \in!' ma;; (111(' 1'1 p;:!'l:mli'lll\l illkl'jll1~i:'~c
dI) rll1{-~Vn Sl1 autt)l'id:~d ~ ;11 1l11J1l1Cldrl ['~¡:ll'tlll \'\lL\:t~):--: ú ~l'l' atro-
jlcll:tdos pOI' lus ;;;Cl'l:lliiJ'}" ;I('U~;I¡j[)S dI.' llilC'Y() Y lll:d,l':da¡!,!c'
los tt~ll)plus S:lnto~~.


Al ¡¡:L~(j qUQ L¡s reclam:¡I'jlllll"; ;11 u'!l,il'l'li() ('!'Jil l:cl'11:(s
pOI' c:!!óli('os, y mil\1,J:¡S 1'1)11 illilii'I']'I'III'i;¡: ej';!]1 :t!"!lIhl::~:
con l'l'I'['I.'l'CIlI'ia·()1l :li'i:I!C'r lt!,!!:!!' 1:1' di: /'1;; ,"I'I'I:il'il)~ I:;I~!:I
Ld pU11Lo, q¡¡el L:t!lil:tji!u :!1.(jl;ld() :'~ llt1(J de ~:I~ ~I''-'U;:{':ll: . .: (;C
su lllisn::t f1l'1Jre~in¡1 y llt'()!J:Il'lil, illll'i'¡'II'lido (1 I';!"ti:;:li:>!¡)
:1nh\~ ~1:S :1id~l¿ni~¡,...;t:L3, l'C(lujc1n;ll ;'t 1jl:{)~ ;'1 pri:--:ioll ~ (dl'Il.~
:: ~Uif'l;lr~c il c:liltid:\(1('s eílll¡nll'S, ;'1 cit']l (,~(,\\lll\~ al 1lI1¡1:'i!-
(1 1'1' ;'1 11 (' "("1"11'(') 1',,, \"1'''''' ¡'("'() 1,,,t',, «'['II,¡",'I'( I'IIII".!" 1~1:'I':',"" { _ 'j v. '_ ,t~, l 1 (\._ ~ . • \<" • 1', l(' ! (, .• L l ~ '/
]:¡ (·el I'n\~C(i~12ia lCY;tI1LHla ('untr:: l(t< (';dl't1i~'( ll('~::lll~~(! :,-;t '(.11
(',"!':'IIIIÍ:ilu de pel's('('lIC;,)n 111' JII~ :lp,')';[;!l:I~ "Ilntr:! liI> ;"':'<i'~
Yi'i'itnll'S el! la [ll'í\:','~i:)il di' t'~ ["[", Íl:!,I::. ,¡tl!' ,:¡tli,'; Su ~>¡iti­
da,l ('()!U~) fll) po!!!:¡ Tlij)nr):: dI' :-::llil' ;'t !tI d~ll'l'Il:-;:l \'1}1I1n j!:!dr l'
y,; (le> 1:, iC2ksia 1l:1¡\,('j"~:t1 d,~I l'!i~ti:llli~Ildl dl~ illklllllil{,['
;; 11 : tull ) i' i ¡J ; ¡ d ~t í ¡ :! tl e n ¡ :i I : t!) k r tJl ',¡; :"t ~ u ¡J I ' ¡ Ii '1', Y 11;) \1 \ l -
d¡i~¡i:11) ('()Il ~n plli1l'r ('f)[¡teucI' !;t I'l'r,'I'niriIJll ¡J,',');!]'a,!:1 ¡"~ir
1:),-,; .':i,(,t:ll'if):": cnnt~';l \;1 rni~:nl:L ('(JII !os r;lrii~:-:hl'(~\'(\;: <111(1 {L\l i !(; ¡¡'ir
se yiú en la ~lIma lll~('l'~id:ld dc ;lIi:,li'lllillinl' l'¡ /I1"Ii,[,¡J"j' d';
I;~s (';\~~L~r:1'~ r de In,,,;; sal"¡·['d{)t!~~ 11tHl 11:lhi:til jUI':lfljj r:¡ {l¡d,;':!l-'
(',", l·, ·llh,~:~·!'c":;;'l e'[' j'll('()PP(','í' 1'1 l'(íi()~,;·, ('f':¡-"lil ,t ri'()ll"tl· (!\l'~


, "':" ",. "', ~ ~ ,'~ , ¡". ,.. "" " "J'~


al~~'tílH)~ ~:u'(~rd()¡('~~ r¡I('nfllH'::'ll!;() ~':~l ~':!:p;¡Li!id;¡d~ :<:\ j'r~]':~I'­
t:ll'Unell tUf:;t la :¡uti'l:ti:'id:li] [I()~il"i~' !t:~~t:ll!,'g:II'[1 [I\lII:¡(':[, ;iJ
('1 ['ur:t _\llj'JU, )iOLll:!, q:¡i_~ !!:¡[i:'t!l:l[i<¡' I'!: 1:: i,~:iI'~i;1 I'Si'iIL<':li-
do 1:l Yt)Z el! 1JlC'::io de ~lIS fcl¡c:1'l'~I'~. SI: \ill\'i"I:: l't'lr:il'litt
eLl 1'1'l'1)l' írt(~ h::11i:¡ ,'(clwtit11 1'11 ['l ,il:':tn; '¡!I\, ¡];'¡lIl!!I."i' 1"11'
c1it'L·.i:..:n, y i :L1·~!_·'ll(:O pc'i'doI!;'! ~~i{,~ dl1 ::¡ \'tL¡'\~"rl ~\' ~¡\ rll(-L;;,~ 1;'\
~il gi'ilH' cuil;:l; d:\lldll gl':t('i;:~' ;': lli:J~ y:\ h ~\ílc;":t C':: ;eljUl')
;u'lu ,'UElO HU \'ci'l1all(~r() pCIlil;~lflle.


;':n 1:1 ,''¡ma!',: (II['U ('11,';IIjII(' i'n d ;lell) 11:' 1 Irl'.';!:1 l' jl1r;;-
E-:~\' ;0 ~ tD\~:_\!1(ljl:L:'1 l~l l'o~:~r(J {¡ ()t~'d djllllt'!il~) ;d cLirte e~
j"'Il'It1¡irll porque :Hln sr; habia avergonzado, le rcspon(liú:
~'¡I!'" r¡'li,'rc~': C~ prL"'i,,n vivir; rrp\il':'tnt1nle ;¡r¡ml: tnllilil'l1 es
¡li"',,'¡'iJ mllril' pll]' dl'l'l:nfll~l' Ilfl hUCll J1lini~tl'() la ky diyina
el, ',"llad:¡ [lill' JI~~lliTi~L(); pero el lll'l~\;tdil Youlcs]nl, obispo
'l,' :~)¡~on-;, di/ni) c.il'm¡¡)I) 111'! ll1irlislf~r¡n siu'enlot::l, n~­
,i:-:tt,') :d ,\!ILillli'l\to, cUl¡LI'St:ll\dlJ ;\ h~ amen:l!.~ Il!le le ln-
ci:t:: ll)<,:,;'t:ll'i(¡-;, IJlle Sil ni'i'!.:l CI':~ (!c los honllll'cs ; pero
!id" d :t1rl\i( ('1';( SU):,( y ¡lt: Dill:';, y ~;i el Sei\or (1I1I'I'i:1 pro-
!'::!' 1'1 1" ~llyl'" 1,'111'1 ,i ) \"111 L':iillria ¡,lE llül'tires ,'omo
(,' ¡Il" IJI'ili!I']'I):'; di' h I'i'([ ('r ¡,-Ji!! !,'!! \' ;'1 ello se ofl',:ci:1 mny
:,:1:'[11-;1\ ; 11' ¡lil,:iITI:11 PI'I','I) lo:; :ljll";t:tta, 'icd:ll'i()~ tUHlI!l-
t;¡':r:Ó!i,1:J:-;:' 1,: ll:tlli'l 1':111:'1 1:1 1,,1/'('([: irnjl!)[liclI110 ~iklll:i()
{'l I·:t:~i!:l;i di' 1.1, .~~¡l:tl'di:l ~ ~'{);ltiJ~¡('I!e jl] f1i~rJlo prcJJ;¡dn qllQ no


ii¡,':¡iilil:! '1Ii ",' i,Ti!:I"I' 1'lIlit!':: l'lill:;: Cjlll' ~I'¡() 1I1 IjllC
!' : :li.:i.': "1':1 !~I '11' 1'!"'I\,I[," 'íl ;, ¡ l',,:', <¡tll' ll"i' ID q\l(~ kt-


': l'! I,:;r·.!! j l!J!I,\ Il!~~¡¡1~\~t11 ~. Pl'Z-P:U';ld() :'t 'sufrir y p::dc--
¡¡¡I ;.; ~l."': 1)1: ::1 1 i d:¡: L~.~. n¡ 'dI il'c:; t '111d, ,: ElllY rj:-,llel!CJ qu (' no
~I' ¡'11'it:: dl::'¡',"'::'!1 d,' ,:'11 lJi'llljS:l ~il!I:I('ill¡1 1'l1n1111' ~(' (,(Jl1~i­
II"i'd,¡ ['''1\' r!il'll,i~¡) (ill lI:,decf'J' po!' t:111 ill~t:l (,:l\l~a.


;:,,:, l¡<:!r:!:,:iI :', tI:1 '(' ,,,¡¡¡J,) y 1'()]IIO 'ili:'!'l'utali:! tll¡ 1lUC-
l!" I'a :l:: 1, \il";l!! ¡ll: ~i¡ ~llllti!l:t((, ,'I!i'! l:L llluc!lcllumhl'e á
:1':1:!/:' 1,1 p:!l' [,1,'; pii"''; y ":linillll:i '!III' al [';) \'l's:1I 1:1 , hs ti-


1:11) \ !!f!i'rl l ."" l'i·¡::ti:I¡](I~ \' ll;¡:,t;¡ Jo~ s~~ccrdnt{ls rl('crc:tll-
'!J<.' \ 1; 1I,I,d,' 1:1 ¡'(IJi:; , ('!':illilJ¡, y 11:(~LI l()~ [li,'~;, ['¡,!ir"n-
I! I~" 1: 1::\: dil'jll!¡ ;: Jf!,i¡'¡l\·t'l r¡!'i~ 'iridt"l ('1 1-1 110n olli"p') y
L:II'" ¡I''':!II'' "'J""'I ''';'';;:::'I'':'I'l'':':1 II;¡':¡¡ "'] ,'l',' !t,n'I]" l;l'e~


, •• e", l. • \ , \ I l ' I " . 1 j \ . ~ _ " l ....... ,,_ • ;- 1 •
~'.f :,' p:;t'.-':~\,'.~I!¡d:" el:; t~l;h~ p:jrt(~~ defclltlli'), llrcdi«~ y :lna-
, 'J:I::li;r(': !:, 1'!I!l::;','i! 1:11\ ¡JI' 1:1 1".,- tliyiwl. 10, :kl'l,,'hIIS


, "


1:' !,: <E1.: 1'I'!i~r¡I'lI y I1 ,¡I¡:':llllí'ntu (j111; (,()iltr:l ella ~l' JI' pc-
11i, ('~J~l !()d;~ ¡It \ 11~t' de] I';l;,;'lrl,i.'l' j'!li;--:I'()n:tI en {Ij que :-(\ 11:1-
11 1, ~"\:",,ti¡J(), 1'11" dl'~t:'I'J':I(l() 1"11':1 \Ji!::: 11i; (,lItl'l' !II'; ~('l~­
t' ¡'¡'h dl' ]:1 ;:1':< !ll'!'t (',);) llil C.~;(':):--;(l tr;d',::,in y P(\('(I:-:' rit':..:g!l~
~lj¡ ~,) t:';l"'i,!:¡;'i:'~,(\!(' :'~ :-~1¡ dll,-.:ti;\{). ],:1 :1:-:::ndJll-';i n~¡('il)r\;Ll t'un
jil': <1' '~,J;'¡'):.~ ;;(1 (':¡¡¡t;\ill(~~ ;¡tlll ('(In P·'['.-~¡'01!ii' ;', li)~ 111ini:-:.lrt);)
i L_l! : ~ l t: 1 ¡': : d p l' ( 1 ; I ¡ n ti e llll )( ) el ¡ e e t d (: d t' ~ t r n i r y ;! r l' !l i II a r
" ,"! 1 ,1 ' ,'i i: 1 i,' : : I (I, 1 (), ll' 1 ! ! : :[/1 ~ :; : 1 ¡ d n ,;;, 11 C' :: :-¡ 1 i ,1 U JI i: ;' t ::. el


'>", '(1" iI: dli'il' 1;( :~I':III:1Í' IIcl'I')i,':1 Ha~ilica qll(' 1'~l;LJ¡a
I l' l. >il'li',: ];: IlI,' ::1!:1 1'llIil].'[ di' P:tri:::, I'n qUe: ~I' l!l)l\-


i:, .,:¡", ~;I':!(I\(,\':t ¡'llml):'1 ~11 anti~ll;1 p:lll'llr\il Cuya
1 "":':: :'I(li: 11'11'1:: :1[11'11'1,< 'ill;II'Cnt:l ;:Il()'~ que h::!Ji:: ::J<:{;lu
d:.' :"I,':~¡': t¡:~I!II¡:Cl.~ el 'Si(~ üc:;a construcciun, c' :~ fa-
mI
chada se consolaba al ycrla Lodo Clil':lZOn él'i.-;li:lllO, adO!'-
nada su suntllosid¿Ld con :'lcgorías y efigies de 1:\ sallta
rel igion y reí'ecLuri()s, los arr:tllcanH! é hicierull di'~:l!ld­
recer; qlle (ksd(~ ¡u::; ml'ritu~, y \irtlllll's dI) LL ~:lrll:t ¡¡IJ¡'
dcsde pastor:¡ se 1!;¡ILiln <'icr:da [L pl'ull'dor:l de [1):; J'
dtJ la Lapital de Fl':lllCi:l, pa::;ó e"tlj ill;t':l\(),-;U ~<l¡¡tli;¡]'i() ,i ¡
profan:1I1u y cOlli'l3rLido por los dei~;(a~, y dl'dil';"llidlill' :',
Mir;¡Il¡';\ll, () sea E~p;¡rt:¡~;(I, .ide !l(~ ¡liS :;1'1'!:,rills ll;t:;i;¡ <11'-
jal'k r:oIOI',:\(1u :l I:.;le 1'llillO por Ull lllll 11 Il llIeJl lu , q í!P'¡;¡llli'j
de".II~ CI¡(Ollces (',,[1; ~1¡iJt\ll);ilJ I~di¡i('il) ;'l I'IS 1it''\'III'.-; .I' di,till--
gnll]','" de la aSiilllbie:l, l'lI:liJi]O ¡tUI'O i¡llle:;" 1:1 ;"l'illli'i,t :;r,' :,I'l':-
gl)!lz:I!J:1 líul~ c,Lo;; hr'IJ:_tlll"l'iul'; ¡ill!:i!'~I'lI ~:¡\id() dl~ ~1l ~1'llil,
.\~¡i·;dl(~;IU .~t~ ha\i;~h:t Pl'U(T~::¡dl) ,r [l!'II~t¡ [lIH' :~\I:-) I,\JI';!"


fhll' Sil t'()ndll('tl y pr();'td¡!tl~t;lIL~i, ~I¡;-; ¡!li,:'i;ldo>~ y :lill¡~~II.';
al(·.111!~;ll'n[1 el p\~¡'du!\ (!\Ll Ul:)¡l:!r!':L~ qtli L, lI:il.\ l,)'c,'..;l:) >:1; :l~
rl\pirili,') pUl' cier1.u dl~ !¡:¡};jl!' [¡el'l!o !:1, rotii'\'.",¡¡¡!l :kl /tí] Illt:'!
]¡rl'lju(' IIII~ d d""dill'!) Y (k"illllli:t de "ti ¡¡¡:ld¡I', (') ill;W,'I,i"
de ,,11 ¡l:!ili'i:, el :i7.uLi' de la 1':\ Y (,Il:'l'l'()!' di' "ti ¡i'Y; I"t,'
l'1Ji1 i[eradl) y l'illul:adu t;l\ dalLar íÍl' ~'1~ Lrl¡\l~u,; ijlli' ;1' "
Y:!l'íIlI ,-;11" ~(;da!'¡()s ill:lllinadu~ \" :'.I'i'lj;i!'I'~ Ik\ 1i;lillci'!II",
t:\L'~ I',;!'el\;¡~ i':,td¡iln il J:¡ \"i~I;L di" LI il illlllii,\;¡¡J I;"~ ¡'I~ l'i¡~-­
tiafllJ'; c:¡(¡')licu.;, qll:) i':1I1,~idl:lll h.; i!lll'II~II:-: I;I!, I:t, ¡;eli'"''
('()[:-..:.l!t!ll¡!:J!~~d ,Y lus (-;,"';'(::i!h¡;1l0~:)::' ti'lU!I!(\."\ d(~ l:L llil[!ll·;j ,'i ~,
lid :dc:is;llll, \il'ntlll CUIUr::II' 1'11 lil~ ;ilt:II':'~ ;'1 \')1(" ;)'1' ,\" '¡-
l'~d)¡),~¡¡l, ,il.,rC~ dt~ ¡(l:~ >q)!;'<,,:-:: ¡'j illlIHir!;ldlr:-- qlJ\l r¡;t';'pf¡ JI
f!l;lli:ul():'{'~ y P~\ 'ti.l\Jl'¡J~ :;,,' 1:1 !'I', \1(; 1;1 ¡,!I!'~~i;l IL~ J{'~'lj-
t' ¡' ¡ ~ t ¡) ,\' d (~ 1 () ;.: r.; ¡ ! ~ f ~.; (: \,'! ; ¡[ ¡,ti', (. () I ¡ ~ ¡ ! l ¡ 1: tI ~:~ 1,) :;: 1 1 U 1:- ¡! i { )
tit_'i111:() \.'il Lt lll~'i'~,,_'¡-'HL'l\)il i'Uftli':L (!l ¡'~~i'tll\i'¡I) Y t'!\ll'(l Cl;!;
al I'I:r:1 d<~ .\I~~, 1111111":":-1.;[, I~I" /l.'I'C(ill'I';ill, 1/11" 1,; :I!I!I"'III
s(!i.') ~\'i!L!:l;t:-; (~lll:CtTadu etl l~1l i.,:t!;¡I,ll!.(1 ~'dll \':l;J(;i¡:::~ til¡i':,Lj~~
ell ll)~ [Iil's :\' Ud,:II', ~:IJ I\ti'\) Iklitil qill' 1'1 de li!IIJr'I(~I'''I: :t
ql1(~ l~t:t~':j:)e l::l su p:~iT()quia. ~l ci.'dHa, du Li. lil![I¡I:d:!i.Í Ú ¡¡ ~
n'li~ií)!l; ¡1i:I'O ;I[ iilíl'tlú dl'I'l:tl'ildll :1!1<1!I'!t11 ~. lil)['I': ¡iI'l"\
Ju~gu fUe rucllo;\ ~t~I¡.'c~·,al' t'Ul! oLl'u:) l.l'l'('C (,lIt'.'j~ lHas P~)!'qUl'
n:1 ~e jil'eSLll'oll ;t ]:;U;c;l' ('1 jllr;UllC¡li.u, ;(1'lll'd:Jll¡]1J !:t ;::'i,:lI-
LI,';[ i[niLIl' al paju d _\ \ i¡-IUll y CII!ld,,'¡11 I]¡; iklill'illl),
¡~l l'\:dl)[' dl_: \'j\lll'lll' 1'l11~ lIll'(i di' tu.-: l'.I1:1:i\il:lil'~ ('Ufl (\ ¡
~tl():) qll(~, contaha, el que' ~L.:i'\i~l ¡]\~ !lueIl t'í"lll-'Cl~tf,l) de rt'
IlI:i',d¡lc ,\' pUl' LlIl S,¡IJl'l'~:ti¡L'llk~ Vll'Llliks u'lsliill¡;l~ 11111; ¡"
ad()l'fl:;\UlI, i'uc L:lllllJil'll p\'¡;~() y l;lIt'cn;¡¡[o ('Ii!l 1;i1':I:; lll;t:;
GOl) YÍi: l tmas: porqulj n~j:) Liel'Ull al J U1ClUl(;[lLIJ al j1n~s(;lJ lar~l'
<Ji


i.~t; entre su~ a1\l;lllo~, les h:lI)l,'1 con energía lliciél1Lloles:
• \,on~o :'t murir, herl1l;,lIos, con VI)Sotros por s(j~lencr la
f, [I,ill:l y ';amos {\ \"(~[' :\ Dios» dándoles sumas gracias por
h ¡¡lleila UC:1SI0!1 que ~,l' le habia presentarlo p:lra illYltarles
[\ L l!:l,,; Y fL que ~~e pr('par:l~(:n y S(~ disp\lsjc~ell alegremente;
" Jr¡ qne v)dos k contl::;l:ll'OlI lIn;lllimes y arrudillad()s estar
'¡Il[onnes y lll~p\lc;::tl's (~fl UlI todo á t.;flt;'cgar sus "I(las en
r!"í'\'llSa d(\ !:¡ rcligi(HI ~:Illt:t que en ellos estaha ~IIlJlíoliza­
r;¡ ,'i)ll ~\1 ejemplo ~'"tl nlot' cOIl:;tantc p:lra ddl~llIlt'rl;¡.
L: ::I';;lnj(~I\k, ;l~i 11) cI:¡:lI'¡iITOll ~' ron d 1l1:1;.'ur ber()lslllo


'i:tl':':::d'I!!1 tu¡\()S ;\ SL'r ridimil~ en el mi/rfi}'u!()'l¡"n Ú las
','::',)~ '¡;'l fU:'III' 11111111Itll(I~() di' 1oc' t:lrills en IjIJe flH'i'on
"i:"r\CI~ y a,:I'~illad(Js ¡lc-rlll'll dd lu¡,;i! I'n Ir:e Sl~ l:1ll'Ulltra-
L>:tn CllCCt':':lclos.


i:\·t!il,I,I."; ,',)\} [¡ldl) el j';1!'Ul' le):; [:n~\)[}ic(J:::, lUtc>I','IIIIIS,
<, :;;;,,< jl:i '1 i¡','¡(\,rS \' \:ICllhillilS, s¡:1'tlrlr)S lle llls elll iJs v
. '," :"";1' IL"'I'ó!"lli,],", dI' llll'l nl'p'(,I"} 111()':SI¡'IIÍ"'\ h rr']('I:_


• ! '~"I_'\'l"~':~;:~¡:l¡'\;l ('l;;!'lil'~l IjJ;~- cI'¡;tia~~(~,~·c'~~lÚ'Ii(:~~~'-y l/l't!' l(i~,~t~~~_
, , ;" S¡~ ,ii:','ili\ :\ P(T,:C~~llil' ('UII el H,:i,; pUllil;lc fUl'II!', asi


d:::'I\ :1 11;, :lUI\ :;e Cilll,('rY~lLi:n crioliallO" del c:d,dil';~mo
'¡::,' 1\1';;:\'11'\ ,\1\ 1;!'C\'l: de los cxpcdidus pur el pa¡,iL ~' 1':ls-
11'~';l¡\I~ (le l()s (!hi~:p!ls y ubl'as de I:sta 1ntcl)ci'1I1; lllUILil:ll-


1)';11 In" r,:, ,',¡,,~: dl~ 11:' illl,'ucos q\le llrli:'ul'all:ltl ilJ~L'll;¡1' y
1",1, ,1' ::!,-; li: ,:1: 11[1> :,' 1::1:1:1 Ibdll~ de !jl'ufis Ju~ ~'l'da-


;' ;,: \" .,!.<I' ~~ :.,.; ! [l¡'P ::: ni ;~ii¡) (1\, ~}i()~~ t~ IJia dC~ÚÍ'(;{'Lll;:' (lUe.
¡·"t¡':F!~' ;l:i ~,~ :';!"'i'I) ¡ ,¡!~'dic), ~l~lliq:IC rl'l!d)()1;()~ que (~C~.:h()ll­


l' '¡I,'ql ~\t [':1\~'li,~~lj',1'¡o .'()ll :-',ll:': C\~'~·~\)~ ~ ~}LIl't) tuda~ .. ¡a quc~~~d;aIl
i'iL;',:1¡¡!I,-~ (l,l::i;1;)L!l'(':-" y :~.~)~:~¡~::i:!!)~ í'llei'l(~1jneni() (un la ú'j di-


, , . ¡ '1' p~ \ () ,.; Ir ,\1 \¡ 1,1 id :~ a i I iI:; (l'l e (' :.JI! ~ i 1 ! l i i~ r 11 t , ( , n s (' l'
I\t ~'.': ,,;'d:.Lr:o., :tI¡'Ul;(;I:::(iU~ y aun l)l'e~'l:llL:tl'~{~ y l'i¡ln ~~';l!'~C en
" :Il';l~ I.H ;;~li'l'ifiril) ,ellde; 'I\l(~ ;tpnSl;ll~u' COI) el jllr~l:llCll tu


ir: . .:.,,_1 1~-.:, I_~~d:_:'¡:l ~ ~. ~\(¡\q I;),~ JÜ;dr~ld!)~, y ~,0lu c~t(jS llll(~ S0
I liljil.':l;':I!i, I'"lil !:l,il¡,I'I,l:!~¡:,l ~I)!l lu~ que ILtIJ:lll lll:d l',i:'~nrlo
:' re':; l);!l,,:lliill a ,a :ilili~!lCd~llllIJI'¡;; pu'u lo:; rl:i'l1:1IICI'05
Jllili'¡<I,h ,],'1 :dt:ll' ¡¡1'imUl'rJ Wibilllil:i'iJll ser pl~i'~l'gLLidl)3 y
:"tl':Lilils jI;I,' IliS si'd:lrlus íjllÜ falLIr :'t los dL:JJI.~res dc su S~l­
;;' '" 11Ii\li~!I'i¡(j; lu:: Ij(l'~ ('llil :-u nlddl~~ti:l y 0,jl'lllplll 1.'11-
PI, i ¡iJ ¡J" l:L gUI'rr:l qlll~ ::111'1'i;l11 [t c:í.lL'i'iUiniu, :tL[';¡j,~\'I)ll Jú-
,',,, ,i :'1 Ilirlls 1Il11i'illlS s:lcCrdiJles l'i~jlrUlllIS (fue alllL's :'01Ia-
lJi:lll l;uli'cgad f) á lus CXCL'::illS y apostatado con el juranwut0.
1~(;.'ii~7¡c2icia (le l(}~~' ('a{ó!~·¡¡;()/j· f(~l J·llralJle4~lv {!(:.
((pos! ({ .... ia.


Los pl'c\;)rlos, curas y s:1('crrlntr's qne :In [r's l!:,I'::il!
oslcntacion I'n]) luj!) rJr; su;; riqlll'Z:I:', I:I~ !'lltn'g::lrO!l l,-
rías 1']] 1:1 pCI'~cl'llr'il)n fJUI' rl'~:li':ll'rJII 1'11 q¡S dil'I'('I':(¡1 ,<
a!J¡':lz'II'n:l de'i¡[I¡;~ l:t fil'llilcll!'i::, 1:1:': IH'I',CI'¡¡r'il!JlI~ :1'.\,,'
h f..: dI'! r(ll'~'() cl}IC'~!i:tI, ('II:lr:dll l'I:li','; !iI'¡!!;I!I:lfl l'I!Il:!J
rico:, ¡JI'! ~:if:!ll); ltll'go :ljl:II'('I'il'I'1111 l'1I1!1!1 Ill¡II,' 1!J1!'"t,!!¡', d
1:1 i:;1:'3i:[ :'- ill:',l'tire~, ¡:n'~cllt;'III¡]il,';I' :'1 lll~ ,"I'I'I:ll'ill' :'[ "1
1 im 'L'; p', ;I;:! tori :IS C'll ¡) 1 '!'I' 119 di' ];1 ¡I" .\' 1'(I];l () JlI :'1 1111'1', ( l' :'
lH'ialC'l'(\:) :--:i;;!(,~ dl'¡ ('t'i:-:li:illi::IlI() ~'110 :-:¡dll 1~'>i~1i(T{I!¡ 1" "
j."i'(lj"!o!ll 1': npn.;l;tI:ll' Cllll (:1 i:lnllll:lilll Ili~ ~:II'\'I'I:!,1
lli¡i'n!,.; nl¡'li~,tl'(h del :¡Ita:', si:!;', Ijlll! l:lmllil'111IJ 1:1,1, ;,,1
<lc,r:,::;lil'[,OI1 1(" ~1,!.(I:Ir;'.; ('JI 1:1 F1'11111'i:1 1':\ 1IIi'dio!l1' L: :,11.
41¡:('1 (in (1:[(' ('::1' h'lhi" IlC¡¡':'I!"lf!tl ('¡111!:¡[1~!(1";{\ (I!~I¡'I\ 1'\~11'" ~I ' " , (¡. :", 1 d'; [: ia [1',,-, l~'lll n ¡I' il,:'ill < tI '1: ~';I'~I'~ d!' (':11:: ¡t:1 Ji" l.
Y o1ros mw'!irls 1!las, ¡]1'rLIi'::II¡[!, :'1 !,l 11"':lllldl':l. 1",11 l'
;""'1'1"1' 'l 1" ,n' il "",1, ." (1 ¡i" 110 [11,,1'1'111 "(""1"" '1 l' "1 (1, i í,' \ _,._"" \ ",! , \ " j ,\ '" ( _ IJI. 1, _ ',',. __
jll)';l1ilCl'tl i } que ~l\ l!1:II;d::lu Pi';:('¡iC:d' :d :-',If'i'l'd l !'in ~ [::1; ']
[lj'(i[i',"l!kn YI'!'i1:tilcl'l:ml'illl' 1:1 ]('Ii,.:illll I'::.:itli":l :'i'll'!;" i'
l'iíin~!¡¡;¡ y que ]lllllo'11I''-'l'1nilil'i:111 [;:11'1',' ('1 illl':I!1\1';¡\:1 ,'¡,,::,',
tic" r¡1l11'~I! !I':, p:'dC'lIdi:!; Sil"ld,) e'I!,~ :::'i:,',:;lns PIII' 1111 :. 1;
(l:iIJI" ¡]1'cl:!l'<lI'ilil) jlíll' ~1'dil'¡II"'I,', 1':'JII'¡!~I'" y Ir" 1i!':,\I'"
rflí)¡Il¡~i).~ de l:t patri:l, 1 [Ido (ll d(I:,('):'d!'11 ;', !:!i ,',1:!:!', I!:
ir:I[lic,i;1I1, !le illlJllI~!l:lr III~ ~('I'l;II¡II', Li I:I¡~I,,:! íl'li~c¡ il \"'-
ner:uHl;-I. In::.: :--::i0Tad(IS S;lC!';lln(l!l!~~s y :~1J.; {¡{I~':Ill.':;:.


L:t (~r:trH'¡:l '1It'~Ú ~i t:d ("(I;¡(:il't()'¡]i' ¡Jj\:-:j');'I~!\:¡ y ;!'::¡¡',~l:í
en (jl!e se ('!!Cnllli':;J¡Il, :.' :'t, l;iI !l1'l1['II,i"ll 'l!II' ¡:1'('~I:I:!!'1 : i'
Jl1ar;t n1nn~L\¡~n!' \Cll~ C!~:l\1t(_'~l¡l~ lI I l !\¡'(i,\ ,'l'tl) :lt. :'.j\"I!I¡
al;..'llII t:l!l1n 1'1 ,junml'll[il di'! (':';1'111 til' :TII~t:i~ill 1':1 1(1'1,,1,
tt', ~I.' (ll)[i,I:,!l: ;11 ~:i('I'ldllc'i\l I]¡o[ ,iill':lll 111' di' ¡Ji'I';::! ,', : :,
la ig'li:~i:l CflIL;litl]('¡ollal: I[UI' ('11 el! !11~::!I' ~(I:11 ~I' 1", i:I','~"j i-
hit':'c el j\lram('nti) ('irii'o de ndl'iid::¡[ ;'1 l:t 11:;I'i'lll, :', !,: 1,:
y:d re" \' 11e raanti'TWI' la ('I'il~li!lIi'iílll 1'1'1,111'1',"1 (]1'i';'I'l:,':" Í) li." la'" pl'in1cra aS:lllllllca¡ ]1:lj() l)t\r'~t (\:[ (~~:() 110 ~c 1)1'l'~1'¡~:(\
95
;" i1,) ~IT dl'('l:tr;l(l()~ incapaces ue tUI1:1 funcion edcsi:l~;li­
',1 li:, [ill,,;:du:o; de la pell~iull ~ciü1:lIh y ~er dqJurtadli


,\ I':-ll~ lll'llylccto 1~,III\illU alllo la asaru]Jlca el obispo de
Ll"l'l';;i<JiIL l:lJ\\ \JII 1';III'[]l'111e di,;¡;ul';';u que uyeroll uLl'US ecie-
';.-..1:~'(h y ~:¡lgl:;¡'(J:-; de I:t r:'ll!liILt; i¡ero ('H el lr~¡~(¡llrSU dt~
:':~1li\:1;-: di:l:; 1j1!1' ~l' ;.;;,~LLI'I)ll ell lus ¡]cl!:lll:S se élUl'lcutal'llll
, I l'i'IL,~ ¡'I¡J¡:;[illli'ilill:lks que cUlllpiic:dJllll lus ull;cLus


",;j',lllli,'ill,í Ijll:' [ll'dl'lll:i:1I1 11)'; que :se ojlu::,ieruII :L LIs
"til.:ll'i()Jll':-i de: lt):~ .\~1(·t)hi11i;~, :~c llt'gc') t"! !'e} ~l s~lnciul:~¡l'Ll.s.


:<,] r.;l ~1;.Lld() :~L~ ;ILii'li:Ú L~I¡to nl:¡~ l:! l'Ui'Ul' dl~ l()~ ~l~'L;Ll ~u.:-.
;¡"L ll);:: ¡it~ll'~ ill¡l¡¡.~.t:·c~ dt,¡ ~,..~\ ¡-:lll' ¡iO jUl';.LiL.Cll~:i(~(;~·:, ¡~¡~~.­
',,¡:¡\¡y~'\i!\lu~L' ¡!::l'LL~'L~> LLlt;, \i>¡LL.:U.H'lj~L~ de LJ ('Ui'l¡; ... :l' j;~
!'¡'l!I'i;l I;¡~ i~I'I]k~ ,;I~ illllill'ia picd;lIl, 111) ~1J1(j de la c;l\liLtl
,',¡ 1\;' [( :Ll:--: I:l.~ 111:l,S l'iu;:\ulc~, ':-;\1 :l~l:du i'~Li':l ;}lt'{j~ l'cill(~:"')
~':.~~';:;jJ', ).~ (\¡l ll~!:-~':L d(!, ~~i~jir:¡l'¡) ) l)rut:,;cclUi¡ lLc"':'~


!,' ,¡.:--.ll P;J.i:: Ji >, !',:lLllLL, :q):li.\:\~iL'!.di) Y;L L']i ;¡:iUI.:ilu~ lln;-
i:11h tJ:tiT:I:--: (',\l~~;Jll:l:-i t'li Lj~ pll\j¡'t;i~ {;j,~ !;¡2~ i;,;'[(':,i:,;: cul()l'~~
:'(~l' lo:, j;'<lllJil\IL., :'l,~cL:lrio~, ;lílU,;!l:¡Z~l:~d~f :1:J1Tíll;>..-'ltí¡:id:...\
':", t',l~¡'~'~l, t:jl}~l) {l. l()~ \'cl;Cl':~l':L~; 1ll¡l¡¡ .... Li'()~ llc] ~~~~lli' CU¡,¡
I : ,\ ti q ~ I!) ~~ ti tI 1\ L t ~~ :--: e ~ L j l' \ '.:) ti ¡ j (1 ~~ I~I 11 ¡; j ! l t u \ ¡ t: ... v ¡ J ii \ . L\~ ,'t L (


e 1 lJl\il' I¡ CI] \i~LI ':u [;111 llunibles (:~¡tl'cl:Il'lllus, Ellll'll i~l
l:,il"f';¡\:k J!1:¡¡':¡;dIIILdli'l! ljUe ~e :.tpi'I~~lil'alJa [1 s;¡Jil' de
~-': .. ;::'i~l, y {;i_~ ;:;~ ill!¡llila~ pel'...:()t!~¡~ lo fU;I!on las li~<~; Ut:l
y pl'illrt:~,~¡:, d(' 1:1 t'¡¡~:1 rc:d, ~'l LU:--:(';Il" L'l ~:sllo Ú (~{jl]l:C iJo-


,'¡;,,;IL ':L'I',""> 1,1 I,;!~:''\ I';("¡'I"I~';'I ':1' 1':""lll",I' y 111'1;1"'~··I' ',') fl"
, \ J _ \ l -' " : ",.J l \ \','.'. ,1" 1, '-. I I 1'_ • ,~. ~ ,., ~-


11: t~ ~JI1:":CU;t l:l l't:d~~l()ll d\~ll~;l~['¡:(:l~,ldU, lil:\~i¡Hlu~C a H(jllla
-.., ¡\i';il;':P":~ ~u feí'\ lJi' (dlilc;(!il0 q:iU aUll l'u.u:)L:l'\'~dJ~l:l {.(
':I':I~:ljtla J¡,y Ik! Clll"¡¡ll';¡t!lJ, IjUl' l'll llldu tidlJl'U !t;l ),,'-


:¡:¡,i¡[,) al ql::~ 1'1'();'C,',) ,d'[ll L,liJ~l:~;¡Iilt'¡:íc: Lt \'t'I'\;;:d~l\l ft'.' (:(;1
:'l~t¡,J¡jl~H~U, ~i(lu)i)j'e f!j\~i'Lc:~ ;¡¡It\_'~ q~~l~ :~liruHll)jr ~l l'l.tre-
;lll'i~li¡;1 ¡le 1:" ;;('I'l<l~ l'llllll\'il!::;'.


.\ :;1 1ll::1Ii:ra que ~u :IUlllL'lIl~jlJJ Lt !','i'"CCUl'iUII ~:tij:llj l(i~
,1,f'~;I~UI'I'~ di:! ['lid,llL \'11 t'a\'(Il' l], .. ! c;tllt:;c'l~¡¡lU, k\:¡l!I:llld(i~('
,,1 ,llll'.b jlUé!t!US pidil'II,lu b prllr:la \11l'lta :\ 1:ls ruligJ'l'~í;¡s
, :,h nll:b y ~;¡r:t'l'dldt'~ quc Ilabi:1I1 "idl) 1':\l¡li\s;illll~: el! iJj


d,t /I!ílli,l\Í :tlgUIllh L:11'cilu pUi' h ('(lllll;¡\\iull l'elisiu;;;¡,
i,;·~ Ld,-,;u:, p,;L~llJ~'e:) .Y s~lCtrtltd~:,~ qllj~', ll:d/i;lu pl'l;~lad{) el .ill-


,:'i,':¡[U; :1 (,li~U tll'nqiil klLI:t ,l:"I,;¡';'lic) lIIl LUI'\U ]¡¡\;\'(,;
; ~ .~[J;nu pdrtlí¡iCí\ ~:.'ILn: L¡;--; \]if1rulL:dc':-) que (}L'(lsiol;~lit\l el
",',);1 !cYitlll;¡du ('uL[llt ll¡ V '.,¡', ;'i':il du b l'l'lit2iUIl C,ll~J¡ié."
~H
Segun ellos incurrían en la profL1siof) de la i~ll'si:l UlIirnl'S:,1
del cri~ti:tllismo, los prelados y lIlillis~r()s .iural:II!IJ[;;¡]OS f':1
ell'i:-;rn:t: era la aclmiuislraci(\l¡ (kl J\:liltisIllO, Ll r('kÍll':[I:::'1
del m:ltrirnonio y funerales illl'{iI::Il'L':; :11'1'('gl;ln¡]t)~(' ej I"'i 1,
it Jo prevt'llido el! S\1S pl'l~der\'~or,':.; y ('11 1'~!li'I'i;¡1 ;l lo ¡\, ;~,
nedil't,) '\IY, (]ec!:1r:lTl:!o r¡uc: 1'11 l()~ :ietO::; cl'll'!Jr':lIlus P,li' ti
cisllla Ills ~a('crclotes jUl'am('[ltil¡JOS 110 [(,lliilll (ItJ'() 01Ijl:11\ (':L
l':tdl'fistico que ser :IITI'l.!Iadlls:l lo di'lIU(;'[11 [((lr L'l l.l:dl::¡-
no ;1 los actos Jllli':lmí'l;te ('iyi¡"~, 111\1'0 1]111' jlOI' r;¡liC!IIL:,
rnanf'ril ~n entendiese ~er lcg;ilcs, Jlllr LILll' el 1'1'lllli~it(, ¡li,
la antl1rizill'ioll de 1:[ ~anta igll'sil ill~lil\1id:1 y dirigid:! j"~'
el mi,¡no Je:';lli:;'istu el ;lIto Dios Oltlilipiltl'ílk,


n"I'ltaz:lllIlu lo;, rali')lil'n,; l'I jln'~[;lí' jlll'::lfll'llln y 1J(1!llC'·
mje ú In" ;:I.'tO::; de 1:ll'clii!i:l1l :Id¡,¡ilti<lrlllh Illil' IIIS ~:Il'I':
clotJ's jlll'llmentildns, ilJ¡1i";llrll!: liI~ ~¡'('l;:!'i'l:: ;': 111I lililí'"
CO!l yinj¡.nl'i'¡ p:If':1 I]lll? ~i,,,lIil'~(' :'¡ oi!' ¡¡:i~:1 1'1 II1III ¡Ji' 1'1:11': :e,
ill1lr:¡r 1'[1 1:: i~;k~i:¡ P()~tl'l'l~(' lleI:!lllt' di' 1111 ITlil'iíijll Y :'1 \1\, "
le Ilidi('l [1(>111011 ¡)l~ In que ('::11:1:;1' ;11llt' ¡'ti P¡'CSI'il('¡:¡ ai (!I!
lHlllC:1 ~:' le permiliú ~ll ~a\irlll, po!' nl:l~ fine ~II~ \1:111[(1:' y
ri:l ¡¡¡(iI'I':' lli'rllil'!l:lroll pi !':ll'ri!il'iil, ilill'l'IHiI:i;'II!\ull' iil~ ~,:-
1)!1'~ lo:, Cí)II~litll('illll;tll.'~, ('llda \('Z Ijlll~ 11:II'i:¡ '1,;j'li::IZíl:' P:,I\
e,r:lp:ll'sC!; pero ('Ilt!:t di:l ~e :llltll!'IIl:IiI:I!1 lt!:I~ y inll:; I¡l,'; 1'--
fLlel'ZII~ de I:t f'1il!jlll':ll:ion ('1111 1'1 I'U] ¡lr di' 1(::-; :qll'I"I:!t:i~ 11'1
tra II)~ s:i{'i'rtl(lt(·~ ljll!' se lt:illiril1 m::lili'llirl'l 1'(I¡I~t:,I,l,;", lljl
Tlllll'[il),:i!" ('ll()~ 1l,:lli:lll ~idil Ll\IlI'I'I'I':lil:'I'~ \' [lil'rilll'I'!!I¡:'!" I
l()~ i';llI'i'IÜlll'iil):;, 111'~:III¡j() :tI 1'\II'I'llill 1'11' !'ehr,':'I) lÍl' 17\)'::,
de ir ¡J,~ c:lminl) 1l1l!IS CUI':I~illl':II!1l'r¡l:idl'~ 1,11 rUllljl:llli: I
llll rirlli:lllil, ('('I'III't1:1roll al 11:IS: I )' 11111' IItI:l :ti:II':! 11111' ¡¡:,:'
PII I'!h "Iin ti'lIi"IlIC ti,: ~II \1:111'()I\lli:! Jilll' ~(' I,I:~II) :11 j:¡r,
llH'fll'l, ¡Jj';lll1;:i''l'ílll el llIil¡¡!\:II' ;\ ,u i'(llll\l:lllI'] II ;1 ]II;,\II!'I" '.
Ú tr:ll'I', ~1'~l!11 dijl'I'IIII, :1\ \:il l'l'illllll l'I'fl',II'I:II'ill, n'I'I'ml'l:"
(bUrlll Ifllli SI,' 11> 11':lil'f'illl pllra :lb:'II' :'1 LI roh di: ~II r::hl!'"
;\ q 1 1 il'll 1'11 ¡', :i II1Is,';1 ('Ir elll\ 111i 1I pisll di y ~:¡\ I! l' !] ti l' I !I:\';'¡ur:.
y :11 (~lll'(llltr:ll'l¡; 1'1'f.:llldi\ ,'11 Sil hl'l'vi:\rill '" 1:\¡li~('¡:1 '1';.cUil
In, pl'("l':!t:lI1¡j(I~I'!(l al nlra ti!' Ch:ludldi' ('lln !líl:1 t'~\II'I'i:' ,
Ll'ill;¡ Y 11i1 nudo iljllHa¡]1l :d Clldlll, 11' :!l:1I'11II ;'¡, l:i {'lli:1 1:
cah:tlin, l¡[iI\il,'I'UIl :tI trl!le di' 1I 11:1 m:!J'l'II:l d .. j"lllI'() I['~il,
Y !l1) Plltliendil re,~¡"tir ya Ilni' 1'l:J~, 1'1 (]('~c;n('i:tdi) ~,:,"I'I'I!I<!!
se cayl') y fué arra~trado y :dlilllt!¡llIa(\1l úlli[llaIJli;[Jtl~ (';¡¡.!
muerto.


Sl) l'l;¡Jo!!!arOll la~ [H'rSC":IIt'!Olli:S l'O!!!r:, Jq~ 1':!lt'dil:O:'; IHr
\);)
Iris jnr:1:11CíltUJOS y se('t~rios, y en la pascua de Pentel'osU's
P"i't¡~l1¡]¡eroll los :1[l1')slatas que t:l pnehlo fllese Ú ceklJrar
I!:s nrkio, (livinns di: II)~ sacerdotes qne habian pre~Lj(l() el
j lil'::llll':lt:1 i fill de acabar con los calt'Jliros, llcg'andil ;1 tal
jl !ido Pi) :llgullos jluf'lilos ¡Je oponeroO y resistir <'1 (:!lll':lr
('11 ell!:;,;, y di: 11:) ('111'()i)tra!' IlIs ratúlieos ;l donde f"lllIcirHiar
I!,~ S;I~r;¡¡J;¡s misterios 111- la rdigioll ~:!fIta y tener qlle ¡'or-,
il!; ::I::r:~~ I'oml) en los firirHcl'o~ li(~mp(l~; del ('l'isti:Jllisll:O,
¡:Irl"~ 1:11 ('IIS:\S y Plll'stoS Sl'(Tctos, [Iorque de !lO 11:1('1'1'10


,"j [1I'lli:;('[1 (~rllll pITS\::~¡:id():; como dl'linl'uentes, hasta Ilc-
.'¡;;.jo ;1 sufrir I!I hl):T()¡'II:~() :ill'[:1:lIlo du un rnuflif'ip:c] im-
il:ll, IIUI.' ('udi:·¡()!.;n d:'1 (}J'() dt'l ~:llItU:lr¡() y de tel1er (,losado
; I.r¡~\¡llii('lltn rl,~ diri~il~l' P¡'¡!J/il':ll1H'[llL" a! SIUjl'Ul'iO de 1:1,
:'[,'';!;I IJ¡~ !(I~ /!illi!iOS y ilt'i'c'll::I:lr 1:1)11 el viril ('[1 1j11(: cl>[;¡l!a
1 ,I,)('::dn I~! .... 'Iíl/i!I·/I//II, \' 1111~g() COIl lus ('{¡Iices y CI)PI)IIC'.~, 111:-
'\' 1]'>1' r()i¡ ~1I:"; llL!llílS ~;ltTi\c\g;L' al l~('y dl~ In~ reyl\:') y al ~ü­
¡¡"l' d,' IIí,'; ~1'1-1(II'I;S: Y :\ fuerz:1 de Sl'l!llil'ilS ~(~ J1udll OHISI>
,'I¡i¡' qll,~ rli'.;dl' ¡:l 1':1111: \1) jlllrlil'~e Ilnll\\'l'l' y [lU!' milllO ele
JI I1 ":I('lil'l\il!i'. dl'PII<I!:\1' 1:/ I'lIrma 1'1\ 1:1 Jili,nw ~:I~l'ill i,) , Y
ll[I'I),; I':I~II'; 1\1' i~;I\:II pr¡II~I'din:icl¡(O :-ii!('I':liL:IUll :\ la n'z ('fI
, ! I','~ 1!::I:' 11\/ :\\IIS 11'¡I'I'I'I'llli'S dI: la Frllllci:l.


1,:1 1'1'\ ¡'(I¡:';I'I'I:llldo l'[: ~u [1\'1:110 Jlor COlllic('io!1 1:1 1'11-
1'1'/1.1,· 1:( re!i'!'ilJll, slllp atllllili:¡ ('!\ ~11 re:¡\ capilla p:lt':l la
, ',,¡,':¡¡'jiill d,' ¡II~ dilillll~ uJi!'il':', ;'1 IfJ~ le~ílilll')~ milli~lr()s
,>1 "li,!', \' 1\I'II[lrlllil"lldl)~I' ¡Ji\[' {'.i"Hlplo, !'1i1l!<l \;¡ pl'l'~Cllla
1¡11' 1,(l!:iil':I, ~I.' pl'lIpll~11 l'11 Ullil (ll'il~i';11 1'1 ir:l ClJlYIlllg:11' á
'111 Ll:IUdi,) plll':I!'Il[llplil' ('(j!1 1·1 jll'I'l'I'pto dI' la p:l~CII:\: II~
-;,:,'r'I'11 :11 1'11!'1l1'lilrll IIIS SI)r'Lll'i(l~ .i:\!'I;!li[j()~, se echarull
,,,IIl',, '1I I'I)('!,,', k !J"il:ll 011 dI' insultlls, de íJlil-lJlii(J~, ¡j!~ in-
1II,'i:r'; \' :íT\II'II:¡Z:IS si no ih:I, :\ l:t ic;:k~i:t !'ilI!~titl!l'illn:¡[ ;¡
,ilílljl!(I' ,'(jl\ I'i Irl'I'I'I'jil,,: \' luyo Ijlll:' ('('di:!' \nl\,i~iJ(ill~(';'\ su
: .. ,i::"ill: 1'III'ln:i!'(JlI 1'.'ill~1l 1.'1\ 11/:' trihllílajes:'t 111111~; ~aCI'I'¡J()tes
pill"I"!' 1:11/ '.1110 :d pl'('~t;¡r el jl1r:tnlf'l!to. prcJpll~ieroll por
"III:I¡I'i,llI, (jll!.' III \'I'rilil';lri;rll cnn I;t !'ondici()ll de que
'i'l \'UI',I' CIII\lI':II'ill PII nlld:l ;'¡ \:1 J'(·li'!'ilill 1'1¡II·tii(':( q\ll.' pro-
/¡ ,;,:JI:II\. \' sil! !\la.'; d('ldll 111i'ro!J l'o!IIII;Il:lllo,; p;,los ~a('crdo­
!", 1I illl:" ;1 dile' hlll';IS di' I!n/of/I{ :1 la \'cl'~li¡;Ili':11 púltlira, y
';!:'!I~ ;'¡ d'l~ :IIIII~ Ile caf!I'[lil, y los cll'n1as ;\ I]¡'~ticrro portülla


,¡,J,'/ ,
Er:ln f:lTlIltiC'lI ll':lt:lrl()~ como Ills s:¡Ccn]c,[c;:;, los seglares


"'ill Lill:L r') LIl;tS du['ef'[ pUl' lla!wl'si' di~tl'ilJuidü un l:I'CYC
del }JajJa por pronul1 ¡al' con YOZ illt(:ligilJk SI( /10),'),')'(' [IIlr
bautizar Gil las i~\c:, aS callJli,'a:; y [HIt' II() \1:rilil';II!(1 1'11 h
COtlslilucillllal: d d ~dcdu de liD :';:l!'I'rdllk c:ü('Jiil'li 1'(111 i:L
,isila IJlj,-~ L¡zo;d ,'U;';I ¡Idril:;') ¡]I'~;(II i:I:I'III::il qll:.' :-;(' ]!;'!!;I]¡;,
CliÍ'\'lTI\Ü, el eU~lt !u 111c¡:,i:'l'::.tt'J ;¡tl':ICl'l(~ ~\ L¡ ¡'{l !lel jUI :l¡lll'L~I),
CíJi\lL'~:i;'llld()lu d (:t!ú]i¡'(), "'t LIt: (~l ¡11'()i':'~:Llla I:t fl~ \('I'lhd"i ,1.
Y se í'()¡il¡):I{ll'~'ia d~~l L:ITI,)i' q\!j~ t"l JL¡Jli;l j'(llltL1 tid() (.'il ~~u
apu~~l:~:-.¡a;)} peru ~i,.;¡r'i)rG í;U!t fUl'Li' IU:-i ;:lil'I:",LlI:l~ )" >{'l"I:¡¡'¡1,;<
cunti:llLIUd() CI)¡lll':t i(¡~ Hli¡;i:-:ll'l;~ dl '] ;d1:!l' \' l()~ l'l'i~ll(;!~i>."';
cat,.'di(·us \ Cllillr:1 ¡:)~~ ::::td(}..,:, ('ul~)(':!dll:"; \'11 \.1:-: "i' , ',,¡, ,..:~ ~!L ;'1 i-
¡ ., I , \ ;'., ~ I :¡, 1, l " , ' l' j ,. l·, 1 " I ,: , J' ' ! \ \ 1 \ 1, ....: ~ " , ~) ~d111 d ,} 1 t III II L.I ¡( I ,) d ,;.~ L! ," l d., 1. i : " \, d \ ):--, l. L, t" . .'" ~ I I ( :--.,
(::tl Lli ~'LTucid~,\i, que ><~;u "ll Ul~:t ld".,:l ii:)¡' ¡::[i~,.: li::!:-:
(L..:~t¡·Uy~_\I'\I11 y JL1TilJ~lrUll ~_'l¡;l~l'(, ':¡!lil::tl'i~)~·; L~,>i:l !,.", ';.'1-,-
Inientos ~ ril oll'u:) ~ú "l'i::11 L¡:-; ('¡qi¡¡I:~:, ('(!Íiri-¡-ti{:,L'; (:u ~¡('!;­
~;::::; 'j. ,;d,E\:l~l'll;'~':,;~(h~~,:l; "',, L,c',,;:,!: ,~,' :; ,; ',,;:;":,
ULtJ,~ill¡\_'jll~¡,t::' C¡U.~lj l'I'.!d;', l'",(U ,1,,,i,l, l., :,\1 [:~l,. ,,¡'¡ ,;¡ )
dC':;U~;ll'i'JIl: :d :-=L¡.~,ILJ LiLlL.qHJ !'lJ;i\¡~:I'¡:ID l;\¡1' 1:1:') ¡',~:¡ .~ l'\.
lJlil'a~~ ti t':--:l'¡L'¡I¡~j:' rdld\~:~()j',_,:~ de! 1~:"\";:~I,'il), \'~'¡:,'¡';~L:\\,
!a:; ,'a::;~lz.; cUI~~;¡:-::,lu~j:,L_:s l¡';tL'¡~lÜ\d\_l~ LL t):\:ll~~ d·,,', \ i~ ~ :~~'l>:"
CLtL¡~~, ai1;ttLl,¡natiz~ul(:Ll:l\~ l'dlll:t. 1:1\:(,;'[;,· (1¡ ~~:l:'i.'\d\-J ::\;¡1'111.¡-
d()~< L'L l'0pdL.lcho pUl' las \-Cl'>iUllll;:-: \:e ](i:_: ~~\\,tl:'iL,~, ~':I."J­
binos.


Ex-!(-'('!'l}:¡¡l,>:, 1¡)~ 1,':\1~')¡il'()~ 1)()I' {11 :',~~l'l~"lll~() ¡](\ t:,l~,¡r,'.~ ;_'.\--
cC;-;:')S cl'u:'!t:~¡:ll.),'; dl~' 1,):-:, ~i_\ ,{·\t'!\):~, ~~~ ¡If'()Pll:..:it1t'lIi¡ !!~,...; Vl't'i¡,n~
(]c rUtal IIp'.·:'CT:'':C :\ 1.1 l'tH:l'Z;l c'onll';t 1;1 ¡lldi~I¡;J!·i¡l1\ ¡J(~
los jJC'!)bi~lU~~ il,~'~',";j·~;¡id·¡}Í',.\::; pt'i'¡) I():-; Y('ilí'l'ahLI:) ,~"u'\~'rduU'~
pc'!'.)q~ll id I!~ ~',,' 1 J lltl~ i ,'['1):1 ¡1¡tll i rl:~ l:'tndIlJ(':,}' I '1\~('II:'111 ti 11 ! ,'s
la ky c;\'a1l6l~lil,;t I¡ue PI','sl'i'illia Ijill) lu:, \'I'r(J:¡11I'l'll~ I:l i~ti:l­
no" tlebi:lil tl,~ ,l''l'r:lflll,' y ~,'I!:11' 1:1)11 ];¡ :·::I¡I~I'I~ \;1. IL'k'n:-:1 de
L1 fl~ \ll_~ JI~~(! t)l'i.:; lu ; i H:t'O q u tI no 1!:!lJi:L!} d (; ~j'r i. \~ tI' li nlC 1; l! f,~:
qll(; i!(:vuLbell b dc sus l'l.:i';''.':~i;¡:l'Ii'''~. L'I~ IlIl;illl:~; I':,":(J.~ r
Pl'l)l)¡i,ili,);~ al':: '::11.:,':1;1,:11 ot!':I'; mll:'lil:, [ll\IIl.I)~ :' l!irl':!': ":l
que ;;.; pr¡'!ld> .:\'llil ~:dnl'.eI ,:Li:';:1I11t: 1):tI,I 1:1;'1:,: .",;,',','do-·
tes ll1..Li S'~' ll~d ~~:)~L! prfs~:;:); pe!'u tl.~¡tk; jl1i!~!· .. tr;~,,; t;~'~ ;<¡;flUr,
97
: 1m!,icII se opusieron :1. (:110, pero llegó á tal I'UI1tO la 1'1'1'-
[Iilía ¡]I~ Ii)~ nuh':td()~, (lile e~:Ut!)(lo~cito;,; un día pasando !¡,.;ta,
1,,; ;,('II:<lCflll 1;11 1'0::' 1/1111, (Jll(; tellilJIl armas ocultas p:ll'a le-
\'inl:tl"C; ;, L¡L aic'\()~a C;tllll1\llia pidicruo Ills Vl:nCl'it!;les
'i~ le,' I'I~gi:ilrll'l: ('(1 el l¡dll y se (\l'~cllllriC'sc la \'(~rtlad sobre
d delil\l ~lllU C:I; \(o!'i implll:dia, h:ll'il'IIt!O, cumo Na cU[j~i­
~::lii'llk 1'1 lllildl'!u 1'11'111[11:11' di' I:t ¡irlull en \'lI:llltO~ 1'.iI'I'I'i-
,i'l' ¡¡,¡li:ul 111:'. Illilli-;I 1 u::; delli!/rll' (~Il la aflictiva ~ilu;lI:iull
,') ,!III' '1; CIIt:ulilr:tlJ:llI,


\1 [1;1:)11 1\111' 1'1,:'. \1]111:I':tlill'~ lillllistl'ii:'. ~:I' lil'CSI'lI(;lh:111 (1 la
:'!,'llq dI: 1:1 1'1' del C¡'ll,'ilil':lIlo, .1 :'1 (':dl'I'g'i!':'I' :1 I:I~ IIfOS dd
';)ni!\I'!'), ~¡] i,'\':I::[;]!):1. Id/'I' 1"11' 1:1 ;i,::¡lIddl':1 ('lllljllr:lt!o,
''''mlli,idl) \"ill:III':d jI:I'~I'II':ld() :', 1:1 ;,ii!:1 dI' \)01, rlll'[J;:III-
,JI) 1111 ¡'II'I'II, illtll'!I:llld'l liI'I'~!)il(:I'(I:-: y Yi":II'io:-; :'1 Illi ¡I'II'I'!];t
¡'! j¡;:] ,,1, II'¡'II'I !1',,-:'¡¡illiilll:!lIÍ:1 111''-:;ldl)'~II~ l'II'dl'11C'S ¡I'II' ;;..'11111':11"


J' ¡'II ¡ 1 ";III'\'i';:III), :'1 Idlll '111" 1'111' I1 di) ('IIII UIl ¡'¡Ihll IJtl(~
i i 'i 1'11 ¡ I , " ' I 11) ;'1 ¡¡ 1\ dI', ' 1I r 1 i 1 111, :1 o, 1'1 1 IIIJI' i: (' 1'1 \ '111 '1' i : 1 : ti ('!I Ji) ti e
',; ¡1"idli;!li,';; (1\1'11 n,!I:llh, r¡UI' 1:111111 ('11 ('\ J,¡'¡llli!III'ilIllO


'1 ,,! tii',,'jl) ¡JI, 111It: 1'1':1 ;!lllIH' dl'Il\lh\I":I111 !jUI' !11~';)('('l'd[)-
1,'~ ;\11 i¡II':IIIII';ILIt!,)~ y 1,,:-; I'I",I.'~ 1'1':111 \it:lll'¡II~; \' ¡il:11111,: di-
:'í::\'!I,'I'h(' 1,1 1\111'\'11 ;)lli~pll :'1"II:llp:III:!lldlill' II'~ lIJlil¡i,'il l:lles
.1 ,',j!I'I':)!I) di' 1:1, 1I"II(,¡Jidít:::" :'I'lll:i''':lt!n!:'s, \l11'!;'lldil'l IIIIC


, ¡'I""lllil'¡,",';1 ,'I¡¡Ij() ;'1 :'I'III:¡:!(): y ;'1 I"I:! 1Il:lllil'I'~I:I¡,illil di s-
;! '1,','1:'1"111 [111\;1.:'., 1'\i'('jllll \:¡ ,-;lllil'l'i:ll<I 'jll!' le lll;lllirl'~tó
1\,:": :'[,1)':1 y ¡,II:I'lI':1 !flll' 11!1 k 1:/1111:111 !'I'i',IIH)CI'1' 1Ii i'll;¡, ni


:-11, 11\'l'lIl,III:IS, 1l¡;1~ qu:' P'II' .'1 II!li"íli' 'J:'I ,':'SliI:1 di' I:t ill'-
!¡'ll:..:ill[l )" dt l Lt !1(~I'('.1í::,~· {¡¡If} jlll!' Hl'i~ ¡¡lte lli('¡{'r~1 !l() !c,~j·:t­


:!d!' IJ,).:·l.~\'ll \:¡ \-,'!'Il;(;~!\l':t I,~!l!'.-.;i'l (}\11' C'ra 1:1 c:--:t:¡Jll¡1(·id:-:.
¡ 1 ' ~ i' ;' ¡;' I \ l: :'1 t,!! 1 ¡!) i' 11I i I !:! ; d (1 l' (\ ~ \ d J 1! ¡ i ( JI t ~ f' !','I i 1 1) ¡: Id ¡ g-


!!!:;lilt: l :\::l~' :¡!¡i,':pI.J .i\~I';ll\¡t\!d;ld().
FIli' [',[ ('1 I'lll'''¡- di' I,)s ~1!i'l:I!'íil'; y Ile I()~, :¡PI'I"t:li:I:i, que


: !I'!:. :'1111 :') :1 illl'II;¡Z:II' y ;1 pl'i \;11'1: ',' I;¡ l' 1\ Ir;i 11:: ': l' lo" ;11 i 1l11: 11 los
;¡ 1:1,' ",11'1:1'111111''; ,!llt' L'!li;ill \,1'1'';11';, 1,',:'1'1' l'iS 1'\I:tlC:-: í'ran
:11 1)11';':1'1111' BI':IIIi'Li:l, iJIII' hi¡l)i:l ,;idl) ,'::,.;¡dll ;¡lItl'~ d,' Pi de-
'j;lr,,': !!l',,:JlJtli\!I: 1:1 ('It!¡':illa :'t ;,11 l:i,i:1 ljlle le CIIIIIIUi'h 1:1
'I;llda, ';1: :t!:iI'IlIÚ I'~Li ¡'Oll [lltI:l 1:1 l;lI;¡l'tli;¡: ;1i1.I()nl\.'I'Úlldn~c
, ! irl'¡ldil'l) '[\11.: 11';lI\sil:¡l!:I, y ;ltl:r,,;'llll!osr::1 b jllwrL¡ ~11 pa-
,!¡ l' '[111: I;¡ C!lII()('i(') l'lI !a voz, :'t: :IITlljÚ t:~la elltre mediu de
,,~, ,,¡IJ:c,s y h:I\'OlIl'l:¡~ 1'11 [II~ !lr:IZO~ (!L-I Ilii~nl(), " fueron
:!r','r'~,lli:l~ l'IIIl:I~'\:¡:-; ~llj¡jII';IS di' lo,; ('iu¡];¡t!allos i](~lII';111C!;.;,
¡n/él Ij!W ¡IU fl!I'~¡'11 :Ii.'u,;;¡dus pa!ll'r: e hija pUl' babel' t'ol'¿:alL·


7
\)8
la gllarcli~, Encontránrlosccn Beims el púhlico en 1.1 misa fIl10
esLlba celE'branrlo el nl!';I, ('X[lIlC!'to rl Santi~illlO S:¡Cr:llllCu-
to, y 01 pueblo con el mayor ['('Co~iHlicnto y IleHH:io!l, ~r~ lle-
gan al al tal', rcprcllllen al ('\1 ra p:'IITOCO, porq nc t(:1I ia la
rennion en qlle alli se encontr:lb:l, m:lfld:'llldole que ue'j:",:
el altar, y que al mnml)ntn df'"a\lil['\~ril;~I~11 lodos lo~ a5ls-
tcntes, no fjueriendu pc:rmitil' rol' T1illg'lllla m:ll!íTa ~f) 1'l1n-
cJuy('~e el santo sacrificio dI' h mi:':L que se l'~!:¡\Ja ceie-
brando, [lor mas que el mil\i,tro tll'l :dto DilJ~ :;(' lo Illg:lr:l.


En l:t Fran(~ia \endo en í¡('['(','('nl:llIliel¡(() d :ILlI1ll.'flln dI',
la apo~t;¡~ía ('n ('ni'lIlto lllas Sl~ ilJa 1'1:l'Illl:nt:llldl) I:t ['\I'i[;ll'illl[
de las pa~i()ncs Il;¡qa lIeg:11' 1'1 I':I~O de pr(,~I'nt:!r"e I'n b
aS:1I11hlea el illtrllsoTorrlt;o de Bur;,!!",;;, sllliie[l¡]n :'11:1 ti illnr::1
de lo,; le::risLIIlo!'(':', p:lr:L COI1StlJIl,'Il' ,';(\.' j1l'lIpl'l~illl, .' ('~("I"
giellilo prel'i:;amclite (') ritrll!'S Sl/lIt() II,'ír;1 p!'Opllfll'l' 1:1 ;¡j¡¡"
lil'ion 1'11 Franr,ia lh: 101111 rliqintilll l'ck~i;'I~til"1 \ si'll:d tll
religiiJfI, IJIW 1'111': ;Icogido c()n al;.raz:ir;1, :lpl:llldi¡J'1) y ;I""p-
tarJo 1111[' la Illisma, der,rd:ifldrl ('11 el :lelo la a~;lllll¡\I':¡ h
abo!il'illll en un todo ("O!lli) lo h;¡\)i:l pl'nI1\le~tl) aqud (I!Ji~p"
intl'l1SO, prl'~l'nt:l!ld() el mismo en 1'\ :11'111 ]¡h rí'stus qUI;
hahia r()lls(~l'\';l(I() CI1:lI 1'1l(']'1I1! vi 11/·f'I'r!I'.I/ I'I¡iI"'((I¡'(/I, 11,II"il"ll-
dolll a~i bmIJicll, CI! t:tI 1llIIIlwn\'I, otl'll 1,lli'illj ildl'II"\) ¡J"
Lillloge" en el mi,mo a!'tu y siliu: SI: ljllitl'l d pel'lul''¡, y !i'
de,ir'1 sllhrll la llIe':t "t;I prrsidl'lIf¡>, 1'1];11 (" 1.1 ill,i~llil 1:(' 1,:,
fligllirlad Ejlisl>()p:rI !1111's 1'lmislIlo ¡IIII'll~l' piilil'l dl'~I:" i:l t¡j·
hUlla la :¡]Iulicillll dI' (')S 111'1'11/(/110,\' l/Oslo/l/lllrio.\', dI' ¡lIiúlil/l'nl \',
y de (Jtl';)~ IlI'rUl:llldalks im'lilllida~ p:II':\ la 1:I)ll~"l'\':II'i(lll Il!
la pil'!I:1d y dl~ I:t fl\ divina t¡\il' prlll'r'~;tll:1 il (':I!lili¡'i'lli,).


t:!:ll'lI .\' evirlellte lo e[':1 <¡lll' 11111'j:; 10:-, til'll, y li'li¡JI'III'j;!,
de I'I~ :qq'I:,\:ll;IS sC('!:Il'i,IS 1'1':1 ;ltl'r!l;11' p:II':1 11:11'1'1' ril":ill:II'C",'[
y ;li';lli:\l' ('Iill ¡liS Yi~I):-; la 1'I'liQillll. ('1111 1:1 1ll1ll':tI. \ ;11T:lllr ,:
(le raiz el :ll'lIo[ de la instillll~ilJli I'li~li:lrl::: \111(''; ;'Isi 1'1 ,1, •.
et'P 1 ¡'I tambicn la :¡s:lmhll':l, :¡llllQ\li' 1',-; \'I'rd:!" que I1 lI:y li
Tl!'li¡') su s:lIlciol\; pero THI JIII!' ('sto dl'jan!l! 11<; ,,('lItil';;I~ ].1'
falalps \'on"ccllcllri:¡s (}lI(' Ills ~1'('~;ll'il)s "1' prGjlLlcil'l'iln (L
sus ll~l1('hl'()s()s planes; [llleS otro l'llr:) dI: S, Llln>t)Z\l 11:,l1l;¡d
:\Iejandrn :\loy, jur:¡mcllla!lll, m(1l1~lrl1() [Inl' ('\ ilNIII,rtl¡' ¡"'-
ciillrlaln, quec:;;tabadandil en el d"~('lllPI'I\ild()~11 rllilli~fl'lj(r ¡"i!
sus dnclr'IIl:lS disolulJlc,s yocifr'r'u]as dCHlostl':lh:1 ('I1 i:L I."dl'-
{lra rIel Espírita Santo, y porsll I'CJIIdllCl:1 \lI'dl/i ,';! ,r \lrir:)(];¡,
hast:l Jle8'.'ll' ;t pub litar y YC!lde!' Ulla (lllla litu!:"!:I; (rillCO!'·
99
,fia de In rclif/ion y cultos de Uila narioll libre, rirliculiz:mdo
h:l~l:t mi~leri()s mas santos de nuestra s3nta religion, con-
virtiendo los funerales en espect;'tclllos profanos, como 11es-
::as dI' los siúaritas en la Grecia, cn que EC daban á las dtli-
rÍ;os mas quc (ocios los otros pueblos mudestos, ilH'cnt;q¡do
jnr;cnios ele tOllo g(~[ler() de deslices y Ilelei!l:s, Illle in fe Sla--
]¡:lll y COITuIllpían las l'a~ioncs aun las mas ca::;llZ:ls 0 ira-
cllnd;l~o
T:ill~:'; I:ran los ('xtr;níos de mal :lr;üero, los eleslll'dcnf:-


del lura de San LO/'I;IJZII jur;¡]1lenl:ldu, qllL, imitaba ~u im-
¡liIOdad, IIllo sus J1IisIn{)~ feligreses se arnolilJal'l1l1 inlclltll'On
jll'l'!\derl,: y ahorcarle, ("Olll') se p['(Jpu~icroll con l'i mas
:~c!'rl)() fnl"or; ~. ,:tliel"llll :'t. Sil ddensii llls Iwrm:llJUS jacoLliflOS
.. ll! lik:lr(l/I, \" :lllll ('11 ¡]c~:lgt'a\"i() I(~ 111llillJrartlll y le a~l:c;n­
:li,,!{)!!;\ 1I'~i~I;I¡]llr, Illil~[!ll'<I'S \;1 :I~a!llblea O:<llli!II:';¡' Ulla \¡oí,
>!il,il'r:I;1 la tnllllfl;¡ l', [ll"Il[lu:¡l'r y PI'II[IlI~() ti citado CliLi lli'
'~o LIII'l:I1ZO por ÚI1i[::l II:y cn parlto di: religi[ll1, ['1 IjU[' JiU ~c
if'l,j'l:~as[: :ll~llna el1 b Fra!lci:l, ya (1'lL' se dClIU!lli:J:lSt' Ca/¡j-


n/ (ui/sli(w/ow¡{, lli nt!to ni \l'Ill:ral'ioll, cl'll:lliilu VOl
Lil:IT:! ú. [;lll all~\I/'d:L ]lr()JlII~icion ~ll jurallH:nllJ qlle lIOC1'
antes h:tlli:l 1)f(lsLado: ;1 1:1[1 desdslroso 11l'()YI'c.LO ~c :Jit(~r:I­
nlfl y SI' kV;1IIl:1l'llll rcprullúndoln [l/'OllllIlCiálllluse CIHlt!';: (:
¡Ins\:! l!ls i:I['ollillll,~ \. ~cl't:lril1s (\[' ludas 1a~ IIC'lllJ:I:1d~,<l:~c
!'i:I~['S ~. ![)gia.' ([lle d~1 t[ldas y (k caila lIna c~talJa/l rel'l'€Seli-
I:\iLIS [1(11' micllllmlO' 1'11 la ;¡~:I!llLrlelt.


Por el nniH'r,,;¡) ~e ['il'cul:ill:l y clllltlia la~ lamcnt~lciuI:t':­
(11' lns rstr:q.(os Ijlll' en FI':I[lcia (~:-;Ltban cJ.llSalJ(]o I~:s sr'cl;,~,
111[if'rl:i"CS Ijil(' SI' ll:!l¡i:rll dl'l'lararlrl con furor ú pe/seg¡¡ir J:¡ re-o
¡¡.!Iil¡¡: C[J!¡lllll\idiJ vi p:IlI['(~ u[jin~r~al dci ('I'i~ti;l!li~mo:\ fir:
11i' "(¡llIene!" '1!~ de'a~tl'I'~. su di';!l('1 I!t:C];1/:II' por su 1m;\,'
d(~llf) de \,T:trzn (le 17!11·. q¡l\:'r1llllca ru¡'~ SlI Í¡lleIlCiu¡1 ni
li\¡¡][) sC:/" o!'oul>rs[' ni n'pr()LIJ.l' las lluuns kyes cidc~ du le


'
.'


('~!.i¡][I' ¡'llmll [1IIlilil':¡1!:1I1 1(ls c:Llul1li:i:l¡]orl's jlor i¡¡(unciunes
sillirstras pn!" ltaur odiosa la rdigioll de .11:~\lCristo, ~" ú elJo
SI' o[lu:,o \lIt 1JI':rdor cu la asamlJlea dii'ieIlllo (, Cjll!: q¡¡{'
j['lIia que H'r el oiJi,';I'O de Homa 1'[1 bs I'OS"S de b Fr:L¡¡C¡:i':'
TLít:lndolo (le (lolito y bacer delincuentes ú j(jS no CO,J,¡llia-
¡jo:,. por lt:lb(~r reconocirlo:tl P;lpa, que liada }Jodi:! supo-
fíl'!',[! como S" perior CIIlIl parado del uradol' \allfc:sl]¡akau ~
~c II:iJl1;¡]¡;¡ (OOI! Sil odio IJlie prorc~al)a:'t lus s:ieül'¡[()[cs I1lijll-
r;ll11clll:ldos úlUla Icgi[lll de gl;ilio~ rn:LligrllJ~ (Ille dI: un llJ!.:',L,
100
imisible agiLab:m y tumnltu:lball b n:lCiOIl y (}CITll1l:lUarl
IJeiU'l1U en las r,lrnili:is, odiJlldo mordazmente 1~()ll tutlü~ 11\';
saCi':ttllcnlus y CH p:lI'Lil;lIi:lr el di) LL I'c¡¡ilcn¡:Í:L y ,'011[1':, ¡
cah!¡>isilti¡, llegó :'t dccir i,(2i1l) ~i)da C¡':\ t:sL\, '\lit) ('il¡¡,!I'il:l:
todus lu:, q di) 111I ~e Cili¡t'onnail i:OII ~u !lIlldo di: 1)I)HS;¡I~) :: li
cie;Id~, ck.;a"LI'u:,us, íltTa~tl'adliS ILht:\ 1'1 í¡hi"lllU pUl" "
aü':;::! I ~ ¡¡,):;~I',II'i;itL,:-; ,,',;d,ll'i()~ ,'IL',11 i:lduIIJlJl,'S P"l'li!I,IC,,'
eill','Ii,,:-;:lllus ell ;;\1;; [li'i:ll:ípills illLt:lticidi(J~! jl)Í! J':tl.;)I',I'lli:
tllínl,:i'~, \.)iILUllli¡),~ IUT:I<,ll'lld\Jl't:s, d'),~I';Il'i;¡¡]'I~ jlo[' el :Il!-¡~
mil, :'[ pi','k:li!c-t' í:l Ltlid¡;/..\" I:IIJ'I'I'III'i'll\ i\¡-\ Úl'i\!:lI kgd ,!Ii¡
,lsi,;illl, i','i'lili¿L Ll plt!., LL 1"1.:\I,'id"d ,1.:\ ,'Il'd,'1I SIH'id, 'llil' ,"
10 Lt :, ll'::I', i:L ,ll:llxielll:l l' ;,( ¡:llil'I)!i,!:t 1:\ ¡il'ur!~~iull y IJIJ~\'i'"
VeUI\':.' [l·~ la ir'y divil¡il 1"; I~I ;;l21" [I['l'lllíllll~llll'; •
~)\~id aU11 (i ilLl:-) ¡I~_!gi) Lt :tI{\!\l;lt{)l'i~l dí';_:X:1t1;lt'!nn dI.' JI,'


3i'I':II'\,h p:11'1l iilll:ll~llill' .Y ¡][':-:I.I'llil' 1,1 1,:>t,ilír¡~lllll ¡illl ;,
d )--:U'i;¡,L':; ¡~\tl'<¡\~L,~,Ul~:.\.", y ~'ri'('líl!l,t:) de T(Jlll:'L", P,t:,~¡i!'·, t j, ¡,; ~
qu'.\ :llt:, r:~l ,iJ¡ ,¡:II' \;l '¡i\'I'i',-;id,ld di' 1',.'!i:.;'III;;(','-' I'n ili,l'
a~Li' I:ii,~:d S"l' ~U\lI'ctilU <\111\ 1.'\ i'i'illt::~l"'i't:lI'I¡\I¡ d,' 111I ,¡ir!,
u;¡i i.;';~l;~ d~l:i;l, qne ¡¡di' cuya 11l!)lilJl(lIIÍ;\. parcl'i:t ]~~:\" :'\ ¡
eLe¡ ¡,'! 1 <Id p:li,~,'iu Iil', un 1!t:-:'llill:L ijlll' 1'[ Lt [;IIIIII::I'¡IIil ,),
UI\.l :.i,lL,'d ¡¡Illil,:¡'d~( 'lile llillli':tll,1 :11 :[\Ilul' ,k ,,11'; tI!.[,- l' 'ii
o:J-)'\q¡¡¡,I~ IHJU\'P:-- y ',i{~!d¡I~C dil'i'l'l'lll¡\: .. ;) IH)t' d"~~I"II; i > ¡;i
~.~: Ll d\',P¡\:l,\"~t:'iiJ.ll q',i,l~ Llllldi;t l~:t ,11):'::: gi.",L~t1,n'l::< di' l': ;¡:'_~tlj­
n, ·.L ¡JI; Ll l· ¡·.-t:H:¡,l'l :llc:¡~L!d:1. plll' :;h .--:('j·t:il'l'J"~ 'plC :!j¡; ,/.111),
~. L¡,I ¡~¡!(}!'[IIC'.~ 1.:xril,dilL..., } Lltl IlH'a:--: !'i'tl:'I~:"': ,'j,l ¡i} \:'
(JL:,¡ tiU; \dlu l'IUl.dL\lll;'lli('tl. Pt;i'~l l.Ut!:l\Í;l ¡n;]:" !!!l,:.2";tl'\lji l,;~
tI",,;.' Ji i,' :', I¡I:" :dl,¡ ,ll¡'llt:I.-;lI\l) di' 111:; ~idi~[:¡" \ inl .. llil Ii'
d~)" 1; \.1 FI'~Llll:¡,l; !t;l"t"l :l ;t¡'¡¡;.;ll' ;d~~lIll(¡' ... I'l,;:'¡jlll'",,-
a~,;~td}: ,:l~i~.' LJ ..... c-;:,.':'¡\!qlt':, !!I) .ilil',tilli'¡¡lldll> ,...;~' Ij" Ji!
(Ldl¡\['!l¡):I;¡}~ t·¡¡ [iJ~ ,·()l1í'i':"I,¡¡;¡!'jll . ...; .\" ¡n'llpilll."; ~ ¡j,jl' Il:,! ~~i,
e\ltl)¡-t.l':I'I!Il'~ ,\" 111', di(,:lI:il)¡le~ :lll';¡i,lIllli~ dC,,-,,'II'¡)t;¡W'-', y,':¡Ji ..
S.'.hlll l:ll'c~\,¡JIIC¡II[\: crllll:,i:I~l\l:dl:1I1 y aLtI'llI:t!I:lillll" plll]¡Jr"
y ,d,bl.'-', Y qlle Ili¡;:':IIIlIJ ¡]e I,III):-';i Pi::;;\!' de h;¡III'I'II'''; dr'il'lll
ci:(,lu, ÍI:dli:lIl "id!i 1';I.,li:l:II]O';: dl'lTCL:¡III]I¡ ('1\ t:I ;l!'\(1 ];¡ :¡'!li\
1bk':t óJiW iI)(II)~ !\I'; ~:,I:t~'nl()tl'~ 110 jur:ill1l)IILldll", 1'111'1':\:; .\1"
p,):l:ld:l'; irll1wdi:¡Ll!nf;¡¡le _ illdlbli~ Ili' ul.,i:-IJU:i. ,:U1':\'; y ('Iji;
ciollal'iu:i [Júblil;cs,' .'.
iOl


CAPITULO XIX.


Furor de los jacobinos pOI' llerJfll'Se los calálieos
al jUl'aIHclllo civil.


El rry su nl'g<'i como era consiguiente [{ sancionar el de--
'Tetn de la ('xporlacioll de la Fl'ancia á los no p((~stadll~ el
¡ll/';mwllto, n'snlvi('flrl(¡~e ;'1 110 pl't'star ya entolll'('S y E'IJ ;Ide-
l:ln(c: ~Il a~entimie[\lo ;\ litros HI~I~ qm' 1'llel';)1I contrarios á
la n~li~ioll y al únlen lc:¿al de 1:1'; cosa::;, TIO nb~t;lIltc que ya
entonces 1'1':[ mu," tarde, p()rque los m;i!I's del so('i;dismo
I,~:t:than ill!l'odllridils y c('rl!:¡lllil¡:¡¡)OS pUl' todas panes los
qu" al d('~~r:ll'i:ld() mOIlarCa (,lltU!lCeS cstah3 cirr'IlII,,;t!;trJo y
rnl!";¡¡]lid:\ "U~ l!liIli~tr(ls, que)a tudos Cl~n jacobinus: los
rpu' se [('I';tIlLaron (:(lIlr:1 ~í CUII ('x:lspera('¡ofl y corlll';\ el
rdo j-('({!; (11li' le.íos de acudir par;¡ ;¡pacigu:lr la. conmocion
{rUl~ ('l! Framia cau~ara d llUC"P cOlllporLamient0 del sobe-
rano del tOc1il Opllc~to ;1 los dl'5iglliu~ C'xC'cr3Iile~ ele los tras--
tnfll~ldort,s. ]Iicieron :11111 en m:¡s por crlllmoH'r y :lr\'l~I'('llt;\r
1" intrlitlucir l:t illlpil'(];¡d lo~ SCli'i;,lisLls sec!;trios que llega-
rll!!;'t \l:¡l'~,'ll:¡) \;IIIIl'~ Y ~[()mpf'll('r de aperc;ls:¡l' los 11('1'-
lil!s di' lll1'O liara ;¡[l(IITI~:lr y 1'1'l'i'eguir COll ellos Ü. IIJS S;l-
,'Ird(,¡('~. lIill(ls, y 1t:1::!:1 DlUjl.'rt>;, que asisti:1Il á los oficios
{Iiyiflos, :, LIS c:lpillas (';¡(('11 i(';¡;;Y pflrl]ll(' se opusieron iI su_o
!'rir 1'1 lll:lrtirili de 111:' .i:l('olti[i(ls qll(~ ~(' ,ei~lIJ atacarlos, los
,ill':h ,\" Jl:lrlil'ul:H'l~s fll"mll victin!:ls (':-;piatorias de Ins ~ec­
¡:tri::.', (JlIC ((lit tant(l I'lIrol' I'omo pcrlidia se Janz;lban I'ontra
lij~ manSiJS cunlerus (111C' profesaban y ~ost('ni;¡n la j'¡', del
fri~t i:ln ismo,


El ('1 nll, como er;¡ ('onsi gil i en te por l:t ¡wrscf'mi i1n que
llal,ia Ievantad() (,oIILI';[ 1"1 por los s(ilbta~, lli) solo fueron.
r)(T~('rruirlf):-; , sil 10 !;lmbicll aklfltlonat!ns y de~;¡ll'ndidos pa-
ra C!1\l el soQCI1 dl' SIlS deberes y subsistellci;ls, llegando ldS
lwresicLtrlcs de los ministros del alLlr al extremo de tCllt'rSe
que ~ll.ictar ;'1 gan:tr los jornalt:s m;lS escasos y misf~r,dJlcs
du lI/1reros que aun en muchas ocasiones fe les negara;
,¡('wdosc alguDos que se ocupaban basta entrar en ci agua.
á ~acar maderas que era el trabajo mas penoso, se eITlplea-
rJan en el pueblo menos acomodados y hasta en el mi:ime
10'2
París hubo uno de los buen()s curas que llegó al estauo de
acomodarse al trabajo de la.;; tierras ó de agricultor, y estan-
do ocu¡ndo en ól en Uf! jardin un dia, yiclIdo pasar ;\:'ll
profl10 obispo sin dejar d tr;¡jI~lio le Itizu L:t c()rre~pollclicllte
rcn~retlcia , en fllOI'l:l 1I(:1 lJ:'I¡'¡tO flll(j illad\'(~rti(1alllclill; (i'
indllri,1; y rcp:lr:lnr!olo y ronocil"ndnlu el JlI'I:IaLlo sullí¡j ,ti
.::n:trlo ¡]í~ I:t sellOra do I:t ¡'asa y le ¡j'ljO, (~S:dJ(:i:-;, madama,
á qllt" hombr-e tcnei:; tr:¡]):ljand() ell el jardin '! ]llll:~ í'~ un
sa",¡',!ill0, por j'il'l'lll de los Irwjlll'eS curas !le mi uIJi~]l:¡du
y (k líI~ milS r)(1I'~¡;~lIidn~: Lt nl;¡1 en Sil \ i~b lIeIJa de U;!'-
nur:l nnnde) ú Ililsr:"rle y le !llhO 111)[' Sil I'apellan sl'IJaL!Il-
dolc nin Iwn~illíl p:lra el l'I's[() de :-;l!~ dia~ qllc :;il'\'il') VIra
SO{'OI'['I'r ,:1 litros IIU~ ~:l('e['d,)tes ii:(llalllll'llll' Jlei'l~siLlIl()s.
L11<~I') 1:1 ('~(~:IS('Z, I:t misi'ii:t y h [JI,Ji['n::1 (ld~~l\'crd¡)l'il)


en 1:1 FI'ClDI:i:t Ú t:d ¡,,,treml) 'llJl: 1'111' III'I'I"'::llil) hacer I'I'Jirli--
~a;; sllscripl'ifllli'.' ('11 h (jlll! 1'lIllpl'[';lI'llll LlI¡[(I ¡'¡s 1'I'!t';,i,'l.'li·
cos mas j!Jnll)'('iltl's y ill'íJIllOI!:lI]U:', ('111ll11 lll~ ,"!'g!;II'I'S 'lllt;
le" a(,Ol1lpaiJ:llwl la piedad: ellt{ln('I;~ se (] 1;1'1:1 1'1'1 h lucJ¡a de
lo:; oilisilriS i:iI.ruso~, ~' los ~a('rl'dl¡tl'S apl'J~tat:l, ~ul)l'e el IJi'·
de:1 ¡JI' !:( administrario[] de los ~:II'J';lml'lllOs pllr los nJi-
nisll' .; cltóli¡;o" que por nI) poderlo l'jl'}'!','I' I?slus ell 11,'¡]Jlt-
NI 1I,"'I'lln en la dilkcsis Ik :'Ibr:'¡ :ldlllilli,-;tr:11' lItl 1:111':1 1,1
ViÚ¡¡"{J:'¡ un ellfcrrnll, disfl':tzu]l) ¡JI: J!I';:O dI' n/ir/o y \11!\(111-
~id() t:] ":ll.!'I':IIIi1 rilít¡'m 1:11 el jll'l'l\O ,tr:lycll¡]O 1111 rlls¡;d ,J"
l~arirl1 ni ]¡ulllhl'O, ¡j¡, el1\':1 l',¡lTlLl I':ISI') 1"11' cntr(' ll), 1""i';:I~
que [('ni:¡ [l11C'st l ) I'llllli-;pl) iiltrll~l): IlI'l'u II)~ j:H'ldlilll).> :d:¡lTil:1
11o,;; \' I']'I]I'II!II:, ('ni!!!':) 1'1< ~:ll'l'rdl)ll:" y ('llIltl'a d i'1'Y l'IJ tjll l :
J::dli'IIl,illl'ilrlO 11ft!' :!1':dl:ll'lu, y dt~ll'tljl'!lI~ Y ('()!Ilr:l II!¡J,,~ Irl"
iJ!!i! -'\: Ililllsie:'l'l1 :'¡ ,n" pro.redlJ~, y 111:1, 1'11C:Il'lliz','!:llIil;rd,!
con~,':l I:h ('cl""i:¡,licíI:-> JI!) jUI':llllL:IILlI]¡IS, ,¡J:ll'JlLlll¡J,1 )
Jlmnlill;1!!¡J) al ¡llli'hIIJ ell ~]I tl'II:IZ Jll'l'~C\I'j'alll'i:1 11;¡~t:l 1]111}
al n rl 1 Ir' :r', l' 1)[ 1 :'t U) Ii S r' !.( 1] í r el: llz: 1I1I i 1: I tl i) y l' 1 ) Illtllle i 1 )11 (' 1 d 1 :<
':20 de j:!:!'lí)'\IUt'l,,'il')'rt11l;'lilin:tllll'llte 1'(;dl':lrl!JI'1 p:tl:u'iu (L:
b~ Tu/h'!"II' 1'/111 :W,ODO ilUmln', .. .; :il'lll:IIII),' y I'I)JI :l\'liiJl'\'i~l
eün un [11)!IIII:)(:11II illllllllll'J':lhli) 'lile; 1!1'¡2::Il'I)11 1,):\ aml)lilJ;!du,
:L In, 111J1','t:¡, di'l,':¡:ullJ di'] )'I'!): <;:ii'l ('"k 1'11 [lCl':'illl:t, :¡J)['jl'¡-
lf!, CI)t) :: !!~ll:l y:i!u!' \' l'!\I!I'~j:l \ !',ldú,l; ~idl) all':¡\'I',;¡L!u ¡Ji)
un liro d(: una I:tIlZ:~ ;'L IJO 'lt:dJ;'[' :1\1:1['1:111:> l!l ~1¡Jp(: \lJI ;':1';(-
n:ldel'lJ de la (!1I:lrdi:¡ " Iillbipr:l :-:¡¡JIJ Ijdinu del flll'OI' :'[ IJI)
hal)i~:'~,~ :tillly::nlddo prccipitaL!:IllIC¡¡tc pur ulla td)!a nJ]oc;¡-
da ell 1'cí['i1Ll dl~ puelltu ulltn: dI)::; \ elllallJ~,
103
Talllbienla reina mosLro en e~le (lia su intrepitlez, contra


cuya \illa intentaron al propio tiempo los .iacobillos, que
ella se preS¡;IlLaba it ofrecerle:; su '¡lb por salvar la del rey,
etl Ijll\: Ilizo por 1)]'('seIIL¡rse elitre ~llS (lJJeiales con valentía
y II:l~t;t (un \ illll'l}('ia ('11 UIJ:L sala dUllde !lO hahian pe[jetra-
di) :11111 \1):-; rc]¡ddcs, di~punit~\l(\u al prupiu tiempo lu" jaco-
J\ilJu~ IlIi';lll , JI'~U!leL, y IIlrlls llllldus con el curregidor Pe-
llo!!:,;, dl'I'\;u'adlJ (Un 1,1 cluh secreto la deposicion cJl'I rey;
¡)I~]'II 1;1 Sllhcl';lllil 1~1l e~t(; (1ia llesplegó tal clIergia de car;'lc1ul'
:ti'II(j!IU:':t L;¡rtk en \'crdaü, que creyeron lo;:; :\llligos del
~¡', ojjll \" del alLar "el' rL'sLJ llr:lda y restituida la Francia al
ll:'d"Il'Ic~iliIllU ,\ COII 1lJ:IS 1'IIIId;l]ll;~lltU al pl'c:;cnL:rsl; al mo-
JlII;II!" \lO\' e~t'l'il() CUIIlI';l d ;¡[I'I¡[:ldu p\'()ll:~L;¡lldu !t:l~la :i8
dl:¡I:d'Llllll'lltl l,.;: 111'1'II:d ('('íludll p;-;Ltilú 1:[ ;1n;¡rljui:l, 1;1 qUI)
Ji, :-:,', :', í;11 ¡oIill(lI, IJIII~ C:,(\:I tJtop;lrLlllll'lIlo ul'lll;II:¡IJa y llI:lll-
¡)¡Jll ¡:.iI',:IIl:ll' de';\li')li,';LlIIl'llk ~II~ dL'C\'(,t.(¡~ ell que le ~i'I'\'i:l
¡J,: :li"')11 nd:¡ 11111.1 11,'; H"UOU 1IIIIIIii'i[l:tll.'~ que IIdi:t!):tfl
¡:\ \1:10 l'I':d , TlII ul)~l:lIlle (It; lIJO: 1',,\'IIl\I'ZI)~ que 1:1 lIli"llIu ['l~y
;;::(:,lll h:lI:ieIHIII (()IIII';t IIJ," j:lcollillil:; Ijue lIO di:;Lillglli:llI los
dd Filll:.;!.crru, 110 ~di~rl~L'\III" aUlI ('1111 liJ~ ¡'O\O :-;aCel'til¡[cs q uc
1l'ni:IIII'IlI':tus:1I1us 1:11':\ (':lsLillo de Bl'ccils, lllallil'c~t:lrull :'1 la.
":Lt¡I:I!':t \:llill'P'~ c;11111111Ii:l, dil'iclldll, ql](; el mis!\l¡) (\¡>[I;¡r-
LIII)"!I!.!! n:l :ligo lit: llls alellLldllS c~taLJa!l cumdil'lldl' lus
:1¡iili';(1 ilS lIil ,'(JlljuLltlUS, Ijuc :-,u:-:cil:llJall la tli~clJrL1ia en
Id111ll) di~ l'i'\igiIJII.
• Ll :¡<llJli,k':III;ll'il'II'd :,:tli,\ ('UlI \lIla jllllJliclll:iün, mani-
[>1:111(11) !JIII' Lt '1<,LIi:L I>Ll,;: :llill'II;IZ;,d:¡ ell I'L'i[:':¡'1) y 1:1
;'[:I~;l Ij!il; ll;~ .iIlI'I'¡I"¡lIl1~ ~11]1(lili:\ll l!i,lll lo::; s:lu:l'llulcS, :';ll-
j¡'lIi i i'l:dl,ll':; la LIL'd:I,1 qUl: 111,lli:\ eil¡'OIltl'a¡\() il lllU,'llu:; de
,;>[" '-'11 !(I, 1'('lll!t;¡(I', lli:i C;11I1I)(1 ¡JI' Inl:illa,~' qlte Il'~ que
i.jl!'.'ihlltll iiJ:1I1 ;'( iJ]II[;II~e I.'Ull I'll'!.')" til' I'lllSi:l 'lIle ~l: le
\'U1YI~I'i:l I'()j:il':¡ 1.1 lilll'l'lad ¡J(, [;¡ i"1':lllci:l. ¡;Il LII c:-:I;¡¡\() uc
t\1'~lll'dl'll y :UI:ll'ljlli;1 ~u 1,1\,;¡ltlJI'illl;'¡ q I,('rer su~tl'lll'l'~' cle-
[l'llda d dl'!".'I'1111 iL'~:tl :¡\gll IIU~ l'i::;\,ll];¡II<'~ y entre ellus lo
flli' I'! ;i\IIÍI';I'¡-llir i)II~;tI\:IIIL, quil':1 lle;':I') il l'clluir !¡;¡,,!a
1,':200 !t\III¡hl'l;S ;1l'll1:"III'; ell i';,\ul' dI) ~u dl'¡"'llsa; ji l\ ['() Illuy
1 ti ";":1) fue aL:,,:;¡¡\U} dl':';\'Illll:i.'i¡]¡) I"Jl' Id, l'IIIJlml;S fuerZ;I'; que
.'\.' illl:>I:II\;:I'I)l1 pUl' 1lI11111I'iILliS d(: lu:; .i;lI:uj¡inu~, ~ie¡¡d() el
jlCi" pi'clldiclu y il,jll,tici:lll:1 1'11 1'1 :11'10; cUlllillU:lllll0 [Iunible-
liil'ltllI h per:'LTllcioll d(: I()~ ~cl'l:lIi(l:; l'Ulltl':l lus s;II'erdoles
allélllC:ll'Ull :'[ UllU dl: dlu~ de lu~ lJl'JZ:":S de su lJaclre ea que
1 O!~
le tenia estreeln.do al intnnt:lr nI apresarle los j;ll'ohinos yen
cuyo aeto le dirigió la pala!)I'.l rlirihldo!e: hijo Hlio, ('(111--
só!'r;llne la vida, mirandu por la tll}:t: [, fjUil'll le Ct;¡lll'~lí'):
padre mio, harú COsa mejor, moril' dignl) de \O~ y dl~ mi
Dio~: llle halleis ed\lc~t(l() en la rdigiuiI catll\'II':1 el! la íJill',
tengo la honra de ser sacerdole, )' ser;', IlJ1'jor 1'~lra \ eh
len!:l' un hijo márlil', que apústaLt. A I'U)'II 1l11\1I11~I\lt) en \;¡
plaza nli~nJ;¡ ell públiCD se II!'rCc'il', Si'!' ,¡nilll:l ;'1 II)~ \lTtln·
gos. le apalean y le <!ri¡\):lron de ser llül'lil' e\[liidulic, ;tril-
lJan ¡jo un el ado CUI\ su ('xislclIcia,


A"i misn11l rlJI: í'jt:illpl:ll" lIlr!) religioso capnl'lliIlD (jlll':-;¡'
lIamah:1 el padre Doroleo de .\lcll~uII, Ilil'n 1'(111I)I'idu JI (1)'
Sil ejelllplar culo y rirlllíles de J¡IJi!1l ~arL'l'll()lc Ijlll' !Irrlfc-
saiJa y aun dcs(Jues ele halJer ~id() a!,!,(Jj:II,Io ('lllllII lo.": dl'nlil~
(h~ ~ll CUlll'l)Illl), lJenbit ¡liS J¡;'d,ilíl:', 111'!!P;'1I1Ih":l' di' di" Y
IItJl'llU eil confesar v 11"1';11' I(I~ ~III'(lI'l'{),-; de 1;1 J'lli'!illll ;'1 ji),':
cul'¡)rmus, el 1~1J:l( r!Jl~ apl'I'!'ado y conducidll :tI' jll'ilj('ip::!
por rntlllieípalcs y rrll~ S(~nlelli:ia(lü eon algll11o~ día,; di: p/'i-
~i!)f1 p:l['que l'onl'csaJn } sostenía públicamL'lIte Lt 1'1' di' la
re:¡~i{)11 ljue 11rofesaha; pero al ~nJil' di'! primipa\ ll' ;(('()-
ID¡'tilTiln los sedar!o:, j:H'ohinos ti¡:tllllll dI) d ('Olí lUí
cordel, le ztlTI!lntaron, 11: ('OI'LlI'Oil la l'illil'l.a, la 11\1 111 ':11'1::
~O!!!',.! uni1 cnrella, Ilel':tiIl1,)la e[l :118':11.'1]';( el ptlllulal'llu cu·-
mu un tl'inllrU por las ('al les de Pill'i,.


'\'1) fl1t] rnl~IlUS IloLtl,Je 11\0110,'110[' di' PllrLlI:i ¡J" I::
nr~l'lJ:lr¡JiC're, cura de! J1lll'~tra ~1'lIUI:I ¡J" .\~i~, t]tll: Ii:dlil'li-
c1(N~ ya retirado dc :;\1 fcligl'l'~¡a ;'1 rllii' ('liD ~II lll::dl'!', il1·-
tellt,'¡ ,~¡ cura ap,'¡~:tala dé Sail \111111'0 ~cil\ll' B"lill':,III) , !jIte
al)l'!¡ha~c l'stn el juramento ;¡j nwn(l.~ ('011 algulI:1 d"lIl(,~t 1':1-
Cillll; y ni) pudiendo l'un~I'~llirlll l'(JII ~1'lJilii'::~ Ili :111!1'11:IZil.',
dió ('I!t'nl:) il los elnhs que :Ic:udil'rlll! ell t!'ll¡1I'1 :l Sil I':I~:\, lu
tl':i.ifrDll :', Lt plaza Plllilir::t i¡JiLI!\'¡o II)S s:di!¡'s y :t¡;diil:'¡¡:dltll~
al cuello, le :lIllCII:IZill'l)l1 que ('1':1 ]1l'l'('i:-:1I l'1.i1ll':li' él lllí1lir;
á fjn iel\l'~ ei)!] \í~~ 1 Ú "r¡ 118 !t'lI ii) [¡eL 1111 :1 !Ji II~ u ll'1)3 ,; u 1:1--
mentos que pUl' ningll!l:l. lllill!i'l'i¡ llil,J¡;¡ \ilililL ()ll'll lalllt)
ejemphr fne ll1011:'CllOl' (; uillernJli du S. '\lartin, Y\i':lliu
de J1ai'~Ú q!le ;¡preSiúlllu!<: los 1l1I1IIi,'ip:lh; CSl¿Ll,(]O ¡'n m"llt"
¡Je :.;¡¡ L:llli\i:l a\ pasar pOi' Pru:'l'lIfith, II~ [l\'cSt:¡iI:Il'I)lI ,:,,-
!anle lle la libertad, m:llld:Il111,de 1]111' abjurase :illi :11 P:'1':'
y [¡ SIL rí'li~ioll,:1 Cjuielw;; (,OlltC:'tl') qne 110 p()(lia :íIIJurill' Ú
quien siempre rew[lOci0 y recullUcia como HlCCsnr lit; ~a[\
10;)
['('llro, "il':"trio de Jcsncri~t¡) en la tierra: que estab:"t dis-
!w.I'~t¡):1 ml\rir fiel :\ la reli;!ion católica, apostólica, rOIn3.-
ji:t: ali'í:hllllll los si!i:Larios al !11nmcnt0 eootra su confesioo,
I~ 1'()l'l:iJ'UIl con irl'ision el l:alJC'llo, despnes unJ oreja, y
l[¡lIliI:-lnr!ole ¡]us rllsilps al 1)(;1'110 y it la cabeza, !e illlima-
,'IJ!t la ulisrna pl'l'lclIsioll y c()lll¡,~túndoles con tanta mas
1'Ill'r~L\ CO[)ltl JiI'!l1l'z:"t, le dispararun los tres tir('~" cayendo
;11 I'l: t'l'PI I ('11 la licrra y su :lIma rolú ;1 los cielos: y ;1 este
'i"rIl[iI!1 y :,un1ej:tllza al'ar'cieron en la Francia otros illfini-
'l., 1':1,1):; que su pudieran Ullllmerar en conjunto lid Illas
<ud:1 lll:lrtit'ologio.


!tí'súmen .'1 (~sf(U'I':,08 de IrlS .'o/rclas COllfl'{l el
('((1 olid swo.


Los tcrnpl~rios por sus excesos fue extinguida Sll ro-
l i :~ i i) I \ ji [1 r r;l s U III () P 1m tí fi e (), u 1I i :)(la p () r el ¡lll d ti 1) P 11 pul a l'
1[11\' ¡1l1'~1' Ij¡o~l)lll'I'('¡ (;11 la serta m:L~llllica en el siglu \111, rle
1:( 1'1111 IOIllI'I el OJ'í~I;ll 1:, ('re:tl'io!l rln la iglesia lutU'¡II\:I, de
ti 11111' IIIL'~IJ slll)l'(~\'illi¡'ron I:t;; sl'et.a~ d¡; Y()It:lirr~, s()li~;tas
11: lfiJ'ilIJl':lu , illltnillillllls 1/111' ~I' 1l11i\;rul1 y rle~l'nerantlo
(ll'~p\l('" 1'11 ('\ (,lllljllll!11 de lus j:ICI)!JiIlOS, que llJIL¡;; y carla
tlll:! ;;,' 1,1I'llpu~il!nill :lllill1:lILi!' la 1'1', del criqi;Jl\íSIllO, dl!S-
ti (Jrl:illlj~ 11')'e,'; y 11II~l:1 :lI':dJIII' y ilestl'llir ('1 ¡'¡rllell ]eg;t! dL;!
1'li!'1¡1'1 !lIl!lI¡!:lr y hasLI I:t misma senw¡ama rle la pl:J\lsilJle
¡lllii)!I '111(! Iln LIlI!11 Il!'l'mall;¡ al sr;!' 11Ullt:ln¡) , y qm' en vel'-
Il:td pudierllTl i:llllsl'gllir, ~i no :L\'aliarla, porque ('~to no
1'1';( lIi ('~ \líI~il¡Jf', aIUlt'!lIIS amortiguarla ell ulla lJul~n:"t parle:
:{):hi::lIil~rt)fl COlt .~1I" prlJyectos infanticidas :l[l;lga!' en al-
gllll tallto la f'1', del ITiQ'lanisrno: scp1rar:l mUl'hos estados
Ij¡, l:t 1I11illn y ~llmisilln JI sumo Pontifice, ler:Jlltillldose
"¡¡Itrll ()¡)ciliü·lli'i:t y ('¡,eando otras reli::;iones con tlirersos
:'ltiIS y cl'rCm'l¡¡ia~" alzi\I1¡\ose los pUllblos en continuas
Cllflllllli'ilil\I'S 1~lIntra los soberanos) atentarlllo y dedariln-
,]"", SlL- ('l!erni~os r01\tra si mi:;mo con sus hechos y rnáxi-
El:¡:'; del n\litlo mas hostil, con las guerras qne Ilomos siuo
iestigos y IJ IIC hall rcsallauo en la Europa y hasta por tollos
i06
lo::; pueolos de la tierra dcsLle que Jieron á luz los lemas
sectario:'), hasta el dia pJ'esentl~ , y nios sabe tUllaria Ju que
seguir:t I¡:'teía adelante mientras ~ubsíst:tn las ll1;'J:\imas yc-
nel¡O~:ts verlill.:ts, illlll!'l'sas, publica¡]:ls y (~ir,'ul;¡d;¡:-; [I'lr
los seCl:tríos en ludo:; lo~ cuatro :Ul:-:IJl,I~ del llliivcrsl'.


Siempre (c01l6tante:; Jos iacubinos ell el !I'/ll:L du pl~rsí:t;l1ir
á lo:; ministrus del altar porque 1'011 sus Cl)lIfl'"i()n('~ y mar-
tiriu~ qlle snfri:lfl gusto:;allll~llte, 11C~I'OII,;q)ll¡:dJ:t1l Sil tr:-
ma de c1eslrllCL:iulI, [¡;lbicltllo aIJl'l'~ad(1 :1 Illlii¡~I'II,lr IIL:
lIeallselm, oIJi:'[l1l (lc _\hix, y \lr(;~"llladl) ,lI\tl: ('1 [riLIl1rl,d,
J,) mlllirl'~tlí que d mod() ,\111: lt'lIiall lk pn~l:gllir ,'( k.; lk-,
feTl~!ll'I:'; dl; la reliS'illl1 ('all'llj,'a, IIIl I~r:t el Il1llS 'l\ll'I)IIl).'i['1
parll il!,'liIUl' [r)s :Lliilll¡)~ :'t CHlJr (1.: I:t l'l;\'lJI11L'i,111 qUi; [11',;-
t"\lIli:lI\ In,'el': IIlll; (.l tel:i:l elj ~\l tli"Ic'e~i~ tI!!.'[ ~lllll \':11'[.-
de (·,¡J\'i!li~l:tS l'L fl1lil;!\I':' C'n yel'¡bd tl'lli,Jillll:'I!\ 1', IILI\I)I' di~
11i'\:lIl \' ;Ii'¡;dll, I\U 1)!I,Llli!,; de LI lIilllr"idllll dI' ~i1 1'ldl,I,
pOl'q 11(: ¡(~:' lllirakl l'r!ll1r) ;'l J¡('rllllltll!, dd lJ\i~lll¡1 lUlld" q 11'"
á tor!uc; 1,1;; ¡J"Ill:t:>, y en yj;;LI (k [;111 f[,llJiI'a ll\:!il¡k~ll;,i,!ii
10 ¡Ji:'l"JIl Ll lillc'rt:lIl;" peru irl,;i:-illil'l::I" ,'I)Il ~\I l,~l:l:l api'r'-
Sal'Il!1 \' (;Il('(;rl'lll'Ufl ell la iQll'si:l lit: !II~ ¡':lrJll('li!a~. (¡ ¡¡¡lL·
bil;il I,'h alíW¡llílll:ll'OIl ('OJl'\1) ell ll'liJld l'l IIll'lI:: 1::':0 :~:I:'l­
lllJll'~ ;;il\ m:IS 1::L1l1.l ni dl;,;I';IIISI) ptl]';l el ¡¡;;¡¡ de ];1;; Ilnkr·
ml'rLlrh'~ y Y",il'l. Illll: lllUt'lll),; pllrk:'i:lIl, 111) r'IJII(::¡rd,) ('I,i!
lln;; par" :ill ;I~i,;k!ll:ill que 1:1)1\ urlllS [llll':i., ,,¡ll,l:' ,'11 !J11"':.:
:-¡e:\~:i!llIl y JIlll:; ll,;,:llSI):i aiill1i.'iltu,; '1111: :'1' II'~ .';illlliil¡~l!':!'I¡I,
Y ~¡li'!'il;rllll [Ir\[' ;l1~ll¡liI:i ¡Ji:i~, IJ:¡~Li !jlll' al ;¡II dil'll!!i d
[I'5illi~u di' l'J:ll':U.l:J, ;J¡rl"','UI''''tllLl:J~l' di',:'lk ('"l<; 11\:'\:111[1' ;',
"111;ii:li,,LLtl'le;; Lt~ ¡'~Illt;¡~ Y ~dilllelltu~ ¡Iilra 1,1 ¡Jr;,,':I)," ¡J,: h
Vi, 1:1 111'1:.'s:tl'ia, f:l \'()l'l;,' i ¡[(),; pUl' I;¡~ ;d illl!~ pi:! r]I),-I;¡, q lll' d!>-
dl; :Lil',ld ill:,Llllll~ ya llal.b lL's !'"Il", ;'1 IIJ,' lllllli:'tl'rl:' ':'-')
Sl'il!lj',


1':!ltt'C, lo:) \~i¡,;lil\) Y¡~ilill~ ~:ti'el'{l\)Ll_l~ <:~ j'\I;!~:l1);;1l el al'ZI)-
11i,';[I'1 d~ -'d'!I"~ Y ,Jll',), !Ilh m:l:' uhi'JI"': ,:';1.1 ,'1'11\:[':[\)11' ¡I1','-
b:!!.), ,)[':1 el \'i:'r) y 1~.iC'lllplll di' [ud,), Ir', 11"il1'l." :iM,:J'd¡¡[l"
pUl' :;11 \-ii'!UI!, por :iU ak~l'ía 1\l;ll'r:i:d ,'1111 IJIlLc sufri:l ~iI:; 11,1-
d','I:i;:li~lIlI)S, pUl' SU \:dut' y ¡'llIiLillll:l,; Li\!I'!l'Lii:i'IIIC':'t -Ill.~
CU,ll\,:lil(~l'IF , sll['r¡cIlllll) los 11ll.Ll¡r> ;]1: lu,.; j:l,'ullilld,'; }' eH
plll'til:lll:ll' Ull unO di) ",tus Ijlle [UllI,'1 de Sil l'lICIIl:t I'l IJe-
nal'!,[ d0 il'rision, 11u 1ll111':t )' II:iSLt lit; iuilll'i:¡s, Clllllil ;'[-111
lllism:l sl:mej:ll1z:1, lu ;-;\1l'l'il'l,(!11 a:,i l:llnilil'i! Ir)~ ull'iI:: du~
oJ)¡~jll)~ de ~aillté y !le J3ellalJalls ~l CU}U tiellljlo dn'J'dal'un
107
liS cáw;J.ras en '2(j ile agosto do 1 i:)! aboliendo los háhitos
clericales, mandando la extralial:ion de 13, Francia efl el
L:rmilj() do ocho dias it todo~ I()~ sacerdotes que no hubie-
SI:1l prestado el jlll'amenLo Ú que uespues de l\abe!'l!) pl'esta-
(~I) se Illlbiesl'fl retraelado, mandinuoles sus pasaportes ton
Ll ruta Ul~ c:llnirlo que dehi;lll IIm"ar. Lejos de C;¡ltll;lr~e aun
lus scclarilJs y jaculJillos con tauta pcrsecucioIl dirigida con-
tra lJiu,;, Clllllra los sacerdotes, contra el trono y contra
[Ud:IS las instituciunes leg;t!es, reuoiJlalJan mas y lllas Llun
~lh esCuerzo;.; p:ll';1 pUIICl' ell priu:.tica los desigllillS oc Dide-
¡ ut 11:lsla ríJ;~sl~guirlll cu:ullu expreSal¡:1 y e~iTilJia CUIl fre-
, ill;l\Ci:l aquellas 111Jl'l'lIl'lIsas p:ll;dJl'as de "que CUiLlillo \'e-
ridll sus UIUS all(ll'l';ldll.' 111'; reye,; CIIll bs tripas d~ lus SJ.-
ú'lc!ull;:';, " ~"ll' IlolTilik udio Ll':lSpa~(·) ;'1 Lilll¡]()l'l'et, :'( Buhes-
í,i'.'IT,' y (lt!'II.'; llllllli('i[lall~s dd club, y :tl ele lus gl'J.1Il1es
:j¡;lI~'¡t'lJS sldis[;IS, illllllillad(l~ ~. j~l['uj¡illos.


Iklilli¡]us 1i:ISlJ. c:i(~lll() Ul'!lelllJ. sacl'l'dutcs (¡lll'. S8 ltalla-
]¡"lt jlI'C~US, csL:llIdu l¡;h;iellt!u sus awstulll]¡r:lI]os ejerl'icios
"lO I))¡J lllla gril.t:l'ia lUlllltliu:ll'ia de jo:) ~l~d;ll'iu~, Il~\dIlLlIlllo
"'~ \1)1'.10" I'UllcsLJ.'; di, qlle ya l!,t!Ji;¡ llegadu la IlUl':L de dar-
¡I;'; el t:il:,ti;.io: pusil'l'llll..;e du rlldilbs lus s¿lcenl(¡[cs, clllre
'¡¡liS d ;(rwlli'jlu di) ,\dl~:-;, olri'cielldil su cspil'llu :.¡ lJills y
j¡',r.riLIldlJ ]us ;Isc~illll~ ~l't'L!l ius al gl'lljlD dl~ lo:; s:lcel·(]lltl',';,


PllllCi)li:ll'llIl iL llar g,¡]pl'~ di' 11:I,H¡IIt~l:lS, llr; Silblt-" y Li¡; ti-
I ti,,; el lil'illll'I'() Ijlll) c:tYI) fUI) el YI'I1l'raidu pl'elJ.dll eDIl los
¡JI)" nu:, qlJu SI) lla~LIJ¡¡11 1;111l 1';1 Y siguiclulI la l1layur parle
,J,' lus ~;I.t:l;rd:lll'~ I'I'lIl1idl)~, ~ii)lltltJ Ill'J'itlIIS y Illllel'lus 1'(11110
"l:l CIlI1~i~U¡(~lltl; lk IIJ:; nl¡c;le~ ]ll~l'su~uit!l;re~; en q,ll; :;¡;
':uJl\ irLiel'uii liJe; :;¡;c[:lriils ]cvulul'iLJII:Il'iIJ'; d(~ los j;ll:ld¡illoS
,·lilill';¡ el ~,lI'('rdIJI'ill. jllll'I[ll(; CtIlli'I':<dJ;lll la re, J'1I11ll'l! [;1 !t:1I1


l rr~ii.~ilJll , rl;pl'lllull,llI 111:; ¡;ITlll'eS de los sofhu¡::l impíos,
li'dl:lldi:LII al'a!l.lrI.L y ¡]1~:;ll'lIil':a, 11:lju l'l lm:lt:xtu :Ipari:lltc
le ]ll;lllll'al' y ~1¡~lI;¡I,;r l:t ('ul\sliLIICiull cí\·il del rlt'I'o, que


[(11 1;1';( 1l¡;¡S 1¡\1I: Ull ('i~m:L de n;\'[)!ul'ilJli:l1' y l'olllllrLI:u el
(I!ii,:ll jl:gal de las I'II~;I~ c~t.d)ie,;, :lpag:ll' b re del r;illl!iris-
¡Ilil, y ill\(Jil:I!l;ll' y ]¡,I~Ll tlc:'trui\' h virtud dirilla: ill!iJ():,ilJl¡;
1',,[ .:icrLu, lIi)l'ljlli: tOilo ellu es 1'l'(;;ll]l) ji!)\' d (¡rdell de la
II,dtll'al,;z:l y sldelliLlu por l'lI'.riaülJl', ~USll'llerlUl' y de~tlUc­
l, '1' 1'" L()dos ll)s Stl'l:~ .


. \ ell}11 lwmpo los lllillistros de Luis \.\1 Bricné y Lnna-
~er, illJide.:i ú b \UIUlllad del rey solwrallo, no solo illtluian
108
romo ser,t;¡rios j;¡cohincJs it la rerseclleion del 1'1:,V y contra.
la religín[J <fUI: ntil'imron, con :Icut'rdlí qne el B¡,i(,!l<~ con-
duciria:\ :,u ~l)llI~ra¡IO ;[ la ¡wrdicioJl de la ('.oron;¡ y Cjlle el
prirnogl"nito qlle lt'lIía moriría it mallOS de I()s fr;ttr¡¡'itl;I~,
COtllO ;l~í del'ti\':lI1wllte SllcCrlit'l: \ ('olJtra IIJS s;¡c(Td"í",;
aea('I'il'l, que I'IJl~()fltr{lll(lli~e en la 'Iglesia y en d t'or(¡ 1",
milli~tr(j~ del altar, flJI' eS!;1 11011.H!;¡ y ;!~altad:t por I'! jltll,¡¡/q
di: I()~ jaeolJinos, que fllril':,(lS crudmentl' illTlild:ll'IlIl tI! in::;
sitilJ~ ('Il que erJcilIllrarOl1 {lln:-: milli:-:Il'Ii:' del SI:IIOl', !,,,1:tfl-
(]u plle~tos lu~ 111:1.', ;¡:-;í tawilíe!1 dl~ rudill:IS eH W;U'íllll, y
entre estos m:lrlil't's "e II;tll:t!);l lIIiHI"t:!I{)!, Fr;¡II\'i~I'1) dl~
Larorlj(LFo\lcauIL ohispo de BI·aul:ti.;, ;¡¡T;llll'Úlldl)ll~ enfl'!Tlli!
ClJlIlll e~t;¡]n ('11 (',1m:l, I:t que ~I: p!¡('(llllr:¡[I:l ell el l'f!lpin
local, a,lllllilrllll¡]e lus misllllls j!'l!';t qlJ(~ plldiPLt :lJIdal' plll'
Sil pie :\ ~(,l' \'iclim~l ('\l'i~l.tl)ri;, dl'l JIl:lrtirio :\ ¡¡1l1; lt: t'IJ!ldll-
ci:lfl" Ilec~'lrldo la 1'I'j'(widar! de j¡,:; ;tI('II~ :'1 I;¡n allo l!!':¡t!1I di:
alr(il'i~mi), di: \'I'rter fJllt'jd:< ;¡I~I¡JJIJS de 1(J~ :-;:¡(,l'iÚI';:dlll'l':'
de lo~ flnL: 11:¡[liall illIrwlatlu pOI' el ciego illle!'l',s de 11 1'; )1;['-
ganislIlos de que era lllliy poco los Yl'inl(: y ('ll:1tro rl'ak~, d '
pago fllW lt; habian Iblll por el tl':lL:¡jo de tllrlO ('1 día. [1111'
tanto,s que h:lhia 11\11('1'10, prdcndil'lltlo Ijlle 11' ;1I1l111'1¡(:1!:\ll
alglHI (dllto mas [llll' S\l Ir:J!):ljo !file talltu 11' h:t!¡¡:¡ 11I'IIP:l!l l l,


PrlJi'C'S:ltlll LID s:rCi'l'd'lle JIU jllr:IIl1I'f1!;¡,](l, irltl'I'ü<lllIill"'3
por él :tlgtlnIJ.~; ItomIJt'l', !le la l'I'\'IJIIlI'í,JlI Cll:lndll PSI; 1" jl';1
:'t del:I:J!';I!' pOI' libre saliú olru S:II'I'l'dlltl' 1¡;II'illll:11 jll!;!U'.c'll-
Lulo acusando !flll'. l(),~ 1¡lll' 111) !1:t!'I:11l jllr:1(11) el'all IIIS S,l-'
Cl'rtl{ltl'~ \"allll'irns, ljlll: ~lh t!ol'lrill:Js ('ra1l ('1)1l1i'al'i~l~ ;1 h
I'l'\'I,]I!i'ill!1 dI' IlIs Ikl'l'du~ d(~ la :1~':IIII!Jll);I, y ~ill 1'11111:1':':11,
tU"') 1:[ ~u'2rll; tll" Illle k dl'jar;1\l !dm: ;11 ~;I('i'l'tllJtt' 1>11 jll'r:,
mPlIlado qul' !\ahi:¡ :-;irlll 11('usad,). 1.11;; :-:!'I'I.;¡rill~; :: .i:II'IIj¡il,i)~
se 11~\':lI¡[,dJ:Hl aU11 con Hl:IS flll'(\r \' :,e 1'1¡¡\Ii';(n'I'i:lll I'l~ 11;11-
gOI':lS, Pl'lillll, \Llllalt' y l\lilli:~[III'ITI' I'UIIl:tndll ya CII' ~I'r
vidim:1 [I)il,):,- lo, :<I¡'(~\'lll¡[';s 1l1! jlll';lllll'!ILlrlIJS Ij\W ~l; ha\h-
ball en la h:Ii)Í;¡ Ih.: :-;¡fl Fermill, en la l'i'!'.I·' ~'I'lt la p!:iZ:1 di,:
los DC!nfl\'~, trllsmitienc]o :"t b [llIslt'l'id:ill dt: la Ili:-:tlJl'i:1
los in¡¡ni\o~ nürtil'!'s 'lile {I'Il'¡]:Jl'iJII ;llIi \'íl'liln:l~ ill(!l'I'rill;s
y qne ~I~ h:tl1artm fI~l!llid():-; ('[ con~it1('rl¡\ll!' 11t"l11ll:l'O Ik tlrl-
tos sacl'rrlotrcs que ('nllli:ulo" en los ¡[1)ITI'!!I!' tic la C\I)(\l't:II'!III)
rsrwr:¡]I:lll el cll'spacllil y l:.t entrl':-;a Ik IlIs pas;l[lorll'> par,1,
salir de la Francia, sn ¿llnat!a p;ltria di' qll(~ Sí: n'i;dl I'\¡tul-
sauos, ya llroYi:stos (le ellos cn el Ilúmero de tl'l'ilila y lino,
lO!)
al milrcl!:1l'Se fueron l1etenidoi) en LIs puerlas de París y los
p:'I~:;l'IILII'(11l ;l~i en la (';[:;a dd e()n~I:.io tlolltJe eslaba el lri-
Í¡!lli:t1 llillllhr:ulu po\' los IJalldidos, fUC:I'Ol1 juzgados y Sl)!1-
11'11I'i:ld()~ á mllcl'tt~ igrln!llillio~:t, que file ejenJt:uJ;1, en el
al't!) ~írl mas I:ausa y ddiLl1 (¡ue pUl' ser s;¡cen!flte::- lW jUl'a-
m(ell Lulo",
Otl'(),~ llIJ1cnt:, S;¡(,(~l'dtlLcs l'llci'l'i'adllS se lla!Ldwl en el
~I'ilíi¡¡:tlill di! Sall Fel'fllíll, CS¡k'l'iILLln asi bmLieil IHII' el de-
('1'1'[11 ¡JII i'X[lfII'LICillll Ik UIl mUllll'lllu tI, utl'O el dl':;I':lrlw y
<11', jI:t";il\lll/'l¡'S, ('!];lll!lU (',1)11 ';Ul'pl'C:,';il ;'l~ pl'l~~llnl:ll'()11 lus rc;-
\,'!ll"iU:lilrill~: l~!l Sil "IIIlIP:lI'lí;¡ il¡;11l :(!;':1I¡1;¡~ lllll.il'i'I;S 1(1)la-
!1:llilll'llil' 11I)l'l'iIJiI'';, l'l¡il :¡Jg;IZili';t ill\.¡di''l'illl 1'1 lUCid Y ;I! 1110-
1ll1;lllo Cllljl¡'Zal'lIll :', illT:,~ll:ll', :,,,(>il::¡[' )" {¡ lilCI'i[lí:al Ú
mlll'ltll~ lI,jlli .. :ll'u,; IJ¡oI.lil:lI' pOI' L;; \'I'III:III:I,.;:Ji p:diIJ ." :l I:¡
,:111:, \ IIIU~'() 111"; :li'al¡;¡I¡:lIl di: COIIS:llllill' y :\l'.:dllt' ,'1111 :";IIS
¡:\i··11 I:I::L; :-1. SI']' ,,¡riilll:IS dl~1 I'Ul'II!' lit; llis' scct:llillS ¡J,~I ,I:l-
;'¡;/I::¡iSIIiII: LlllIl¡i,!!1 1l11111SI;1111I' ',lalJ.'ll', rie:11 j'J di' S:U\ B~J'­
ti r¡lll: pUl' í'ldlilrdi:t ¡1:lliia pl't'sLldu eljlll':IIlll'IILII, ,\' IlIl'gu
\II,'!I'I I:l! ~¡ el 1IIil"; ruU'tc, de la jil\l':,c¡'llri!)ll, Ilizll p:llilica
1'l'11':lc,'j'JII: Il¡ llli'lllO llizl) lflll!I";Cllill' P¡¡tilil', SLlIIl'liul' de
111'; :I¡lilltl'~., 1¡:ll'il"lldulu de [I:d:!!ll'd y por e~l'I'il(l, ¡',Ii: Illl'US
!ilill'!i'I~ ¡¡LIS qUI' 1:Ii¡lililill :,U clltie~:,!'{):I y f'lIel'lllJ yi,'[illJ:IS
d :--,lllrS d,'1 fUllij' di' los .'¡'i'l:¡l'ili,-; 1'1.'lo:u,'io¡¡:lIius: Sil'lldo
di,ú," di' ¡'¡"¡'Ilil (:!IIc;iil :W¡liS,'I-l,¡r .IU:dl .\lJtonio .IU;':(i Be-
¡I:,li. ¡¡¡jlit:ll' rOIJ::¡li¡]:I!¡ll', que \¡\b sl.'is :JlII.S ya l'l'li¡':ldl)
l'll ,,1 sCllllllarill di; ~lll Fnll1ill, IJllisu ;'1',' I'jl\illldili' tlllJdl'lu
"11 :11'i)11\[lilil:11' lill ,..;!\ \ id:t y !1'1'lllil¡iiCi!}i1 ;'1 i!l~ ~:It:(,l'd(Jk,.; !le
:"¡II!I 'illÍlurill, IliL,b 1,1 úlliml) t,\ll'l'HllJ du e\i,.;tciit'iil "ill
'Illi"ilii' iii p¡,'[,'II!\I'1' 11[liIC:l ~Il liIJ,'iü:i pi!!' :nit:' q<ll; Ict illS-
LU';Hl \i\;llJb_'lll.!.; l().~ s;lrunl~)lL'~ y ,,,,u~ Uli~1110:) ~Jll~'/~tdus.


E,\'llspenlcion de lo,.. 1'f'1){){ll(~iOnfll'i()s f;onl/'(t sus
pe/'S('!/ll id OI'CS.


].11:. hechos do ;¡,tentalnriD tan crne\es como sanguina-
ril)~ lit; IIIS l'l;\olllcioll<trios, COIllllovido del furor (k LIS IllC-
dLl~as ele Pari) rué aun mas horl'uruso dcspucs de haLer
HO
golpeado hasta lo mas ú los precipitados: los jacohinos Si'
Sllbi;ln sobre sus catlúveres, los pateaban) lrs :;ac:lhan lo;;
ojos, 11l1~~O los amontllllallan todus) !lO tanto para darles
~e[l\lltllra, Cllanto para insultarlos hasta llegar it c(Jl'tlrl,-':;
los brazos, y pOlJerlcs ele pie SO!lre el mOJlloJl, lcrar:t:':n-
dolo,; ell alto y gritando viva la JI:¡rinn, mieJltras la ;¡S;lnl
ble:! !JIII) se componia de pert\lrh:ultlr('s desplIl's de Íl:lhr':'
destitllido del tron() de la Fr;llIcia al re" Lui:, XYI t!e¡:rp\il
la [IrisiC'lI di; toda la real familia: la elll;;m:ü!afl y I:i jl;IS;l!\
á la torre de! Temple, le miran! le tratan en [:tI situ:tcinn
los r('\'ollll'ionarios como indigno y el mas maiIH,t'IIt¡], di'
sus Y;i~:tll()~,


Formaron llis revolucionarios otro IrililIllal clnnf1¡, erarl
Llrnllic'll jllzgaclns lllS ~:lt:cnllJles en el aclo: lns ~at'~¡\I:l IJI\
estl' 11n ofici:lI eJltre Li.~ filas du :;I'~enl:t (':tI\ílt;¡j('~: ~i I'I':c
:"t~lIl1'lli'i:ldo p:lsalla elltre 1:1 mi,;ma )' I(~ h;lrí:111 ril'tim:t. ,"
~i 1111 lo era, s:tlin ('1 :1¡'IIS:ldu ron el ufil'i;tI ~)'it:ind,) !'/1'1I le
WII'¡'O/l y jllnloll /)flra e11JII1'1I n'Ur!f/!{fIllO, en ulIillJ\ Ik (':'tl' "rl'l'
t;¡j¡:l 1:1 1lI11rhedllmhre de gentes qlle c~t¡[l:t I'OltJl':lt!a f'JI 1
c:tlli', H'nl:ln:IS y t('.iados; al pie d(~1 m01ltol1 di; los q\le kl
('i:llI I':ulhcres rIJ{~ tallll)i{~n rírtirna dl'\ Ill'I'ui~lll() la ilu,'trl'
lll:ul:lm:l de Llralll'" Jll'ill('('~a !I111:tldl' 1111[' su a¡]II('~¡j)l¡ :1'
]'1'\' y :'l, I:t reill:l, qUI' l)t) rHldiclllln I'tlll\'I'I,I'l'l'ia :11 illktTr!~:I'­
toricl r¡uu le hizo el lll¡mado juez Illln;!lil'lls, dl,!t¡)(' Si' j¡;lilt"
ba e!lt':IJ'cel:¡r!:¡, ni re~i~til' ;'1 i'1I:; i'liltl('~I:Ií':nl:I'", YI¡J\!I'I ,'or
yeillk !ic¡[ulire;; :trnlat!()~, s:tr':'¡Il¡]I,la :IIT;I~tl ada TlOl' 1¡1~ c:)"
l¡e¡lll~ :¡ \:is ~i('[l' de la lIoclle :tI [Iatio dl'llde e~lil'l':tll~ll\ !:l ~"Il
t('lIei:l los ¡]('m:1S, pel'mallCC:Ú II:lsta 1:1S f1\1¡~VI) d:J1I¡]l) \ l'
d('~:lp:ln'I>('r un gran 111'/1111'1'1) de a¡'ll.qtlllci 1'1111 "IJ i,l:t!itll \
rJid¡Je erllen'z;l: 1ul" 11:llll:tf!:t al tl'illllll;¡\ di: I(,~ jUt'!'I", y :¡,'u
s:lIb ¡]t~ ':(']' álllljtli!'¡' r1t~ I()s delitos ¡k 1:1 n'illa t:llfltr:t la n;i-
cion, ('ur;te~tú 11C~:ili\';lm¡:ltI(', cxi,rril'llrl¡d;1 jur:I't! url !iI'l'íli'-
t lit) odio al rey \' ;1 la reirl:l, \' St! Ill''-'I'I; fui' m:t[J(];lil:t ':II';¡),
fUI'ra v entrp 'I:;s fil:l~ cnnrlu::i(la al 'ill(llilllfl dt~ i':irl:'i\'('l'í,,':
fl10 ;tC¡'IIIwlida ;'¡ llOl'e!;t¡];¡s y :11In con TlIall()~ f'nsangrl'l\L.d;l~
m:mr]:ula pOller de r(ldill:t~, r¡111' fe C,'[II l:tIllLil'll su [lI''!I') ('!in
tnlt:1 f'llel'u i n como ":!lor, I'llt', cogida Ik los ltraws jlllI' 111~
]¡andidllS il En de disioc:ill',clos, y IlC'gilllt!osr; :1 pedir [1t'ldI 1fl
pl1r última vez, :¡r]'(lpllselc ('rI11i11Cl'S rurio"os, 1:1 :díl il'ml1
I:'l pecho, l:J. sac;lron [;¡s f'nlrall:;s ~'el cor:lwn, 11 fn]'LIIOIl l:1.
c;¡])(~Z:l, la colocaron sulJrc una pica y la IIC\arOIl ("imO en
tU
triunfo por l~ls calles de París; la presentaron en el Temple,
hicieron (lllP mirilran el rey y la reiDa tan horroroso c:-:pec-
t(lc\llll, qllt:d~ll1du su cuerpo sobre el monton de los ¡lemas
c:ld:'IIl'I'CS donde el menor insulto que se le hizo rué el de
d('~nudarle.


Pllr Sllpllc~t(J ljuC' la horroro;;a persccucion y la an(lr-
qu¡;t eH flll(' csl:¡]J:l conrel'lirla la l"rancia, se cxtt'llilieron
los ]'nlllllCio[]ario:,; cuntra todas las c);¡ses del esl:ltlo que
I!(J se prC'sentaron al juramento del cisma prol1lO\itlo ['01'
li,'; ~lIfi~[as, ilulllin:Hlos y jacobinos, atentando contra las
rid:I';. en'~arcel:llldl) ~' flll'lllanrllJ pro('csllS inllulller:¡]¡Jes,
l!;''.::ln¡[o el fratril'idi() rC[]i'()r()~{) (h; los reYUllll'iullarios ;t
t:íi' llllnto filie ('IICClldiC'l'Illl tilia grande hugLlI'Ll en 1;1 pl:lza
111'\ ])I'IOn, dOllde flli'm[l :l~~lIJ()S lllUC]¡OS Ilomlm':, y llIujc-
re:;: 1'11[1'1: ('~f:I~ :'C' ('()nt(¡ la I'olliles:l dj~ PriullaIl I'nll ~II~ Ili-
i:I,'. Le' qlle dj'~[I\I¡]:I~ y \I11t:IILtS de ~Icl'ik flclcron I'III'SLIS ;'L
{(XIIJ' :d fllC!21l Il'ldli, ¡]:IIIZ:IIII](I y c:lIltaflllll ;'¡ CUYI) til'nlj1o lo:,
1'1'\"I'¡III'iIIIJ;¡l'ill~ la 1'!/Ii11l1iifl/1l COII los YCl'llugos q\li' ('Sl:llJ:IIl
!'j\:I'llt:I!\dll t;11I C1'IlI']IIS ililinm:lIIiclarJes al rr¡J('dllr para ;t!IO-
~;¡\' IIIS gl'ito,; di: LIS illrl:li('I'~; de I'Ol'lll:t Cj\ll\ la mellor q 1 Ir' no
I'ontab:i aurJ ifllirll'll aillls, pidil'l 1'1)1' 1';1\"i)[' 11\ quilill'ClII \;¡ "ida
:¡¡Ites QU8 pC!lJCJ'ia it LUI 1'J'llcl llJ:lrlil'iu, Jlorril¡)e p"til:ioll
qi¡ll flH' "fl'ctU:IILt ¡'UIlIO IIIl cspeci:¡] f:l\Or po!' lIIIO dI' io:: re-
\"I(I;'i()¡I:il'il)~ (jll:' su la ljilitl'l de l1Il:\ puflaJada (Jl18 lt: dil') en
vi ('1) 1'.1 ZIIII,


T;UIII¡iCII 1'11(', 110 mC'jil):; notable CSCCII:t la que se preseIl-
tl', {'(II' UI1 tal F¡'li¡w: ¡'IIII llll (,;ljull ell t.:1 clUJI dt' ¡()~ j:It'IJili-
1),::< ,,¡lhil'lId,):'t la [rillllrla prOllU!1cit'J un largo <1i~I'III'~I) dd
jI'dl'iI1li,lli l ¡ !jUI' (':llb 111111 dlllia [1'1]('1'; Y C'I\ l'U:11¡[,1 :'( 1"1 fUl'
t:d ('1 ([IW m:lllii'c"!I'1 1,: ¡]Olllill:,h:l, 'lllC abril') t:! Cdjllll, ~:l(,:tn­
¡]u tld~ 1'.tl)(~Z:ts. di,¡o nao \;¡ Ik :;11 ¡l:lIII'C y de ~u m:IIJl'c Ijlll~
LIS :li';¡J¡::!n lk cort:11' pOI' no 11;:II(~1' podido ('(Il1~cglljr U)t.:SC'ii
ll1i,;l ¡JI~ un ~aCI'l'dllll: CIIII~lilllCi()I1al, y lodos ;'1 UIl:J YilZ
.ljd:lurli,:rnll ,'(111 gr:llldr' alg':tz:tra y ilcLIIlDI'ioncs la h:lzarI:1.
lll"'[¡:l por Ltl cilltladaLi). dCI'idil.'ndo que se Sl'pult:JSCIJ las
(';¡])('z:(~ en la miSlll:l s:tla en Ijnü ~c 1'1l1:ontraln la lugi:l.
('I'/'il :1llll mas era I:t tal ['r:ríwid:ld cn que los hombres ~cc­
iarius o!lralun, IjllC ;t sangre fria en lJl\'din ele los ma,\'urcs
])I)I'1'OI'i',", cjr:ClltalJ;¡n cOIlla ma:-; illi('ll:l impiedad y s¡n el IllC-
I\I)r !'f'l1lnrdirnil'rttn, cual era el ef0('[0 y Lt pri\cticZl, la [eOlia
de Cundorc'cL Pctioll) B¡;m:lIJé, Brisot y de lodos los ilnpios
1.12
de .:tqucl Tlousscau dc Ginehra, que ]¡ccho~ y.t tan fcr(lt'\'~:­
consun1:ull)s por los s()fi:,Ll~ :-;e¡:[:tl'lUS dl~ l:t ,,':ipil:ti di' h
Fr;¡!1I'i,l I!lHJ Cllanto mas ib:lIl :-;11.'; LlJlI:C':' n'lIíd,'~ d,' h¡i!;¡
IlLIS ~t.:,j ¡J,~ :,;afl¿l'e estab:w ~elli(~I1ll).s y l'illbl':tY",I'i¡]u:: 1'1: ti';,-
gar~(: :1 mat'l's.


Pl'l'lJ ;11.l11 los 1it{')~()rllS l'l'\,(I1\l(:io!li/t'iu:, llIlJl1:ít, \\1111',
Perjl't, ;:;':llf:lflS, ,Ieonlil'il, ,'LlraL FII"IJI'~ y L,::'I: 1I'II'lltl:;
<¡lll' ~\' C'JII~lilIlY{'l'lJll cH "t',iOI! y ,ÍllilLi l'lllll:llh 1'1 ,I},'!I,','I ¡l,
['iui,,', rl~~l)l\'ie!'(\lI 1'1 lllillldar I'U1l1 i~illllatlli,-; ,'ji '·.\III"I¡,':' '11
]Jil!':1 llllll1S I,I~ Ih'p;¡l'i:lllll'lilll~ ¡le' 1:1 Fr:lllci,1 ;1 ddi' ,'111 ";'1,\
Ú [le Ji!' 1:: ;qll'llIJ;:ci'lil di' L¡s il,IITlli'II:;i¡'; I,>','I'II:,:"I':¡,', ',l'"
el! 1;1 ":II'ÍL1I, 1ll:1¡¡'lr,,~tdlld'l ('Idl'" IJltll~ 1',;,,11' 'jllt' L"l:I;'í,
si']o ('I!tie;';:t'¡(I~ ;'1 la llllJl'!'lc 1"11' 1'[ jiu,'ldu IIJ~, ll';¡ id'll," '1111
e~ta\)all ()i'lllllI~ d"lIlrll de ~ll.-; Hllj¡'"" r Ijl1l' ~!' ;¡I'['''::: 1':",'[;
en lil(lt)~ '¡I~ d!..'Pill'l:¡¡Jl('III(\~:\ ",.';!llil' ~Ií ',' !Jlpi'l :' :i ')llill"
di" 1I1I't!',;¡ I'JS :I~,',illll:' !jU¡' illt.'I¡[;,!¡:ill :') " '~Ii!!:,:' ;, 1> ¡¡¡"J"! 1',
lJijll:' di' III~ l'I)II"tillll'¡\I,Llk". IIJ/[lii,ii);' ¡ i I"';',/':I :', '1'1 !I;
Ilal'~l~ (1.";¡'tlt'll."\ ) uLwer:tdu:..:: 1\1,'-' ~tll\J'::-1 ;I~.~ .~all~;¡i!!;!l';
qlll; tl¡'''¡;\lI.'S de 1,lalli~l' :dt'uU¡]u ÍII[¡\llii":,:"llil'l:il' ,'11 LI 1I'\iI~
1¡!I.'!I)il y illlil!'tjlll:ll'lI ljill' ~t' \.'!II':I!,1,::1o: l'! !"'IIIII i;: ('ld,Ji"
LIII!II;; llii!I;t1,I'~ lit; Yidilll:l:' 1] lit' l,i,'i,':, 1, ¡lid ,\ i" ;'11' ,i,
[a:'L'!1 Ik ddl'dIIU~IJ'; .' !l'i,idlli'I',';, ,:Jil :[iI,. "!I,:",.. ;I:li, ':'"
1111",-; 1'11 l:ts ,,:'II"Tlt';-; ,]1' \l:lIldiJ';:llt',';, '.10;": 1';, j,:!'.,:i \
otl';¡~ lnui'~las \'j\jddtlC) d(' :';[1:-; !'1/íl>'¡' ~L\t;I~·j':> _ Ji ,J~di,d,~i.'""
C()]j]I) 1') ¡'!)II.;pil'a!ll)l'c,,;, ,1' :1 u 1I ¡','Iilir:,', ti :1,' "IJiI"'1 ,i1 i: 1;11"
n:tI, ti1il' ,'1)11 I:t d¡'lIl1lilirul'il!11 di' II/!i! ./'11,//:'/0, li:d:i:1 I'>!.,'
blc'l'il!"1 !l:~~ta jll~·til\fiLl y :""¡Ll~;.~ i1t'I''':jll:;(.'!('-': 1,),.,,; ('u;~l~'" !i,( _'.
fill'I"'11 [¡"'~I':I~::dl)~ il Yt'J'~:d!I':', ;'11:/'1' 1,1" 'jl:',',:II:,;!"
el dll'líl" d,~ BI'¡~:II', :,¡ '¡III' ¡11Ii' ~',¡: (':," ,\L'¡ ;,i¡J, '1 '1' " :1
hit ,,' 1111'1 ;'! III:;! I't', 1:1 '~!''Í'Í:I, \' dl.'I.'!);':' ,L~,,:,' ~11)!~'!1 1"'1
la I1lU[Lll"ll1ia l'rallt'(.'s:I,-. •


Cl'1lcldfldes !I decis;o1f, d(~ lo:; i'('I)(j!lU'¡fJn((l'¡o~
contra el e/CI'O de Prnw';a.


El ('J.'ministro de LI.'II:H'~ y (¡(ro::, (1/: '2;Ld¡ tI,:TJÍII /1'11 ~li
alt:! l::tli.:gurh, 1iuülid~lIJ :'1 !;;:; iil:-.tiIIlCi'I;II';' : ;"1 J;I~ rjrLu,lt:~
i13
onc.as con monsellor Castellano, obispo de Mendes, que
t!)dos flleron sin (,X[llll~l'ac¡oll alentarlos v llechos Yíctill¡;t~
1, el 1'111'01' ele los rerulul'iollarios, siend[) ,:a la oc tara Yl'í: ele
I)'i ¡¡üI'tires expiatorio,; de! Cll'lllcn. Tratando el co\'regidoi'
1.1.' iillrar de lus rer()ll()~():-; [¡, ll\o[¡sellOr P:t(:ol, vClIel'able rL!r:1
1,' S. h¡;UI, (/,11' por ~tiS alIO:; y por ~lIS virtudes (:1':1 el de·
I'-dlll tli~ la crislialld;ld: Ilalll(dJa~ele el cura salltn; dij() el.
,'íI!T, I.:'idor ;'[ lo~ ycrdlll!lls rc\'nllll'ionario:, que le IlCI':i!);I!¡ ;,
¡.', I'::,'II!:I\' al :lyulltalllic'lllil: ~(JIII:: Y;li~ (1 haeL'r clu e~e lJIIJ!>-
! !", qlll: I!~l.:'l dl'crl'pilu'! 1'1 (,li\';I~ 1':11:1I1I';\S r(Jllte~[¡'1 el S;IIllu
\,,1'1111 ('1111 tallL:l ~(>I'I'llid:lI! c()m() I'akrilia: ,,"\u c:;lo)' deere-
¡ 1 \ 1) ('linlll SI: mu q 11 i en: ~ 1111(1(1('[', [lIle..; .i:¡Jll(I~ he e~ latl[) m:ls
"[1 [ni jlli(:io, \1'1\'11111' ~11.,tl'II::I) mi 1',',; Ijlll: cstus Sl'i-IOre~ n~:;
i'\i~(';1 1'1 jllr;¡¡¡II'II[II, qlil: ~'I) llll 1'111'dll Ilal:I:I', 1'1 (jlie 1lI11('-
"c: IlIlt'~ \11 fll'lI11!'!'I) l'lij() l:t lIllle!'ll'. (~QlIil'~[¡ de \,()SI11!'():; 111l'


i In d,' dar? 1'1:~[lIIf\dil'l\dldl' lIIIO di' 111:;; crueks pO!'LIr!()I'L;
,1111' I'¡ , k pitlll'l IjUI' :'C digll:':'c adlllitir lill ;¡])[';IZI) de su
'¡[(>(',t{l, t:~l[n() 11) vcrilic/¡, y id nll)rnl~Tltil se !IlhO en ]1nslura
j"'\',:!'l,líte que SI: 1(' jH:rllliti ,'¡, :llTO¡\itl{Uldosc y pidiendo á
: hl:' p(:I'dllll p:lI':1 sí y sus ('Ilcmigils; al plimi:r gol pi: de su
'. I'!'du:~() cayó, dl'~I:lI:tltióllllolu eOIl Jos sables toelos lo:::
diClll:IS ql\ii k [,()¡J(';dl:lll.


!':¡ Il!i~lllrl ;t)j):IJ'(!11 :u',(('('il!liC'lIto y tr;'tTl~ito pasó el cura
,:. ¡I¡¡III'" 1J11i: flll': :I[IJ"l'sarll l ¡IiII' Jos lJlulliri[lall'~, el que ha-
"i" tenido I:t tlesI.:'r:ll'ia ¡JI' jlll':lr. y luego l'l'ull\o{'ienc!o su
'lIlpa SCi reLr;¡I'II'¡ púldicalllllri!¡:, pu('~ l'c~istil"ntlosl: ú yoher
" (":[(ir 1;11 la \ll~\¡ilid:Lll que ~e le exi[.(ia de que volviera á jn-
':1'. I !Im la gl()/'l:t lit! ('rilregatse Ú b l:d)ia y furo!' ele lo:;::
;:I',tllI[j()~, qllC al momento flw ducapitado; el mi!':IlHl
" ¡'Iltjllu dierorl ()trl)~ mucho:; m:IS, queriendo mas hiell en-
c¡'I'gll' J;¡ vida Jos virluosos y ve[¡erables sacerdotes qUE'
;, 'iil~tatal' la ruligillll dl:1 millisterio 1[1)(; prot'¡;:;al¡:ll1 , lt:l~ta
'] ¡le por fin fin el Illi~lll() ~¡:lilimure del arlO 1 i\)2 ya se Ilres-
i l!'l\lI 10-' revolucillllarius il expudir los p:lsaportes sill im-
imelll(),~ lit olJst:"tculo algullli, extraClalldo de h Francia


l,)(l(l:> los sacerdoLes que hailian resisLHjo el jnrlJlnento y
[urlintlarcs di: toda:; cla:-es y gerarquias, que salieron por
d., lll'IJIIlII lias1:1 el cOllsideraLtle llúnwro oc mas de :50,OOIJ
. ¡':¡Si'ar ;l~il() y [il'Otcccion en los extrallOS paises ya que de


S:.l patria er;l[J expubados.
Qué espectáculo tan lóurego y aspecto tan triste y lasti~


8
i 11~
moso se veía ;lcaecer en aquellos fUllestos uias en un reino
qu,) ;lntes se gloriaba eon el reIIUmIJri: lle crisLi;¡nísimü!
¡Ycr culJiertos en tut1a~ direceione~ jlllr Jos call1ilHl,, q ne ue-
jall111 su patria los e;ll'llen:de~" al'zrdlispos, oLI¡~po~: curas,
sacerdotes y personajes lllJLtlJles di; la Fra1lcia, cOl'1'iend'í
eDil premura i busrar los puertos y rrontL~l';tS p:ll'a abandu'
nar ~l la 1'ucrz;l su I'~lis !ll/Ia!, dejanrlu ('11 ~u:; lli(')cc:,is LtS ,,¡-
lbs ocu¡nüas pOI' aplJstclLlS y cn ];,S tlll'l'e~ del Tcmpll' ]),¡jo
las :l['mas yio¡enlas ele los rcYoll1l~i()nal'i()s, presos :lll"'y , ~l
lJ. n~ina y :'t sus hijos, antiguos o[¡jctllS du amor y fidcliLLtu;
y aIJ,lI1<lllllarull) Lt tierl'a (Ille n:~i~tia :l sus IlloralllJl'e~, :1 I:t
villuil y :l creer un la voz tld Evallgdill~ SI; llueda ~l h lli~le
,~olllt:rnp lacio n ¡Jel ledor ln~ hecl1U~ al1 idi rus y las C\) Ií~i­
l],'I':LI~illnes t:Ln di\-I'rgel\tc~, lu~ illlil\il()~ ~- dl'[lIi)í'aL¡k~ 11111-
,~il:~I'aI1LllJs que puelll~n an\L1II'al'~l~ dl' 1:1 fl'llll:lJru (:~t:I~ll~l y l'!
11 ;"tu y sombl'Íu (ILldru IIUI; ell :llludlil;; dias 1'1'I,',-;e!ll:,Ju la
Fr:lllcia.


Pe'l'l) ela ttl b ~lllimLJsill:dl ell: ]u:, ~1:I'Ltri()s lId j,u'i,lli··
;l',~llll) de l'L!l'SCiiuil' cun tl:t'l'ur :1 111;; 'id1e I'\ll'a\\:t!¡,l\\ ,k ¡,
f.,;;I::i:( ¡lIIr resistir :d j,ll',lllll':lll) ri :l'l!illll, qUe' ;1 ¡"'~:'I
di'; l:~l;lt' d:\lb b ('ll'd:~Il ]lll\' 1;1 :lqlllldn [1:ll';¡ I:t 1'''-[lI'ili,'i'Jl¡
.j: tI):' ll:iSaporlC:~.:, 111-; ~~~I:(¡'J1I)t:'.; 'i 111~ Jil ;;ldi,'il:t~L:ll :d [11':>


" l' r '" \' "11\1"'"'' 1'~e1C' 'L "-" l"'I" '111 ,¡[" '111 h I"~I"¡ 1", ~-)I,jl ~i. ~v J L, ,\_,~Il, 1
1


) t. !J:--\" l\-~ijl _ , ( 0,l \. . ¡ Ji e('I:,'I;


;'_< 1,t;d~J.~ '. ~i, lúl'~L-; le,,,,¡ .ilcl'~·:j.l 1:L~ 1l1:1!¡()~ ~. a l~):--; ¡:L¡;-; !¡'>, J¡~,,-­
l~·~.)'Lll :;G l¡l:~u!L(J~ \' YltL1j1¡;l'~(l:' \' ;l:¡-":['1. 11('~';ji'U¡¡ ;1. :":I'¡' ":¡.:~ :-':j--
iL~d(t~ Cll l\)~ !'alltitl~)~, y :\. ta~ C'¡~lt';l(l;!.-.; d1' LiS iluLLl,·'\\)i;\I~ t:l
,¡ :t~ :':: Ilil'ifii:lIl iL sus ¡ll'slillus: !';t,:l:t :tI';II'\'I:1' ik I l' " ,';,;
]¡"'.',Ii'-;U \~il lu~ llllC:I~l)'; dl'l ¡;li':IilJdi:l ,'illl'III'I\Ll'"i'I'ld, "",
;\~~~I;\I)~ dI; clLJ\~liila .\" 1iJ~Ll dl~ ilUrtlllLl ;!flí)~~, !;:IIl,'¡:,I: ),'1
i 11.);'1\1 \i:'l'IIII~,: PIll';ln¡]:1 l:t :1l'li!'i\I'í,¡ ;1'1'~lllh P::ld ',-;I.ti
;: ¡''':llle) I>I~ iIUljlll::', 'llw Lu\'il:l'iJil 'llll' ll"I'hl' Y :;,¡[il';" l' ,;'
n~ Lll;_'lIL).:) : at'rih:ll'oll ;'1 Tl)lull y ell :;e~llid:L I'tlt'¡'I)!l ~:illl:('(l··
ll:),; l"Il' lu-.; 1'1:\,illll'itlllill'i l¡';, '1uiL'IIJdllil'~ ,'lilllIL,) tl'II:.!II:
ti i'llllluk" Lw ~,J!'I Ili,:z \¡ili';¡'; :l ('I\b 11111); ~il'l\tI'l J','.' :,l! l'
,l,,', dd LU']I) l()~ cIIui[l'ljl-'~ IjIL' L.'!\i;11I II,¡"\:, I'jl LI~ L,li!,:;:,':
~l! 1\III'lJ iil~LlIltc, 1J}1.'1'1J11 gl)lpl:s di! ]¡lle]};);; :'ulm: U:IIL jI;ll'I,:
,Lt il!lIHJ \~()ll Ubjl'lu üe tirarle,; ;'l l,i'i\ll~', Y :t:,i k~ 11\1)::,'"
~ULl,dit!\I si el (djtiLlll JIU ltu]¡i¡,';t; >,tli:lu I'l !i:<:!tW,ll' ,'¡l,
,;,,'Jgi;t lllS ll:li1U y I' .. ~l'.illil:iu:i 1 die j,; ::.'Llill¡:1 1':1<1-;111:1,) Vil
::, ¡¡:ll'\.: \US ¡'i!I'l) \l1'il)JUl'il)~: 1, p:'il[\111 1,>; ',lli'l'dlll 1" "lrl);
t· ~~:lt:l)" cil.:cu el', L':)i~lSlicu:..; Ij ltL\ J:d.I::¡: ,~~:l¡dl) t U;l ul~'a /,'01'
115
dl~ C\¡:111tn'~, Jlues apenas llcg:uon al puerto, salieron los
,''C'C!:lriils (:I);I~pirall()r('s al momento, sedientos de su muer-
le ~in :degar otra raznn ni causa sino porque eran s:lcenlo-
¡e~ JlO juramentados.


Llegaron :'t Poserpesim otros ochenta y dos eclesiásticos
cun tlirnuioll :'t Inglaterra: cuando esperaban la nave en
que se ilalli,llI do emlJeLI'Car se presentó el cUla intruso de
ILI!'I'[Ii:~ ell lraju de miliLlr con seis soldados, y prcgunUtn-
dldl''; 1:1 ¡]('~igllil) que ll('vaklll, les pidió el pasaportu, su-
¡lt'iil1il') Jl1IIl'!:OS lit: dIos so pretesto de klher sido dados
ill\;'¡lid:IJllPIIl!:; l11ienll'as tanto hizo circular Le YOZ alarman-
:,': c·l i'tll':L illll'uso, ljlle b emlJ:lt'l:acil))) illglesa eslaba :\ la
\i~L:L, I[llG Il':lia 1¡IWill)S [¡ollllJl'i:s con el fIll ¡It) ~or[lrenr1er,


, ~;Ii[ljl';lr)' qlli'Ill:11' [;1 con larra : ya ~e n\ sus lt:¡])iLtnles
"', :,[:II'lII:il'(lll ell :lIll'lll:lJl ele ¡I1tcIItar la defensa COIJIJ':1 los
¡ili';ll:l~ ,r 1,1 (':ijlil:111 jl1ro 1111(: ¡eranla!' yeLts y rnan:]¡:tJ'~0
jlUl' lllUlllUlltlh. PI'I~p:ll':'tIlrl()~e por excitaciones del comall-
·1,: :¡!I' 1:111':: l'I\I!ll\i'CS (le l:ts ll1LlI:llcllllm]¡rcs, {¡ ~:II'ljrit:¿11' in-


,1,[11\11\,'101'.' :1 \\),; ';;lI'er(]olps rellllillt)s, llom]II':llldl) 1'11 el
",'j" '¡I:\r:l I~III) llll 1'llllSl:,i n lk gllcrr:l :lI'll\lil:rlllll :1, lllll'(illli~a­
¡'1:! IH\i:lllu ¡JI; !\1':lll";I';IllI'S, y no pUll'lünclo contl:llCl' JlWS
. ";I':,1:¡ll)~, [I)S 01';:1)'; 1I111! 11'" llil'jl:I'Oil ;'¡los :lCl1~;lI1u';;,:lccr­
l'II,~ III"I';! di' 11 I,'\' , :1:'IIIilI'li,'dc~ la mlil']¡crIufllbl'l: :'111\ :1I1e-
,:, 11,1,: 1;1; [,11'111';, ~: pill' fi 1\ ~I' ('llllkll{;ll'l)!I rOa arrl'!J:¡{;Il'lcs
l' '1l!'!I'S 1'11:11:111 Iln;¡[),':!\ y 11"-:1111'1.:; !1:1':[:1 Lis j"IIII:S qne


1',[I.'Ji: Y :.;i:'II¡)') 1,1 1[::1: :Il;i~ :;iJlli'i::,alil) ('11 tall U'lli,'l ,¡(I'llla-
J" l'! 1'111'11 i:llI'll';O-lililil;ll'.


::1 Pi!::ll ':~~ iH":}ll!I,:j{I¡'nn ln.~ gU:lr(li;l~ n;lt~ion~l:i.'S (11 ;;;Jlir
" '1'1') ¡l1' I:I~ ~::il'!'t·d"ll·.'; ;;('1"1 1¡1.'~:Ir:ljl el ll('!';";'!) IIIS


" ',' l'i 1-" :1'~i:-::;]d(II':'~ qllt~ ('::l:l1i:lJl :illí :'¡ LL .<~Z():l ¡'('yc:-::ti-
,,\\ 1 1 ){Ll~ !:I~ r:~I'l,l\i'ldj:~ d~'l ~:ui)ij;l'lld t~:lilultl;¡j:--~) ¡le
.¡,c.'\l~\~~ln~~, :'! í!I~~ í'll:1L_I:":' '':1\ 1(,:-:. 1~]'!:~(':lj'.l".Jil 1(),.,~ d¡i~!IL;.-


," -JI' il:¡i HI;lI\ Ill::Ii¡¡';'~!:lllilll: (~\;¡ "~o >a:::, I'ji Hl1:1ll 11) que
.'1: lit hl:i:il!1 i'iI !':t1í,':) 111'1,¡Jic:l!¡a\IJJiLI', dicielld,/ p[¡]¡li-
;:¡l'll~(; I'llit !,;lll!() :\~'I';·ll:(l:Ll{1 (Illj() {'i\l\iULJ~ ,J' r' ,,/ /.,','I}', ,,/
l',/u;:, ,\I/"('lrlIÚS, lIi re:;: li:i:;I:l '1111' ]l';I' lill' O)ll:,i;';l1il:l'OI1


;,,"lp!'¡'II'; y <:dil'!'I)ll ;'! 11!1';C:ll' Pl li1l\! :\ ¡]UIl¡]I\ dil'i~irse
¡( 1)1:.1 ;':L:I)l'i'l: (_'(·lt.':--:i;·\~l\,~('.~, qlll~l c'll ¿¡({[lL'11a ~:nlJL){'¡¡~¡l ~c­


• ,: ;':',lllit!)<; ! ¡" :11")11 l'.;l,!.' ,'1. L:11":tl cll>[nlli:lllus de le.
"'1 '[!") C:llt!di'h .J1"!!i' 1,1 i'11:Jtu r¡l!:' ~;¡JiCI'Oll f¡[C'l'U:: Ijuc-


, ·~ll(Ju .. :,' 1):1>!:t :"U 1) ('Jj]!'!], Y ~Ll :J1UlllCldo l1c:; .:~ll 1 ~c
H6
arrojaron los jacohinos secLario,: arm~I(lns Ile s:lhles y pií'as
en numero de ULlOS cil;lltl) Cilll'lll'nta ;'1 lill de dl'!.iolLlrk,:
cualldu apt;¡'¡:ibiclo c:l ~ll;lr'.li:t IJll'; m~lIl'¡:l!l;l la fllel'za, rien-
do acel'l'a)'~e á lo~ amut.ill:ldlls. ~e; 1'11~(I:¡j frl'llll;llel;t~li:ll'dia
con el fllsil il la C:lra ll1:lIl¡\:'¡lldl'¡"~ Ib'll'lll')' r ~1'1-lal:\lIdiil('c , l
sitiu: qlle; ~i pas:1S1'1l ¡JI' (,1 11l:lfid,lí'ia ;'¡ liI:' ~I;\(h que hirielall
flle~() \ I 's rl:cilJi 'ran 111, Ijlle 111I'11:\,I'fI :\ I:l h:I)'(JIII'LI. \il'll-
du LIII fuel'tu valentía IIIS n'.\',J!lil'O,; l'('[rlli'I'I!íl'l'()!I, \¡¡[ril'I¡-
dll 11II'giJ ;1 intentarlo de: nllerl), y 1'llclllllr;[llIlu el 11Ii~ilil.
1'8cib:J \' rl"~i~lel\('i:l, dl':o:ic-:lii,t'llíi ¡JI! 1:1 Cillili'I',':l i'l'lwl Ijlli: kl-
hian al'ulllclido ios re\'ld llciull:li'ii,ls c:(','LI'l'il)~.


l:lu;'u'sfo,' ¡'('sldl rulos di' In J'{'I.,Auí'(on jtffl'rt ltl
Fr(fl/eia y ¡JO/'a f vdo e! /tui 1'I'¿'so.


En Sllm:1, la plum:: (':Ie 111' la manll jiPI' 11') pl1 1ll:r ]'I",i~-,
tir ],(11' lI~:I:-;C~tl1di;lr, ¡]1'1l1il~tl':l!' 1::II'il'l:dll l'1'i::,'iuII ~lli'iill;¡ ti'
10:-> 1\\'I'ho:; al\'lItatot'ill;, :¡plil'arllls 1'11 1:111 Cl'111'l1'S 1'~I'I~II:¡~ pi"
los sC'I'Llrill~ ,i:ICllhilll¡:-;, 1'11/':'1111 ¡'IIIIIII'irlll~ \1111' 11/" 1'11111,:' 1'.'--
yolll,'inll;¡l'i:Js dlll';llIll' ~II !I"I':-;¡'I'll,'illll I!(':-;rll' IJIW ,-;1' iC\:II:LI-
ron h:I:-;1:1 1:1 1::\Il:\tri:lI'i(Jl\ di' 1:1 Fr:IIII'i'¡ ('lliltra :IIS 1!llmlm',
de 11),I:IS ~1'I':II'/¡l1iiIS y 10:-; \'i'lll'l'i\l!!i'S llli!lislrll~, ¡JI' .1(':;111:11'[ ;
fjlll) s,; Villl'lJll ri()ll~l\t:liIIIS, y :\,-,:ilarsl; i\ \ltISI':I!' asilll IHI1' 1, ,-
país/'s 1::-;[I':llIIIS ('1)lluríilIIS jlOI' 1,1ILl \;¡ J';IZ di' la lil'IT::, \"
afnl'tllll'IIl:tllll'lllll CrlClll:tr:ll'lIfI PIli' ili~lliJ':I('il)ll ¡JI\ iLa : I
cri~li:tl\:l \,rolcl'cioll y ::mp::l'o, )':1 1]1/1' ell :'tl p:li:-; ll':-; f:¡[l:: ..
fa, y pOI' tori!1 el globo IL'I'I'('-;ln' J'IW 1;11 l:r 11111111:1 al'IJ~¡d_:
que me:rl'I'i\.'l'llll h:dldl', lIO SII:() 1'11 1:1:> II:lciIllWS dd I'risl;:, .
nismo, como t'IICI'IlIl \;1 di' I'S!:} 111l¡'~LJ':1 (':ilúlil'~l \'>;11:111;,
PUJ'tug:d, ltalia y en tOIl:i~ I:ls dlln,;'ls, :;illll l:1I1Ih;un ,'11 );;,
cism:üic:ls, 1'1'Oll,q:lIJtI':> ,\' IlI:lilll[lji'lilll:I", )' c~t;I~ 1'11('I'ilf¡ h
Hu:;i:\, GI.:::ia, las de 111~1.'!II.'!'l'a, PIII:;i:l, Suiza. Tllrqllí:,
las _\ml~rieas, que [lo!' toda:; y en tlllb" partes f'IH:I'OIl :1i'ílC!i-
do;,; Cllllli:'nignid;¡d, :lpl'L'i'ill ,\" llI:iIISl'dllliillrl' Ills ]l1.'l"l!n:I.iI'~,
r.;¡r¡]!'I\:t!cs, arzobispfJs, ClIJ':IS y luilli:-:tm:; dl'l ,:I"I'l'dUI'i'l
que fueron perseguidus y arrojadus dul ll.:ti..; pUl' l:L I'CYo!\-
117
('io!l preí!:tr.1l];¡ Y lC":lnUlfh por los scct:nios y cslallad;c en
(~¡ ;;1'[11) ¡J(: la tierra que ;;e J):<l~\)ll,llla por cristiillli~irna, [l0r
h l'\)Y¡duciflll qllt' dl~llI' ~II Ill'ig-I'1l de IIIS mi,sóllicos, ~ect:t­
l'i'I,', Illlcl':lll\b, r:'¡\il,i~I:ls, \,I!lailés, esp:ll'lag-lls y j:lcohi-
n,~ : filie 1'11[1 illl"ill[1 y IIJ'tl~I';ld:1 J'el'(lI'idad ;¡[('[Ilanlll ;"¡ CIJIl-
ll1llrcl" d ¡'I¡-deil :;¡)/'i;¡/' )" iW:¡\I:11' con la fl~ del ITI;;li,lni,mo,
:¡[Ttlinar, :Jllilj[lil.ll' y ¡\1'~tl'lI.il' I,)~ templos ~:llltll~, ;"[ los
J!lilli~tl'll" ¡JI~I alLlr, :'t los I'I'\I'S ~" soberanos que gol,il'!'[I:ln
1:" pUI'IJ/IJS ~(l¡,i:J!cs y 11:I:'ta \ii.I1[ilcr<ll' ~" yililw¡¡diar la atl'ac-
'j"[1 r h \()!111ll:1I1 J)l[Üllil y sllllt~[:I[I:1 '1\11' l'('ill:t P()i' si l'fl ni
",'1' il[/[lla[lIl, por ~I'r 1:1 q\ll' :[!T,'i'il!r!t;¡ y dil'ise la p;iz y i'l ÓI-
d"/I, 1:1 ú/lil:iI. que n'pll/ü 1:, ~ati~j';¡¡,¡,i(ln y [as Jdii'idades á
]11, 1[:¡[liLlIll['s I'Xtl'll1lidll~ 1\111' 1:, raz dd ul1iYl::rsu.
\1[~;ll::!'II11 "rl'I'li\"IIIII'[II" los ~c'd:ll'iils n:\I)I[]ci(JI1:1rio~, de


1:1 F!':IWi:1 1'1111 IJl:I~ ¡':'l'(I('[!l:ld i'll[lti'il lo~ ll1ilii"tro~ dI>! altar
:)[1' ltlli"1'il11 '¡¡II' ('~":Iil:lr ,1" :t!lll[ldllllal' Sll pal['i:t: [1('1'1) C'll-
Illili")OIl 1'11 Yl:rdad JIlidl'l'ciull :- lio:'[iiLtlidad i, ilCllldu se


,'ii'ij '¡':I[I y \il'l'111I 1'lllIll'lido lo IjllO Jcsucri~to dijil;'¡ :;us
!"',,t',I[",,: "(~()~ t':¡J\I'1 111[.':1)llil i'll~a, cU:ll\(llJ ru¡~II'i~ (lIri:l(los
'.'ill 11\111,\(1, ~illl'l¡J!.:I¡)il y el[1 \l1('\'('[¡¡,iolllll~ul\a':)1 Y [;'IlIL,i"II:
\11 11'11:-,,;li~ !1I'1111 di~ 111 'i[II~ i'lllllt'I'(,is y \l'slin:i:; ... ¡IiJl1j1l8


'!,Ii :\It!['C 1>1:1 ('1111 \il~(:[¡I)~.1) :-;111\1 I'JI Lúntlrl's Si' n::~,[lil'/un
,. I¡"c"lillll ;': 1'1I1I11I1,;:1l' di~ Hllil \l'Z de lllallO del "ie:llio :1¡illS-
: 'lji"1) J ,:!!iO :'III'I,['¡J'111':', IjUi' flll'í!11I j(IS IjlW tall ,;iJiO ]lllliie-
1 ![II':dll'I' "rl ,'II"lilJli'l, :;\[1 CII!iLir otros lllucllus 11111S (1118
1'[,i:1 n'ul:i¡jIIS ('[! :lljlJI'11a 111'[I\llo~:1 c:'l,ilal, Y ~iL'lI¡]1I 111
)1:'1,' Jli¡[:I]¡I[' t:llllhil'[\ 1;( lil,~:\tI:t il tll'~en¡JJ:lrl':lr ('11 lh i ,,].:,;-


,'-\ 111:, 0:) i'(:!i~iu~:I:-; ¡11':ll'liirlilJ:l~ 1'1111 ~;l sll\ll'riur:J, [j':' ::'l.l0
,e ¡liS ~:[('c!'d()tl':-; COlIll) ;'1 c"l:!,~ 1'('li~ill~:IS ;'t pl'sar ¡J,' II!'ol'l':;¿lr
:llj!II'1 p;li" oln di!'[']'['IIIC rcli~i()ll ir la llul'~lra crj~tialla,


! ¡lid guIJicrIlu II's ]Iiw )' [¡.s jll'lIlll11'CiollÓ lt:rJljll(ls para ec-
l,'/JI'ar, C(lll1() es (,oll:-;ig-nicnte, tI rito y ('el'l'llloí:i:d c:t1ólico,


110 ir lJI:IS JI::; pl'u\l'ia di) Ilb a\illlcntu:-: y n:clIJ';;US 111:['1.'';([-
,(J,' !;¡lItIJ ir lo;; IJliili~ll'uS del :dLII' dd n;~~i,llJi~ILU CUlllO


,', l;¡~ YI'lIeralill:s l'I'li~i(ls:iS.
LII;; ~I'r:lal'ili~ ('IIIISi'.(lIicrOIl CO[lllliJ\cr v leY:lntar cfel'liY:l-


¡Link la l'l~\"lJlu('illll, 1;0 sulo e[] 1:t EUro'Pél sillo pOI' tu¡Jos
! ,~ dl.'ULlS plleblos Ju b lieIT:I, l!s[:d!a¡¡¡JI) ell l:t Framia CUIl-
,¡:I el 1'.'\ Luis XYI y su rcal f:¡]nili:t, :'t la eual tambiell les
1¡11'¡('!'UII' rídim.1s, ;'nrl:ltlJol¡';; 1;1::; CIlIIL'Z:IS en lIU púhlico
':cd,dso, pllr el misllw cruel buce tmu (lllÜ pasar el duque
liS
de Orleans y otros person3jcs de la primera gcrarr¡n ía di:
Francia, que abra~aron é hicieron pUl' pr()p~gar los cfl'clos
de b revolucion, conslituy{~Il(l()se 1l~lsta los mas pr()[('l'til1'("
de los enciclopedistas corruptores y em:lrnizados IiCI'S('~J)i-­
dores de la iglesia del cristianismo, los milli:-:lros Ilr:[ :l1f:ll
y el órtlen sodal: por fin "líctillJa de su atrn('i~mo flJt'ron 1\\,-
pr[nl'¡pl's y personaje~ distinguidos; Jtl~S (ll' ('sIl' 1J¡'S(ll'l:l'n y
anarquía entre las masas socialr.:-;, muy 1111';';0 I':I)'() ('ll Fr:ln-
cia el azote del cido sobre los C:tllsalltl'S. difllndid!11 ('~ \- (',ill
peraclores, llacil'nlloles sCIItir clllios dela ju"tiL'ia :;IL, Lt:lk::
consecuencias; los autores y la pkbe se 1'lIs,l11gn'llf:lrtlll I'ft
atentar I'Olltra \a:; inorl'lltC's yidim:I;;, Sl~ \'lli'lrl'll 1;1" :Irnu,'
contra ello:> mi~,¡nlJs y SI) (,Ol't:lfl 1:1 c:t!)('za; ~liL'¡):';lll \" 1 1111
exi~te: el duque ele I:t"Hor!wf(J1I:':l\Ild fUI) ;1~1'~ill:ld(): (lid""
pierre pcr'igue ;t Pctiun : llallll)Jl :t!';lk ;') 1:IIIlIlll['I'i'l: 1.!;:1;
ponc el1 pri~inn l'onrirti¡"lId!i1e ('11 Wi!'lldll'O ],lidlidil:'1 ¡~i¡'
sot: nantO[l se llace SOSJlCtllll~() de ';lIS j1arti(];¡l'in,; dl'I'I:II':'!11
close ya república: los jac(¡bino~ (le Giron¡]a y (le\l;¡I~i':Lt,
aC1II1(:n ;'1 ]a:-; :trrllas contra los lid Sella, ~c (,\lCUl'!ltl':llI ('I!ti',
ellos, se despedazan y se m:il:l!l.


Hollespierre L':' el que Ijll('(b ~liln y Si: ('onyirrte ('ll \,'1"
clll~'n I~ruel, inhumano; Ú su \'01. y ("l'Il('II('~ 1'\p~trÍ;¡ll. :"1_
carn:lan y guillotinan Ú illnmjJ('r;¡\;]¡'~ ]l(,I'SOll:lji''- :' ¡''':,II-
lar es por tndos los ilnglll()~ de la rl';llIl'i:l: I')! 1IIIa j1:d:,¡,!,'
el clloljlH: y la ananjuia ;Illarel'(' y ~l' t!1'ja ver ¡1I11' tll(!:I~ ]1:1'-
tes COIl la mllert(~, la ('(llTIl]lI'il!ll, l'i II:lll:ll]'l', la illiqllitl:I¡],
la cólera, h r:'tllia, con ll!:; llIa]¡'C' ~r:Ln'~ 1J1I1~ 1,,,¡:tTillll'I,i'
e! 1111C'IJlo, los ~:Ic¡uens, h,s nihil';. lfls :1~1'"in:i1II:-: h:I.i I ; ,
HIn de b lihcrl:ill, (InE' al mi~lI\1) [¡('IIIPO \'1 l(,ii'I'I':¡] 1:1 11 ¡'I'!I'
clalll:lT1do los rcyolnciunarios, al pa~(l Ijlll' i!J:III allil:r!II'll-
tanclo y :ücl1l0riZ;\lldo, ]1onicJI(lo ('11 h 1'''I'LI\'itlld ('(JI\ ~I.I'
terrol'l'~ y bl'l'U)li~IllO[t la gran f1l:lyorí:l IH jiIJl'1i1¡¡ 1'1':1111'("',
que estaha SOlIlI:tii!il all)nlel1 de lu,; S:1l10S f!1J!I'ICl'r\il". P"l'
¿para !jul' decir ni conlinu:lr r:ue;;[r;¡ ]'I'I:II'illll ¡JI: 1'~I:I' r'~I'I'-
11:13 mas de lo didlfl, con I'cfC'I'I'IIr:ia:'t I(J'; ¡J1'SI'll'dl'II('~ y nl:(-
les qne produjeron ;'¡ Frallci:l los ~¡,ct:ll'ills J'I'ndUl'iIJI\:II":r',
nacidos de su lilÍ;:,llIl) Sl'[lIJ, ,;¡:IU 1:llilliil'll ::1 [\['II[\¡II !ii'J!ii"
la extenrliel'oll y reportaron :'1 b Elll'lIp:l y tOt!IJS III~ P:I ;,'1"
conol'idllS en el nllin~rs(), y que cn tnrl:l:' ll;lrll'~ sr' JI:,!! ],,,-
chn sClJtir en yen1:ld :>us fatales 1'IIIH'('UCIII'i:¡,:' '\1) }¡:I\'
duela lilll> la intruLluccion Ile la rc\'ului'ioll Cll I:t F¡:mci:l ~
H9
en los (lemas cst~dos rlel uniyerso, fueron, han sido y aun
:;lln C'n p:ll'to cullnhlcs los gobiernos flexibles, tanto los es-
)il'itll,11¡~s como los temporales;: si los espirituales hubieran
sido 1'1 fuesen l)astant(~ celosos los diocesanos y prelados ele
a iglcsi~ ¡le Jesllcrislo, en enseüar con su ejemplo y c1oc-
.ril1ac; á (]irigir y perl'l;('cionar los ministros elel altar con-
"(¡rme [\ la 1l1l.~er\'aJ\Ci!l de las doctrinas y mhimas c\'angl'-
'¡I:l~ y 11lIhiel'an sujetarlo, rrprimido y castigado sus falt:1s
:\ :¡]ilISi)~: SI~~lII'O y sC'gllrísimo era no hubieran apost;¡tac1c1
il.~ Ilumll]'(:<'; imprenll'dit:ulos la rcligion santa elel cristia-
jj~rnIJ, nll liulJiC'ran "idu los primeros l:n declararse contra


';1 i:,:k·;i:t y rr'ligioll ¡Id I'l'isli:lllismo (:n que traen Sil origen
¡)S trll\jll:ll'ios ('11 el sigllJ \[¡r, los luteranos en el "\Y. y
. ('Pl'lldUI'idll 1'(lll l:lnUJ l~sl':'¡ndal() los muchos de L1 FraIlcia
'il "I! IliJlrílrl)~;1 l'('\,¡¡[u¡'i¡l]l del último siglo XYIH, y que
.¡!lli !tfl\ ¡kpllJl':lllllh Sll~ lrisll:s y fatales cOIl~ccuen('ias, in-·
tj'¡)dlll'i¡]:I~ pllr lodo d globo terr('~tre,


Sil'lltlil Lln[l) 111:\S cul[lahlrs los gobiernos rll:,j¡i]es de la,
1:I':l!ii'¡,L y 1)(' [(ldlle; los est~(\os del unirerso, de la intro-
lllccilin de los l'i~m:l~ l'I'nilucionarios que en el senil de
~Il"; gll!licrrllll . .; SI' 11:1 illtrildllcill0 por su ell'scuido y toll'r:ill-
'Í" .' :tun en IJlIi'~trlh tiempns, por !lO Ilaher prira¡10, per-
;(':':llill'l :.' (';[.;lig:\lI,) :'\ su liernpll la introllllccion ele los im-
';¡'(',I)~ y 1I¡)r:t~ tan ¡]f'~Ordl'll.tt!:I:; comn l'oLTI1[ltor:ls, ¡]il'igi~
¡,I"; [III);¡" ;'1 111'rn:rtir \' ('Ol\1l11IrCr el ('¡[,(len ele los estados
;:lI'i:t!I'S, ('11;['1 ('Ilrroll. ',,011 y ;;eL'm siempre enterameIlte LIS
mila.; di' lo:, autores dllc!ar.1c1oc; acól'rimos enemigos cnlltra
'! l)il'II!'~LII' d!' SlI IllIm:lna n;ttllralez::t propi::t )'¿I Yiciac1a,
tl:l¡;¡rlu~ l'(¡fl Lb llan(]iT:ls rlL'll'spil'ilu maligno.


nESU~IEN
de los sciíOl'f'S W({.\' lIo{rt{;fes que {tu>l'on l'[climas
('.\'pi(fforia,';' ('N la l'('v()lw~¡()/I, !I llIUlI'(JltÍrt cs(a-


Iluda (~n P/,flucia en seliemlw(' del aiw :1792.
El rey Luis XYI y la rcin:l, en el ra(];¡]so, ron el duque


¡le Or)i':tlJ!':, )- otros muchos mas l'C'rsonJjes yíctim;:¡s por el
[Iufr:d yiolulllo: cuatro dicl(:L's;HtO~; tI arzobispo de Arh'~'
\20
el obis[w de Sainles; el ohispo de Beauvais y el ohispo ele
R:lrnellanfalcau. y siguil'l'oll otros muchos ~ielldo viclim:ls
del furor del p'lIculoÍ'evlllucionario; I':llorel) vicarios t:cne-
rales; dos geIlerales du las 1)l'delJ(;s religiiJ~as; llUl:Ve (;J!lú·
niS':B; once rcclorl's ¡le :;ellliilario~; trcinta l'lIras p,\r1"OI'I;:>
lh; diferentes dil'lcesis; crecidu 1l1'11ll1)I'O de d()!'lol'us, call:llrh-
tiCI):), edesi:l~lil'os y religio:;():) de \:ll'i:lS úrJelll~s; algullos
!)Iilll:ipps y princesas, dllques, caballeros y JI11JI'J¡í~iml)s
p~l;>li':lIl:tl'e,.; <le bl1en:t !lllsil:ilJll y de I:sl:tüu, por eilLusia~la.s
y d,,('u[lsores uel Ol'UeIl legal.
TERCERA PARTE.


<L;'J


~ :t..:l ~~~p j1l'J\U.~


r.\T.\LES CO:VSECt:EXCL\S ,mE IIAX ATRAIlla J.AS


CO:OWCHrn:s NlI'UIAnE~ De LOS SECL\HIOS IL\~TA
EL DIJ\..


/1 jin tl~, UaJllfU' la lI{<'I/('lOn mus y mas del ,f/o-
('¡",'llO del I~siwl(), n'('() cUHlI'I;1' NJ/I tUl d('/¡('t, ({l
(/{WIJI¡UflWI' d (UUlllllo impreso del lJi'mawcw-
w';(:ulo ('n PJIli'celoua, fjW' dice asi:


AFECTO PATRIO
.ti Lft AUGUSTA REINA DE LAS ESPAi'JP..S DOÑA ISA:;;;EL n.


SE\OH.A:


Cn:tnllo el cis\l1:¡ Il(~ los golJiernos negligentes y poco gc-
r!ll'lj\li,:u~ SOll dil'i~id()~, CUll sus adus y aleioll!':) ¡tui' r;i (Jr-
den \'icilhO de sus idl~ales callricho~, que kjos Je protcjlT b
1',', i'n el liSO (\p ~'ll ['("CZimc\\, :lllonaJal\ la,' i\\:,lillll'io!lE's lTt~a­
:h:;, l(del'~lI\ y cundl'll la illl\1ol'aliJad de lliS ados de los l'Ull-
lilll\:lri(l~ púiJli('os en el únlen adlllinislratiYo, y ell el judi-
I i:tl illi[lUIiCI\ Lri\ll1t()~ illsopurta\Jles á los pueblos que go-
bicfilall !lO pneill'li e~perarse otra rosa mas que se le\'allte 1:1-
muehctlumlJre del IlH)(lo mas estrepitoso y violento á opu-
122
nerse y pedir orden, arnp~ro y proteccion del ('Ir/len y ele la
moral que no otra cosa que reclam~l!' lo lC'g:¡[ de la m:1S ca-
bal de la rcela ~dministradon que rigl: el gnliilTlIO de los es-
t:ldos soci:lles,


Esto no solo nos lo ense!J:m las histot'i:1s uIli\'('r~ales de
los p:lises del globo de todas {'poe:ls sillo en lns [lrc~entcs
tiempos, y sin recorrer oll':1S mas que las nacinllt'S lilldantes
i nue~tra ES[I:liú: asi es que la 1"r:11I1'i:l, C\llla flltH'St:1 de los
sect:lt'ios v 'Iobiernos rcrollli'ionarills del (¡('lle pUl' l:L tule-
rallcia de los Soberanos {1 la hora IlI(~n()S 11I'f1~;¡d;¡ di!) el ('~­
tallido en nuestros tiClllpOS de ¡'(:yn]lIcioll [Ior I/Is dl'~/'II'III'lI<',~
(le los all\lsos, sillticn¡]li 1113 :llll:II':!'II~ ['(',ult:l(]ns los 1'(,'\1" c'n
el ('orto (,sp:lrio ele rmdili si::rIIJ qtll', 1':lg:U'Il11 ClHI Sll~ f:lll¡ili:¡s,
pues Luis\.YI con su l'.\i~kIlCi:l, /:;'11'111, ~\ Y Lllis Fi'lipl' 1'(11)
sus cll~strollamientos~' (:xplll...:irJlI dl,1 il'lTitlllil) qlj(' dU!Lil,:I--
ban, Yinil~nc1o á parar I'~lli~ ('sl;¡¡](I, 1'lillllll'II ]'I:púlilil':i :ifl'I!'-
qllica Ql':\rias h los Ilomkes 1(,f..':t1I'~ nlle salil'lo!l al fr('Id,' r
á la C;;III\Z:1 {I contener el c!csól'¡il'll YOll':(Z IjllC pudil'l'ulI 11(1'1'
fin y I'c~ult:lIl() en el allll de m;l ochocielltos cinnli'¡¡la y 11111'
el n'ombramiento ele un Suher:lllfl 11r' dirl'n'ld!':; (¡('í~i'I;Y di-
na~lí:l, que hast:l pnt(l!li'CS Ilallia r¡':-ri¡[{) ('1 que hoy h f!1)1JiIT-
In con felicidad, 11Cllqililcito 1111:l11ill1(' 1'1\ I(lila];¡ nll'll'l'lll:di
que adamall (on e!ltusia~lIIn SlI gll]liC'l'1IO 1~I)Jl ti lilltill tlG
empC'radur: estC' es pnr la gl'ilcia ¡Ji' Ilill', Luis \,lplllcfI!l,


y lo prllpio JC01l(('cir') con d de PIIJ'tll,~:1I fllllJ el ;":',dll, ff!1)
montallo PII el :tllO de IIlil (1(']¡o('il'lilos tl'l:ilila y 1111,) PIII' d
(:mpcr:l¡]or D. PI:i!l'IJ bajo el sistema, r('jll'csl'1I1ali\ll y j1'Jr ~'l
(lCl'1I11Ci()!l slIlliú al m:l[\rlo su lJi,j;1 dl)il:1 '1:11'i:1 dr 1:1(;lllli:I, "i-
nu :\ cOlncrtirsc su guiliemu 1")1' lli~ 1j()IIi1il'I'~ '11IÓ) 1,' dil:g,.';n
por cspíritu de partido C1I un g(l[Jil'('lIll lili:IIIII,\' a~i:'ltil'íl '111\~
catl~ara el desórclen de Sil arllllilli~tr;II'illll, [1;I~t:1 l/lit: :tI tin
salil') al Pllnl!:lltl'il Y;I la nJl{)~i,'i()1l el 1J!'111 JIII"I'illi tluquu :!"
Salclafla fjlll: apoyado de los IllImlll'I':) di' (lrdull :'( muy I)(j,°,'l
costa pndo anollac1:\r y "Clll'rr la :11\:\li('illll y h ('lldici:1 111' ¡liS
que goilern:¡]¡aI1, y desde cl :11111 mil ()I,!tIII'i"IILns riIlCIlI'¡¡(:1 y
11no (Iue este arclient(~ ;¡ll:1lirl Sl~ jllI~O:tI frrIltl' dd k!2::11 Y
justo :;olJiern'l 1J1Ie I:t "::I'illll 1'()l'tu~\l('.'a h;1 !'1'ClI]¡]':Il]¡) nI)
solo la gl1:mla liu Sll institul'iOIl ~ill() ('[ (')I'Ill;1l 1('6:11 lle; 1:(
aclmini:,ll'a¡'ion, el IlicIl de; sus 1lIor:ll!ill'lcs y la St'~lll'i¡):[(.! y
consoliclal~i()n en el trono ele b din:ísti:¡ Ijllc·gnhir'l'II:t. •
\iucstr~l Esp:1Jia no poclemos ll1eIlII::, lit: LIIIJenL¡l'IIw' por
123
lis "jcisitulles :ttr:lvcs:tU;¡S, el que hoy mismo por desgr:tria
'-1' enrlil'lltra con ulla cri~is esta nuenra c:tra patria que des-
¡JI' ,:1 ;litO lliilllcltn¡,jcntl)~ lreinta y tres en que Y. :\1. subió
allrollo y ded:l1'I\ d si~lC'ma del gobierno representativo HlS
:':¡]I,,'is nÜllta sallgre rnslú [¡, YuC'stros SÚbllitos el salyarle y
Ila~la ;¡(lallZ:lr en el pOller;l \Ilestra. :-:;oberana :\laje~ta(1 tlu-
¡'¡lIl!." lil;; siele allu:, L1l\ llldl:l klsta. '1'.1e:t1 fin se consiguió en
f': :111') Ik mil ot:!Wriellllls L:llarenta, y subido al poder el par-
! ¡ d (l lli':lgrl'~ i:it:L rlll~ k¡!al en Sil :lIlm i n i~traeion pero pow
II 11.11/:[ hllll:tlih' ell prlJte,ier el espíritu 110 las instituciollcs
r1i\ i!l;l~ d(' l:l i~II'~ia ¡Je! cli~ti;ll\i~mo qlle [lrore~a nuestra. ca-
t,',;i,;, 1~~\I:I!LI: pilll lal HZ rlLITa la. Ilrlucipal r:lusa que cayera
,,'~k parlido en el mando iJ¡:1 guilicL'f¡1) IIlle Ilil'ijia por pl'O-
líllI1i'¡~llllil'illll:i l¡lIC i':lll~I'I: UII:'ilIilllCS se krantaron p(lr toclas
jl,:I'I,;; d,' IIII,'~II'() lt:iTilol'\11 conlra ¡;US actos}' f}\le en el allO
!J~ ii (¡¡:ll,Ii'¡¡'liI(l~ "t1:tfl'nl:t \' tl',"C: ~L' 11,,'anlaron clesllc esta
I'¡IIII':( 1'11 d nt:tllllu y dirc('/inll di' gobierno llc nuestra Es-
]1;[1:.\ 1'1 p:lrlillll mod('r:lIlu quP ('s I'l (Ille 110y ha clil'igicl0 y aun
d¡ri~;I; \;1,; ril~IH1a:-: dd E~tallo. I>cl'Cl si bien en Sll~ principios
PI'III'lll'l'¡ ('~lc~ hacer por asentar el órc1en legal de sus ;lctoS:
illll\ pn'SLi) COll bs (,(1I1tíl\lla:i \'arial'iones (le ll)s mini~tcl'ios
\' ~:I~ p:IJ'I"l;t1:'~ ,'11 rlly:ls ('llI)C:(~ II'~ ronlialnn los enql!co:.: llel
1',\¡i!II,I'l'i';III¡]11 r:llLl dia 1I111'\'():" dl'~lillOS dotitn¡\olcs y au-
]II"Iil:'llldrdl',;; ~1l::; pillgi'li':; :'lIdrll!s y hasLI ¡lpj:mclo cesantes
p:I!"l 1:1' (':¡\OI';lriuIH's di' ull'l)~ dl' ~ll'; p:ln:i:¡J¡,s farorilos, á
1,;\!lI:llli':ritll:; cl\\pl,'at\ll~ l[11e IU"~i'I'\i[\l\, protegienuo y tole-
1',11:1111 1'11 "l'í': ¡JI' 1'I'!lrimir ;->tI~ ra\t~¡s y abusos ue los aelOS,
]ildhilrll' 1:1 r::(lIn m:!~ ,il\~;t:I~' la,; IC'YI'S mas sagl';lltlS tanto en
d LIIIIU :C:1111I'l'li:It,i\'il (1l1ll1I (;11 (,1 jll11icial, llcgalH\o:'t tal sus
dl'm,'I:"i;l~ ;t';(1J1I')nillla.; fllW:t Ins }¡omIJITS lt'gal¡:s que nos sC'n-
l¡,llllll~ heridl)'; y IJl'rjlldicadns 1'11 SIlS arto:' rll'I!llico~ do Sil
:!r1I:lii;i~tL':j('i()ll y ;lllldinlCls ;\ <lclIlllIl:ial' las fallas, lejos do
¡11'!idir ;', c1IlTegirll',.; 1()11a"ía alac:lhaIl )' perscgui:lIl (t los
111)11tlil'1'S II'g;¡I!'~ 1]([(: 11'3 tll'!rloslr;¡]I:lll SIlS desor¡]l'n:1I1as tlis-
pll~il'i¡lll\:,', Y di' ,'~tll l\O ralle tllli!:t, pnrque a~i ita sl1l'ed¡¡]o
1'¡ln 1'\ ll\a~ dl'iril1lL'lItu y notable l'sc~\Ild;tl() ante toda la Es-
ji"f¡;: (jil': plll' h;¡lJl'r~u UllLH'slo y (lellUIli'i:lclo los insigne~ be-
1:1'lill'lito,; generales :mto ¡liS cuerpos I:olegisladores las fal-
r.,; : :¡j)i:~li~ (18 I{)~ ar;tos del gobierno, I('jos de afectarles y
lUi'I'\'gll'~i,~ In:, IHlmhres Ilel poder se convirtieron ell enemigos
II'T~\'gujdures llesterrúndolcs tl paises lejanos y hasta lll'gar
124


[l exoner3,rlcs y bOIT3,rles du la J1(ímil\a du f!uncrales del cjl>r-
cito espaflOl porqlle no 58 prestaron ~'( 011('(1\:1:1;1' tan pronto
las ól'rJe¡W5 del (k,ti(~rl'() I/Ul! leoi IJ;Lilia CI1!llUni':;u!lI: )(1 prlJllÍn
sucedió al (j(~1 súlll.lillJ de ~;, \,J., quc p(¡l'lllln 1),' dl~Ill\I'I:'I'J h~
mall;s y ahnsos ¡¡UU comeli:lll, ~I' !il;llldlí J'111'1l1;lllllC (':11[_
S,l, se me pU~() PI1 las Cill'n'll:s públicas ¡jl\ I:t ('()['In ;,cl'!\t:\!I-
domu !;¡s costas ron una :iu\'l'r:t ¡Wil:¡ :illidi\


:I, y IJ'I',!l'i:l~ :'( h
ll1uIlilicuncia de mi SoLwrilna que SI' diglll'l )l'r:


l!I!:II'lIli' 1:1 ir)!-
posil'íÚIl il1lproe~dc[)tu dc: IlIs [riinill;lk,-;, Ijlll~ "j Ili( ¡Jllj¡il~r:!
tUllido fIne Slllllir y llle;t!' las :lnlarg:, Cf¡IíH


II'III'llci;¡s} :'II'sll'


]1~l.'() pndilTa c.iLlr IItr()s lllucj¡isimu.': ca:,us ]lJ;I~:d :-::'llsllJk
cor;¡ZOIl de mi Sl)lll~rana,


:-;/'1-1 IJ 1';) , dc aqlli I'S que un '.'í1líil'l'lw Cr¡lItlllllaz y
Yil'io~o


eJi el i'é'gill\en de ,'lI :ltll1lilli~tLl/'i()1l ~ifl jll'¡¡t/jl'l' l;:;ll~¡i,'i:l,
sin rl':'1


11
'LII' Ia.~ Je~'cs, (!UP PlJCdl~ C:'pl'l'''I¡''~I' lll:i.~ (jil!.' \lJl d(',-:-


(Irdel) fJ LlC :;11~(eltLI la iJilllllral (llll~ Clllllh jíOI' luda"~ jI,11IL~' ¡Ji;
VLlcstros rlulllillillS que por de~gTaci:t cstall1u:-; IJa~Ll IllIy (;) ..
cando: y :'t (jI! dl~ fUlltener creí cnmplir c()n 111l tick'!' d d,;-
l1lCIstl':ll' y kll'/'l' pres/Illtr. á S. H. ~l. ('(ll1 mi n':'j1l'lllll~iL :,uli-
cilllcl tlL'I !) de dicicmbl'l: dl~1 allO pas:ldo ·pril )' l'li IJ[I':,,, lnas
PU:-II.Tillll'-" :'\ la SolJI~l'ana, y ll1i ¡'¡j[im;¡ ell tj ¡jl~ ('llel'l! ¡:a>:J!]I)
(]llC I ell:1:' se lIiglll'l lumarl:ts en ¡,ull.,i¡]L'


i':II'l()11 ) l);:lIl-


dnr "/lil rcco(J1clid:ICi()11 al llrc',~idclllll y .-;I,il:Il'C,S d/.) (/11 11
de ll1illistros: l1\ll's allí h;ln lJued:ldlJ ;';\lllli'I',"id:I~'y 1'11I'!:tr:¡-
das y h:1S!:t lí(! ti'nido 'III!~ :Ih:ln¡]()¡¡;l\' y ll'llllll¡:i:ll' ;'( I'(Jllli-
IlU::t' Illis gO:-::liollC'S para el dl"-;l':lr'llu plll' (',-;1:1


1' t:;l;'~:ldu y i',,-
tig:¡du di: llan'r. ¡lalJ JiL-;:::I¡j{) ;'! ti! /lUI¡[O sus lI:ll;¡I¡JI'~ dl'lil:t-~i;t~ di: I()~ l-'.uh¡:I'!¡;lIl1;':-: d ll'lll:l'~¡: ljll! :lrruj:11' ;'1 I{!~ I'''lldl! i'~ Jeg:dc~ :\ prflcl:lll1;¡], !lrll' 1lll'¡Ji()~ \iult'iltu,-; y :llTil'~~:i¡Jll' il til-
mar l:ts :U'ü1:IS y del'I:I!';11' jlrU!II]I!¡:i;'111¡J11~1: ('I111[t:1. .'11.-; ¡¡/'tus
dic!:1lld!) i!l1'lnlc'lI legal de Ja adlllilli~Lt'<ICi()1l (iL'1 ¡..!'{¡Jlil'l'IlO (!t-I
C.;;,LldlJ I'ucrpo ;"¡ cUC'l'jlo y f'rell[C:( 1'['(:;111', 1'11:1\ 1<1 ('.)I'I'l'ier


Oil


:r lu ]l1l~Í('l'I)[\ cn pl':lc~ic~l los iILl~trl'~) J,Il'lll'llll\ljlll~ gl'IIl'r:i-Jc~ lJ'dlllli~¡¡ y ])llh'u, a lil1liS lkl P:I:';;llil¡ .)111111\: 1111 1':-':1 IlJI.";j[¡:¡
('I'¡di' Lt tcuaz perfidia l]¡; 111" II(j1lil)I'I'~ dl,l /llldl'!' h;t ll:Ll:I¡)u
dll Il\l(lll('rSC y sostell(~\'se kl~la ifue ¡IOY y 1I11 I;Slt;, il11:--11:U di:¡
tl'lizlllcnte ¡l:\ -::('culld:¡¡]o c~lc ¡,elll'Illl:l'lto y ltenlll'() c:qll[;lil
g¡;lJl'l:tl Ilel firincip:ulo Ú pelicioll LId ilJi'ignc ~~:\élll(I, :1}1111-
talllienlo dl~ l~sl:l de 13al'l'clona ell J'I'!ll'CSé'!It:J¡']Ol1 dcIIIII[U-
SillSLL jlucblo catalan, y:i ~~:;te ejc!lljl,lo 110 !lay (lL)(Lt ~!~gll ir;ül
ha,:il'llllulo tOll::tS las clemas flro\,J[JCla~, clLlda(.k:i r l lLll'lJlus
125
,j,c Esp:1i1:t y mny prrslo :tnllclamos el ver en nuestro telTi-
\111'\(\ e'~II:IIII¡\ :¡sent;u!o d ('l['den Ieg:l! en la ;lIlmini~tr;¡c¡('n
,11'1 <.f11i,(I'r'lw (Id E~t;ldll l!cyandl) po)' (:ivisa ell Sus acto,; el
II¡dl'll. la razono la illslii'ia, fOIl 1:1. red:¡ o[),-cnanl'ia de las
I',,,~ IIIIP ('S I:t h:IS¡~'rlllld;¡Il\cl\lal eh; atraer la p:l7. y la ft'lici-
I:,d dd p:lisy l'IJlholid:lr 1'1\ cd trllllO ~¡ Y. H, :11. Y su dill;¡';-
I~;i: !tI; IIIY duda ,1' dig!l:ll';'¡ :Idmilir y an:ptar tan lau¡\;ililc:,
<I\>I'lh '111;' illlilll:lIl ir L(Jdu~ IIIS csp:¡illJll's, cS\ICrall¡]1) 1IIil'::Ll'a,;
!lltI'l di' Di'l~ gl¡:u'd¡; la sallld y \ ida jll'l'I'iosa lle Y. :\1. lllll-


1:\1> allll,'. 1\;\I'("I'llllla J', ¡JI: illlill de lS:i,'J..-A. L. H. P. de
.. \1.--- J!({¡/!u'! FU/I/'u y ¡ "!fu.


\"iva 1:1 I'Cill:1 dllll:1 1~:¡JlI~111.
\-iq 1'1 g()\liITIIII II'!;;II tic 1:'[1:111.1.
\'il:\ 1:1 P:I/. y 1',l;J!¡iii'¡:ld sucial.
~,~ h:111 dili'!i'¡{) 1ÍI',dl' l"!;l inl[lrcsos {l Illas del origill:t1 ft


..; \1.. ;.[ 1:1' :tlil.l\lid:I¡JI:~ n!ilit:lI'f:~ y ciyile;-; üc todas LIs plll-
\ illi ::1' de la ]Huy IWl'!'lil';¡ ¡,::, [I:t llil.


Ütd((.~ ('I'isfolfu'es di¡'¡!Jidos tÍ los rcdadOl'('s de
/oH pr·ri,ídiNj.'.; de la corte.


Sr. (lireclor y redactor (le ..... (1)
YAL!\CI\ '21; juli!1 dl~ li'>:¡/¡,.


\fuy S611)l' 1ni!): l':11('{\lllr;"¡lldl\lllC el! c'lLtllIj"ü en pi ~11)­
ri(),u 11l'!lllllllci,lIniulllll di' Illli:slnL> Ci¡¡np("llllS iluslres !!l'l!C-
f:ik~ I~ll I',a ('orll:, ;1 Jiil. de lt;u:L'1" C;lel' y del'l'ili:[r el glJ!JicrlJo
(',,¡TIII,Ud' di' 1I1!(~,lr,'1 ES;J(¡C¡:I, cuúl [11l' el lIbido y p:!I!l'ci-
Wil.'llli l :' ('IIfI,t:l!lll'S l\()!' mllc[¡lls allos, C'fl cin:ullsLlllcias
[;dl II:tI:¡gÜI'I'I:lS llU' :1prcsurl', il p:15:11' dl'~du Tarl':lgona 1'1 día
sl'i~ d,'1 qllt: lige, :.[ Lt capiLal dl'l Princip:ldo y al lllllllH'lllo
¡lit: dl:I'idí ;l illll'rpolll'r mi,; corto,,; y t1dJilL's e~rlll:IZIlS, los
qUI~ unid!):, r011 los di' iltrus m:IS fuertes y ellwaL!us llasta que


14 lle la P.11()("'I, El ([amo)", l_a Espo¡lrt. Uf E,'per(ln~(j, ¡;;¡ ['</1(/-
íill/, La l/¡fria. FI (al,;lico, La 10' u ru}lIt , I.a,< .\"ulIl'Iiwlcs, El SiU1o, y la


\ ' ~r U('/o1(.
~()I\. Eil el desp~rho di' h illlprcnt;¡ de la Tri/iIlna de c,t~ ciu-


d,l,] i \ ;llcl1cL,') SP tl,dla lH1C"t;, al I'uhli('¡) la coll'('cion de la~ obrils )
lus ulH'" illlprec;o:; qlle ,:c rl'lil'f(:1l diri:,:ido" al ,"Pilar TJuque de 1:1 \ic-
inri" romo prl',:idl'nte del gohicJ'I1[) "u]lreillo de España para ks oCllo-
n's (llle gU:;(CI1 enterar:,(' de su (liI(riuUc(J (ex/o.
t26
al fin se pudo (~onseguir con la buen:l prerlisposil'inn rle: hs
alltorirlallcs municipales y militares, senlntlar el :lIz.:uni,'n-
to: [lor r,ierlo rIue lo fue la primera cincl:lll y tal HZ el ]1111;-
blo mas rcs[wtalJle de nuestra ESll:llla, CJII(J en ('1 1I!i:'1lI0
aelo y Ili:l tuve ralor de diriQ'irnw Cl d('llIC1~tt';¡1' y 1Ir(1('1:11IL'1
desclc B~lrCel()[la , no solo :'L l~uc"tra S()I)(~rall:L, ':;¡ 't:llnl'!('11 :',
todas las autoridades ciYilcs r milit:m;s d(~ iHll'stl';¡S \11'.'-
Yinci;l~ di) Espall:t, se~llIl de la forma y l1\a11,)I':1 111 rll'l:l!)i"
tr:l el adjnnto impreso qUl'. len~o l:L a[(:llcioll y el :';Il~tll d'
acullI [lallarlc,


Era 110 c~perar: el llronun,~iami';lll() (le 1):(['I'eloll,l ,'llli)')
un ra~'n l'l,\:trico ]Ia sil1rl aCI'pLld,) ~' procl:lllla¡]o ,'Oil CIllll-
sia~mu por tO'¡:IS ¡¡:LI'les de ;l\leslra ;'::-;[1:Llla, lI1CIIII~ l'll 1'.;,
C:l Ji i l: 1 I ,¡ ¡: 1 a lllO 1 J:I rcp 1 ¡a, íf \l e s e Ci p 11 si (: J' a (, ] JlI i :, III (1 : 1[ 11 "" .
t:llt ~,,1Iicnlo tail lt1anc:ll~ltl() ,:1111111 Iklilll'll"Il!" III:'!:II!I:'I
su t(~II:II:i(bcl hasta LlI pUlltU 1\"1) r1ii~l':1 I¡Lr:2 1'il :'1 1"I':,lri:ll.'"
y \'(;nCl~rle el entusi:,st:l ¡Iue])],) ele :\LlIIl'il!, :'1 (:(I~[;L de ,,,1'1 j--
ilcius y ~:lfl::;t'(~ qlle d,!l'rallli'l; J)('l'II)a ;,] ~¡¡I '¡Il' I':!il~il, \ d"l-
ri]1I11os III~ fl~l\"I!ll('lJ()~ !"II'i]¡l'~ plll':l. :--i:il:pl'i.: (11' 1:, 'Iil',',¡ :
n1¡,~;n(H'i:t de :-:11 lna!ll~1!:L{1;¡ (lCllílJnll\~~:'i(i::, ~i i~:tc dl:~; 'l~~';::::'
pOi' ,:i"I't,) tl,: etel'l1:l111Cmllri:l.


]:I¡ c.;[c [¡'liz 1'~l:I'¡(l '1!11' 11'):' 111"; ("1:11;,11'" ':~" p: '( '1:: 1 '
~~ e ~L ti: 1 a ~T ;-1 r i:J y 1 tn ( 'd a j':; 1 !l: \ 11' d (. 11;1 ~ -ll . I ' 1 iz t ~. !, ~ <
p:il11J!!!S, 1\0 Ll11't lna~; fll1i' L~jt'L\r Pi);' \"\;,:',¡'~r;1 '11]'
{L; 1l:,ZCOllllll ,!C'l'l\!1 ('i'.I'I:¡¡)!:li"i'"ill~I,¡, ¡'(I' 1'1",1, 1, "I!'!'
::oc r:O:¡.;i::;llil'l\l ('Ol! :Ii':)l'lj(b~ (,,,,¡'('i 111"'( d,' ! <1110],)'1" ']:1' ,Ii··
ri'~'r'll 1:t, l'i,'lId:l' 11l'l j':s[:lIk, li:il'i,'II¡)'1 d,',.;a¡I:II'('I'IT [I,¡j,l ".;-
l)(l'illl Y 'L'!!I!lllilJ:Jcil)l1l'~ d,; jl:lrtill()~, ¡JI' 11).:1,1'[';1 :i(1
l);iY,L ;li :..:(: l'tt('l!\~l:t¡'(ln lll:;~~ 11111_' ¡tI~tl~-'¡'1 {dI 1.'~'\":~li,'i:j dl ' i,l.<
112\:"';', :'I)JU (','II;III!III'~ 111' 1'Ij'dl~11 :1'111;111\1':' ,lt; 1:: ¡!:di'i'l \' 11;,
m':¡~,'ll¡)l"lill.' ¡'11I11J ~f,¡J,i"I'II!' ,J¡, ll'iriidl), ('~ l"'I:','i:t!,'y t'II!:I
gn1Jl~~i'!1U 11.li'I~·i:~1, es jCt~ll(). l'~ yil'i{):-:()y 1'lll';'lI¡d l )l'.
CUlIl:)~,. (I,..,!:'I Ih1 l':-:!1'lilid.\ 11i\I,1 ;.;i~'!ld~) I:! Jli"'li,~:l í'llrJf '¡lj'j
nl',~' pl'l)\'(ll'b~:ll :lc' 111,!L'l' i¡!tl'(),lllt'i¡' ~' lfl'I),'I'lill:ll' 1:11! l'¡i!d
])k~ iI1('::s, I':nlil I':~ !,' llllllJl,)'c'" i:illll\"ill<', 1'11 ,'j j" 111';'
e, ) 11 : 11 e i i d l' ~ ~ : ¡( 1 i\ :' \ '1' i:tl, (' \ l' i 1: L 11\ i 11: ¡[ l' i I 1 i i,;: 1\1 i ~I t I 1 i III i'Ji! , '
la ~i¡)i~rLul de diri~¡rln(' ;'l l'1 l'!\(~:H'f'i(lI\ ql11; \>. Llll di~~'rl',J¡II( 'J-
tu c1l'';''¡¡llr:'ílil, Y,lijJlil~:ll'j¡o, 1[111' ~i :1\",) \,di'll ('~t:,,: ¡¡Ii.; ill;-
mi!ll,',; d·"!I)í):;l;'~ll'iulll.'S, ~,,' ,Ji!!\!: :!)l,':\:u l!~!,,! 11'11 ,I;;'¡:!'
se:lil 1',:,1:11. rlu ]\ll're,'el]" !'I\ :'ll':II'I'I,,'iit':,dil IlI'l il'I:li"'I,
'.¡¡~!.'!ln:i L,n[iJ mI.: lU11~ralull) di; kucr (.~,(! 1¡¡HJi,III1::,
i'l7
oC3siolt do ofrecer á sus ordenes que pueda disponer con
fnllqucza dura¡¡le mi pel'mall(~ncia en esta, plaza del ;l,ler-
c:~tl\J núm. 21" uo este su afectisimo Q. S • .:\1. B.-llI. F. !J Y.


O¡níshdo ('[e!Jado al duque de 1ft ridOl·ia y (tI
[pb!('J'iW .mlJl·(,lIw dd }:.;sl({do, dil'i,qido y publi-
cfldo en JT(llem~¡({ el dia li de sclicmL'/'e


d(' 1 Uii-1.
ALT¡~!,!() ['liJ:SIlI"l\n: \ E\LELE\TISI~IOS SE'\om:s IlEL CU"SEJO


])E S. ~1. L\ T\r.l~;A IlE E~PA'\,\.


l. Sil hay \¡'I.~ltlri;í,~ (l) lilas ciertas é illslnll~tivas que
pLl\~¡'¡:111 l:lhell:lr ell be; Cilk.dl'as Ilb ~:llJins lil,')so['os par:1 los
a",:i:l\\\lh y Ili'ilgl'.'~1) lkl I'Jl',kn ¡le lit ciyilizaciull Llll:lall:t,
'lIle ,', l:l i'\LI'II,iu:1 1]" la il\LI;li81'·l\i'¡a • la COlllpl'ensillll y el
, ;jl\ elli:illli"lllll pill':l ¡'<l!lLC:¡IL'I' y :,ujdar !:te; pa:,iolle::;, pUI'-
i¡iii' ;' j:::1 l¡;cl'Lei;1 <i¡ l'llllljlll'll:.:illll es llifllSil; (lifusa h in-
:"¡¡:';:'Ill'il ,-jll "liill\'I'"I:;j(lll ('~, C'lll'llica, (,ullliJl'lCllSiull el'-
;,'III',l ,jll l'IJIII'I'lli,jJilil:Il[,1 (',; l:l;lí':t y \llga, y pUl' Cl/y:l
~·l~~l;1. IlL.·~(h dl~, l'illlil~!l~'j'~\: ,Y .'L!.icl:d'.-)\~~ LI.":' i¡:I:,icJI1CS 1IUG1:u¡as,
~I.' ('lltl'!'"all al ¡J1'~lllll'd;,Hli':ld() 11;(~b Iju(: ('tia mislLlil SIC l'll-
l ,ld':!i:1 \ <:' !'lllldlll'(' ;¡I,l:L el :liJi.'111U, j':::L¡s cicllcia~ 1;¡1! ]!"-
" li:I~:, I Llllldll'i~, 1['1/: :;Iill Le \cf¡]:"lcl'l¡ illSll'UI:illll del
¡',)II\I'II,illlil'llill JlíIILd, 1]\11: Llllt,1 ,;')11 ill(;¡~l't'¡¡~;,]¡ll',; plll':t
l',J;ltl~~ll'j' y :-d!.i(;l~li' l;L) rtJl¡dili()\Il':~ \~\ ~i'itlltd(~~ de' Lt llalLlr¡L-
11'I..L Illl::I:lll:l, rUlIlidl1 ;"¡ ll),~ ~:(~Li('l'¡¡u:) de lu~ ~:::l~UIIJ:) haccL~
¡,,¡J' "II;I'fui';'¡ il)" I¡;¡:,il,tlllc,-; CI¡il [li'UlllSiull l'O!' CILlllttb me-
dí,,; l' ill<[;lIlll.''; 1.,,,11',1 ,'( "ti ;¡!c:lIl¡'l', y ¡¡:I,':I [llllh:i:1 1 lll];lIlii';l'
) ILl'l:Llll:ll' I'¡III VlIlg.Llitl:lll Llil iiil1lurl:Ll¡[c':) ulljl'lus ¡ILle ~:Oll


í iL :\hllll~'l ¡;aLlfa y \ ila l (b'd ('I)ilh'l't'j,) Y ha{'('n~l¡l(]o, YC'C11l0
!"\',-id\,!!tl' \'ll \'~\;\ (',Ip¡ta! , ('OlJ:--t:ll1tl' '~¡t'¡;q:¡,c p~ll' 111111111' l'u1\ IJl;"'; d¡',-
i),·~ ;'il\\r.~(\,", P:\I':1 11;\('1'1" PI)!' Ii\ ll\lllr;\ y ;.:!nri,t de'l ;i!ln ni·):-- y el l:;cn


) ¡ 1):,:1', IT~\(\ "lllliplir ('(In un dl'IH'r ¡·j¡-Vilr al .:.;,uprrnlo s:u\li{~rnn n!Í
¡ill\¡\idl' "\1/ ... itl nlro lin q\ll? el d,' YLll' eje conseguir l0~ ob,it:Lu~:, :--~t­
JlL.dJil'~~ qlh; l·il Lullo rC'I"jtUllil.
\28
la fuente de la gr:t,':,i:t y 1;1 piedra fllllILtlJlI'nt:d d dar h co-
nn"e,' \' Il:t:'er ver ]¡asLl la nidl'[lci;( al 1i1111l1)['¡~ I:t 1:~I)llc:i:t de It l1ivillidad , lo" dl>cto~ de :,u ltlllllilic'l'11Ci,1 y de ~l! [1(1-del', p(J,'tj\l(~ :liJlH[!l0 (~n lllle . ;ll'il \':~paCI;t i':tll'di¡,;t tll 11'IIII,d
es 1:1 l'llli'a l'elit.;ilio del llills la Ijlll' J'('I'IIIIII('('llllh y:lIllll','
mil:;. ('rJ l'i':liíd:lIl '" ltl:lyilr flIÚllt'i'¡) ~(,¡() 1:1 pr()rl'~:I, 1,'11 (': PI'I'í!blll trile ;¡[I':treSarn(l~, ('I)mll 1)\1[" 1111:1 I,i'ildi¡'¡OII ruti¡¡;l--¡'i'l, 1)()l'q'lll~ ~lin muy l'I;Iri)~ y d:u'í,inill:; 1(1,": 1'l'i~\i;¡I1U,'; r"¡-
víl)f1k.; quc clIlrlpleíl y ub,'enan la ';;llih ky dil'ill;l ('un ar-
ro:!lil ;'1 In qll: r)['(:\'il'll'~1l 11)'; [Ir,:I:i'[lLI)~ d¡:[ !),'I',;'t!IJ'.(11 y 1'\
misíl10 O!llllipllti'lltt.' J¡I pl'actil'l'l y 1111:11';1;1-11') I'n la~ !..!T:tI:dl':;
itl'lrlll'ciolle..: y pr:'li:tic:I:> t[lle ('I)fI~l:1I1 II-ITi[;l, lln 1'1 ~;¡t'ril
Eva:l'-!l'lilJ, q\ll~ es 01 IIilitl: y lllllllll'c!';¡ la :,oh y I'l/Ii"a IjI:C
COl/dllCO al I)il~il y fl~lil'i(Lld :d gl"!II.'l'11 hUm;!1111 y [1 J:¡ c,;[;(-iJllidlll dl~ 1,):, g(illiICl'no~ du Ills e~\;I"I)' ~i1("i;líl'~.


2. ¡'::.:ta Ldl:l de la (''':I'/1<'i:l ndic:i! tI!: jll'illl'i[lill'; dt' :¡11l' I'!
mll!1 lo I:'LI'I:I'(', y' ('11 111/[',[1'(( ¡'~~p:lii'l 1';LlI'lli!':1 1'11 bld'l " St~ In I'd!):lj [<lo Ik~lk tillL'S dI'! pil~arlll :-;i~l() 11:1,1;1 1111y' Jlill' l:l !lC,(,i .. ~"lIc·ia y' tulerancia de los ::;oIJi(~{'IIIIS :-iUpl'Cl!lOS, y l'n ID'; (~~[l;I'i¡l1al:~:-i eil no ('Ol'l'I:gil' ¡'1';1I lil':1I[l11 I:t~ hll:l~ :'
a[¡t,ls:IS l:lllto t31l las ltlUClll'dllllll!l'e,; CIIIllII (~II 1'1 ';:lcl'rdIJl'¡,I. y Ih Ills preldn3 1lt5 la igll~,;i¡l ell ('villr y [lrlllI1i1ICI' 1':
1.:(11) Ik 1'.ls miili,t','o-i lkl :dl:lr ¡¡:ira il[.;ln/ir " l'íl'I'II:II' l'lln
su I'dilklflte l:jempll) la ley divina :1 lns PIII'I)\ll~, CJlill l,il''.!I)' por ~u ll:tl'lral i::;nol'a[Jl'i:t, agil:lilu,.; y l'11l!1l1l11 idl!:-- ('lllllí/iU)' m~nlt~ [Jllr las lnsill/lcs el Ul'igl;1l dl~1 Lt.';I'iíllldlJ pl~I':ldl) CIII1-
trairlo por el Ilol1llm;, o\I'¡[adu y ill'l':l~t\it(l<l lr:t:-.: di' ~i il I:t (Ti:,~lIr:t oll':,piritll mal :lvellidlJ lta:;l.a IjLlU k 1"1);ldIL'!; :"t ~e­pull:tl'le, !lO su!!) al alli';llli) , ~ill() 11) llJ:1S kl:iLl (IJllrlelldrlc pat':! ~iC¡llpr,: ell la \'ida etl.:['¡li1; ell ('lI~lI!l1J ti h l':I';:I.i"/'~l del liol1llil'l! de e,le li1lllldo [,) vemus ('OIl,i<.;IJ;¡du ell los ,li~C)ll[CI:i1l1ic~[Jt():; (k [0;)IIS lo:, p:lisl~s (kl glu/¡I):le los ticHlpo::
:tnti<';llos y modcl'lJos y ell lu~ de: 111l~sl1'US di:IS: cUalldl! ~¡ sal:e~tlol:í:) ud altar ,.;~ ¡la :~p;lrtildu lluta[¡¡l'iJli'[I\t~ ck l'¡l'CU-
tal' y ejo[',:er el e:tr:'tete!' de cumplir \"~l'd;lIl(~!'alllellte 1'11 la
inslituciou ue su ministerilJ de ullsc:n;ll' llJ:'; pl'l:(,I~plus dt"/ D,~eitli)go y LId régimen scüal:ldo por I~l sal!ll) Ev:tngL'lio, J¡,:-
mos ri,.;to Célor muy presto solH'c sí la 111:1110 de Dius, y si bien iL la, veces en forma ele hacerles sc:fllir las :lIu:II':;llra,,; y hast:1 castigarles severamente, si IJie[j 011 difl'rel;[¡~ i"ur-
mas, las IlUS Jo han sido por !as cuumuciOfH:,'; l'upulat'('~,
que ildJieroIl ~e]' instrnirlos pUl' los mismos y por los cismas
qUI~ 111<) scclarips !cr:lrllarOIl atentalldo no solo á anonadar
.Y :dJ.ILir el ~;Lcel'll()ci() il\llIorigl'rarJo, sí lamIJiell el acabar y
lli:clnlil' 1:1. ley di\'ill:L qlll~ esLiL confiada su guarda y de-
fl!lh:l ;', I;l igle~ia saIl[;l del crisLiallismo, la. que debe [¡;:¡cer
;111)< sostuller llJdd IJllUI\ cristiallo, y Clllltra ella se csl¡ellarÚll
y ~1'i'llILlr:<111 lotl:le: 1:1:' tUlltatir:¡s de llls seres :,íiliad(iS COll
1:,:, !lllldl'L¡;, del l'spÍJ'itll lljaldit;o, pOlque la ley di\illa ella
Jlul' ~i :'1 ma,; lk l'~t;¡r crcada y sostcllida por la lll;UIO po-
'kr:I';:¡ d(:1 ;¡[Lll LI'gi~I;1I11lr, ('"lil IJasado en prilJl',ipius tan
:,r.l:III,~ y laíl sll\¡liIlW~ !JI/e Lt 1'1111)(";)11 tm UI1:¡ alturil que
JIII iIiJdl':'¡11 j:líl1:'IS 1l1O["j:il'l:l (,JI IIJ IHas millilllil ]ji lll~ Sl!cta-
ri'l~, ni 1:1 ~i('I'rdllrill, Ili ¡liS pl'lddd'J:i y ll:t:-l:l el mi::,wo ,ide
n:li\,'(~;iI lIi tiJ¡JII l'II'U:I.llll¡[<J del Si'!' Iltllll;llllI, :-:i pUl' dc~­
::'dl'i,1 Il a¡I:¡>:L.ILJ''c'11 1'1 ~I: dl~,<hl':ls,:1l CI1Cllligus pl'I'~l'!-.\I:id(l­
)1','; ,;,.¡ .:ri<,ii;¡lli"illll; I'\irlju(' jlIJdrian é()II~r:guil' CIl ;rl~ll¡l:t
,1<,:[,: ,di [I'llft:!) PI'l'lil¡:I!, II:.! los lJalJilal¡[(,~ , [le!'11 !lO el (11]1-
\'::li'iil:ii'líl:1 1ll1l1':Ll ¡k lu SlllltU¡)~U y budúdlC de lllS pn'l'l'p-
>.:, ,!I'I 1l':I::¡JII~() y Lt :;,[!:lid;ltl du LIS :':Iera,; dLldlill;L~ e\:llJ-
",','11,<:; ¡jil'ldr!,IS \ Cll~I!¡l:ld:l" [lUI' el TlldoliOdcl'lj~() 1,:L1':¡ d
:Jil'I;I'~t:ll' y I'¡:lil<ilbi Iki 1llltlllm: I'll la rol'la jlr:rllllllwt:ci;1 en
i,d tljtlY:T:-;O l'l¡ q:IC IH()l\,~ t¡l ~ci' i¡U1l1aIIO.


:¡, :~i'i-¡'¡I', lid 1),1)' dll";¡ que la Ill:~ligc'llcia, y toiL'LlIlcia
l' 1"" ¡;:¡Jli,rllll~ t:~pi¡iilJ:I¡(,,' y II'lli[illl':Iit'S en n:jll'illlil',


:,:1 :-",:llil', cIII'J'I'¡.;il' y ¡:1I:-.Li;llll' 1;1;; taila", alJll~os ~'llwks que
¡¡JI' d"':':t';tl:i;¡ 1'1111 LIIILI 11L'I<ul:llcia (·:;[:'1 res:dLwdu 1'11 cI ;,a-
1'1,'1 dlll'i:; )' el) llls llJ;lS;I:', ~\Jri;¡\e::: PUl' toda:-: parles di: lo~ !Ja-
[¡I!:[II!I':; dl'l ~¡"J¡II, lJiW:tI lkgil!' ir su :ql(Ii!:I:() Jlur J¡,~ I'X.I'('~OS
,;" SI, ¡lli~lll:t dl'IIIJlllil¡ill'iull I:t ;lllI1I1;lILt Y sucumbe ;d ;llli~lJlu
!'I Ill','.;llllu ('11 IjUI! ~(: Ilitl!:t Jlo~eid(), JlCl~l' ~JITa~[l'alllll) [¡<I[S !le
~¡ 'll:-' ll¡~ll':; C(11::;('(III'lli'ia", y así l;lllllJicIl il !(I<'; eslat!us ~()­
('i::I:':;: \ lit: \'lID ¡lO ('¡¡JIU l:lllJi!11U)' dnda pUlqLli: [ludieran ci-
1:[1'",; lllllltilud (]¡o i'j:'llll,[uS ;ll::II:'c:idus ~i,'g¡", las Li"[urias <Ir:
l:Ls i'l\:idl':) dc [II¡J:I:; p:lrl(~S lid glul)() l)l'm COlli'l'l'la [¡ II!::-
:lL:¡¡','id(l~ ell los licllljl(lS 111od¡;l'll\i~ y auu ell los que all'¡IYI'-
~,:llil!IS 1;11 lI11eS\.IUS dias los 11I:,S llOlaLdC's ~Oll lus lllak~


tl':1 i,IIIS iL Lt Ldl'siil dd nislianismo y al estallo social las
lall:ls tlcl sil!'l'l'ducin pUl' no Ilal)(T rept'imido il sus tiempos


liS 1;);I:I:S().' )¡¡~ !l1'(,l;ldlls de: la Santa Iglesia y !()~ pillJicl'llu:-,
,l,~ [u<' 11~t:1I1():;: I'TI el ~igll) doc!' í'lle creada, cstlllllxida, ill-:-
troducilLt pUl' lullu el cl'isliallisIllo la rcligiun tle lo:; Lcm:"


..,
f50
pl:Jxios y fue por cierto acogilla y venerada mi')' en brrre
con profusiun por tollas parU~", hasta r¡l'l~ orgulleci¡];¡ c.'ta
pUl' su apogeo, colm~lIb du l'iqll(,Z:I~, cllL['(~g:lrla il ~IiS !lj~­
tos y placeres lejos de enSCll;ll' y dar ejclllplo dd milli~ll'l'in
de su iJl~tiLl1cion se al'l'astral'iJll II:[/'ia sí 1,1 odio y l:t it'l'iU--
CiOll <le tllS moradores, 11:1~t:trllle al/in 1'111'1'1111 dl~~irl¡-Id()" sus
casas y treinta mil illdivic!nus qlle ('OIIL;¡!J:Ill I~II 1'1 OJ'llI~ por
decl'du de la misma salltidad ;¡[ pJ'{:t:l:~1) IlolalJle para Ltl
efectll Sp promoriú ap:¡reciclldlJ del misllHl !jlW C~l:dl;ll¡ CIIIlt-
prendidos en el ei~ma ~eet;lrills rna~ dl~ las dos (,'ITI'['<I:, par-
tes di) sus i¡¡di\'idtl(J~, los (,Ilak~ d¡;gl'!lI'I':lron muy 1'11 III'!'\-(-
ell (kr:I;lrar~l) los misll1us C'fI l'IWIlli:!II_' di' la religi;lJI dl'l l'li_,-
ti:IIlislllO, tl':t~ligIlI'Cir~C CII ;lJJI'J,t;ll;l~, Sii:¡;d!) l'llos la(':I'!';I,Y 11"
j'lIn:l:lllIH'(~:i del ci~m;L ma:,I'Jllirl) 11111' :11'1':1.;11';11':111':(, dI' l'lln_,
ell l'l :,i<.;11) CaIUl'C8 Ú lo,,; 11C'<.;llId:t.' L:¡)rillll\ LIIII']'I) )lI'ror:iIJl,'
Pl'I)1llIJrl'110l'C'~, 1IIlr:t~-,tl'illus :1111(11'1''; 11111' II'r:lIl!;11'í1l1 1'1 "(IJiu
qm' i:oy Yi:Ill'l':¡LI 1L(11':,i:l ;lIlL(lit':llIa, I)I!I' 11' r:lt!S:I!'!)11 1:1 'I'~TI'­
g-:tl:illl\ ¡JI' h 1'-!II'si:1 LiI¡'Jlil'a IIllirel'sal: LtS 1I1111'III'dllllil'II'S 1),:>
Laililal¡[l's de ulla gl'all parte de 111ttI'"d()l'I':, Ikl gll\lill 111)
lllJl'lkll l'1-'I'OI'lLtr ni I'(ll!tl'mplar ~ill ]1J'11i'1!lId l l !lld"I' l(¡¡J()
Ulli:1l cJ'i~Liallo -'el' sunw!'!.;idll CII UII I':IIIS ;-L ,,11 sl'n:l'j:llill',


L ¡'c~I'11 toda ría s-lgui"1'11II 1Il:1:, ai!:'1 1'1" :i l ':II'I'i1!lil'ltÍll' 1:\-
ta]¡:s: dI' sus resultalÍos :IJI:ll'l'l'i"J'(l11 1'11 el si'~!1) 1-,llilnl) di¡,z
~- ocllo un l'OlljUlltll de IlIllllJ¡I'I'S I':,tntl;gil'll,' 11111' ":I"'¡'I:!I'''!I
COII ;;Ih ('IIII:IICIJtes 11I'1'llrili'iulll'S :'1 b 1111('11:1 1-:' ¡JI' IIIS íltl':!I!I¡',,;
qlle i"['I'YI~l'(J1l HlS IJI'I'J'Lt..; di: ílllst!':I!' :11 si',111 1'1111 1:1 !'¡"gi-
mell di: Sll~ ohl';tS ri,'lltíli .. :!." lit"!':I!'i:I';, 1!!_'II\ll'liy:¡, qll,'
;11\IIIII:i:II'()III'II~I)ll:lr:1 tlid:l:' I;h 11:II'il)III'~ dl'l unirl'I'.'III'I'I; 1'1
1(llllll di' FIII'I'c/U!/('({¡'rr !jlle, o!'j'('I'i''I'11l1 ILII' :-- jlllidll':tr jI'l!' ,i ,'-
jlOi' ('lIl:lillll':I¡]Ul'C" <t1li!l~, 1.'1111 ~1I~ !ogi:l'" ¡Jll 'l,ji,I:1.' likl<ll;-'!'
díjl:l'ill\ l'IJI:L¡J¡:lll P:¡l':¡ Sil :1."llda :t! dl'~I'J\lfll'llll 111'1'1'l'i,ll: ;!!
!lIl¡di":II' Sil 1'i'(:;-'111111111J;1'1'1'L'ti\:l11l1'llll' IIIIIY pl'i."!11 ,,' il¡,'i,·-
\'1111 Pllj' tl)lLI~ PIII'!I',.; ('111: lIn íllll1CII~11 1'IIIII'ilJ'SIIIII' _<tI"I'I'illll'l'_'
(jlli] rile el \I'I'd:ldl'lll Jill ;;1' pI'O!,II,ií~!'1111 11


'
) 1'1) \I'rd:!!l ¡'::I',)


ilIL,ll':II' I'l 1I1!llldll illC:llltu :lt!':\I'li\-11 ]1[1l' 1::, p:I_,il)]ll" 1'111111)
~;lIpti.'i"i'1111, ~inll p:ll'a ~:I.,t:ll'llI ,\ l'I)I'!'llllljll'l'I,) di' 1:1:-: ~:III:¡'
('i),11l11111l'1':-:. p'1l'1J11I~ Ú 1:1 \l'~ di' d;¡l' 1:1" :11,11'111'1'-¡I)!iI'_' y ('111,1)-
(,1l!lil'llllI~ 11!'l'CI:il'l'lJ/1 1'111'1 1'l1lljlllllll tI" 1:1:-: 11111;1, di' :-:11 l'll,i-
d,)\!I,¡J¡;:. :,\ l'Lll'l'1J11 PII!' lo ¡!1'III'LLl l¡tI!:I:' I'II;!:-: I'! 1"p:If'I'11' i:¡
l'/'¡Ir111liriarlI 1rl l:t lú dil i/l:I, C¡ltu i:I'I;I~ \' lil"'I!il'ld:/, :Iflllli-
las :'1 iu1'I_'.,t'u' l;¡~ pa~ilJlll!S ele h 11\Url/IU! ¡I':i':/ ¡"{Iil'''; ,<I'du-
f31
cir la gran parte de las muchedumbres elel globo, los cUDlcs
e;tuviernll síl~mpre constantes cn tallo el siglo para ,enir
1
'
(11' fin y resultado [L declararse con el mayor sacronisIllO


eílemigos acérrill\()s cOIltra los preceptos lliYinos, contra los
ministros del altar, contra los SO]¡l\LlIl0S y gobiernos de los
¡~~l:tll()s \" contra la misma llaturaleza ]¡Ulll:lll:L de :,;u sellJC-
.i :L11t 1: rpJ (\ tan i IIfcmale:; ]lrop6~i tos llegaball ¡'c I:onscgu i r
di,:ldrl principio en Francia (l J, cuna funesta desu~ alltnr('~ ell
el all!) 17\1'i ell la crlll'llLl n:nJ!uc:iOll levantada 1'00ltr:J el
"I\¡¡:r~dl{), cOlltra el (:Ioro, y conlra las masas snci~dcs, Ijli~
[,:;iÍ:,:-' )' lalllas 1ll11(']¡I'd¡111lIJl'e~ fuenJll y S()l! ,ir:tiru:IS e:\[IÍ:l-
lr)ril,~ ¡JI: l()~ rl'al.l'i:'ida~ CliCil:ll)perli3t:l~; e\LCllClil';]J(]ilSI' csl:~
rnullíl'illll 1111'gU Pllt' 11)1l:t~ I'llrIL'~ eL'1 Ili'lJI~ lJlIU tlll\;l\Íil 110:,-
11\'[' 1Il-,':..!'l';li'i;( L',Lllllll:,;IIJ';I\I'~IlII¡\U, ('all~llllrl() Ck,'c]l' C'1J!UIlCI",<
¡Ir" l'II¡liill¡I'I~ 11'\IIIILlHlil'IlIIIS ¡JI: lus I'llclJ1u::: ('lllltr;1 lus g;l~
!¡i! lJil!' \' (,ulllt'a I;t misIllil llatlHalt.:za ]¡umillla l:~l ,'élU:<, 1" ~ill
,1 1'11,1'1;1:-; i}lll;ITilS II1IL' por [;lIlloo: y tllutUS Ó'lrj¡ LI~ \'i¡;tiHla~·
;\;I::lturias.


". DC:rrI()sLrallo hasta b C,il]Cl\ria los C()litr;lti(~1:í~i(¡S ;IZ;(-
rll~:!)S ilUi' atraell il Il)s pueLlus :;uciaics del glo!'l) ti ¡;O i'l'jil'i-
Ji!i,' Y r:;t;;Lig:lr CIJII Lie11111l) lus gU]liel'IJOS l:ts UCllE:sia:; (Ji; j¡;,
¡¡;¡!!':l,]IIl'i'S, pl't'i'i,() ;;nl'( 1[;lI:('r 1ll1'IIf'iClil al ronsl'jr: de ;~, ';,
:111111lJi' lliU.r Imil'e y LIl'IJllir':L 111S rabIes COIl~I:Clll,~\lci:IS r¡ue
1,<I'tl::il'\ll¡lI'rli:,tas hal! traido:t lI¡II~~:lr;i I':s[lillla ell lliS ti8l11-


1,';; 1]111; llldo::, IIUlllll:) :li]lIliLlllli y tIue he l)' e;;l:tmüs aun
llra\e~:lmll1 y CUI\'II'iellilil :-;u~ !.;T:t\eS \' f:t'lalc" i'UliSI~l'UCllCi:t~:
!:l :;Ilcrra l~ll'\ len:li: I'OHIU JII\l':'íica ({U';, pUl' ~u~LI:Jlt'r Il11L;;-
[1;1 illrll'[JI'llIllilicia dl'~dc el :l110 18m~ ha~La el eld 1,'.· CUllil';,
I :';I'llil) di: \ap()II;1111 por b rnulul'ifill le rC¡lc!lÜl':~ pOl' e:


"¡])I'['IIIII) di; la Fr:UlI'i:l, i\()l' l'rdl~[Jdl:1' alTl'iJ;dlll'llU~; su :!IllLi-
'ir>!] 1:lIl.:slm lCITilol'ill. ¡'UliIU :1 r\!yu lil'llli'l: [:llJllJi<.:ll tU::lJ~


111,;; 'lL'lt1:l, de ¡';¡I]'liP:I, quc 1111 ~I)!l) l'i~I\(Irl:l]'a i:lIituS y t:llllu:,
lr:¡)I;¡.iII;; y r11'IT:Llil:llIlil'lIlu de ['ius (11; ~;IIJ6rt: :lllUI:~tlll~ 1'~,l:Il',:::',
·illll :1 UU, ];I~ lllli:lJas de ~llC: Ulilill:)~i)S l'.i01'¡,i',(:~ JI'.i::lill!
¡Lit' tudas p:ll'k:-: 11)': lllak;; y JIIS yjl'iu;; COrr!ilii¡;il:I'S de ':U:,


'illtagil);;; allll ll\a~ Y81lciilu y (k.~trllido el cuiu;;u líCll' L:
1.~:!II¡lln de 1:1': rllerZ;\~ 111: ¡';~pa¡la, IlIglaterra y b nu~j;:, ~'
'1Ii")::!I' ca1ltivo (~11 la 1;;Ia de Salita Elena, ([ilUele' :tt::¡])I'í su
'\I',[I,;¡::ia y pu!Jliólltlu::e Ll paz CurOpí~i\' y rf;gl'l'~'LI~clc ~
i52
l;sLl ffi8trúpoli el Hey }'crnallclo por \(Cnerle IlriSlOneru el
m:~rnfl ~\llll H\H, esturo gobern:l]](10 el tcrritilril) c~rullol sin
lletrillll'lllo todos los esLuln:l hasta (jll(~ Pllr ~u lh~pt'I'~ilJlI 1;11
el :llln IK[S se 1::ranlaron 1'1 c()ntirlclllc dl' l;¡s\mi'rii';I~ (],I_
"::u,;'t!lllo~l\ independientes (h' il\ll'~l[,;l 1':~P'III:1 l~ri0ii'llIllJsL' 1,'1[
;]~,;lillt:l'; r\~públicas, alarm:'tflt!o:'l' ~\l'; 11:lhiLI!l!I'~ 1'11 í'rUI'J)-
LL~ glll'I'!',b entre si por (;,;pírilll dl~ ¡¡:Irlidl):), LI.~ <jI\!: p'!' ,;u
:le';~.!Y:lI:i:l to(bria bs sl):,ticnen y dllran I:ts !lla,; y 1j111'I¡:II1-
Ih~,~ ¡J":,llc l':!tO:1CCS l)m:Il\I'ip:lIl()~: di) lI\lc,;l['()~ t:~;t:ldl,l:' 11111)~
tél'l'itorio,-; tan ril'o~ com() o!lllkll 1,):; cn'I\." lll'llfllll,,'i'ifil''':, IjllC'
por el ,[:\\;r!I:) di' ,,11, ücs,:llbi'imielllil' ~' ¡,ollijlli::tas di' 1'>1:1
13::1'[:: ¡j,,[ iH\II\11n ¡¡lll: por cl i:s[I:\I'in di: 11'1', ~i~I(J~ 1·~t¡I\I' ,:'Jil
:'::"lria ll:le,Lr:¡ E~!l;lll:l ('11 pO~i'~i()11 ¡JI; :iqlii'!llIs [:111 \'::'\I!~ :-
f1 l:'i,Jll; \,:,I:lilllS: plll' 1',.;11)"; :I"()!I[(oI'illlil'lllll';, tll¡]" dl'll¡dll :1
:" i"rll"l'!!I:-: el¡; l(l~ af:ll!I':; 11<; In," ó>llf¡,tlc: l'II,'i"!:I!ll,,Ji,t::<
i lLl'd,l:ii'ido,'- l'n11I,r"fll,idll ,"¡:I ,'Il." ()i¡l':!." 1'11 :1'111:,11",.; 1"'111"
1,:):) P:ti:':,(l:; r:lll-':"lt'Oll t':lillP C'!':L ~:():l:--:i~lli(lilf(~ ~'l 1(~\':!!lI'lrllil'lllll
flL~ L'1, :':I\'¡dq('idJl ¡\11 la fl11P llfll' (l!\~;!':t:'i:L ~e, ('11I'I)('i\L1';111 ;¡!!!¡
~-';l!S l~ll-'~':ld['irc~ (Ill \.)~ trein1:! :' ~1\i~ ::j-~()~~ ~;ul()..; h;l~LL 111);-:
p'~l'd 1\'1 [itl"') aqllí Lis ¡',d',:'·' ,"III,"I'\!"II" :"', Ijll"IIIIlY 1'1'1',.;1"
ton¡¡lIl~:" ak:\flZ¡;1]'l:, (ITI 1l1l(,,,li',) Ini;'I!I) ]1::iS 1/(,; :ll1LIi,!:I~
:'i'''llll:l,j¡,s, ¡me,.; ,'1\ d :\11,1 1"\':!O ~l!II' ('ill:I¡¡II,'illll IL'! :'1\:'
~)j¡¡ {'llllt!':t 1:) rl¡]\lnL\,l del l\1~y:;' ",'II"\i\il~I'1 di: ~1,\li;·\:I.
,1" ~,)¡¡!t') s\~\ halLLh 1 ¡-1 E,"l~,t¡'t! l'r: el fl(~ 1'lllH'(l~~~:¡LILi\-:, 1'!~ t:l


d(;! '2:), :IYilibdo el SnlWI':llío 'Ji:1 ()tl'lI~ pj'í!l .. i[lI'~ Y ¡Ji' !'lll'l'-
Z:L~ l)\tl',ltli¡'l'~t:-: y PI)!' Ll:-' ("fllltili:l:t.~ . ,~'i1:!(·'¡(lId\~ ~. dl~::,:')l'lh~-­
n~:; l'll '[111: ,o ü!ll'ontra\l:t !llll'~Ii'1I !1'rl'ill'l'iil ]¡'IZ() I':II'\, I'! i','-
P:';,"'llt:lt[\ll y Ylllri{) al m:t:llj,) dl'l :1\¡~Il\!lli~illll,i~I!¡I':ltll\
,é,t,: Il¡,h el :lilO :i:i: 1'01' Ildll:ll'idll dd l'l'y y,dl'il" ;'1 I"",,'l,:-
nUI' el i'I'¡il'c:,cilL.IIiro cnll,tilUI:[OI¡:t! h 1->;1':111:1: pll!' 1:1' l'.JI'-
tiu:l:l~ (':i.i~l:ilCi;ls de III:i ll:ii'li¡j()~ en 1:1 d,'1 -:;7 ::1; 1'1:1"11':::1'), )
pOI' h,; (':1:1,,:1'; y ahl1~IJ";, cn 1:1 (lel {:i ~i' Y'lhi,', :\ 1'1'1\:1"1'1', :'
huy ¡Hll' d,'SgT:U:i:1 no;; h:lll:lmu" In,,; 1'.'jI:I!II)I,',; 1'11 1111 ,i,"I\l,}
Y un :t!lisIHO ik m.de;,; ilUlr Ú !¡)¡]II 11111'11 p:dl'i '[11 y !tlll!\!J¡''.'
(],: (11'dl:ll 110 s:l1>el11o:,;'\ i)\lc: :ÜI'III'I'lill:' ¡'II 1:1 jll'l':,';1I1,' 1'1:\'1)-
lucioll 1J1l0 en el ::;ühiern,\ dl~ Tllll!~tl':1 E;;p:tll:t ;:(';1 h:\ dI' :1,'1\11-
te:~I'I', PDl'IjL1G 1I0S enl'I):llramo,; ca VI'I'IL!d cn 111\ dl",'j¡-;]I!fi
.J.n\l'qllicll luchanllo:'t SIlS c'l)l'i,>llo,; las tUil¡]I'TlI'i:t,; dI' ¡lid,!"
p:lrti,los y ellas ::!raell tristl''; 1a~ m:l~ fl1nl'::t:l'; ('l)l\~('I'Il":I,'i:!::
,tl illli'll ¡'t'gime'a (lel gobierno ilu 1I1lC~l.ra (';[1':( p,lÍl'i,1, P:I:-O
:"t (J,:il:,'(i'lH,: en k\C!T l:t :H:IS :;ll"i!lt:1. ]'i>'~(;l-!:l d,~ )1):' lll:Lles
!:):l
mas noLlllles que hasta hoy ha traitIo á nuestro territorio
los gollii'l'IIOS de partido que h,ln regido á las masas popu-
lares, [;llllo al órden moral como al popular y fisico por [alta
de J¡;lbcr elegido hasta aquí un gobierno j\l~to, fuerte cual
1:. re(lllil~rcn Y lo reclaman yivamcnte los sufridos lnLitillltes
de nuestra E~llaj¡a.


(l. CUilntll;\ la moral las metafísicas erróneas i¡]e:ls ,i:,'
ralt:t ¡]u 1'0 y du creencias introul1cidas y circuladas 1'01' lo,
:;\'t:la['ill~ elll'idopcdistas por el urllC infestando illa juVe!i-
tud esL¡¡¡]ios;¡ in('a~¡t:t, que e:-:: la que sino (le \'iso illil:i;lliw
di; gUi:l de vivir el huml¡l'ü ('llllllí por la virtud del puder in-
llil'llS0 dl;1 gnl¡ Dios CI'(';I¡]llr, su~h~IIl'(lor y destructor de
tndos I()~ Sl'l'e~ IJlIe CSI.:'11l ;'t l:t "i~1:l Y :llc;il1ce ll:lsla la mas
I'SC:I~:1 1'1'lldr:!ciilll, l'l¡ml) lallllJien la !':tIta ¡jl~ li;dL¡\'~c Cul1-
Yl'lll,'i¡)'I~ I!I~ ill,Ti':dlJll)~ IJue tll'sik el monH'l\to IL~ b crea-,
,'ií'l: 1/:'I.'I'l' 111I1l1:LlII) aCtllk ;;u :lIlim:Lci()!1 LL esLJ!¡ilid;lI] tld
alln:1, y C¡:ll' Sl~~lll¡ d cst;1I10 y Il1'IlI'(:dcr de 1;1 criatura debe
~Cl y \.'S ]1111' el Ui;tll01' clliTegirb, 1lI'l'1l1i:ld:l l! r;¡slig:I¡[;I, no
Sllll) tarn\¡i;:ll 1.'1I esta "ilb , "ino IJlcspues en la der1\:\; de cs-
1:10' r;¡lt:\s ¡JI) creclIcias l:illll'CIlCiol\:1lcs report:l, plll' tll'~gl'al'i;¡
;'1 LiS mlll'!lI'llllmll,'i's Ills m:tle" lllipulal'cs tall fat:de~ {I I;t
('(I:II'il:!II'i:1 :tliW)!lilis:¡ que tll'lll' l'cin:lr elltre los muraL1l1res
¡J,,! l'r!!I', Illll_' 1("'[:1111:11\ 111"; :llkJ:ullos y progresos :1 r¡l!I~ l'X-
¡'i 1;) "111'1 [~I' Lt riyiliz:II'illll 11 Iln!:II!.1 [tar:l l'ons(:~uir Sil IJil'[1 Y
1'1'li,'ill:i!1, I'S!;'; 1'11 la li,.;i~ :dJ~tl'lIl,'l iya .' d Oi'í~cn q1le salen
los IlIllllllll':; tal\ l'úl\I'llli'S l'Olllll [Il'rj ullici;i!cs :1 que se en-
f':ll'g:lll de gl.[)(,l'!lar JIJ,"; e~[;lIl().-; [.ur Slb ¡¡I'tiras iinlUr;lllcia~,
111 1[' ,'11-; r.¡]:1I'¡'~ t11';..;!i l<'i:l:' y JI"I' ,1l~ tClldCllcias C()lTI1lllJli-
ti:!..; I'jl ,'11,' ;¡el!I,"; di' lid:¡ p¡'¡]ilir:( y pril';¡rla, que II'jU~ de
[¡al'l:r I¡Ji ¡lil'll al J1ai~ al 1J11t; dclJcll ~11 (\l'igl'll, atral'1l taIltos
11l:¡J",-; 1ll1'l:11'Í"il'I)."; ;', I:l:-; ::::I[jaS co.'tum!Jrcs ue la moral pú-
ldin, ;d tl':tLo [IliJlIl\;¡r, :tI llJaturi:il y físico do los adcl:tntus
Cii;ld,iIÍl'II:-; y 1Il'II¡JllCti\lJ~ q \lU rcclall1:lT\ los territurius que
('..;[;'tll ,11I1j(:litll)~; ;'¡ l\l'; mismos goIJil:nlUs, alrayélld(J~c cun
~1I~ (kLii¡I;~ ;¡du,; Lt lll;tI\'¡~l':-:illll de h)s pul'lJl¡¡s, ICrigiélldu.-;e
("1)[1 '1I~ l'OlTI:giL¡[¡:s 11l'()cr:J(;I'l:~ eH gol)icIT\O~ afeélautes de
p:I,"ti¡}II" (llH' :-;ic!I1pl',I: son odiosus y rcprt)ua¡]os pUl' lo gOllc-
r:ll ¡Ji:];¡S Jll;¡~;¡,S ';()t:lalc~.


l. Per!) tlld:¡\i;l se sigLw con nn accnc1r::tdo cnlu~ia~]j1J
Jlt}; [11\[' Iks:;ral'ia Oll nUI;"tra ES[l:IIU los prorcsol'CS y di~li­
fiu tu:-: ele; lu:, aLcistas anéctlot:l:i ~edarios de los rcYolucion~t-
1M
rios enciclopedistas en alcanzar mas trofeos afedo3 de sus
pt'oyertos htídicos de atentar conmorer los estados, acabar
con los gobiernos y ('onvertir en ruina cruel el arel'\o hu-
mallO y contra su propia natmaleza pll!' su mala YOlllllLH1,
que ;t cnya raza le domina contra sí mismo ]1(HliúJl(lo,e ~i!l
dllda por ~11~ obceradas pasiolles en :1r~llrnentlls, en \Iero-
r:¡¡:iorJes L¡n ridículas romo con(I'adidl)rias ('llll SlIS prllpi:l~
O]ll':lS; " !lO de Ulla ma!l(;ra ~im\lI:L(1a ('1 rCSl' I'\':lí la , :-;ino del
¡¡¡II!¡O ¡Ú:IS esc~I1il'o wmo Jlotah!o clI:tles lln" 11) e~l:'ul daJltlu
dd lilodo y m:ll1er:t m:l:', nl)t:thl¡~ eJl ~lIS no;:lllrr¡a" ¡wrnra-
rtOIL';'; ell SllS (Jhr;1S que sa(¡;ll :'l luz)' en er~lIi¡]:ls pullii, ¡d:l-
(k.s qlle I',;t;'ul salil'lI¡]11 i'IJlltifl\l:tllll:l\ll: en los diarios d(~ 10.
¡,órle y du otl'o.s puntos de Espaih h:ljo el P!"ltl'r[l)r;ulo
exordio de ill\'OI~:I[, el elltll~i:íst;t p:lrlidl) dl:1 lihl~r;¡lismo 1.'1
~u:\l'(la de Lt constituriofl ,'" ('! ]'('."[lelo :'1 h lilll'rlad, pidiell--
dI) la ollsct'l'anci:1 do bs leyc~, condelland() IIIS ;dJlJ~i)_" IJ('()-
üi~:lrld() el JJ1I8n (')rden, ('n~aIZalld() la Il';.¡alid:td: al j1:I~O IJ ill~
se ol~LLpan los Illi~mos no solo ell "i[II[H:rar Ilasta IiIJsll'uir
l:t anll[:¡,'io[l de la IllCmol'Ía rll~ b crialun I:t S:lllta ley divi-
IU, :u'abar con los eje.s et~ntl'i('().s que la (;Il~e[lan y sll;t.iclI('1l
;' :11111 II:lSt:l de lo~ diversos Ih:IWfil'illS IT1I1; di, Sll~ re-;ult:l!J'I',
OllWI'I';1 :'1 caJa paso el SI'!, lIUllU!lO: y di' ello no hay dud:t
nrll' ~LT e~t()s hcdHI-; ¡fldud:thks v a.sITlll~ ¡11I'()lltc~[;dill:S,
llurr¡up. c:HI:1 di:l eSl;tll Pl't\i'l:tlll:ilido~! IHlllli¡':llIdu J;¡ 'IIJl' pr,r
¡:n:l parte prorl:lman ~- :1í1:l[,(~IIt:tll d :ill~tl'rll'r y dd:'u;!('1 1:L
1':)lltillelu'ia dí: 1:t !lloral al ~()]¡il:l'IlU, y pUl' Illra aLlclll lus
mi,:llll~ ;llll')I'I)S LOll ll,'i':in¡];l lo~ ¡[¡on:cllos d,'1 I')rllen !('!l:d y
l,JO: de la ¡c!!i.~~ia sanl:l iIlI'nll'an¡]l) :tI di'cailllil:lltil :lj¡~II':ti¡J;')
jL~ I!).S ~:¡II'III:ll'ios Y :'t l.l :tllon:u]:¡ril)fl \' aIJaliJlli,'I111I ¡)"I'l¡-
"t~r¡J()l'io : ~()Ill ~u "C!l('PIIIJ es, ('IIT1lI) sli cll'j:l \1:1', 1'1)1'1]1!1' en
1,):') s;¡gr::,lll;': templo" :lcUllcn los lid", :: n'llera!' :d ,t1tu ¡Jills
omllil)()!I',lte y jlorr¡lIí: lus I'('losos miIli~tro~ d,:1 :illar CIISi?-
fÚIl con ,1lS inslrlll','illlli'S y ('jcmplll :t l:t~ niatllr:l:-: lllltn:t-
nas la ~l'atil\lll fllle ÜI,j¡I' ;tI Tu¡]opollerlJso, c'l rl~"JI('\11 dI' J:,s
l¡i;os ;[1,1" [);l.rlrlJ~ y m:l~-¡Irl'" 1,1 c:lritati\'(l amllr al "(:llll'.¡:tllt¡~
,:!)!i toellJ lo (1111; iIlSLI'll~'e y ('I¡;;I~:I:t I()~ 11i",,'('pl'l~ d"llll'I-:'¡[o!.'IJ
y L¡, \',,:',1:lIll"~ dt~1 E\'all'2;I'lio 1]1Ii: 1'1\:-:1'111'1 allll\Jl1do "Illli,rllil
Dil)S, :¡L,tlell1atizalltlu :<1 [ll'oJiil) ti:'lll\liI I(J'; llLlk.' Y i,;[-:li;;I)s
~l !¡tll~ se ll:u'cn :lt:l'l:edol'cs :'1 lo~ IjIIC hitaren :', SIl IJb~l'l'\';rn­
C.\:\, -;i lo~ !Jo\l\llrcS rll(~ran dl~ ¡',rden ('n1i)~I)S de )¡;II'I:l' PIII' al-
('·auza!' ;d mil:'; ;tIto gl'illlo 1:1 J¡onra y gl'lri:t UIJ j)iu~ )' el bien
\" r(~licidad del ser Illlm:1l10, ¡¡¡ciesen por excitar y proc];¡m;¡r
J;i~ bllas y abusos que con arreglo ft la ley elpl D8citlogu y á
b~ illstl'llL:GiolleS del Santo Erangelio fallaron y cometieron
el :;:li:¡:rdocio, porque ¡JO por desgraci:1 son torlos s;¡nlos y
jll'rl"t:clos para qllP ~u enmuntlaran y corrigieran, seria ha--
e!.'!' llll biull laud:tldu p:lra aIlte r;l OmnipoteIlte, para ('(In los
llli~mo~ ]Jlíllí~tI'O:-; del altar \' hasla con todos los oilsenan-
lt;~ de l(),~ Jicks del (Ti:-;tialli'~mo, pero son muy cor\tral'ios á
~11~t¡;If(:r Lt e:-;cllcia dll la verdad los parecidos fines de los
:ILlIf(:~ jll'o}'(:cLilill:s di) los sectarios .i~i'obilloS solistas del
illllJJillislllU, que su~ lclldl:tlcias SOll aralial' y destruir IIas1a
LI misIlla lIatllr:i1eza Jllll1lalla qlle debetl salir Ú SI1 ellcuen-
lnl p:]r:l ddl:lldl'1' .r ,";(I...;li'III'!' lililí; IlomlJre leo:al, lo:,; minis-
tru,; y j1!,,'I:ltlll~ ¡JI' la ~:IIILI 1:1[(~sia, y I()~ lI\i~Ill()~ gohil'rnos
d,: II}~ e~Lt(¡II~ ellcarg;ldu~ IIr; !laccr guardar el ()l'IlCll, la pilZ
'1111' 1':-; 1:1 I(JZ que l'llseiia el sa1ltl) E\'angelio; y de no \'I'l'ili-
l:d'll) JI!:> gllhicrlHh, su re~pl)!f~abilirlad dehe abdicar (¡ I'li-
<ig¡¡:u' tl pIJI]¡}r , c()IJsliLII)¡'il\dl¡\() su guarda en mallos que
j LlI,:rlCIl1ClltU p\leda (i,il'C\ltar y ll:u:cr u~() lid p()(ler sagrado
qlll~ e.iCI'I'ell cumojdl's dl;1 Estado,


R, Cl1al,¡uiur:t IjliU "Iia el viso ó sistema de g'oIJiernos
que l'ij:111 [(le; I'SI.;Ii]IIS, cll'llU scr cn sus actos imp:l\'ci:ll, jlls-
tI) y 1'111:1'[1:; )' ¡JI} !\i1, se CíJlItlllC(} ú :,í lllislllO y il SlIS golJur-
IW!U:, ;'1 I'Si'ldl:ll'.';U y :'t 1':11'1' ell el abismo sill recorrer á
,~dl'U~ p:li:'I;'; JIl:IS I/III}'!II:; :l,:ollllil'imielllns i'llllllestros dias y
ijili: h()y IllislIill ¡\SLIIIlIIS aLra\'e~;¡l\llo ell nlll}~ll'a Esp:1fn por
!:I~ raltas IIC~~;i!2'l:II¡"S ¡JI: 11li' gullicl'lll's rI('~lÍe el :1110 :20 dcl
pl'I_':-;cIIlc ~i~11) ql[(~ Si: l'st:¡jil¡)('ic'1 el si~[I;rna cunstiLLlcic)Ij:lI rc-
I'l'i:~I'llt:lli ro, al cOlllado ]'e~:lll¡) en t1eSÓl'IleIl por lo:; r-XC8-
~(JS du rllrillllllil()~ :tl)~IJlllti:-;l:ls y lillerales, 1!e('laritntl()sl~ en
tXt"'I':,!!lI!S p:tdidos 1'01' ];¡s livi:lll(l:tdcs del g\¡jlicI'lIO hasta.
1'1~r~I'gllir, injllriar y maltratar ;llll~ (J1w calilil'all:lll c!e opi-
¡¡il,llI 1Ij\\lI'~I;I. IlasLI 1:\ ]\lIlltO 1],: olJligarles il 10111:11' las aI'-
m;¡~ CII ~ll dl'II:I\~a, [¡;¡~t:t (:1 (:xtI'ClIlU ¡¡UU ;I,nllladus d(! flJer-
z;¡~ ('X1r:lII.iI:l':IS par:l ;~dal'ar y pacilil';:r este territllrio il\sur-
1'('I'ci()II,l'lu, que :iiliíllpl'e fue por cierto un halrlull para la
[':'pall:\, 1;11 ¡¡ll'U tiempo no íllny \'I~Ili()t() escudo y guarda
¡ lIll;iar dl'l Úl'l!l:n d(~ la EtlI'lipa, y llel'oicidaLl, respeto y
flii'Ltlcz:( 110 la eiriliZ:ll'iol\ ¡JI'[ munLlo cillero: qnú cuadro
L,!] ¡I'¡~ulll'e plltliera tlilm.iarse en las diversas vicisitudes
;ll:Ulltocj<.bs OIl esto lllemorable país do los All'iLles desde el
13G
año 20 que se introdnio el gubierno nr,¡¡'o qnr ha sC~\1id¡¡
y aun sq~l1ia por dC~~l'aei:l en nU!:s[ra c;lra p:tll'i:l, dil'ii(ii?ll-
do el estado por espíritu ~i~tl.~mitlil'() de p:ll'lidll~, ¡'I¡J", ~'
cada uno por cierto Ú, cllal m,IS \';[llIhlil'll y 1 i¡,ilhl', J¡;I~!"
llcg:lr il. \:ts manos, it I:t not:II)II~ 1~\I!I'I':¡('iiln dl~ :ltl~IIl;lr, :011"
nadar y :lI';t!UI' con l:ts inó'titlll'j()III'" 111:1.-'; ,;1 r!l:l~ y ~:I:';!';ld,i,",
tra~tnrll:lr el /'lf(lcn soci;¡[, I'C>rISClllir y ¡¡¡'lill"j'I' II;~ ;11'11):, tal!
escand;¡[o;;os como illllHJI':¡\es, I'ollc:ukallilll l:h 1"\'1>' JiI;I"
clhsicas, y'llup{:r;ll1c!o y J!l'u[';Ul:lnrl/\ (':I!la lllllllll'jllii I:t~ 1',['--
flenes r disp[)~iei()n{~s snber'an:l:'; 1'1 mi~m(¡ :';illlil'I'lli) ¡JI'¡ I'~­
tado, prot,'giendo y aun co()perani!1l \:¡, illjll~li('i;l, 111;1> ,'j;'I"i-
ras y nolol'i:ls (IlIe cada '111~Llllli' ("t:tllarl ('1¡¡III'lil'IIIÍI' ¡'"
mismo:,; flllll'iunat'io~ ]l(lltli,'{)~, ~. alln Ii:St:l 1)i'ull:I'II!i\ Ji'';
mas I'scanrlalnsos rt'ílUclli~~ 1:!1;\11 1'111,1 ]';111111 "1111,';'1':1:1\'"
film!) eJI I:i sagrada a(l!lliíli~tl':lI'i'lll di' jll,li,'i:I, 11' 1""'1 1,:1"
deb:' 1!;\I'cr:SI' rc'';Jl')ns:lidl'~, j'¡'/II'!'IIIII'l'."I).\' ;I'I'\'(:!',:!',;' d,',,!,
l¡),~ mini~t('l'i()s J':l¡¡;llil'lh llil.;t:t II)s ('llil'hlll;IIiIIJI','; d,'¡ ':")
ciD tan malh:ldarl/Is !.2:11llierrll's, \' 11:li'cr 1': 11\:1'; l'i~IIII'.·" 1,,':,1
miento di' tan :i!ror'cs delilll~ '11J~ ejl.!mpl:tl'l':'; [;111 IIC,'I',:IJi",
como .':tllllhbles fI1le km (]e, ~i'll'Yil' ti.: 11111'lH:1 :1. 111'; dl'';!'I'I,-
rli('lItes di; los que km l'f'!.!:ido 1i:1~t:l ¡lO\' I'¡ I'(lill'¡'; 1",'" '"
si :'01' r¡lIil!l'I; libr:Il':'L 1l1Ii'~IJ';t :llIl;¡lLI ¡1:,!li,: lid :¡Jli~11111 11
m:des 1.'1\ IJU,; se ,'llCllI'lll":1 !i:lsL¡ 11:II'i'l' jI'll' 1','11',(1'1'1 1, 1,'
t:1I1l'aria y ('ondul'!r al [ln.):'l' ¡Jí' ~1l :lllti::I;;, ~llll'j:i 1'11 '111" "
11:1111) ('!I el l'lIIlOlllhl'l' 1'111'1'\11'11 I:I! 11111',.;1 r:t 111'1',"11';: ¡~:'i'';:"


\'. \;Irla m:ls jl]'¡)jlio \' 11.11:11':11 ']111' I'vi':!!' :'¡ !11I111 11!1i1!-
1m: ]('~;¡J :'t 1'1Im[llil' 1'1)11 ~ll d,'I)!'!' , '! ilI' ~:di!' :d 1'1;1'11"111 :1) ,\'
sin ílt¡',¡ fin fjllU nI' di' {,(lIdl'II"!' J"~,; PI:¡JI',., \' ¡'IJI:!1i,'¡p.; ,'"
qlle' ":!' YCll arncn:1Z;)IL:; L,,: 1IIIII'h,'dllllll)!'I',: ~1),'i'III"':, 1',,: ..
SIl:ldidll j¡~q:l 1:1 l'yidl'li('i~1 de ('~f;1 ~lil'¡llI)(' II'I'I\;II!, Jlli ll¡';
m(~1' f1l'ilp{'I~i¡1) fUI, IL'sdl~ el ;1111) ,;,(¡ y 1'11,;tl'lil)I'I''; r ¡1.1~1:1 :i<jl'¡
en r('pClid::,; y rl'~jldll!I~:I, ~IJiil''¡¡lIdl''; ~' d¡li';¡'III,i:l'; ill!ini!::..:
p81':'IJfwI1''; pranil':lda-: COII 1'1 ;!uliil'l'llll 1"'1 1',I',d" :- l'llllll
CiOIIl~~ p:u'lil'n!;'I'e-:: , ;'1 fill d!' h;II'I'1' \'1'1' J:¡, 1II'('I',II!;¡i!I'" 11':1-
haio~;, y n113cri~:~,; (lile ;lUHlll:!Z:!t';;Ui ;d 1\:\1.":', Ltllld :t~('~':'!il~ ~'(I-­
lW) m':lterialcs, rll~mo,.;tJ':llldll h:IS!:1 1.1 1'lidl'IIi'i:L ('¡ ('UlJI¡:!"
de m:ill's y abllsos. SI'II:li:lllt!11 i¡ililliln,'l 1¡,r1II)' ¡Ji' llh !'fI'l-
cioll:lrios 'públicos: pl'llpOllil'lldll 111'; J1\('I',il!s ¡JI~ ll'I'¡"¡';,1 ¡",
ya par:1 J:¡ moral pIIIJli(':¡ ]lo], i:t illtl'llilllCl'illl1 (11' i.I \ 11 i,iI:
convolli'innal cn los JIlIlI'~lIll!r,'~ , 1'\1:1:110 ¡t:I]':1 1'1'; ,;,,!,':;,'!!II',
progresivos de 1:t agricultura illdll~trial, Pl'IIjlílIIIL';¡¡!11 y l'[U-
137
damanrlo ante torlo que rl gohierno del estado se apresn--
":I:;r: :'t CflITI':.;il' los males y :rllUsoS qllf' estaban eomcLic!l(lo
::!IS dl<I';';:lIllI~ (:n t()lln~ lo:; r:ITIlO:'; de ~ll :luministracio!l, si
')i"11 1'11 YI!rr!:ld procurú c~te el aceplar, arordar y uar clis-
: HI,i!'i')]leS ]¡:l~LI el! algnn Lllito aetiras p:1l'a ponel' en Pl'[u;-
¡ic:1 las lllr:jor:ls llla.t(~ri:1ll's y ('i(~ntificas que cOllocemos hoy
I'!l IHU',lrl}s csl:ld(l~, a~tnq\le Pll Hl\1l'llOS de los C;',O:-: (:ll for-
1ll;IS i'<ll';ilc~~:¡J:,s !lO liizll Tlunca ]lo!' sujetar COlltra :;í los
1!I'rll'~ \' a!llJ..;ns filie I'slah;m cIJmelicIll10 los funcionarios
¡'I¡jI~i"I¡S _ arlti''; ;1\ cnllti'arin [lorqlll! rlemostr:1b:llI los !lr:dll)S
'11¡f::ltll:S tan el:II'IIS ¡'lIml) 1,,':I':ll1d:!losos quc 1\0 pOlli;11l yCl'
t: ¡ llir Sill illdi:';Il:lrio!l lo r'I)]ld:lnli' dI' mis clemllqracioncs,
'1' me 11:lil fill'lIndil 11:1":[;1 I'¡!I('O C:IIF:IS , v ele esLls tres Ye-
,"''': 1111' 1¡;ln tl'nidll l'II\'ill'ltll cut!'l' IIIS Crirflin:t1I's Pll \;IS ci\r-
""1" jll'!ltli,';I.' ¡)() 1'<t:1 I'CiI'II::; I:;I';!,; ,,¡¡l() conducido ('011 no-
1,1,'1" illíl)~li,'i,l~ 11()!oria..; pill' illl"'l'ir cn ri~l]rOSa~ Den:lS
lilj,'til:I";, I"JII!:J..; ('(¡slas, ~'plJl' \lna c:¡sl1a!it!;¡ll se filo-pudo
,,\illl' e\ 11(1 ti'III'1' q\li~ sufrir las anldrga,;: í'Ol1:'i'I'{]cncias en
"iIITi'(;i'i:ll1i'S; PI'l'O [lor ningulIa manera al tlp In,.: ('llllsiclc:-
r;dl",''; ~:IITi[il'ilJ'; ~c lile ha l'(:sarcido Jii de los illlluDlel'ahles
di':c'll,lll": filIe ¡'Ollll) el'a (,()II~ig\lil:lIlt: :llr:ljcron lo, crucntos
:'¡rll!'i::ln, 'lIle 1':III..;:tll::11 11,,; einil;(I" 1':I1'ril:11os llC'l [ll:r}('!' :'i,
íill di' 11'11"'i' ;11':tll.ll' 111.'; y:ltil'inios (le: :-;ll:' d('~m:IlII':; lJuc
1I11!1,';: I'JI 1,1 1':II'íl'llll! jill¡]il'I'¡;lí Cilllir'IH:l', j¡o!'I]\lC "i,to que
,11,1'1': 1I1i~ :1i':tIlI'S diri~idll.s {l lo:,; \!lil\i:,kl'iIlS de ICI~ r:llllllS
!I'~ ¡ 11'1'[ i 1iI'" :'1 1[ II () 1I :11' j an re re'l'l: [Ir i:1 \;I,~ f:¡j t;l:' ~' ~I hu ,os 11 u (o
I'i!:ilq l'III\ll'li:111 111:; flllll'iillUI'io Q dl'l f!oliiprllll dl'l 1:~\:111,j en
"II~ 1'1'~)II'I'li\'rl~ rll'C:P:II'IIIIS, leios 111> :Izo!'al'llli: 1:1:-: pl'l'~('I'll­
,'¡ Illi''; ill¡ll<I,I, del l'IJ¡[(:I', Ille 1'11'[ ('(lE yalot' t11~ h:ll'l'ilo ¡ji·
1"I"'['II!II':III: dl'lllil~tl':LlIdl) llis defectns :~ra\"cs qWJ ('~Ialian
1'lllll,'I!l'lIdll IIIS id('~ li!le rc:.;i:I!1 el ~lJj)i(,l'llo del 1':'I[;;cl0 Ú las
UII'II'C: 1'11 ::!(i du' Illilil'lllht'c' dd :)1 ~ y [1 S, ~L í'11 ;:; de ma-
\ () ¡j,'1 :¡':! y (í dI) ('III'l'11 úllimo, \' ('r\ s(,é!llida ;\ fill de 11a-
;,1,11' mI!,' "JI!:l:' [;1 :1t1'TlCilJll !IlD ;;l'I'I'Sllr;~h;1 ;\ han:!' im;ll'i-
1Ilir y pllldil':ll' (;11 l'1I11.:to:-) O) y hojas sllcll;¡s y re[lllrLj(jos


':' Til!ILliln-; ,1TI'jIJ7'!I' lInirrrsrt/es del E'/rJr!o, .. 1mo)' ]11117'1(1 mn el
'1 (,1 ,fil'i)l() \' ,-\rwc3t)'(( Hl"lila rllJ¡¡f[ [ml,,'l !l, ~e hallan dI'. yrnla en
,'t:I "l'rlll,' lil,r(,fla Ik \¡onier. en la CllrUJI;-[ en la de Pcrez v en
\ ,,11'11(';;) 1')) la d,' la Tri/lunll, \' l;lIllhi,'n se hallan en C,lil:' de "'lla-
:1;li,',:" 1:1 "ldl'l'Ci\J!1 de 1i.J~ diez illJprL'';O,; ([ue aCOlllpallal1 al güLiernu
::,ul,rculo.
138
en los lnpeles oficiales tle esa corte, segun asi consta de la
colecciun de los once impresos que tengo el huno!' de :lCOIll-
palur [L Y. E.; pero ,'t [lesa!' du c~ta~ Un atreyidas ('IIllJO
arriusgad:ls resoll1ciunes, nada podia cOllscgllir lilas Ipl(! en
un ('~tSO la reprobacion púhlira, porque [(lilas clhs se í'~­
timaron al pasa!' á la pl'esidcllci:l del COII~C'jl) di: lllilli~tr()",
y alli qlll'daron, y aun se eneucIltl'a Elldarauo cl 1'lll'SO de
su escandaloso proceder.


JO. \0 es sulu d estado dcploraulc que li:l t";lidu :t
nu(:~tl'a Espaüa las inconexas illll1Uf'ales de llls ado:, dl'l go-
lJiel'll() del Estado, Ius alll'['\'ll:; agi()~ Ik l:tS COllé('si()I11'~ ¡JI: 11),-;
camillOs dl~ hierro y coutralas am,llgal!larl:l~ !jIIU llicit']';I]l ~'l
cost:¡S de mcr]()~I';¡lJos luer:LIl!luse COII I()~ illkl'<'Sc-; p¡'ililil'flS
los mini"lros y los gdes sUpel'iUl'l'S J¡ici(~rall ('(JII sulJr;llj() 1','-
cúnilalu: es mas y Il1as t~l colIno de: l:l dlj:,i~ :'1 q 11t~ SIl" dl:S;!C:I-
tos de "us deSvclltUl'a:;, lle~:lIldllsc ap<lI'l}I'I'!' cun I;¡ 111:1.1'1('
csccracion iriS fUI1I:iuIJ:lrius !Id 1,:~t;JlllI UI¡ Iu :-:1~II¡'I':¡J. Fueroll
los [Il'iUHTO,' ¡]esonlclJaLlus liberticidas, lll~ primuros :Jillurl':,
iIlllllJralc~ }' lus primeros delincuClltcs dc~de la clase: llias
alla h:lsta la mas baja ell todus los rl'spt!cli'.os raJllflS del ;.:u--
llie['[]o (le Estado tallLo CH cll'n'üen glllil'l'Ilati\() l'l¡llH¡ ('ll el
,indicial, y tanto es asi y cn cllo 110 j':iI)I~ duda ]lO!' ¡](:sgl'dcia
es dcmasi:lil0 púhlico y notorio, jI'lrljllu JlileJl ;'1 I;¡ \i"l:ll('~:d­
la; en cuaIllo il la dasu de los llJillistros SI))I 11:1~I:lIil('~ lo,
qlIU se encuentran ('oJl infinidad de ¡'1)fldcc'or:tcilJlICS.' Ild.,l:¡
COi! prclwnJ;J~ lle tílulll~ de C;I~lill;¡, g;l~l;¡!Idll el :i1tllrdllg:)
que .'e II:ln constituidt) IIl~ Ijue lHICI! ;lllk" UIII)'; CSí;!ll;llI dl':;-
('lIll)(~I-lai}(h) destiuos de nimias cari'cr:¡,; y ()[rl)~ :Lill'IIIII:ldus
acrcl;i!,)I'CS eun \'iJlllmlIlOsa~ ¡]CIll:lIlI];I:'; :tille llis ll'iJ!lill;ill'.';
pero para ql1l'; se ha ele C;lIlsar y J':lli:':;ll' pUf' ma~ J:¡;d!:t :'[1'11-
eioll du Y. j.:, ]llli'.sto que I;S púJilil'() y Illi[lIliu di: lodu el
ClIl:rpfl sOI~iallk ll\lc:;lr:t E~palla, (lIlI'i] LW ~:tI)iilu es los ¡la-
lleres que tlJtll)~ los enlpll~:lIlll, púlJliclI~ ll~lll ili"j'l'll!:lIlu Pi!!,
Sil:' de~liIlllS )' lo (lile hall ill\'l..'I'tidlJ t'll "il'; 1'¡:spI:diHIS g;l~­
tos rercrtillles y por dI!) se put.!rúlI :;al':L1' ];IS 11l)~iLi\;¡s ¡'1J!l"C:-
c\ll·n¡,ia~. OLl'I! tanto ]1;\rl'(\\ :l::::i y aUlll', en 1'1 prlll'l.'lkr de
los rllriales (.'Il el percillo lÍe sus pl'uduccillllt'S, qllc 1'"1' 1'1
gUlIl'r:t! lJan cohraJo d nlatro y ]¡as[;¡ el IjUilltO dll,,111 di: liJe;
derecllos 'IIJc les corre5'pondell de lu f]LlC se le~ eslit jll'l'¡"Jli-
do Plll' arallcel, tallto en los lle[.iocio:.; CUlltCII¡;ill~,'S i'IiIJIiI eIl
los cspéciales, sin que haya IwlJjJo ni un solo C:l.'U lli t'JClll-
ti)\)
;lbr que los .i1lZ¡.:~(I()rcs l('~ ltay;m impuesto multa ni pena
:d:!III1:t por !'llS raltas lIi excesos, cOllforme lo preriene el
lHi:-;rno :¡r:wce! y las leyes penales: pero aun lo mas Ilotable
]1;( ~ido el 11('3:II'III':ldll Jl1()(lo que por tanto,,; :lllOS eslurierun
,)S (riiJlll::tlc~ Llllto 10:-; illl'erillres como lw; sup(:ri():'cs yaun


j:;¡qa lll~ mi:-:llws Sil [ll'emus profanando las leyes mas cl:'¡:-;icas,
';itnp''l':ll\do las rcali:~ óJ'd('Jj('~, yulneranclo la (lrlmiIlislr::t-
,'ion de jll:-:lil'ia y en ulla palalll':1 abusando del sagrado 110-
dl:1' l'll 'Inl: han ('sLlI]o llal'il'ntlo UfO tan solo Ü, su mútua YO-
uIItad del modo t;in 1I0LtII!C ,OIllO esc:uHlaloso, de malle!'a


;'111' l(('rno~ riridil uIIa sc'rie de :lf105 hasta :ului al capricho
,:HnturadlJ ell: m:lnrlarillcs slImirlus ell ulla ostensible anar-
'1U[;(; ilei":ll1:t I'S h 1)(11':1 qlll: ~I' ('urle tan lristl~ siLnaci()ll, es-
lo (,~ si ~I' lr:¡[:l di' i'ilJ'l'('gir los gran::; lll:ilc:, C[nc nos rcd:1l11a
j¡; rr'~I:¡]J!('('I'r 1" 1"lr¡]('11 \" do restaurar la mural de llllc:'tro
~111'ill, jll'I'I'i,.;o ~er:\ no teJillo rel'ormar las leyes como de lta-
'i'rl;¡~ 11,'alar, (,JJC'¡Jc('I'r y c\lmplir; y para ello preciso será
¡:I<,er dl'~:a[l:m"I~r ;11(15 cmpkados que II:j~ta I\()y II:ln c:;t:lllo
~Il la ;Lri: Il a, política ile Ilucstra Espall:t IÍ al mcnos haccrles
1\;l~;¡r plll' el ('l'i~ol de la pnrifkaeioll, porque de contin\lar
!'i~ mi~!llos m:¡]('s ~icll1]lr(' nil:3 rCflortJLm los cutes COl'l'om-
pi¡](Js.


11. Clilllil ¡JI'1 dcsl'¡t'tlCll tan yolublc como (lepr:lY:lIlos
fllfl,'íllll:Jrill:' ¡¡III' 11(11' tl)(l:l~ p:lrte3 ('(In pr(lfusioIl I'csuit:11J:t
'fi ];1 ::dltlilliQ¡:icillll dd ~;illlil'rno clel EstadlJ (le nllc~tra lles~
~1':I('i:lda nalria Y;l t;lll allil :';l'at!o sus notalJiC's del descO!1-
!'I~fitu Ijw: por t()dIJ~ lll~ :IIl,n\lfI~ de llucslrn tt'lTitorill 1~"olTie-
1:1 ~lllr Lb ltl:llliksl:llil)jH'~ y denullci:IS lle los [iapck:; l'I'Jl¡Ji-
('1


'


;' tic l()diJ~ Jos colo\'lc~, qlle solo en l()s clemostr:ldo,,; y de-
JIIIIICi:itlO;'; pOI' mi propio pnll1icar!1 el titl!l:1dolll :rl/(,¡'o/l que
«lL; :\ luz el1 L';;:¡ ,(')rte d¡'sdu lllediado~ del afIO pJsadul tI:J2
j¡:l~l:ll'rirnertl~; del ai'lual p()r mas di! cien artÍélllos Je al'\os
de cCI\';uras (ll~lllIIl('i:ltl;¡s de ~llS torcidos actus, sin conlar
litros m~~ dl~ cinc\lenla demosLradas en di\'el'~(Js papeles y
J)(Ii:l~ ~\ll'il:t:i Ijue puhlieados antes y dC'spues asimi~lllo por
mi !I:d:l JlOy de sus f:tlt:IS tOI'l:ido proCl:tlcr 1J1luya ll('~aril sus
1'-I'i'SO:i :11 (i¡[¡nO (11~ ~llS an'1I1nras (ll,e su a1r:I.iera la re'pro-
1í,I,;rl]\ Jlll]lll\:¡r y la lll:d!:di(,(~Ilr:ia púldil'a, :11le excitara {I fines
11: .iulli() 1'¡[Limo es ~abido en esa cúrte;t S:tcul]ir el yugo de
:T:::; 111}I:d¡]('~ dC~("Jr(lclle~, leranlanrlo el grito contra sus cs-
l::il1Lblu~cs actos por los J¡0rocs y Ilcróicos generales cspaüo-
HO
les secunrhllo flor 1::t insigne Barcelona en el ql1i) en CUY(I;
momentos me :1 flre::;lI rl' ;'1 cooperar con mis ll¡"hil,':, t'srllr:rzll:;
á tan glorioso pr(lnunciamiento rlil'i,'!i(:lltlOrtlU d('~d(' ;¡Jlí en el
mi:;f1l() dia {I S. :\1. \' ~L las aull)lid:trlc~ milil:trc~ y I'i\il('~ Il,~
los di,tritl!s d(~ tndas las pm\"i[ll'iil~ dl' E~p:llla ('X.;:il:llli!1) "Ii'i
ralor á rcconOCI)[' bre\"cmento ollaudaJ¡Jc prulluIlI'i:llllicntu do,
la furma y manera 12 digllil1:til de\.I':. jlOdl:'!o]¡sell':II'('IlI'!
adjllnto impreso ~eil:¡ lado con el núnll'l'() 1; 1'()!liIJ ela ¡JI: I'S,-
ll(~l'al' :\ tan l"l':,I,cLlhle (]c'i'lal':ICio!l Y(,l'ilira!la por Illla di' 1:"
principaks c:l[:il.;dcc; de i':~p:llla sr: cx.ti.'llili(\ COIllO UlI:1 rlli,pd
e]('ctlira por tlJdac; partl" di' 11111'stro" dllmillio~ I]lIl' :t1Il':IZa"
ron ('()í! L'I m:lyol' p:ltrinli<ntrl ('()¡¡ la ¡,III'llil I'ó di' t¡l(lo li(ltll-'
h]"(~ 11"~;iI y di' 1"l'tI ('!\ :'[ fi Il de tlerroi':¡!' ! 1:1 ~ta l' 1 :tI 1 í~1!I (i L'l c:",
bicn),: l'oíltlJIli~IZ y 1'lilTOIIl\lil;O jI:l!'iI I'!,I'::!' (Jtrll !",~f:¡l:l':It!IIJ:
cayr'1 aq!ll'lllo ~irt 1'~!'IIr:l'ZiI~ ]1]I'lliilr:t!:I"" di' :II.~ 1":111'': i:<li::
¡IUIeS I"JI' lllrantar el jllil'll, 1IIIllll]'jlii'!l, ('I'IIIII'lr:lil'll, II::}::!,;I,'
trl, fllCt'l¡' \- fiel 1)1!;,'n'v]r,,' d,; [:1'; 1"\'1";: 1',-;[1; 1', 1'1 tili i¡,dllli'
hle r¡n,' ¡;I;~ j1rL\pu~¡llliJ.,:tl ]¡:H'I'j' ,11 '~,d(II'¡i1~!1 11l'llIlil!l('i:ili!¡,'I¡
to qm' i[I':t1nll!(IS ¡JI' ('ill1«':2:llir )- Ilc~l'illI\ll:; lllt\U hllmL'IT lj'l'
e::; 1li'l":1 IL'1' ~:lralltitlo lihl'C'llll'I!\!' 111:; 111'i'I'i']¡llo; tl,~ 1:: 1'I'r,1:ldl'-'
1':1 lilli,:rt:1Il y :-;1'~lIri¡]:,,1 de ~1!.'; 1'I"lj,i:), ildl'I'I'''I', de Ii! ilillill
ti:1:1: y c':;t()~ Lilll :;idll y ~II\! t¡1 11:1'111'< 11" :11':1111'< 1'11 Illi,-: ¡I';
n;illk', 1,,;\'111'1'1,1\, y Ciil"I'IT:II'iidl ~' nll Iltrll:; [1:111 "idl! Ili j'II'II--
:-;I} 1" :;1'1':'I!\ j:llll.'¡,';, :;;1 ['I}l!!iI Ijll ili~i<lil'IlI!1I I'rlli:¡~ 1'111;'<"1''[1'
cnll"t:II:IL'S me [unl<1 (,1 \:,J:,r \ 1'1 liillli!!' IL' ¡J"fni!:'!!;I!:' \, !':
y:: 11:,¡11i11'!c, 1:( :dl:! :J!['íJI'I,IJ; 11') 1'111\ I'! 1t!1;I'(,1 dI.' ('(¡IIII'tiC!'
gi':ll'i:1 Ili 11I1\ritu :11!:11111) 11111' lirJi's 1':il'li("II;I\I'~ l'llrqlll :',1:1-
dfJ' di)\' di' lil:1110. ~illll 1'1;[11'1 di' 1,:",'1' lIll l,il'll ,-,1'lll'¡',ll II¡,~
llilLI 1'1' ¡]111':li'i'Jll':.- '-")II:,lili,b'i\l11 1>1 :1!'lu:d ~I,llil'lil;) ,'[i:l
a!e:IIIZill' ('i ¡,i,'il Y fl'licid:,,; ti '1 ]lli:; I]llI' ,'llil i:llti:1 ]:IZIIII' ,1
mujll,.;ti"¡'1 ree1:11I1:1 ri\':lilll'i!ll' 1!III'~tl';1 ,':II,',li,':! 1::'Pt,I::1.


1:1. ¡T,},'" 1"lizi\1l'ntl! P'll' 1111'1 di' !IIS <l"I'I"'to~ \' d!III,'; ,j,'-
~i\!:llins r1d (ll1llli¡inll'llt,,, l'lllllil 111\ ['1I11111'll1:1 :ldlllíl':tl,l,' '111:
]I;[ce \"'111'(1 1',lid}:I' Jl\lI\ di,I:lllk lii ~¡tllli, 1':: l' ilkl'~[' I"! ~',r
YC 1:\ p:ltri:L (llle:'l:) y,'íl!ili':,d:) :]" 1111,'\;' ;', \,,~ :,1 11'1:11lt' 1:,>
]lo¡h~r (¡!le clelj:' lJlll1l\:ll' Ü ill.;il'\Iil' ('1 lilll'\11 g{ll,il'IWI 11:-"
qm' {'(In t:¡r'i!'j :1ll~i:1 S,-' (',"pl'!':l h 1'1 ' '!I'I¡i'I''II'illll I'¡\,il ,1' :!:!IL::
de !I;¡I'~ll'a E~Jl:lij:l: (,',i:: ,(' 1'lIlbll;':liil, ~ill tllltl:1 ."~i Y. I~.,
á b man l;l'lt que flll' \':d,']n,,) 1'11 ,r)~II:lil'l' y ddl'litli'l' 1'11 d
r:llnpo di' b;il:dLI con h (',p:ltia lils d"I'I'I'IIII, di' 1:1,-: lilll'J'I:HII ' ,'
lJ:llri:ls siempre fue c{JJb(ank !J:¡:-;ta i'I'J;:-l'~¡¡¡1' \' d:11' Ll dc~l'a-
i41
'LI paz:\ lil/i',lro territorio esp:ti''to] que luego los aconteci-
mii~lltlb [lldíLicl)~ por recumpl:Ilsa de sus graIllles y sublllnes
sl'nji'ill~ lu\'() epw locar las alllarg;\S cO[jse(~ucI\cias (le! de-o
(';¡illli,,¡t!ll dd :llto plll:~t() que ocupaba, aballdonar ú escape
':: :ilil:t¡]:l p:lLl'i:¡ y 1:II'gll I'(';.!;rcs;¡r por una gracia concedida
\ ITlil':II':1 I.t ,id:) pl'i\a!l:¡ y ltalliLJl' por n11:\ s(;rie dc aliaS:
hasta ;tq Ili ~i bil'n llal:q;iil'llll por:,u dc\'a<1a l'c)¿llal'ioll !lu
I'JI 11'l'd:¡¡] de IlIs n\;¡s ;'1 pro[lú~il() i\ la llaLural alraccioll :'1 la
¡-¡'¡:I 11 U lil:lll:l (~sta tlUt':1 Il:ccioil que el Ser supremo suolu dar
:'IJ:ll¡¡]í) II~ placc :'¡ lo..; SI'I'es 1'lllrl)lliZ:lllns en la eS!"l:ra mUl:da-
11:t: jll)l' lo (!1lI; ;'1 Y. E, :¡(';d):1 de ;U:()!ltc(',:rlt: tS I;¡ r¡lle 110 llay
:l:ld:1 l<; ~1'niJ':¡ ¡J" (('pI'rlilJ'iil p:II';( ¡JI! ()l\'iilal' ,i;¡IlJ:'I~ en l:t
n:I~[¡[,i Ili,II'lrl":1 di' '1I~ :Ill:tll.'~ lid,\' IllClll1 (le llllC\(J :d poder
']"'IHIi'.-; Ikl L!l'i~IJ ill'r"it!IJ ¡JI' Ills (I,JI'e: :11-!IJ.Sell íjlle se lu 11:'1.-
l;;¡tlil ,"1 \'II','li¡I,'" ik I(!~ illí'IIi'lllllios si desL'a IWl'llI;¡íll't'I:I' ¡'n
:1 -" :U:'i'J'lll dlll':I:l':I'11 Pl)l' k,:llJLIl' del sumidl!l'o IJUl' ya lla-
[',' ti 'JI,!"I SI! l'II,'III'llll:l ~ill11l'r~id:1 fllll.'slr:l :lnLltl:1 E~p:ltl:l
P'Jj' 1':,II~11 di! Ili:, Ik~\l'lltlll':It1US ;':1)])icl'lluS que' li;I~Ll. ;ll]ui
¡¡:IJi l'i'gidll ll\le~lr() Ilil'l'ituriu; prccisll es ljU,'i11:t lí¡:IJICllllli¡C:
y. \~, \'(11) y:,Ií'I'I)SíJ y I'lll'\'1I: 1'lll'II\'CIICCl':\ 1(¡~CI:I'Jllic:,)sru\j b
i'S;II"b ,'11 lo" 1';,¡np(IS de ll:¡[:dla, lantu ó lllll:; Pl)t!lll' tic ('lIel'-
;.':i.i riel !t:':IZIJ ri!l'I[') ~,' 111'('I'"iLI :'1 la 1ll:IIICi';1 tlL' la éululilJl:l
¡j" ""'í'I'!d,', d,'III' 1'11:'111111'1(1)1' [lld'a s:dil' ú iutl'I'[lCJIIl'l'Sc' it Ls
,'!'ITi:'¡iI,'" ,'¡)lI¡1I 1'1!:I~I'I'lIl'l,,'i:l~ di' III~ !'¡'\ldtlt:iul¡:llÍO" clIci-
t"i[II'rli~l:¡~ IlIs I/Ul: 1111 Illliikíl lJil:dil)s de \Ilidl'r ,:CIt!:ll' ~\lS
Ji1tl :i\r'11Lul'adl)s ¡]:'~ig¡li¡,~ ('¡I 11):' glJllicI11()~ jlUP¡¡bl'C~ il fin
¡]¡: I'illilllll\"l' y ll'l1~tIJlil;¡1' la [UI. de lus l'~t:I(]U~ ~(Ii'i:tll.'S.


l;j, >;i y, E. I'(mlll I:spcl':lnw:-; Yi\':I\11C'lIte 111'~ca 11:[(','1' el
];;"11 lit' illll'"ll:ll'>P:111:í y :¡[l'll('\' la l¡lli,'ilbtl CUlIllll hile!! :.,iu-
1Iil'11II), ~ll !):i~11 !lriIJI'ill:¡[ ClllilU y, E, uo ig:liJl':l, dl,lll: 1::1-
1'1'1' ¡)!Ir illll'udlll:it',:li !I)S :ldd;lIll.us, i!l~;tl'L1Ccilllll'S Cil!IILifil':IS y
jl];il¡'l'i::lI'~; 1(lltrl!. [II~ tralo:, y CO"lulllllrcs ¡Ju[lIlI:ll'c:, que rc-
dllll:1 ;:l ~::lla Il11JI,tl qllL' huy pUl' dcs:.,il':tcia se UIl'Ul'Ii1ra
lia,l;l dl>"I!lI()(:ida 1'11 III~ pul'lJlos de 1111C:,ll'llS \'SLltlOS, y cqu
:'1; rUI1'¡':.wil'ia si el ;.!;11[¡i(ll'liU liS dirigido pUl' IlllllJlJrliS q llU:,()
llil'il):'1'1l di~:líll:; COll SI1S pt'()"lldl'l'l::-::d :tllo pucHo que (lCU-
]1:líi p:ll' su p:Lll'iotie'lllO, l)Ui' su~ ~allas idca~ Ul rl'~il' y guLlcr-
li:ll' ('n ~:I!:, ilct(J~ COII Ylll()l', COII elil:rgí:t, con J'uil:L!eza Iky;¡n·
ti i I ti< r i 111I'tl) la i \ll [la!'!' i;¡ 1 j II S t i d:1 eU!lb 1) ll;;crr;1 111' i:1 di: 1:1 c; It-yes
olJl ;1:11],1 y :tl'0yllli!lo COI! sus act()s y poder el ~lc:Jl::lliiclllo y
JU~lrth ;l IU::i t!UUCru:llJO:, Lle los preceptos del Veddogo cun
142
arreglo Ú ];1 S sant~s instrucciones Eran:-(I:'lic:t~, pn)'l]llC ¡Je d'lr
elltrad:t al yil'in y to!vr:lr la:'> l':llLas I'S ;(1111:\[' los ili~trllll\I;I\­
t()~ iIllO coruluce"[l Ú pa~os ;[Cdl:r:u!o,,;'t la il1l[ll;rfC'I'I'illll 'lit!;
arra:3lra il caer C11 el precipicio: dl() !lil:I1 lo CllTlIlI'il" II1 b
Francia Llli~ \apolcon ;¡[ ,~Il],ir:tI :lito :-(1':11111 di' !I\'¡',irl'llt,'
ele LI rC[lI'¡[)lic:t en el :liJO lS'tS 1'I1 ~\I ll;"IlIIII';¡lJll; lIl:ll\iiil.',<!11
en qllC dct:lal'l'¡ cl ¡rolH'rrnrla y ¡Jiri,~i1'1:t ~II~ :II'[lh I'III\ \:1\1:1'
flW['k, CIIII illlpan:ial jllqi,'ia 1'11 l'OIISIIII:IIII'i:1 :'1 I:t ('.;[¡'j,I,L
()!J~I:I'\'alll'i:l de las leyes: asi lu C'ulll]t1il') 1l:L:,t:l Lt 1:\ i'¡"lll'i:1 1'11;:
t~Ll 1l,)roi"t11o ql1l~ mil)' 11]('go rile ill'hll1:lIllJ pOI' el \'Id" Ulli-
yer,,;:¡] de: 111' ¡',.;l:ldll:; .'OIl¡T;[llll y l'IlIPC'l',ldlll' IjU'; li'!) 1J,'ili':l
el troIlO;¡] :irlmitir ('1 pudl']' di'! 11l:lild" d,' 1:1 1III'lllla 1[111' k~
rl'j1r(',';I~I!Ltlill'~ ¡Ji; la Fl':llíl'i:I:1 "II~ l'il'~ ,>1' \lil~tl'::J;I1I, y I'JI
Sll~ LJ'.'lú,ti¡,a~ ltl:lIl,):; tll'llll~ila¡u1i: ltlil\idl! di: 1,,'lil :-(1':111<1',11.'"
lli!l) [ll'I\}lil'I'1 I'~to '~1'::1l ",dl,'r:11111 1111 >,d'l ¡'I 1:; FI':III' ili ,"11111 ,'1
j¡)IJ:¡, 1;1, lI:u:icII¡C'; q\ll: ~II lili"i'lIl 1'1'11. IIU >II!I! l'l d:ll' 1'1 1'1;111)-
C\'r 11):' grlillill'S jll'(II'I'ptos di; Ll'i,,¡1l i]¡;.;,'IJIIII,ili,J.'; 1':1 (,1::1111
Lal¡[u p:Ii' di'';,';l'il,:ia el1 d llllllldlJ, ,illl) el dl'i'l'llt!I'I'ilh 'Uid!:L
In::: I',;pírit.¡¡;; tr:¡~lljrll:u11)!,('s 1'11 tl)dll~ di¡"',I'illllh [1111';( 1"l'illl'
tu' Ii:l-.:LL 11) sublim',: 1;1:; f,:li,'id:II!t:, dl:1 J¡'Ii:l!JJ'i( i[1I1; (itllll; 1::
g!CIl'ill al l'I'CilT\OCi'r y g:ua!'tl:ll' 11)'; jll'I:,'I' id 11, Ilt": ¡i:: 11 1\ il",
Er\'i'tiraIll:~lllll il,i lo !la l'UlIl¡:liti'l [1:11\1 ¡"¡il'¡d¡d 1;:' !:: l'jl;1
Cj:L ¡¡:le :l1'1':III,'.:I[';l jl:1~l:1 ¡J,' ellS IIIIII¡]II~ ¡:,Ii'I',; I¡IIC I',,¡:riu
COlll11'lyj:lu P')!' SU." il-i¡JI!iI'; rl'y,:lIII'i(I¡II'~ (11' 1I :J(' 1'::1 riel ¡lli
rlllla l'l')itll'lltl) ¡J()I' I:t:; di;drilJ:\~ di' 1\):) 1'\'1 :111'i 1I',I~IIII!111Ii,i-'
l'l~~ Ik lu,; "IlI:idujll'd¡~l:I:). 1:1 Hli~lIll) l'ji:iII]1111 y ~i'!I'nl:L di'
gullil'l'111J dclle 1e\(lllt:ll' \ ~I':':llir ~II Illli>ILI !':~I).I¡i:t. d,: ,'11-}',1. j'iJl'I:l:1 \' 111) 011':1 tIl':::I!I'lI',:"'I'I'ÚII 1:1 ltililll'(1 1¡'llt1Z.í líJ:!1 (1\"-'
nidil C()ll ]Ii'l'itl),.; ti,: c:ili!ii':II'i,11l de PIIl'lid'I,' I¡III: :)1111 I(,~ 'JIi('
gil:;!.:!!! y dl''i!ll11l':di!.:11l 11), ILI't()- tI,'[ Pl1l11'I' '1111' :111',11'11 1,1 I!':--
Úl'¡],'ll y h Ik~1ll¡)i'(lliz:t\'i()11 ~I)¡'i:i!: 11'1 ¡]¡'j,:' 11:1111'1' ('[1 I'I~ I'~\:!­
¡los r e{) lI:lc<l)'Ii, Il/,'IS t!('[)()1I1iil,')I'i,I!lI'~ Ili' ¡¡Ii/lidll"
qnl~ 'es 1.,1 di' pérll'::cl:l'l' lildo 1:011¡\ll',1 :Ii l'lrdl'l\ il'~~It!, 'i1.'1' !¡lle-
llOS p:tLricju,; \' l!'idl':' i',';'l:llli)II'~: lit: I'~LI lll:II"'!'.l \ 11'1 ¡Ji' I'llit
se C()íl~(,li'¡:Ir;';: el ~'i~iÍL'I';I() Ijllll ii;:,' 1,1 IIIII!I'I' 1'1111 ':-:1'11('1111 LI:-'
l1ept:I!:itn de Ii)~ gIJII,'l'Ilal!(),; y 11 tLII'I';! 1:: kli"il]:l¡] y ~l\ 1(11)11-
tar:ll:l ]l:I7. [1')" !:II'\li'II,iIJlI ¡JI: l,¡,]II:: 111.: ¡j'íil:illi¡l~ C'i':!I-i,,JI'~
y :'L C11\'11 lill I'UL':";II :'t Di", llill' Le ililjll:I'!:I::!" ,id:l ti" r, ::.
del ~I¡])i\'l'll[) actuill si Ila dI' ,¡'I' I'II!',I 1,1 I!iltl Y llli,id,,¡) ti
llllC:ill':! dl"'81',u:i;uj;¡ y 111','\'1'11[111';/1]" ¡':';/I;ÚJ,'/.
Yal(~¡ll'i'l ~'L 31 d(~ ;J.~~i).~t() del ;~l-IU I ~{)'L- rJ. f'. /! i".
EW¡¡"clon ¡w(riática !}((rft lu
lu !tel'úica I<,.'sprúw, dil'iflida al
'1 Á1' (' • de as 'Vu¡'(es Am.'illlllyenies,


de J ati5.


rc,r¡encl'u('wn de
sei'wl' ¡u'csidcnl e
en ,14 de mayo


Yiendo por (]r~s'2r:Ii'ia 11 1': males que afli~TeIl á nuestra Es-
p:Ü'I:\, jior el desl'JI'III:1l y ah:LI¡¡)lJf)O ¡]I~ los ~(\j¡jcrnns Yirio~()s,
j¡:I~l:t aqui ;' ,jll IIlnl fill Ijlle 1'1 \'1'1' de hacer !le rCIl1('(liarios
PII!' 1'11:111111 Ii! I'\i'il:\ d tll'lll'i' di: lodo bucn rill(\n¡]alin. mi
!!!/inil¡J(' jli'L-;()II:l. :l11lir¡nC llllllca [lIi ni soy j¡ornllrc jllllíl¡cn,
¡IIJ"< .'il'JIIJIJ'U 1;) !l:llltll:r:L que' 1!lldea ell mis ideas C[jlll~i;¡s­
L¡~ ¡la ~idll ~' 1':-; d dl~ liarel' por :1it':lIízar ell nlll'~tra patria
!.! ICrUllIl:i de l:L ~alla lIIoL\1 ('n l:1~ coslumbrcs 11 lildic:t:-; , los
:¡d,'I:i!IIIl:' y 1Il'II'.(l'i'SI1S illdustriales y el Ile h:íCel' pOI' ('Ilnsc-
gilil' itll g()!,ierll') l:s(;¡]Jk. k~':d, jnsto y pnsitivu, cllal I'S el
llílltlll ~i¡J11 Y Úllit'l) IItli' idl!llli!il';( atr:lyentl¡) 10'; wr¡]:lderi),
!;i!~ili'~ :' rl'iil'id:tdl'~ :1 111::; ;;ulwr:lllus y it !(IS pUC]!lII~ ~¡)­
,'itll'~ .
:-;i"I~lli1'I~ i'(IlI:;I:llltl' en 111'ya\' :'t caho mi:; c::\eitaeiUill'S


!,I'II,\"I'lil,JI''; ¡J,J ;ull'l:ll\llI:' y Illl',illl'aS SI'cl1l\llando l:t cOllliua-
l'ilJll Ik IIli" tr:¡jI:I¡II~~' :¡j':III(,~ mi' decid i ('\ )¡:ICI'l' I'! 1'I'clIl'rilo
;11 nnl;\l1 gllllicl'll() que ~c l'J'l'i'ia [lo!' II~g:lll'r()gl'c"i:,[;i., lure
i'¡ IIIJllllr di~ :\iri~~ir \lo!' I'Olllludu de Y. E. :ll;¡s Cí)rli'~ ~\j]Il:­
]';111:1" 1'llrl~I¡llI\'l:llll:~. Cilll'O rcrurl'ntcs ll:ltri,:lti¡';1S ~Iilil'illi­
di', 1'1'I'/¡:lI!;¡:; C'II ! ,". :¡, 10, 1:; y ::!:i di' ¡;I:-lrZ!) l':lS¿:'¡il, ('011-
ll'llil'I\t111 ('11 l:t lll'im l;!':) ~' c1¡'lrj()~tJ':llld() ]¡:l~ta la f'yidL'IICi:l
1.1 1'()ITlIlli'ioll dI' I:I~ I'II~tl1l1lllrl;, p¡'J!Jlic:¡s, ("~cit:tl\Llo l:t fo\'-
JIU [1:II':L l'llllklli'l' )' :Itr:ler ~ll I'c~l;1 nr:,cill¡¡ ; ('11 l:L ~cgun¡]a
:' ti'I'I:I'I':1 i!1:mll,;lralldu y pl'ilC\:lll1:lllc!O la urgente lll'cl'sicl:lcl
¡J" 11:11'1'1' gll:ud:ll' :; rcspct:ll' las leyes cid reil\o, las
(dl:!~ y :1\iii~(l~ Ik lile. rlllll:ioll:t\'io~ jI¡üdil'os, \:ll1tO (]e I:l :I¡]-
]!¡iiii~lr:!(:illl\ glJ!)crnati\':J cn:li!tll ;l 1(J~ dd únlcII jmli,'i:d;
t'!1 1:[ ('¡I:trl:! dl'm(J~tr:llltllJ ]ll'('\'ClllC'lllc m¡~ [ll'oyt?cU)~ pre-
>"ill;,d(l~ por la 11(:[:l'~i(1:lil de !Idi'el' W:II'cl!:l!' ;1 los a(1el:t!!tils
la ~lc;l'i"lIltlll';l, (,1 CiID!I'l'i' jo , J:¡,; artes \' cient:i:l;; YCI'I\:¡¡J('-
r;i~, [ll'Opillli';li:lO Lt l'1)['m:l y lllalli.'L\ ele" roJerlo crilJ~I'8Ilil';
144
Y en lJ quintJ, interesando al CUllgI'C:iO Inra "el' ele hacer :'1
fin dI: C!)ll~c;,iuil' del r;olJiL:lTlO dd Estado el pronto dC~i':II~ilÜ
de la admisi()[j de llli proyt)dl) dc Cl'~il)1l del 1:IHI\'i'11111 di' la
)I:tgdalclla para misiones y ('jL:l'l:il'ifl:' ¡'~pil'jll!:l~L:S, di¡i:.:¡d,)~
pOI' la 1'1'lir;iun ¡lc San Fralll'i,,;C'o de ,\~i~ dc ,\li'IlIJl'I''; L:t¡lil-
c[¡inus: elbs COIl~t1rl ilbl:liLas y ¡'llpiada,; lill'I':tll'~ l'!1 llli 11)'
lleLI) till¡hdo J fu ]'('I/I'III'I'I/I'iuII I{I' 111 1t!'J'líi"!l i;'SJ!lIlill '1 li,: :'<::1"
1)1) tll' jlillJlicJI' y tU\I~ el llunil!' dc pas:u' ;'t ,:, E, (1), Cil li
q Ul: ~l; hallan insnilus il ¡liS ft'¡[ius :¡, ~;¡, :¡O ,'1;j ,) \)7 Úe
c:stc,


COlll\l ~e:L el tiempo tl':¡,'p:I~:1I1n ¡¡a,la j¡lly lill l'IIII:S::¡¡,'lil
C;lltJ~ :1i:ll'i:l::i 111; h~ ;;,.;;IIIIIC:-; 1::dJl'I' Illli>[11 1'11 i'tJlIIII'i:llit'l,ll)
ni d:ld'l 1,'LIl'llta :l b,; L,'II'[,'S lit: Lt, ¡'\II"I) cilad;l~ il::lIII'II¡I':I~
ex.l'iLIt'itllleS di¡i;,;ich" ;'¡ 1IIIjlli1il' la ¡';Jl;¡;¡; P(J1' IJi:::, 1/11,' lil'
IH'ttl·ti(';t;1(" t'e~ulta 11(1 lla¡l:i¡'::(~ ¡Ji l'il\'i)!l:j';:l',..:e, ¡Ji ;1¡lll l't~-­
cuci'do dv !Ll1H!l'L¡~ Y!:<!l) en l:ingliIL:l H¡C'~') \\1 ¡t l2'- (';¡J),d¡t~¡ (.1"
oíit'i:Ll::~ dc' la ~c('rct:tl'í:¡ ~ lJi :~I¡ (,1 ;¡!'('lli\'d ~; 11 ~ .1)!L~~I'~ .'-.¡. :1
pes:ll' d,~ 'jUI: y, E, ~¡' di~lllj lll:llli!'t:sLlr ti,; \ i\:l \ (i!, ::1 il:lt'
ra:ltc I.'jl 11110 dl: lilS !\IlIl'liu~ di:\S f¡UI; ¡JlI: ;],'diq\.(', [1 k:ILu
SIl pat'~l(;L~l'U, que rld Ubi':I!!do e'u :)u lk!lJi~:' lLJ)i¿lll l¡;tiLli';:Si_:
~i~ll>_\lJ¡J() ,su CUl'SO.
~:ll eLIJo f;.d~tI }'(l~~ult:(l~\, LL Pl\l'~pit':I\'~;L (;( '-o ;':. !I' L~li)J';:.


c(lJI\eIJ(:idn du la niug'1I11(l :';tti~¡';l('('¡(I¡~ i¡i:l,\ ¡,del~;1 r"ll','r ;,1
que ~ll~I:J ilit, I;[¡ l¡:¡]nj:ll' y :.1':111:11' 1I,,~L;1 lit l' c:,,:~¡I'~; ("U:d,'
t í liS 1 ) s, ; 1 P t' C ~ llt':lI i ,] 1I ~ ',: el; 11 i: 111 ; Il'i ¡ ¡ ( , i tÍ 1: l' l' 1 (J :'¡ '1 i J ¡ ¡ k ¡ 1: 11' i: ¡
P"i' ('OII~l'811il' los hil'lil:' y \"!'IIi:lj:,:-; qllt: ¡III iJ¡; :Lt['dl'l ;'1 !el
l':,l:tlJilid:,d ¡It,] )2:U1Jil'I'IIU dd E~l:ld(), ;'1 la reí";1 !':l 11111>[1:,
Es l' a Ü : 1 ; Y iL I i il el 1; q llu \lO ~ (; a l' il \": 1 11 () , (111 ¡ , d : ¡lid, I i 111 , 1 1 i i 1I ~
mi" ,:illl';[;II¡(¡'o; d¡:~\ dos, lill.: 'l'IJ ell l'1 pt'l'ci~,) lkLet' di: \ 111
vel';\ :11:udil';1 Y. E, con la pl'eSl'lItu c\.cil:\I:iuII ik 1;1 :¡[t::IL:c
carla rCl'IJltbtnria, me tolUO L lilll:rt:1I1lk ¡]il'i;..:it';l Y. E. [¡,
fin de Ij¡¡e l:1l ,~u \"ista!'e dic;IIC :¡¡]Illitíl' ('UI\ ~¡¡ ;¡cu,;llllllLJI:¡¡h
Deni;YO!(;lli'ia y Ul;lllibl' kll'U' h jlcs(jui:;;¡ ;1 qUil'll y por
quil.llll'S C01Tc';'.;¡hJlH];t h:tsla \"(;1' du !J:lccr 1;I\CUllll':t!' el P:;I':I-
de!'!) de 1:1,; ciLlIl:t:-; l'x.p:l:.;i('i;¡IH'~, SI'gUIl (t;ii lid duda C()ll~r:­
guil' (1101 [l:ttrilltislr;() de Y. E,


'ILulrid 14 de mayo lle 1('1:'>:>'--Jl, F. 1'.


(1) ])o,cientos ejl'mplar,>s para ,¡!le s¡: di;':I1;/.'il: Iildlll];¡r l'I'p:;i'lir a
lo~ "eUllI"l~S diputados: e~tJ.n de venta en esta curk, libren;¡ de ,\;aLul\!
cCillP lle C:ll'I'c\'b.
Oll'fl ('({l'iff en 1 n de mayo se le l'('p¡lc al e,\7eC-
lentísimo scilOl' presidente de las Cúl'l(!S ('ous-


i illlyelllcs.


1:\'1'1111). Sr. n. far\lnl1u IIlLlntc, de mi lll:J.yOI' y iJi:-;tingui-
tI,) 1'1 ',';jll'll) : lll~ llillgUIl:¡ m:lllt'r:t l\Ii! lIIUl'yen iL leol:l' que n¡[-
11'1' :'1 11::1l1:lr Lt atelll'iilll di~ Y. E. mil'a:; jI:trLinll:lre~, ~illiJ
"ti,) liIi ill\'ari:ddl' n'll! 11i' lian.'r pUl' Cl)li~i)gliir el :iCi'eCl'flta-
11lilll\tO p;J,l';¡ la 11t)11!';¡ y glilli:L que ,;e lt; tll'!Il; Ú, ¡'ius, C]Lli,~n
e.~, l:lll sllu el :'llli(o ql:e [illCl¡]L'II;¡cer e~LdJ!c~ y l1ul,¡dc!'o:; rus
~"llil'l'¡ltJ:; di' iu,; l:,l:lllll';, t'¡ hiC!1 di' lllle~lra rcilla dUlJ:¡ ba-
:¡,l i 1)' Ilt-I dccg¡:!i'i;:d 1 pUI'ldo ,:~p:tlllll.


¡:<iI l'dll' y );IJ ut¡';t, l'iJ~a , n'pilo, me ubJig:l [¡ tener Ijlle
1',;I\\'!':1 b i:i~i;!:I": l!ulllhl dI' Y. E. recuI',i:IIH!ulc l'IIUll tudo
lillj:lc i'll mi pl'illiili\':l m:lllil'I'~Ll('ioll tldH· dt'l;¡,,'::d, :1
~"'¡lp!ic;ll'L~ ;.:¡~ (li~llal'¡L Ul~lllLLli' Cll('{)ntL~l' llli::-; ¡'¡rlt'o ;-lli¡~'itn-
111'~ Ij\le :'11 ilI:U'ZiJ 11:1~:ldlJ tUI'l: el il()LUr de eI'.'\:I!' iL III~ ;;(~­
¡-li)!,!';; r,'pl'l',~l'IlLllllI,~ ele 1;1 1i¿lciOIl ¡\\JI' cOIj(ludo de Y. E.,
1'111':'[iJ '1IIC lla;;l;l 1:1 dial :lp:trcl'i;lll exll':J.yiadas. [ollli:lIlu en
su ;1[[;( ;t!I'II,'iilll 1\1\'1: t'l llij(wr (:11 el ¡Ji:l do ;lyCl' al [l1'l'SI'II-
t:![';;I.' d qltl: ;;Il;;t':illl: el uir di: lus blJÍus Ik Y. E. que ~:l :;E
l¡ilLI]¡:L 1'11 (,·\ll'~I). l':I\ Sil \i~la, y pllL1:'tu qUt~ me tlll'OIlLr:¡j':l
ell el local t1i~ bs UII'li~S, y ;l Jill (k llacer por acti,'ar su
('l1r~u me apl'C~llrl" ;'¡ clllr;¡r (:n la SCll:ldarÍa y no hall;I:ldll:::l.)
"ll:t 1:111.1 Jill'S:l di: pClil'iilllc~ 11l:IS que ;:;1)\0 llna dc llli;; ('j-
Lid;",; i:\Pihi¡'i()IIC:; Ijll!.' (':) ;;I'gUII parcce la fecll:lIb ITi el
di:l :¡, "Íi'lldo r;l;;lJliltlll:l\lc i.'[I llIi i:ollccllto de la~ IllC\JO:; im-
purl:ll\ll';;, y Llilalldll apal'l'('cr aun las dd ].", 10,!:> Y '2;)
(,U!IlO Y. E. ubel'\':ll'ia lu ÍIlt¡lorLtllte di: ~llS ll:\los pnr lJll
¡'iLllla ¡Id 1 'J., no lludu mCllOS de y{jlrer it acudir ú Y. E.
Jl:lm:lllllu de 1l1ll'\'11 su c1e,\';lI!a cOIl:,ideracioD al di',:\¡o fin, y
]li) dudu que 1:!1 ,~ll \'i~ta ~(: di;,\IlariL d:¡¡' las ('trdt:llcs Illas
::jln:Illi:lllll.:S p:II':L Ql1i' :,ill levalltar mallo se aprc~nre á JIUS-
cal' \:¡~ otrlls ciLallas I:ualro e\.posiciollL'~ que fallall y siga á
;;i¡ "II1'llt'II[\'I) I'! cursu q\ll~:,1I ;.!'I':l"P illl[lOrtallcia rec];1l11a.
,\~i 111 cspc\':t rUllfiall:lllll:lllc <Id lllUy alto patriuti:'JllO


Ijlll; ;'1 \-. E. le di~lillgllC miL'lltl;IS sicllllo 1'0:3 de lus mas
ui~li¡lgllidi);:; ~ellliJllielltu,s para mi, queLlandu t'llmu siern-


10
f4()
pre guardándole lo>; respetables afectos este suyo y humilde.
servidor Q. B. S. ~1.-J[. F. Y.


\"OTA. No habi('lIdo sido posi{¡f(' 1'('1' ap([rc('('1' las (',1'lrrll'/a-
das exposiciones por ma,~ ql/c Ijlliúcra, ni aun l)()r conducto di'
algunos snioi'P,~ !lo/ables dllJII/I/(/os 'lile SI' (/¡i¡!lal'lJl! /olilnr !1IIl'/1'
en p!lo, cumplicndo en lo rOIlSCCill'li(C al del",}' riel alllo/' ('{ /'u/rf'),
á secl!nda!' haciendo alillr¡lIr!lO lII('lUJS I/IU' 111/ ('.,,(roelo {I/cúnico
á la Cámara lIac1ullalj)J'('Sclltúlldo!e soúre la 1ItaJ'clUI, Y PS Clilll(,
sigue:


EXCELEHlsmo SEÑOR PflESIDE~TE y SE'OHES IlIP[TADOS
llE LAS COIITES CO;\STlTcn:xn:S E~PA:\OJ..\~.


J)on :\I:lnuel Fabra y Yila, (lel comerciu, ,'ceino dI) Y;¡-
leneia, residente en esta Córte, ~'l Y. E. respe111ns:1I11Icllll) ex-
pone: por mas que quiera se me lell~:l por utopi~la y 11:lsLa
tal yez temerario por los eontrarws ('11,'migo:; ele mis ¡wru-
raciones y vaticinios qlJe con tanlll yalur y ar¡](lru:,il valentía
YeIl~o ya hace tiempo proclamando :llItl; d (;utJil~rUIl Su-
prerno dd E~lad(), ante la~ Cúrtt's ESP:'IWI:IS y allle L,~ ma:;;¡~
populares, tanto gl'stionant!o pl'r"I)II;¡lllll'lltl~, ya 1'f'(;~i'lj­
t:ll1do varias y repelillas sulicillltle::;, illipriJlli"'I!tlnLls y jin!lli-
dllltlolas COU varias (l!Jr;¡~: IOII;¡~ y todo ('11011/ 1'111'1'1)[1, jI) ~iJ[!
Y pienso lo seriln con d lautlaJ¡I'c jiu de Iiarl'[' las ur¡:(;Jill:~
I'!'t'ormas y mejoras de flue SOll susrcptilllcs lI\lbll'lI~ tl'j'-
ritnrin.';, el hacer [101' orclenar la desgarrada atlmillistr:lrillll
(ld !11t1licrllo lle. Illlestro dl'sn'llluratlo l':lí,.; .Y curnll :'1 IllI'¡O-
rar LIS I'ostumbres plJl)li(~as tan (,()ITI}fllpitl:l~ IllJy I'n l':,l:l
desrcllluralla Espall:l; y CO[ls(;cucntc :-;il'1l1[ll'l: eIl 't:" de il:l-
cer po!' cOIlseguir los !H'opt'¡sitos it lJl:lS di' 1I1is ClIlltill1J:IS
e\:dalll:li;iulw~ prescul:Jdas :t h~ m:IS :tiLIC: l'('gillllC'';; ya i'UII-
ciollantlo reunirlas las Córtcs CIlIl~lilll.\('IIlI'S, creí la¡!lbil:Ji
elllllplil' cn el deber el tell!'1' el IIO!lOl' II!> l'Ie":I!' (:11 \L,!'ziJ I'Ji-
timo II:l~ta cjlleo r(;~pcLtlo~;\s 1'\IJO~i('iIJlli''; dil'i~id;ls al ,'tI
rc,;pcl:tltll: ~<:\cmo, Sr. ¡tl'csidt'lllc, fL)I'Il~ltl;¡S cn 1.', ;;, 10.
E; y :2;;, y de c~lya~ cin,<(), tll'~pUl''; di) "aria,; i!l(J:¡g:ICiIlIII',~
y jll'~'llli~:IS hechas Ila~la hoy, lll) ~í: ]¡:l tlll'UIILLldlJ ni:qJ:il'i'('(:
mas (íue 1II1:I, y es la del di:l ;¡, qlll' es [1111' ('il'rlo la
1111.:\\1\, impO\'Ll\\\e, y to\hs \as \\I'm:\s ,,'_' 1'1Inll'llll':1I1 c\lr(\-
H7
"iadas; de modo que por tan fatal ocurrencia si no se ha-
llara Y. I~. tan altamente adornado de antecedentes brillan-
tes, fllera causa tall obvia como precaria en patriotismo ó al
menos en el de ll1iral' COII la mayor indiferencia los males y
eausas que afligen á Iluestra (Jatria y los medios radicales
que se proponen para remediélrlos; ya que tan fatal aconte-
cimiellto ha ;;()IJl'(m~llidl), y afortunadamente todas las cinco
citadas exposiciones se ha'llan inscritas y publicadas eH mi.
obra tilulada .Ila }"cfj(,l/craclol/ de nuestra ESJialil1 (1), la que
con recha rlel:il del misaj() :\LtI'ZO tuve a~i tambien de ele-
var con oficio á Y. E. 200 ejemplares para que se dignase
repartir á los SC 11Il res diputados, que tuvieroll ;'1 hien admitir
con aprcl'i\l: pU(';;lo que a~i es, no creo necf'sario yolver
:l repetirla ,\- si tall ;;(do han:r una hreve indicacion del ob-
jeto de c:lda lIna dt~ ellas, como paso á tener la razon singu-
Lll' d" dern()~trar al COlJgreso de la C:tlll'lra sO]¡Ul':ln:l.


I':n la primer;t, del 10° ele .\Iarzo, consla illst.:rita eu
('] (:itado folleto \I:I[~illa :¡, la cual reasumiendo el espÍritll
de :-u tex.to es no Cllst'Clar :;illll solo hacer ver \" :1 ]'(~cordar
COl! :tito tOllO :1 los ~eiIOr(:s r('presc[ltant\~s qll(~' la [ll'imer:l
IlCi'('slrlail qne por illsta!ll('~ reclama la E~pajla era el de
pLlnte:lr y allm(~lll;t(' CIIll arraigo el úrdcll Illor:¡[ en las b:l~es
y \'II~t(JHllll\'~ pú]¡lir;;¡~, ~. I'l wrdadcro Ilo,ler ]lara (,I¡n~t'guj¡\o
lo era (" ¡le: llarl'l' pUl' Jll~truil' ;1. las masas s(;ciales, al co-
no::imiento y ol¡sel'ranria tle la ]uy di\ina por Illedio de
il\teligellt('~, hucnos y celosos millistrus del altar par::
que inslruyer:lIl eull sus c1oLtl'inas y virtuoso ejemplo ú los
ml)r;¡rJ{ln~s de los 11Ile!Jlo~, al ¡¡:lSU que t;unhicn tlehi:lIl HT
(,Xl:il:ld(J~. cOITel:ddos y hasta castigados severamellte ann
con 1J1;¡,~ rigol" IJiíe :'l los ~pglar('~, l:t~ fallas y al)U~os que los
poco mOl'igl'l'ados (,uIllI~tilTal!, q\lU el! ycrdad los hay que
por dt~~grai'i;l !lO ~on pocos y ('~tos son los (lue tantos y t:1l1-
tos dal}().-; caUS:lll Ú la:' Illud¡cdumhres incautas: a1raerlas
ú \as rreelll'ias de la ft) divina, y psta Lllta es por cierto la
piedra :Iligular Y el origen qne reclama y e),cila ú la obser-
\:ll¡l'¡al'll los \'i\i(~IIW:; á (lue scan eIl sus actos 3rrcglados
:01 lal('Y (lel cristianismo.


L:L",-;('gllllda, del :', l'o11::;la en l:t p:'tgilla 17: tenia y tiene


(1, L;t:'¡ de vpnla en e,ta Cllrir. librería ele "ralnt!'. c31!~ ,:" C:'f-
f(:ta~: de .\Juniei', Carrera dI' S. l~cr0Hi¡n0, y de CU¡~)~\a {':.di:: ~Y:;~yor.
1.18
el Dn de llacer Je ver los :;rra\l's y hasta e:;canualo:;ns hechcL:;,
103 males y abusos qlW estaban y aun e~tall ('(,metietldo al-
gunos funcionarios 11l'lhlil'os t:lnto de la adlllinistraduTl dd
E~t:lIl0, Cllanto del l'lrdell judi,:i;Ll, hlLuldll 1I1lilS al dl;-
bidl' Y le¡!;:d !lJ'(ll'etler en d d\'S"lll\lt'I-II' de ~(l cj,'!'cil'!u y ¡,~
;)[1'1):' r('~ol\'il'lldl) las ma:; \I'n',; l:t,; :';1'aH''; rll('~LIOIII'~ :l
su:; 1':lpi'ichos CIJ11lra t.IIILt r:IZIIII du 11):-: lIL'I'lllb: S!; .illsli!l¡·:m
Cllll,;il:\II:1.I1us liLllperalldlJ I:ts !í'YII'; llLI'; "LII';¡~ y ll;rllliil:llill':,
por wa,; tjlll) bs ri'I'LII1LILII1 l:!,; \I:LI'II''; illll'IC:-::IIl:t:-:, :\1 11: 1';1,
q:l i \ l'.\iC:I'1l ;ilc(IIIl\I:; 1'11I'i:I'I" 11,'; lli!\;¡lik, deli'I'llíl, !1:I,Ll
p'Jl' ¡;\:I> de 11II I'll'¡t!rlqtlll di' 1,1'; '1111; 1:',; lil'IIl'11 .';I'l'ul:tdll "D
1')~r,I¡Ii'I:I: 1'.\!illi!li'lld¡¡ :1 j,¡.: L!'llil''; Ijlll( :1/'1':-::11' dCI j¡;¡Jll::'
.:".".1'11\'11"1111'1";'1'1'111".; II,'I"1I11ij'; 1'11 dl'llllll!'!;l :'! ~. \!, \' ;', !(,; ~.. '_ \. " j '" , - - • , I . . . ~ l'(~>il\!!'ii\·\):-, \jj!J¡:.:.ll,'l'j(J~, Il'jo> dI' :¡P¡'II,"';llt';lr;':!l ;'! \el' d,' IJ:J('I'r
Pi!!' ":,1l1I'IJrJ:t1', ('I)/'1'l',:";'jr y 1·:¡:-:.lj~;'J' );':,:, ,:fJ':L \'1 ',"'; 1';i~":I)"';' y (rilJl/i{J¡':'~
\j1)1' ¡"IJ¡lll"tí;¡rl :'~ll~ d\Ltt':"::I.!d~. !:l~ ,!','j;¡!UII ~irl !'¡tl".</) 1" L¡> h'l-
eh;l pl~rd'i¡]iz:I~, \' ILI~i:L ll,:~::!' ;', 11'1'1'11l111 1'1)1'III;ll' ,':11;.<1 ,ir,
l1l;h 1],'lit'l '1111) I'IJI''lIW :-'1' ilo'; dl'('i;lil 111'; \'L'l'd:ldl'';: y ;'1 lill lit;
]1)i~l'l' Ji¡jl' "U¡'ll',úr 1:1'; hi\:l" l:11I I\ilt;¡\¡]l'~ 1'(I1,tll 1'~I·;!lllhlu.;;;~
Ih ¡¡'I gll'IJi",',¡11 run'olllp'¡du y l'Ui'l'iljllill', 1'1'1',\1'1 "llllll'\il' ('lln
I:! d(')JI'i' ';:lg1';ld,) ¡JI: ;¡I'udie ;'1 ,]¡;UliI:;lr;lr ;'1 1:1'; 1:1'11'11''; (.'III~li­
IIJ:'e;¡[,''; 1'1111 I:Ll'iL!ILL srdil:il!ld IjIJI: 1',;1:1 (';I:-'II;¡]IIII'11l1' l· .... h
1'¡'Ji,::) qlle "e lJIH'lli',lIll¡';lIlll y SI' kilia IllO) :ltI,1 ¡','lld!l'll!,,' de
"el' l:I!H:\da l:11 COihilkr:ll:iull: \' 1-'11 :-,ll \i.'[:l, ;'1 ,.;!. ... !! . ; 1:111 :.;1'::-
y('~ I~S d(~ bpCLll' !J LIt: ~1I1()pll: J;; ¡,:'I¡¡];lJ~l [1) Illl,: Cl)il'l'~[IU;jll;¡,
;'¡ jjn dl~ l't'llh:Lliar t:llllalJi)~ m;des.


EIJ la li'I'I'I'I':\, de! 10 <id Jlli~llln, jI:lgin:t :-;0, 1'()1I~t:jll:l ,,11
¡Jis"1 !:l"illll ili:lllostrancln ;'¡ I:J ¡';'llll:Il'a lll~ ('1I¡¡JlidIJ.'; Y lIJ;¡]"S
bn gi':lre~ 1'¡11111) tr;l.~I·t'!lcl¡)lIt¿[lc,; p:IS:ltlU'; jlUl' 1111i'';l!,';1 1':,[1,,'-
11:1 cn lo.'; ÚIt'llllUS pl:ríuc!iJs IJlle bahi:, ;lll'il\'l'~;1I1() dl'slk jilli."
<.le! pasadll ~iglo :\YlIl hasl:l l'l pn':;'.;lJl¡: Pllr (,111~;1 di' ¡liS
f;¡t,;dcs gulJil'l'llU;;; q lli: la IJa]¡ian dirigidl), plll' Lt!I.llk :l1l111r P:l-
trio, yil'iu:,os, nl'gli~~llll':-;, ;¡IJ;lll¡]lill;ldíJS y 11;1'\:1 ('lllilr:ll'lIIS
()¡)I'migl)'s dI) lt!lI:I:l' pUl' el lJiclll:~lal' di'! ]Iili~, 11:II'i::lldu un;,
b;',~\~ 1'I;.;l'i'i:l(!c lo:; liJas llutaIJIl' . ; :II'oltll','i¡¡¡il;IILu:, t¡1!1' lli! :1\1';1-
Y¡':':ltlO [¡:¡sla aqllí 111Il':-,Lea )latría, ;\ !l.'; C:'llIl:ln~ 1'·';P;IIIIJ!:¡S
:'l fill. di; F:\l'il'L,' Jlalll:'llldlllt's ~11 :tlla :llclll'iIJIl p:lra Ijlll' 1'111]-
YJítl·ld:,.; de lo.; J'l:clli:rdfl:-; lri~ks q1W ~e Il's (':\ll(llli:1 ~I' dl,;;-
;lann lurnar 1;1~ displJsi,·ifllll'.;;, IHI ~(d,) jI:ll':, '111" jl/wi!--
r:lí',t :t~:¡,er j!lir (~riL:t1' [:llllalw:, tll:t!,' . ;, ~¡ Ijlll: I:IJI]¡:I lJ ¡!llr
1,':· ~'l'(¡b l~' Y e i!lnC ndar ]J.;) td:d.td ~ldlJ., 1111 ¡J d ('1 1! r IJ'tdJ ~ I 'unl o
H9
par" el de mejorar la suerte en ('u~tnto sea posible segun y
(,()llf;II'I~1e con tanl~, ['~Izon ('(Imo justicia e~t;'t rcrlamando
por ill:'I:lllte~ la mejor Sllerte, tanto y tmtfl esta nuestra
dC.'i!l':II'i:l(!a :'\~II'ion,


P[Il' J:¡ ('liarla, ¡]I~I \:;, consta á la p:'tgina f¡.1, la cnal lUlo
ohjetn ('[,11 rt'fcI'I'l\cia il lus pruHi'tos de mejoras preser:!:,,-
(b., (1) PII1' el ('X pOIH'I1le ;'1 ~, :\1. Y al ~lib i'é'rIl o ~1I prt'IlI (1 ;J el
1-:,;t:,dll jll)1' los ailOS lxHi, 'fR y A!l, par:l la ronstnJ<'riOL de
(';llilil,ll~ ¡JI' j¡il~l'r(), (':1l1all'" Ij¡) ric'gel~' clp nangal'i(J!l, i8\:a-
]:li'j"lI lit: I"'s,l:;, dl~ !Ii[,di¡!:J,";Y lU(lIlCda,..;, L:l\ 111~,'(:~:(l'io~ I:i'rnll
111~"IIIl';; qlll~ l'I'I'!;¡lll:,!l:¡ :' :llllí 1'1:1'1:11\1:1 pOl1er ell priICli ,'¿[ en
('~t;1 lllle,..;lr:L :lld:II'!!:II!;l li:)1 illll p:ll':1 da:' liria ,~ ilnjl\ll~():, la
ah:ililh :1!.;ril'lllllIl':¡ y flU¡!;II' ''¡I~I:ú:lIll);; ;¡\ ('(lm l 'l'l'ill, dar
n'allilll:;,'illll :'( LI"; :!I'II;; illilll,tli:t!i';;, y 1'11 lIlI:\ ]':I!;I!;I';I, cl (;1'
j¡rO¡)(i1'¡'jll}J:11' al !)IlI'!lld (':-:¡\:ll~,d l(l~ iu,:-:tI'UllH~Il\():-- l'()pirJ.:-;n(
de 1);11\('1' "i"ir y ~1I~lL'IIi'1' ~1I~ ddll'I'I':; ¡'Oll ll'~ (':'('1'111,-; di: ~l
J:¡1"I¡i'l,id;lll y dI' ~II :1['¡iri:I'i,Jli, tlclllll,'llall¡]o ill l!jllpi,)
til']l\[I[) 1'1\ mi:; I'ilil¡j,)~ \lI'\I)l'l'l(l~ Ll rul'lll:i y 111:1111'1':1 lit; llc-
Y:lrh,;;¡ (';11111 ~ill t'l Illl'IIOl' in:tli'Ill!L'll III'i'Ulli:llio 111'\ Te,orn
pÚ\lll'(I; y allllljlli' P!¡ 1'1:['(\;11\ 80LIl'L' cslo~ ()J¡jl'l():, :llgo ~1c1(1[1-
t,', d !!r!\lil'lllU, ¡liIr 111 qlll: mi' l'l!mpl:lz('u IIe I¡:dlcr ~¡d() el
;¡Ulllr tI!: lu [1111'11 Ijlll' :--t,' jlll i¡dl:lallla¡]o qUe: llacta ]¡I>Y ~t:'
fOIIIH'I', llil [111(>1111 d¡,'jal' 1'11 H,t'dad de dt'ldor:ir y rn:;l:lig'()
tl),]l! litil'll ('~lli¡I-I[I!, li \'I'l' allll Ulll atl;,~:j(liL r :dt't;¡l'~ad;¡
('llllli) ,:¡: CIIi'lIl'lllri¡ liill'~ll':l dL'"grari:1I1a patria jlilr Ltlt\ de
('I,'di'll ~. 111' goJ¡il~I'[11\ i! 1:1 \('Z l/UI: ~c n'n IlI:ll'Lllall¡]o il pa~os
;¡~i liladu,; ('OlTil'lldo Ú Ilh it,kl:lIllfls y jlJ'ug[,l'sm ele la ci-
yi¡ ¡Iltl t:lnl:l~ nll';I, 11:!i'¡I!!;l'~ del Il1lllldo que Ls m:i~ p01'
cíe¡,tll C:II'I'I'CII de III~ lHedil):' y recursos que la llue~ll'a,
C\1I'II(;1 ell ~ll C'1'1l1l, Y pUl' 8110 no puedo rnÜII(j~ dt~ (1\11~ ~L,i­
mi~lIJo llalllar la aterll'iílll ¡]I~ las CÚl'tes C()n~tituye[}tc~, para
que cl'losas tic! [Iicn del pais se dignen acordar cuanto 1'01'-
re:'jlnnda para lt:lI'cr y fllf'jllr:lr T\llt'stra suerte que tanto
aflige eolltillll:lITlcnte ;1 1:ls lIIucllcdumbres,


y por la qllillla, lid ';2;) (le! marzo, pitgi'l:l ~)7, contenia
q\le idellli!icadil ti l'X[lIlIlI'llte h:lsta en [o mas COIi la inteli-
gencia y cl prorullllo rUI\YClli'irnienlo de cuanto impulsó el


(i) Con~lall ¡rnpreso~ y ]lll]¡li('ado~ en mi obra titulada Mejoras
ullirersales ¡jet Estado 'lue e,Li dl~ venta en esta CÓl'tc. librería de
Matule; en la Cornña, en la de l'erez y rn Yalcncia cn la de la Tribulla,
HjO
elevar á los seüores representantes en la primera del f." de
ID3XZO en que queda hecha la apológica disertacion de su
contexto, y excitado por mi propio celo mas aflliente par;!
ver de llevar á cabo CU:lnto antes tan I:mdahll'. pensamiento
de proyecto que presenté el ailo IIH9 al gobierno de S, -'L
hallflnl!ome el1 posesion de un conyento titubelo de la Jlag-
dalen:l que ('ompré en Valenci:l il dos legll:ls do testa rilj(l:ill
en una agradable solerJad, prlra casa du mi~i()nl~s y de f'jer-
cicio~ espirituales:\ los varOT!f',S que ap:lrtad(J~ por algunos
dias Ilel bullicio m\lllllanal gU~t;I~I',1l retir:ll'se :¡ 1\1 ;'( ])a~ar
algllnos m()rncmt()~ en cOlllcLmpbl>ií!fl, el ('u:d dl~spu;~s de
mas tle cu:tlro :tItOS ele ~llS etnrnus r:¡sos di' tr;)mitacioll.
fIJe aeepLulo por S. JI. ;'i cflntlil'ion di'. ser dirigidil por los
p:lIlrl~s dll los ('orJ~re~;¡nt¡>:' 1') de S:ill Yil'ent(~ de l':tul; Iia-
bil:~ntl()se negado ;'¡ :Idrnitir las l'il:II!:¡s cllflgn'g:l(;iOllC:' pUl'
est:!r eu de:ipolJl:l(lu } \Ii)!" ser ('lllltl',Hi:l.' :'1 :;lb ne:lCi1dli'o\
en ~u vista ~' con~tallte ~iempre en mis jlrnpl'¡~ílo~ 1111: :tpn~­
suré iL voher :'1 expolli'r ;11 gnhíl~rilO SIl!lJ'(:JnO del E:;lad0
con llna n:~pdu(J~a sulicitud I'cc[¡:¡ua en 2\) de octulJl'C del
allO ¡¡G;;, I:OBsta inscrita á la púgin;¡ LíO ¡Jel mi~mo, prl)-
floTlierlllo que puesto ill1e la:; ciLulas órdenes de San FI:lipe
~,'['i ~' Panles se liahí;¡n negaflu, ]lodia ClJllfi;'tr,;('[es ;'l lus
ele la ¡)rrlen ¡](~ San Frafll;i~I'1) de ~\~is y de la rcfrmna du ~le­
nores Caplll~hillOS ¡wr ser asi tambicrllos IlLIS aJlro[llo¡,íto y
los mísll1l):,\ que :lIltes 11(llp,II'On ¡.~~te !m!Jre y lll1r~)ildr: ~:IIl-o
tnario, y que no h::hír:n:lu podido i'lJn;;,:gllir Lt dt'SI~:lIl:t J'é-
S'.>lill:illl1 h:lSLl el di:l dl~l q-¡)llil~1'l10 t11~ So ~r., por mas q\ll~ hi·
ciera, pedía:'t l;¡s C¡'¡rtl~S pUl' LiS I'lllií!:¡das r:IZO!WS quu el! mi
I~itall;l apoyaba, su dignasen tomar ell (,oll~i:lel'al'illrl )' ]I'O/'-
dar \Cuanto se solil:ílaba, I¡lle en la. prl;sl'nte nI) jllll'¡]C ser
menos que repetir el exponente antel:ts CIJrlrs suheranas.


Bien conozco que el yasto plan dl~ rdill'm:lS y Hu'joras
radicales qu,] con tant:l ul'ge[ll~ia rc;:[allla Illle~tra patria es
empresa t:ulosal y libra muy sllperior:'t lo d¡\llil dl~ mí perso-,
na destituida de toelo pocler, ele prl~stigio ínlll1yente rpIe ¡lll-
diera en ello esperanzar sobre alil'irntes atractivos: en nau:J.
absolutament'3 [lLlI)do ni en verdad dpsco cont:ir m:ls que
con la hondad Ile mís pell~altlít'lltl)~, Ciln el l:tI1dablc ¡in t¡!le
me propongo solicitar y con el \':dur lteróico eOil que me
siento inspirado por el Autor (]p la naturaleza, y confiado yi-
vamente en su poder omniputénte en que mís ardientes
HH
trahajos han de conseguir alcanzar en algun tanto un bien
cl'¡o::;al :"l ~u mayor gloria, ~t los gobiernos y á las masas so-
ci::¡/e~ bajo de tan laudahle cOllcepto demostrallo. Hasta
aljllí los graves males que ya como crónicos están con-
surnielllio y de tiempo nueslr:lllestimorada España por sns
Lital~s cOIISeCUCI](:ias, !lO son mellos los que subiendo
COIl mu('hu lilas altl) grado su colosal importancia los que
mu~' reciellte ac;t!J:l1l dc anigir á todo buen corazon, lns que
l'~lallloS depl()rando lu::; desgraciado~ at.:olltecirnielltos de
utra guerra de :tnarqnia CllCal'ilizada qne por dl'sgra-
"Í:¡ Illlly anwllaz;1I1o:-: c"lalllo" el tener que volver i repetir en
ddt'll~a del trolll) de la ~()!Jür:tll:t reina t!oüa Isabel JI y ~udi-
11a"tia y del gldlic'l'Ilí) n'(lI'l'selllalivo por lus que se itititlllan
Vt:n},lt!ero" lil)('!';¡ll:~, y HU; propollgo demostrar que de~gra­
"i:¡d:lllll;ldl' ~I,' 11;;[1:111 IllUdlilS entre ellos que sahure;'tlldose
I'IIJI [:tll ld:llhibll: l'elll}Jllbre s'on los mismos cau~anks y
(:!!(:lni~lIs que de~lrlly('n el ~isLl'ma quc con tanLo y tanto
l'eIIIJIl!llru aparentan adorar.


llECL.\H.\CIO:\ I\IPAnCL\L.


\lIti's de enlr;lr ('Il materia y para que los sellares re-
prl',;cflLliltes y' todo htllllkc leg:d pueda formar un conccp-
t.¡ arul'lallu di: mi car:lI:ler, y propias condiciunes, á qué
especie, gradu ú altura pueda llt'rlcnecer, di!'l: en cuanto á
mi hllmildr: pC]'~(Jlla, IIU conozco por suerte (que me COll1-
PI:tZIJJ 1;11 ellu) culur político; cuento boy oc yicla ¡i';1 af¡os;
mi ('stado cas;1I1o COIl Lllllilia, de profesioll mercantil, ami-
iLu (plTU!lO lit: pallllilla alguna) de servir con hencl'olencia
l~ll CU:llltU 1'5[1":1 mi akallct! Ú éuantos de mis semejantes me
hO!lrall \' lo Illi,;mu de l)llsc;(l' cuando se me ofn~ce sin dis-
tillcioll ¡le 1)(!I'~OJl:t,S lii r1ases, lIi fui liberal, ni miliciano en
h ('on~litllc¡1)1l dt:! :telO ';10 al :'2;), ni menos realista desde el
citado :23 al 3'~, ni tampOt;o urbano ni nacional desde
entunces hasta e( presente, y po\' consiguiente tampoco no
lw nacido ni conozLO en mi utro partido ni denominacion
Jl1;IS que el de ser un buell esparlOl amante ele tener y ele-
fendur 1111 buen gobierno que sea jUillo y fuerte y protector
de las persoIJas y bieIles de todo ciudadano honl':.\do; pues
11$2
he sido y soy comprador y poseedor de bienes n.1cion:l!es, y he rorrobatlo siempre para c.omigo mismo los aLlfjllCS y persecucioncs que en todas (~po('as y llO~- mismo sc ¡'fll'!ICll-tra en el mayor fl1l'or los cSflírjtu~ rlP Ilarti,lo:; (IPU¡'.'!I)S haeiL~nc1()~u la gUf'tTa linos ;-1 otl'OS ('I)IlliIlll:llllente IllJl' 1'1 furor de la venganza Ó pOI' sus inlen('ioTlI's ~iilil'~tl';IS Y'-;I)-1)j'i! t:lTl cOlltesta [llaga gr;li'i:1S al T('¡]0\lI'¡]l'J'(I:,O, l'~ cuantu ~l
mi p:lrte no 11.1 entrado lIi ha COIIIII'ido; pfl)'(jllC ('omo lli~
mirado ell esta parte :"1 todos y á cad;1 1Il1l1 ¡'llalltO ;'1 la ('~re­
ra [lolí!il,;t á túd()~ lo:; IHllIilll'C:; ('IJlJ :trrlllr y IICllCI'oll'llci;¡, baj() di~ Ulla fUl'll1a y rn:ITwr:¡, ¡le ;í!!llÍ 1'111' y C~ <jlll' 111111(;1
tllye i'IH'migl) cn I:llallto ;'l color i'ldí tic'o: alllc':; :11 con-
trario, ~i algllTl:t HZ SE me nl'l'(Ti('1 algllll (':I~O en ]()~ l1olfi-1m;:,; ele p;lr!idos extrl'lllO:; lo;; 111: l'II('(I;lli':l([O ('11 un()~ y utro,;
muy propicios ;'l sf~nir mí:, l':\i~I'lll'i:¡;;,


'.Ti si:,lelna fue .Y C:i ('"Lir [101' P:lr[(' de la l;.;lrsi;¡, y w\ por LIS :l1'1l\:iS, ¡Jol'que ia 1~le~j;¡ er:~:'¡ü la I('y dl'l ~T:III /lill.S
que ilnmill:l )'I'IJlldllCP allil1mhl'e ;'1 SI1)\f'lJl'l'j'jjW,-)' J;)-.;;))'-
mas ~on il\IJI'l'l'lítes :'1 la COl'i'upl'io!1 hu ~lJalla r¡U(: JI: \'ili[wil-di;)II, :lI'aban y Jo de::>tl'uycll, ]lOI' ClIp raZ(Jll fUI'rol) mis prillí'ipios, el no CO!1ocpr ffia" partidll que el ¡]¡o 1 lI'g:d (')1'-den' aCl'rca.rl1lC eIlll1is ados [!¡'ll)!il'lI~ y pl'iY:IIII1S, ('11 C11:11110 ha sido pO:iillle it ejecnhr mi i1lll'díl'nr'ía el rC'~rl('l'f(J y ¡'U[]l-plirnil'nto de ]:¡s leyes di\'ill:I<: y Illllllanas, :Iparl:'¡n:lome d~ tndo lo Illle pndiese ]Ione¡- ell [I('ligl'o mi si-;[I'1I1:1; ell ¡:lidl) que í'U:lflto cn el ~IIJO ':20 so pr¡,('!:lllll') rn I11l1'~tr:L E,]\;'II:l la. COllslit¡¡tion y se establecil') Ll lIlílil:i:l, p(jrljuP !lO J'orm;¡]I<l
ellPr¡lO 1;llll'e SIlS i!Hli\'idllO<;; ~:!:;lln()~; de In:; m:l~ ::dl'!;illl:l-
clns fllrihllnt1();,; lilll,r;l!l's nI(: motejalun con il\¡]íeins di! I';li'-
cioso (q1le :l~i ealiJicalwI1 rntonc('s ;'[ ~IIS ¿I¡]\'cr~arios): (';¡ido
en el afw 2:> el sistema liheral y subido al poder Ills rea-listas, rOI'l[llC tampoco pertenecia ;'t ~ns f1Lls y porqne daba
el sustento :t dcpcndient¡'s qu.c so halLtron cnc:lrl'l!ia:lo~ por tan solo haher sido milicianos y ]ilJcralc:;, y teni:t emplea-dos á otros qlle tambien lo flleroll, me ealificah:lll :((IlIdlos
ele :\\C\-iro (que fL sus venr:itlos le:; l1:lkln tal ()'¡l'tl'rio); [li'ro
en \'enl:H!, ni por unos, ni por (ltl'()s) lIi ¡]C~]lllCS ]¡;Isla el día ruecle (hrse la menur cxe!amacinll de haller recíJ¡id() el
me[l()r dcsaire do ninguno de los partidos extremos; esto
es, en cuanto á forma ni c~riritu ¡]i~ partido pnlítieo,


Sentado hasta aquí lo suficicnte para que desde lllego se
1 :50
pucela fnrrmr un juit:io arerc:¡ (lel (¡rden enntual (Jue sigo
0:1 mi ~i,l('[ll:t Lwto púllliro como priyado, pasar!' ;1 deno-
[al' h~~t:l la e\'itl(~Il(:i:t I:ls rallsas SII111:IS que á mi juicio son
las qU() ]¡;11l lr:lidtl y acaso a1l1l atraen en mayor esr:-tl:1 si
IlIl!,'" rre,;lo y prt:sti:,;im() no :;(~ al)l'(~~llr:ln el golJicrno del
Esl:Illo y h~ (JI!'t",; <:;1I111~r:lllas :'1 !'i:mcrlial'lo, si CO!I[orll1e lo
rcdam:l el rCI'IIITt~nk f1111\ 11'1 lil'llc mas miras, ni inlcl'c-
Sl'~ ,- r11~'C()' qll'~ l:t f,~lil'id:ld ¡J(~ Ilu('slra tlesYi:'nt.nracla [latria.
!f,'c!!:¡ ('Il púlJliClJ t'l~l ('\[I!i,'ila rlel'!aracjlin, paso ;1 enumerar
dl'~d,' ,'1 ()¡'¡~('ll hs ,':llIS:\S di' Il\s males CIlle alli~eJ1 ;l csl:t
n:lí'iull (11ll\ :H';lll:Il';'11l l'(l11 cll:l ~i ll[,o!lto y muy prollto no se
procura haccr PII!' clIrLll'!a:;,


¡':I 1I1'i,rl"'!J ¡JI' Il\~ mlll(';; lllíJllCi'llns qlH\ cont:lgi:ll'on la
!'>¡I;l;-I;l, \il~ll: tlc~dl~ (,1 :11111 ';211 r¡1H: ~i' C'~ULll!i'l'il') <'1 gnllicrno
lílÍl¡;i"1\ ¡') ~í';¡ el (k la lilll'!'tal1: 110 :l!r:ljll el darlli pl1r b !'or-
J1);l ¡h: ll\~ m;t!n~ gllhil'\'I\()~. ~illo por l(\~ dect!}~ dI' su Ipl,,-
rancia ('11 ¡lO l'I'primir lr,~ alJ\I~()~ ¡j(~ :t1~nnos que fl"IHlmi-
n:\fl:l~ iilt:'l':II('~ dieron ('11 J!ilIIC']'SC: :t inj\lriar y pl'r~('gllir :'1,
SllS ;lrlH:I'~:lrill~ ¡1:i1\l:ltld,d()~ fa,.in,os cnca['[liZ~H]aml'IJle 1¡:lsLt
('\ l'-;i¡'I'iIlll ¡],~ nlllig:II'II''; ;'1 lom:l!' 1:,:, arma;; y arrojar~c al
,-';tll!!"l ;', t!l'I','Jlr!l'l"l', Ill',:-;::ílr!,1 :\ tan f'IICl'tes rucrpos, C¡lle :-;i
¡In ,'I¡lrllll, dí~ :tllí ;'1 1)lIl'tI I():; ('i"ll mil rr:lllceses qlle h muy
)li'dlij:, tr:lil:l.io ]','dll.jl'¡'llll ;', I:t nada el ¡:'1I1)il'l'llo negligcntl', I'S-
11 ('S 1 a llora 'I! tu nI), ('II('l \lltralillls a \l n :-;i n clu ¡j:l (I[¡ 1:1 ~ Ile1'-
n "1':1('1 ,JI' 1111:II''1Ii;:) ""lIt'l L·s :1,'onl('l'c ;1 l~~ ¡jirl'l's:IS rq)l'l-
¡díl';", tll' 1I11,·,t1'I,:-; ri";I'; .\lI11"I'i(';¡s, qne desde el ;lliD Hl ~e
11'\:1I1I;\l'I1il I'OI! 1:1 intll'!ll!JldcJll'ia de nlll)~tra mctrr'lpnli e~[la­
flnla :\ ifllien (\¡ohian 1'1 nrigell y ~er (It; ~u prosperidad .Y hoy
:l:'¡ todavia ~C! CI1('lll'lllr:lll.


Cnq muy p:m:rit1:L yoh'jl) :1 acontecer el 3rlO ;;4 que se
YOh'jl') :'1 eSl:llikcer el) 1<:~p:lil;l f'1 gnhierno rcpre~pnl;¡tiYo, si
}ljl'l) l'S Y(,I'lhr1 qll(~ S:tlií') lit; la in~tint.iya en \;narra )'01' ('1 prc-
!elldi!:ntl' !l, Cill'lllS bidl'o dc' Bl1rhon, ¡Ji~rutand{) el m:lynr
dl'rI'('llil (11) la ('ornn:l:\ la f'('in:l doria J~abel n, apny:'tlll]ole
]n" ;¡]I,olutiqas, y {l 1:1 Sobernll:J. los liberalc:<, estos alarma-
do:; Pil tí)(b~ p:lrtrs y con todas direcciones contra sus ad-
Y,'r:~;lrj(I~, pacílicos se encontrahan en sns bogares hasta bs
f:ttdl~S f(lt'1Il:1S que les obligaron á los m:J.s aIJanclon8.r sus
1M
casas y salir á fomentar la guerra que tanto y tanto y tantos
padecimientos causaron las gruesas tan respntahll!S que aun
despnes del convenio de Vergar(l excitaran pUl' tiempos en
-,\ragon, Cataluña y Valencia.


Por eo[]CeSiOIl dl~ la :.,!r:lcia divina, por JIn de~pu(~s di'. sii'tl:
aIlOs de tan fratricida guerra el aelO Id) se eOJlsigiú la tan
deseaua paz, pero este henéfi('() biel! pudo di~rr(llal'~l: mIl\,
poco en conseguir sus l:wJaIJlc:-; beudir:i()s P;II';[ rimc'IIl:11' 1;1
moral en el órden de buen gohierno, IH)]'f!lll: de :tlli 11IislllO,
por espíritn de miras du ambiriull jlur sullil' al pudl'l' IlUS
hien que pUl' c1 bien al pais, entre sí llls lllislnlls lilJl!r:ti\:.) ~e
dpl~l:lraro[} I:n lJ:lrLida~ tlefloruinadus 1'/,()!..(['csisLIS y llIUd:'[';[-
dos, si uno~ gohernaron mal, IIIS OU·IIS lllllrlll) lll:l~. P'!!'-
qllt: en verllad (¡rdeIl 1cgal C!l 1;1;; :'¡¡I'JlL¡:> d,~ J¡¡JI'II gl¡Jli!'IIIII,
ambos partiJos han e~Llilu y alfil I'~[;III lllll! dis[;llltl'~ '¡I~ 11,·-
g;l!', pon¡ue calla uno ¡]~ ~ll(H hall ]lr:!I'lll'a¡J() 11:11'('1' jlll!· In,':
snyos, 1]1)1' prote~er, cOIlI'elkr, tllle!':lr y alJJI 1¡:1~l;l ¡'Ii/mr
bs faltas ~. crímenes que tldlieran hal)l'r ~ido di' I;ls lll;l~ al-
1:1S re\'cr,-iones, y e~tu lo diloe y lo du!:tr<l \¡;l:'.ta la l!\'idellci:..
no solo las co"tulllLJres lJmill(J~as que han :'1'lllbradu jllll' to-
das pa['tes Lle nucstro~ territorios: con mas C(I'I'I';II'ill!l lo dl'--
muestra el notabilisimo presupuC'sto del 1~:,L;:tll), lIU 11) h;l
aITecentailo de los Sci~I'ielltos lllillolJI'''; que :·1 lu 1ll::S :¡~I~cll­
ilian al dar prinl:ipilJ la gnt:rr:ll:n el ;j:) Ii:lsla lus IlIII'II'ri'.'il-
tos y poco ma:, es cual](lu 111'!!I·) :L LC'rlllil¡;II:'I) l'lI el del W, lia-
da exlr;¡flo pUl10 Sl'r C.'tl' ;lUIlll'll!O, 1'0I·qIJe 1'11l'r()!1 CUli~l'rlli:l!­
cias fllle lleva en si l;¡ L1LtI C:iI:llllid:ld di' la gUl'l'ra: IIt:rll lo 1111-
ta!J!e y not:thíli~imo y aUIl j¡a~t;L 1','I';¡nc!;t!u,';Il, es quu tl:di!
]¡()HlIJI'(~ de un regular crit.erio, que de 1,),; Jlo\'l'cieIlLI)'; qlle
er:11l 1'11 el all()!~O hasta e! :j:j qlle !lOS 1~!leIJlILr;llllUs, :1~Cil:¡lde el
presll[lLlestil de! pre,.;entu a 111 1 ;'l luas dI) mil y '111illi,'lltIlS lIli-
llones: es decir i:n tan slIlll l;j alll)~ lIt: paz atl';t\'t;';:lIl()~, son
los aumentos seiSI:ientos lo, millones I'ada ;llio al p[,CS\I[lll~S­
to, y ello es no solo mOIlsLl'iJO'sO sino IlasLl aluIILltoriíJ en
eX:lsperar de furor ;'L todo buen ra('illcillio :'t IlIs ]¡olllhn's ;,.:n
quedar uno, que estando al freple del gulJicrtlo dcsde ell-
tonces hasU hoy por su causa Ú IH:sar que los puclJlos
ya no puellen por ninguna manera suportar las ra['ga~ y tri-
butos que {lace a110s se les ímpoIlCll, (I)¡{a~·ia vienen ;i fiar
por resultado de cuando en cIlando ('o/J..-írlerab)¡;,S ulJJjgacjo-
nes que el tesoro públieo no ha podido cubrir.
J ~'" I ,la


Cual es la causa de los sri~cientos millones que en el aüo
iR:);) á los mil qniniel\tos 111:1 (le 18;)~¡, aunqlw es sabido
del merlos versado elllllleslras eqadisticas, creo cumplir un
deher el hacerle patente y IlaIn:lr Sil atencion no solo de las
(,')I'tes constituyentes sino de toua E~p~lfla y á lodo hombre
l,'r.;:¡], aun!Jllc si:rá así [ambiell ;'1 todo .iuicio peIls:,clor: mu-
<:!us Sllll las callsa~; 1)1;1'0 I:IS 1l1:1S principales que han teuido
LIS ilidi~crcci()llb los !.!oliierillJs :':0)) las mas notables,


j. Lo SOll cen::l de 1(;" ¡]()~I'¡el\tos millones que est:'t pa-
:':ln:lo d Estado y lIO puede dl:j:¡r de p:ltial' par:¡ el C,UllO di-
;'!no 'IIJI) <lnll','; llll ~c l'1:lli\¡nia cualldo estos dl'iJiel'Oll (1<' ha-
1"1' salido de sus lllisIll3S JilJC:IS de: ];¡s (liJe fueroll dc~p()­
J trI \)s.


'2, El ~~r;l\í~iJll() :11ITl1,'nto¡]c lilas <le un 11upl¡) de I()~ fun·
'1Illl:ll'iiJ:' pl'!li/i,'I),' Ilan ~id() ITC:ltlUS en el corlo periclllo cln
\r;illlil'ill('1I :1í-1U~ ,"111 tan pingües dotaciuilcs, (pJé CU:lIlt!()
,;'I,i:,11 :'¡ j'::'P:¡IÜ las gruc!',as flUt:1S de nllt'stLIS perdidas
\.lllt:ric:ls lli :11111 teniall los rnini~tro:5 C:CJll~cjcros lo que co-
l fa IIOy nn olicial de sus Ilcgociados.


:). I~I lujo L;lll oril:ntal como du\'or:ldor introducido en
h~ !lepl'lldulll'i:ls [l¡'lblieas de la cllrte que :lun ele la~
l¡¡l:ll()~ import:t!ltes !lO g;¡~tab:lll los mini:,tros de IIIS rl')Cs
,[1 1;1 ~ig![) p:í:':ldo del 01'0 que !lO sabiall uOIlde ill\'ertirse
lu~ ti','llI'()~ pl'lldil'l)s de E~paj¡a,


¡'ero lllcl'lli;¡ l¡ahr;1 por tiempo muy próximo :1 suspirar
¡Ui'sll':1. de:,gr;[('i;¡da E:-:p:lüa tr;¡h:ljos y llli~erias c:t!:tUlit()sas
lO!' I':.![;t lk pl'l~IllC¡]il:\I'iilfl l~n los actos de! gn!Jierno : ello es
ili1IutlalJll:, c~la dl'l)('l';t atl'aerl:l la llcsamol'liz:ll:ion gelll'Lll
, 11'; ;¡,':,!t:ll]¡; l'e~ul\'er~e de las (Inca:, de torlos los 1'lll'rpllS y
i")I'plll';I,'i'JlJe~, j¡;lciúr¡t!ose lal y cOllforme esté rcsl1cllO :'>C~¡¡ll
,1 rt':.(L¡¡nellttJ t'l ill~trlll'riulleS qlle el goL¡iel'!lo acaba de pu-
b:¡,:;¡]': l'llu es q\ll~ las lilll':¡S sei-iun p;¡]'(~I'e ascen¡]¡!]';'t el total
( 1; ell:ls á lllas de :ill()() rn!llollc~: por ellas el E~tado se oblig:1 á
cnli'eg:¡r ;, ~us pl)~ce¡Jorc~ el valor que [ll'ollul:cn en papel
I \ln 1)1 illtCI'ÚS que le cllnl:et!e)) qnc pag:lr:l el mislllo, que-
,!:lll¡]O en jl81'1'ibil' l'l Estado el valor ue cuyas finc:ls en efec-
tivo di) los cO~llpl'adore:" á los vPllcimil)ntos en el discurso
de ¡alorel) allos, ú al cOlltado si lo prefirieran el p:Jgarlu des-
L(IIiL'I!ldoles el:'; por 100, por cada alio ue anticipo.


lIú aquí otro caso tan grave y perjudicial, como el
que queda citado en el primer caso, que es el de despojar á
H¡6
unos para nar [1 otros y fl todo hadC'responrlC'r el Estallo, rq:,
es la masa l'cnl1Ul1 ¡]¡'l pueblo esp:ll\ol: llllrque el gobierno (,
sea C'I Estado qucda o!llig:1Jlo á ;t!íí,n:lr ;'1 I:IS ('orpor:lciol]l'",
á lo menos las mismas rC'ntas qlle jlerciben ele la~ finc:;~ r¡w'
les H~nden y se CI](';II".(a rll) ('o]lr;'!r el 1·:~la¡]n lus pr()r]\ld()~ d~
sus n)nt:lS [,ara ifl\'l'I"Lir c~t()S ;'¡ la~ :qdil';u'in[lC's que SI: In'
c1o~tina[l, y so ]las:t ;'l hacer \'C'I' lo C'\!.i'CIl1:1dal1\cnt(' ~r;lrr ~'
ruinoso que inI1Ili]¿1tilcmente [¡;I]¡I';'I qll(~ l'~ller:lI' ¡'o!' 1(J~ I'f'-
slllt;lIlos contra los ]lrodnrtos ¡le! l~s1:lflo.


SU [l()l\~~:l1ll0S qtll' aSI'iel\dc~1 los :;.ono millon(',,; ~l ',':1-
lor total qiW se man/Jan ~;I('al' ('11 n'1I1:\, SI'~lln ;lntl'I'I'dt'll!l'C::
plle~ Ltn ~Id() ;\) 11l"Irlil'o illt(~rl''; (le! ;; IlIl!' 1 (lO cal'g:1 ('(IIIll\:!"
al prl'sllpucslo rnr')IISlnlll que 11f)~' ~e ('ll1 l ()¡:C COfl Iltl'll~ ':2:jll
rnillul\f's, l¡'¿,:u\¡¡ el 1.1'111'1' Ijllt' j1;li~:11' !ll) p:II':\ Illla ,,01:1 II'Z ni
para un tiempo (LtllCl, ;-;ino pnr~l.-;il'¡II¡II'I" /11 I{'((,I'IIIIIII.,:'. [lid'
qli:' ,''.~ k oIJli~;l :'1 ('~k /TUI'ntll ~::I'I'iI¡,'i:I;1 1;\ 11;lliIIL: 1', l'
nal1:1 y [1;11':\ n::":1 :'1 prll[l()rr~iClf\ d(~1 ~:¡cl'iíil'i(lqul"C' inlJllilll ('(1-
rno lio[JI' f'l honor il,~ dl'mostrar :1 las (JJ\'tl'~ (,lill~t'¡t lI\('l:1c'-;,


Ellll e~, quc rl;1I]o qne las fIn(:;!s ~r I'íill~ii!\!e l¡iei;'!';111 ('I!
wn!;1 [lor los ~U10(l mill()n(~~ clIal ('S (,1 1';ljlit;l!iz;,(]o ;'1 p~Ii!:il'
('011 1'1 rl~spir() de los II¡, ÚIO~ qllf' ~(' ¡'(lllrl'dl'TI ('n Yl'fll:1 :1 \'1.';
(,(¡lllpradul'l's para p~lC':lrJ:¡s, que :11111 :¡si lI(1 f'S muy !l1'(1!l:¡])!¡'
;t!I'n"iell¡]o las ljl1e en igll;\ I cS[l('r¡e ~I' yrnrlil'!'OII I;,s rll' 1:;
¡'ll'dl~Il¡'S miliUIt'es I'!l tii'tl1I1¡1 ll:ls:ld(l~' 1;1~ 1Il:IS';C qlle!!:,]';,il
"jll 1I:'I'Sellt:lrsc jlnstur:1s, y al111 ~1I11re I'I'j\;I.i:JI'S(' !lIC~'1 id t, 1'"
(,I'n p:trte de lo ¡¡UI' ('st;¡]I;ll\ t;I~:ld:l~ ¡'¡ ¡':'I,italiz:ld;l~ lod:CYÍ:l
(jUI'(l:troll ;I)guno~ :;ill yender. E,; r¡I'rlo [¡lIC :1r¡llcllrl~ In eran
11:1 ':1 l'~\!!;lrl;l:' ('n Cilli'O ;¡illl~ ye~la:,;,¡ lí:~ lit.; !,t'IO :lUli ;;,;i ,jli
crn\lar~n, e~ (le esperar no ~e c(lrl.,i~:if\ I'n lo ~('llC'r:tI, líl !jll,'
se qllc¡]a citado; [11'1'0 suponil.'llrlo que :¡sí re~l¡\k, !(I~
cinco mil millones de ~n \'alor pro¡]lll'livo )0 \':t!('n :d E~­
ta(]o flor la décimacnarta partt: que: IIdlc [\(']'r'illir por 1."
3iji,11,2,R~ii, rs. para cohr:11' ¡nn ~olo los H· all(lS ;tI paso
que se impone b pella ¡Je sat>riflcar lil~ '2:iO millc\lII':-i qlll: ¡Je-
be [la~ar para siempre. Yamos il 11:11'1'[' ver y [t ¡)¡'IYlOstl'ar!u
en otra forma, que aun tlparC'l:c mas nlir!O~{), cIJal (':'; ('1 dl'l
!) por 100 (L~ :lhono que: se klce 11(Jf' cada :1[10 it I()~ compra-
dores que anticipen los pa~os. Es claro y ('\íd(~nte qlle' I(!~ 1 i
arws de aJlticipo al ;) por 1 00 son setenta, }' le f/Ilr¡};¡ ¡JI Es-
tado de pDrcibir tan solo ti :in por 100 IjU(' r('dl1('i¡)(I~: I(I~
tl,OOO millones, le quedan [t dar por todo resulladu tall solo
{1)7
de perdbo 1,;iOO millones y sobre estos á mas deben gra-
,¡\:ir Ll~ cOll:,itlct':,llles cargas y emolumentos uo la multitud
de flllli'illnarios que sc aumentan para su desempeüo, que
]!Ir LlIltos aIlos lil~[Jl~n ljlle !'l:rrnanecer y á mas se ubliga el
~!I]¡icl!lo, ilHirl.i(;IllI()~(~ :1l111 lo poco Ó lIlUc!IO liquiLlo que rc-
. ;ulle, en otras ol!r:ls púlJlicas al Estado; Jlues entoncl:'S ¿qué
f:ll (:s d l/tI!; el gullil'l'IlU sc prupone Cll cst:t ruiuosa ,Jj)(;!'aciOI1?
¡':il':L Ijlll' IjlIt:¡\C en ¡'¡lti!l11J l0rlllino 1:1 omi[lOsí~irna clt'¡..:a de
,¡lllll'l¡[al'~I: ,,1 j1rl':'lIl'tll'~!1I CI)I1 lus ::2:¡O millunes pureada :,fw
1,:11'11 ti ,da 1;1 ,ida pi'rpdlla tiellell líllC p:qJ;:lrse; si el fin es
11:,lií::,!' l:11 H:tILL púIJli,";¡ I()~ J¡il.'lle~ par:¡ ;ial'al'!IB de la:; lUa-
Jllh !llllcrt:,,; SI':.!" 11 1) ~I' di,'" (~IIII ~I"'rí:l llI:'S P,·ol)(:lIsU qUI: las
H~¡~lll;l:-: t'O;'p\)l':!('i()llC:--; i)l':ll'liL'~l~LI[l las rCIllas d~ ~U:·: Eneas
'Ii) !:t illkn,'lllillll di'J ~1¡JJ¡L'I'Il() i'lIllll1 11:> cUll~i~Lli'-'llt(:, i'ullla


I"¡IIII di, ill\I'!íir ~1I~ IJ11)dlldIJ~ L'II pal'l;! ck! Cl'ICdilu del
X-¡,';II ,r t':'[I' ¡J1'~pll()~ ('111\líl'l:::Il¡]U lu~ pr1llluclLIS el guj¡il'l'-
"ti} ,'.'jl J.I~ iliSITipt:il;ill~~ IlÜ ll':i~.rtirjlJk\~, C!lti'C~~llldu c~l ~::l­
:11i('~ lk ,)~t:t:; :1 ~us 1'1!~PL'diY~IS Lllrput'~tl:iOI\C';;, y di' esla ma-
lll;!;: 1I1I ~(Jli) tlJlU::li" :Llllrl!,J 1\L1S ap¡'l'cio el ¡\I ¡¡el lÍe 1:t dt:\[-
d:llld I~,l:tll,} pUl' llJs !-jrlll'~us c:Lpilalcs ~i) ddJía:\ ('luI,kar,
:1: JJ:1'llldi/.:tlJ:( 1lIt1i'1 11 I lilas 1,1111'\:11' ;ul,:];¡nlc el pbll [llU-
d11 ::t I pUl' 1,1 ~1)¡)¡I'I·llil ~" la> CI'};·II'~ (];¡ b IlL's:llllortiz:¡cio!1, y


:1'1[ :11' 1I1:IS (;~ ~') le ,'\il::IÍ<L al E~l:ldu J;¡ IIIlel'osi~illla c¿lr~a de
<lc.:"l' Ik¡lllll::> lu:-o ,:2:jí) lili!!(llIt.;S al IHIL']¡lu l's¡lallul ¡'¡¡l' cada
ill,l, IPII) ya por llil!:c;IJ:I:1 1I1111Il'¡';¡ le (!s posible i1od(~r SUIJ1C:-
¡i,~í~lr ni rcsistir Ill:h cal'g:l~,


PC:\')'O TEHCEHO.


Si mal :t,"cnturado alll!~ IlIs lllllll])[\:" lli'gligcnt!';; imprc-
JllclliL,j¡¡s la dirct:!'iIJIl y malll'jlJ dd buL,icllllJ d,:I:~~taLlo en
los íllllllllLlllLl':i raIllO:; i'I)IllclIriosus y g',!lJcl'llaliI"IIS que
apc:lI::s SI" kl Yi~l(J olJr:lra ,:1 glllJil:l'llIJ COl! sujl!l'io[l :'( la jll~Licia
y ;\ l:t:; It:Y(:s, pUl' 111;1;; qllP IIIS illtl'l'I';;:ldos ]:IS rcdamasell cn
del ,ida ('orilla Ú, I;\'itar tanltl m:l~ la OlllIliJiOlclll:ia de lus L1es-
:II'i('["[os 'lUlO kl ulJrat10 l:lIdll ell cUld¡~ir lu:; ¡]c:-;li!lo" CUCln-
(¡l "lI t:I t:ldll, lillU y prudencia (;11 que lía ol)ra¡](J I¡:¡sla
:Ujlll, y ell :llllIJiI.'; (''>.lremos son UL\ tal illlpnrlanci:l qlle 110
1,W',kll lJi.:~;jr ,11' í:uanto se: OPClIll! :1 la cOIIsidel':lI:iull hu-
W:dU,110 1'11c:]cn ilcjarse d!: !lOldr Ú nn dc llall1ar la :l1t'll-
Hi8
cion y á ver si es posible conseguir el apresurarse [. aplicar
el remedio conducente, porqne el mal gangrenoso eS!;'1 corn-
prendi(]o ya en t{~rITlin()!', qun ~i no se fll'lh:nra ver de ro['--
tal' los Tlervios comprendidos por lIloTl1t'nlos, muy ('I'rCI pOI'
desgracia \-a á consumar la vida plJliLil:a en qlw hoy sr; liai!;,
el gobierno del Estado; porqlle por todas partes pal'l~LC ~I~
YO graremente amenazarla hoy mismo por desgracia ~c halL:
á COrlIllO"erSe la paz de nne~Lr() territurio l'Sp:¡:'IOI. ¡Oh. líuC
monstruo tan horrillll) di' llegar ;'t parecer ell formas Ilc~I)I'-­
denarlas! B:ljO el Ímpetu devorado[' dl~1 ellemigo deprando
es d qlle rige trayénelose hácia Lts víctima:; CUIl E-lIS garn:;
ellsangrentadas.


Si;l n~m()ntarnos :1 los lipmpos II11 muy reITl(¡tos de 1(1,;
d{'~aflleros Cll el gobierno del a!J:;(llrlli~nJ(I de imponer tri ..
butos COIl la ridicula calinearion para \I'~lir :'l los YOIIlII[:t--
rios realistas que todo riviente telli:t que: /'Illilritlllir sin re--
medio, y de.spLH:s en el repl'cselitativ,) Ú lIan'!' leyes, al.'!u--
11:\:-; tlll ridículas COTIlO n()tahll'~, par:H\lw todo l'~p:IIJI)I de 1;";
Ú ;)() afj()~ que no fllCSÜ nacional [laga~e el con"i(\c['Jblc tip(
mells!lal y elc ~lquí fuc que ohlig:lsen ;'\ pagar pO[' uln s01'ÍC'
dI' :tl\Os, no aun los sano~ y ¡'Itill's, ~í L\lllllil'n los SOItluS,
('i¡'gos, mudos, tnllid{)~ y Ila~la IIIS ~;¡('f'rd(dl's del :llt:ll',
(IIItIO en H~rdad fuera dur]oso ell (Tí'('ril) ;'( [JI) \'el'lll 'lIle l:in
Illnill()~OS desaciertos [ludieran ~er ;}1'II/'íht1tlS !lO U[II)~ '1(1-
b¡c~l'IlII~ de los pueblos de alguna Cil-ilizal:ioll, ('(lInO en ¡¡[-
gurl tullo nos preciamos ltallarIlC\s en lIuestra Espalüt, sillo
lIi :mn Cl\ los moradores inl'llltils PI)!' domesticar: {'~tos y
ntrn,;: ca~l)s n(lta"ilí~irrlils ('Oil l()~ glllll('rno~ :!,'IJllkriú :'l la
E~l':l¡la cks¡Je I()~ a¡lO~ 1i'2;) llasta eil d de 11'\1-0 que ~c atl'a-
"l'~Ó y t('rlllinlÍ la guerra crllel de :ln:lrquía dl~ ~lIl'l'siIJIl
al trono: pero sc pronunci,') elltre los lih(~l':¡\L'S ('¡I{dl'S I!:d¡ian
de suhir al p(J¡J(~r del mando de(:I;¡r'-lfj{ll)~e en partidos c!ttre
progresistas y moderados, que(]¡\ la vil'1ol'ia ClltO!lCCS pUl' I'i
prillll'fli, go!Jprnan!!o este (Iü ulIa mallC'!';! Ilien poco plansi-
lJi:\ porque allllillle 1':; verdad fllll: lJO znzullró :tI ]luí'lilo eil
triLllllil~, lambi¡;[l lo e~; que sobre kncr 1:1., mas rentas del
E~t:tc1o empelladas tenia por n¡\)['ir \lila gran p:tl'tr~ rlt: Sll~
sagradas obligaciones, y aproYec]¡;'llIdll~(: los lIlOdC'/':uJns de
sus tli.~xihl('s fuerzas, plldil;roll ;¡]¡:Itirk en el prOllll('i:IIJlil'lltu
dI'! alH) 181,;), sllhií~[lil() al poder dl'~de ;l(]lli'Il:t 1-'!ItICa el
partido lllodcrauo , (IlIe l'ste :-:i landJieIl C~ cil'l'tu lilJl'ó lus
f59
rentas que estaban empelladas por los progresistas, cubriú
puntlialrnente todas las atcnciones de sus deberes; pero fllC
acrecelllando de Hila manera ominosa la Deuda pública y
(~! (lrí~('n dtd 1111lTO['O:-;O jlrc~upuesto del Estado y de tan-


. t(l~ m:tles que la Espaíb dt'plora con tanto exceso ahusara
de la ma!a dirt~l'['i()1l dd eIl que gobernara, hasta tanto que
le cau~ara la p~trl~[lit()~a caida eH el pasado aüv, leraflt:'tn-
rlo,c la E~palla ('ulltra SlI dC'spilfarraLlora y e~canclal()sa
opf'i;~itln, r1:lIll:lrlllo ,,1 pueblo moralidad y economía y ur-
den para el gobierno de esta desventurada Espaüa.


Excclf'll{ ¡si mo ,H'llor /wf', .. idcll/f' y SC'-lOl'('S di¡m-
t((dos d(~ Ifts C/wtes constituycntes.


T:d rllllr~tll fln .;0 podiall menos do expC'rimentar los
11(,m¡'I'.:~ IIipt'lI'l'iLl:;, q\W por lIn~L parte ap::trcllt~,llan estimar
la 1'('li~ill!1 r:lll'¡ii\:a ¡,llriendo i~,rlC'sias al culto y cn~and() Cll-
Illullidadl''; ~'p()y:tll:111 IlIs I'jerl'icios dl~ la santl virtud di'¡!la
por la ;lp:lI'il'llt'i:¡, \' [lor utra con :;u contumaz prucedl:l' dcs-
.'iHICI:pluit!¡iltl ~'l ril\lit! !lr()Ltnalltlil dt~ Ilnil manera tan 110-
t:tliI,' ,'(I:n') 1'~I::'lld;tllI~1I ~\l dOtlll<l, Y :1 tanta igflomilJia se
/c-r:IIIII'1 1'1 plli!ltltI c.~jI:lili)l, C'HIlO nll jludia menos, procbmall-
d" I:t llll iI':tI , el'llI:tlIlIÍa.Y l'lrdl'n dI:; huen gnl¡ierno, y en ello
:dé;tlfl:t p:ll'le pudo calJcrle al CXl'ulwllle cunfurrnc el CUfl-
gl'e~1í pode:t ('(j11\'l'11CI'r~u ca el adjunto iIllprc~1) que te[Jgo el
lli\llllr Ile :lCOll\[li¡Üar (¡): tallto L'l expil[Jcfltc como el pueblo
e~[I;¡ijlll ~n pl'UIIIlIlI'il'l y vellció al gobit'rIlo cor['ompido ¡tOI'
"U[I::t':';llir 1'1 1',~l;l\¡i~cimicllt(J di; UII gohierno justo, fuerte,
legitl y ('\'()III'llllico, guardador y liel 1I11::;ervadul' do las leyes:
t'~t,~ ~.¡j() f':-; el pl'(lpl')~it() y jin que se propusiera el pueblo
C~¡I:,I\td y IIU at(:lIl:lr (,(Iiltra ('1 glllliC'l'llo de UIl partido COIl-
tUlIlaz p:tla dar ncasio(\ :l :,1I11ir otro <¡lte tamllicli en verdad
d:'jt'¡ ;¡\ 1':1(:1' n:I'llf'l'tln:; liil'fI poco plallsibI8~; ca~'lÍ al fill:'t
Clllhl:l'lll;llri:l. !Id úllimo pronllllci:lmiellto aquel gol,icl'lIo
('l1lilJ(J~O ()f'rc~1I1' dd [lilis del l'tltimo I'itllperado de las !eyes


:1 e'lll ütro~ ';t'i, t'j"llIrlarc.; p~ra L1 ,.('('rclnrEl para lo,; "úíorr,<
tlípul:ld'J'; <[Ut' \cn;.::tll :. hic!ll':¡lcl':tl',.l': lalllbil'll ~c hallan en Ilb ~abi­
lll;l!:" dt' kt,tura d., :\IOlli(ll', ,"ll'rl.'ra dc San (~erónil1lo \' I'LILa .\favor
¡ura ,,1 pul.dico ,i ;':ll~la enteran;c. .,
f60
Y corruptor de l:lS san:lS costumlll'cs; cayrí :lr¡uel para sus-
tituirle con otro que guanlal':'t el úrll~n legal, cClJ11¡)micfJ,
jn~tu, fLlerte, sin distincion algulla dl~ L'lasc:-; llí d(~ I'¿.rLi-
do~, cOlll1adil había de e~tar todí) llllen ('~JlallOl qll\~ mlly
pronto se ]¡a!)i~¡n dl~ l'l~~t:llIr~lr el 1',¡,dl'll, rl'i~('IlCl'ar la lll(J!';,1
Y sacar por illstantcs del cans en ql1l~ c!l'ai:; [;In (ls:u];\Illi'Il!e
se 1~1lI:01\tr~lb:L por la llcrfidia insok'lIk de SIIS g(illL'l'I\:IIlle~;.
S"I\~ilJk es 11(:I'i['!0, pero !W ~I! \\\\(_'ll\: 1'~nL";ir dc 1'\\IIHll'1',
(jUL' :l \I\_'S:li' ¡Ji: que' Y:1. i'i~rl'a del lIn al-li! 'i\LI~ lllrll I'kdil Lt
subida ¡J,,! 1\11,'r(l gll]¡iITIIO, no 1\(:11111:' :1t!1'\;III1:ll11) Idl':¡ I':i~:¡
mas Ijll(: LL ,-arif'lLlll (]¡; pal'lilh, el; (:! ~.I]¡il'l¡\11 lid ¡:SI:¡t!IJ;
es ¡]1'I'ir) (jIIC 1:~lyL'I'I:1l Ills dl'l p:\\'li<1l\ 1l111¡]1'I':I!\,1 )- 0,(' !(~\:iI:-­
LI1'lill l:llll ~I lu:; \ll'l),~I'¡;~isL:l~, y 11:11\:[ J¡I:;~, ¡::!I'lllII' si C';,llcl--
tt' ~igltl(') el)l()Ij(:LI~ Lt :~dlllílli . .;íl':I¡'inll dt,¡ ;~~lilij'l'il() dj:l
¡~.;l;ldll ]¡I¡Y "iguc un t:l!¡[1\ lIl:I:


'
iI' qlll' 1'11 I11 ¡n!"JI;I) 'lill' tli-


(lo.; los 1lL:1:l:l:; r:t1ll(1~ ¡Ji' ~:l ;1¡J1;\i¡li~ll':II'i'lil ¡:llllI',,; ,'J llLi';
clnpL!:uliJ;: C¡,)il 1(/:-\ :ll¡~intJ~ ;') llLI~ pit,<~,:··!()~ ~l¡('ld(I:~; di' 111:1-
n:.'r:¡ 'i\ll~ ~i ]¡ien hubo c:tllllJio jJi)\" la 1'>:¡,[:';.:il)11 [lI'[ilíi:!I' Ijll,;
h~ lJIiil'!ledlllll;¡rc.;; hicil,]':t:1 [','r:1 :tlluyi'lIl::l" :\ ~\i~: ('¡¡lilll':'
QIlCl1l'J !:llrLlllo su esCul'rzo y l'l'lIst,';¡(I;ls 5:\1:--. i'~p,'I';Il\Z;IS que
se jllopll.;n CIl ~llS af::ul's) jllil' i'II~;1 1';111':1 1:111 ¡1I1'~¡II'I;,ii:(,
IH¡ puede ser l~lllL¡:-:;~i, t'1,);IIt!tl dt: j(~:~ l':--l\:,llidz':; nl:l~ (lu,") lll t -
lL1r~c Lli) ¡]i~g'II:;I;¡I1a Clll111J tll~';I'II]itl'I¡(;1 11;1~l:1 11 1)y,


Oll';! cosa IIU J1l":1US tl';ISIC'II·:Jc.lll!1 1,:\ l'lJl\iI'IJl"ilr111 Jll:,S l'!
dis~'nst() general eu f)tI(' ~p (_'!)t~!H'!lLLl.n ilue:--Irfl::i ,O!)llljt,l1tj--
cío,;, (k los ím]1l'ernuli l;ldo.~ ill','I'dIIS dl~ ll:dli'l' ¡1t::~:ld(l .:1
gnLliel'I1O á Ili,:oln'l' LiS nc:u'iOIH'S n'li~ills;ls y el 1;;,]1I!1,;(: ill-
tL'lll.:lllo el introducir en l':s]lillla la iilll'l'l:l¡] ¡JI' cllll(l~: [Ill!l-
ea ell sl'llll'ja¡¡ks (';ISO" PUrll1 p'lr Jlilll'IIrI:l J]I:IIII.'i'a jl,l-
IJer,;;e Ji:-:nra¡]u llegara i\ I)()l\(~rsf: (;11 ¡:l';'ldil';( ,'11 1111:1 l!:,-
cinn aUllque no !'llera mas 11\11) pUl' el lilld,) di; CtVlli(:;"
qne le c:¡\i(ica, ('I)operan:lo:'t <:1[11 lllélS Ijlle llllllil;r:l \ludid"
llar fatalísimo; l'i'su!t:t¡Jos la expllbinl\ di; IlIs ('Ul':llllS (le I(¡~,.
sacerlloles de opinil)III)~ ~o~p(!chos:ls: gr:li'ias y ~racías ;1 L
pronta morliflc:H'i(ln de LI[j dllL\ rl'~l)llil:i(¡1I yacrcc'cIIL!l:dll
tanlo mas y lilas al H'r b :'l\SIli'1\~illll ¡11: tll,~ti1\IIS lle lllíO~
por subí l' :L 1) tros; Ii ¡) r") l' ,'J U~:l 1\ i i nd is posi<:iu 1\ :ll[!lllla JI i
llll:ritos eomo (lebiera SI;!' 1:1\ tales (':I~()S, Silll) \lll\' i'~)lílí[u
l1e ¡nrtidos, Ó cl(~1 Lll'Or ,.;iPlIljll'l) en yen1a¡] ta!l l):lill~(J CUllll:
rcpu:.;nal\tl~: estas y otra~ CIII"::l" (:In 1\vtallk." C:Jlill) gT:m:~.
SUl! las que cx.citan al altil Ile3cunlt:lltü gCll~ral ¡J¡;[ pl1cl11u
1.61
encuentran pco, cahida y proteccion por todas partes n.e
liuestl'O territorio los enemigos hostiles del golJierno actual:
y ello así su deja yer y justitiear basta i:l evidcllcia en el
rompimiento (\(~ los encmigos del reposo y del actual gobier-
llO, qUl~;tcaha de acontecer por h~lstantes puntos de nuC'stro
territorio: dC'iJC la causa (ll~ tall tristes acontecimientos á los
comportamientos del mi~mo gn]Jierno la torwla marcha
CUTn<l no menos ;\ Ills furibundos partidarios libcl'a!i~t~I~,
nl~llitll lus p;l[H~lí'S jlúl)licílS q\le mas formas uan t\'\\i-
di) de li!ll:l'licid:ls rr:\()IlJ('i()n:lrio~ Ijuc de formils de óllle-
í¡L:~ ¡L'~ld('s; :e qllirrli's ('! gnlljl;rDO por de~gl'ar:ia fió oídos
;"l ::;lIS 1"IJlTl'gillles d"l'LlIn:iriOIII'S Cl\ ;Icordar sus imprcmedi--
t:!lhs di~p(l~il"illllI'S, ell;[n(\n ddlil'rall en ca~(J ¡lO!" el cOlltra-
ri'l !Iitl,,'!' !ll"lJl"llr:tt!ll I~(lrn'gir sus mal illll'rll:ioll~lda~ i'xl'it:l-
"¡lJíil'';" 111' Illjllí 1111:1 mirlilll:t p~lrle e~clllpida b 1':1\l~a dd
Ld:lli.;ItJlI ql!e 11!Jl('II:tZa el aS[lC'ctu ]¡o~til la,; m:lsas p()[lllla-
J';, ("lIldril l'i ~i)hiC'rnn 11c~i\¡ll' 'lile rigió ú rija á I;.qa
lil1!',tl':j dl'~\"(,lllllr:lda E~p:üla; si hien lo es f]\1e un:1 grall
p:liL' p(lr el 111l(~ sr: dl,'.lilil:lll cl arit~rt() ~- cllergia en que I'n
:"U'; :¡!'lll:; 1t,.!II' jll"I'l:elil'l", l:l ti('IlI'n quizit ell I11ucl!(ls I":tSOS
1t!C(\l¡III~ ~CIIIIJ"('S diputadu.;) si vilu[ll'l"an(]11 la dignjd:¡d di'
rl.'jirl";I'lij;ll!ll~ dd ¡¡:Iis :;c oponen ("on ~llS \ln'tensiulles :-
C\i~I'i1I"i:l:-: :\ IJIl(' 1'1 :lllJ¡il'l't111 ohr!' lilll'CHll'[I((' ("(lfll;¡ !"I' .. ¡i1¡¡d
illlP::l'l"i:d di' 1"(lllfllmll! de!)I: (dlr:,r (']\ jllstil"ia 1'11 :;us a('tl!~"


TIIl(':; ::")11 \;¡:; 1":lll~~.lS l\l:l~ !IlJloriltS 1"' iiJdll¡]~dJ\e:,; qlJl~ l:1!1
de l'l~rl"a :íllit:lIaZ:ll\ 111) O:IJ!U hllndir el sistern:¡ del Qubi,'t'IHl
a¡'~Il:tl, :-;il\() 1\ í~~L¡\lill' t"lill r:li;dllit()~a all:lrquia :"l L"~!l!lllll\l'i"
1:. lrllllljllilid;u\ 111' !llll'.;tl';¡ (k~:-:l";II'i:l(la i':~p:¡¡Ú, :-:¡ 11I"(lli(!1 y
¡j]!I.\' Pj"",';!I, IIIJ ~l' a¡lJ"i:slIl'illl 1(l:, l:illllln'(:,; 1:'gali's :"l ~:,lir :.
t>lllw'lldlr y 1"\lITI';~ii', pl)nlll~ liln duras C(¡¡!lU :llll:ll":.c.I:>
cxril;¡¡"jlllll'S IJll;~ lit) S:I:Cfl m:l:; que ele Ul](lS II':¡]I'S ~I"¡I­
tillti,'lltr!', lItl plle,]::11 ~I:i" 11\:IS <¡llr) l'n\"iSi:nnr IlIs m:¡s tli~;!I',"
1'1:::w'l'dl):':, . ;i 111) Illillin:l!1 drjadll ;1 b,~ illt:ifl']'('nci:l:-> !:¡,~ 1"1'-
jldid:ls Ili!lI)II¡'~t"lI:inllt';:, 1\111' de dcl"i'ctos y Llitas ~11l:llri~;IO:
llizll pl'r':,1;1I\1; d ('\I)(IIJelltl~ d('sllu los alli's 11)17 hasta l'!
d,'1 :¡'1 :l l,)~ \'i'~r)l:cti\lJ~ milli~tr();; di' h ('llrema ]"1:11';1 que
¡11"i11"llraSf'l1 P¡,I" 11:I<'cr de ¡'J1ll1C'n¡]ar y C(llTC~il' su fal!:l, lus
.¡Il' si IlUl:ilT;lll hecho el SI) de ruanto SI; !t,~ deuu[ll"i:llJ;¡Il.
¡"¡I:I ulLdJkIlll'lltn no les I!nIJil:r:t :u'llllleciÜn!a calústrofe ¡¡nI' lé
slIhrl'rilllJ de ~1I raida. Ydo l:lll <ll: \nas el abandollo [;¡tÍ-
di,:u de U!l gubicrIl') tan voraz como negligente, ú fin di; ¡!a-


It
162
cer tambien por remediarlo, sabiendo el poder influyente
que naturalmente habia la reilla :\latln: p:lra cun SI! aUi:lIsta
lIija, Se apreSllrt') el f'xpolj(~nte ('Il el allo ;);) con u[]a :-;lillli~~l
solicitud demo~tritlillole la fatalilbd en r¡llC ~e hall;:!¡:t I'l
gobicrno dc la (]cs\'cnturada. ¡~~p:líü :'t fin lk qlle hiril'!':l
presento ú la !'L'ina ¡]oüa Isabd 11 {lara quc \'il:~I: de apn',u-,
r:l1'SO i corre~il': t:lmpoco ('an~(') el fIlI'IIO), dl~cto, y ~i 1:11'
hiesfl podido t(ellC!' cn cIIIl:,ideracil1l1 IWI:II();; ~' f:t1t:t~ qUI~ Lu,
explícitamellte so lo IIl:t11ife"t;¡u:l, ::;e ltuliil'se l',\it;,do I'I~
disgustos tan graves quo tu\"() que p:bar en 111:; di:¡>. dd
levanUllniento de esta capital eil jlllio p:lsalhl; y !!r:lcias fllll'
pI](10 lillr:ll'se del furor del pllc!JII) clllbr:wl:cido qlle Llll ~I;­
dicntil de YCngallza contra afllll'll:L Sl'Ilora se le prescfit:ll':l.
~J;¡s vi:;[:t la inutilidad lit) los Illuliu:; inlcn!;liluc', Y:l 1'1"'[
por último debia demostrarlo rlil'cd:llllelltL' 110 ~í'¡j() :l h
mi:;;ma tloIl:1. Isabel Il, si lambiell al propio tiellljllJ J¡:(I'il'I~¡)il
irnp;'irnir y puhlicar otras en ]¡()j;¡~ ~IJell;l,; LII} \';ll'i:l~ ,\'
repelidas l;xposiciones desde el :tI}O !í.,;iO hasta t:l dl'l :;~,
segun tengo asi el hOllor de arompallar otro ejelllplar, 1t;1-'
ciéndolo ver i S. jI. los malc" tan graves en qlle lll~
manlbnles estaban ahllsando d,'1 pnll(~r ¡JI' un:) m:IlI{~ra tan
Ilotable como escan(lalos,l. \;¡Ih :lh'lJllIl:¡[]l(~llle, n;¡¡b '"
pudo conseguir, y [Jor supuesto ¡JI) allí il poco y;¡ 1'~tll\,(I 1'1,
cando la Espaüa el disgustll ¡]p \"1'1' \':lI'iialltc d ll'(;lIP I/I},'
Ol~IJp:lba y ocupa !Joy aU[l arl)rtlllja¡J;)Tllelltl~ I:t aUi~il~L
sl'llora, siendo una SLlerte COIllO l'au;;:tl se !talk ell I'! jl)--
tlcr ~. jL; ma~ ha tenidu quo pa~:tr ya el ¡H'rillt1\1 l]¡o L1i'o-
gracias cn que se encuentra por II,s y;¡iyenes ilUI'~tJ';¡ 1':II':i
patria, c\.[luest:l:l sufrir el cl('~(¡rt1en y anarquía, :tlllli'[!-
tando l:tnto mas y mas 1:15 cri~is ('ll r¡ue pl1r ¡)(,\~I:ii'¡;l
se It~,ll:t desde largo tiempo esta dcs\"(~[lturad;¡ l':~p:llla, "l
pronto y muy pronto no nos apresmamus los e::;¡lailOlcs ],o::
les á salir al encuentro d(~l enemigo Ijllt' tan de eer!'il Ii(:~
amenaza; y á fin de cortar rie~~1l tan emincillI', y C(¡n~t:i!I:I'
sit'll1pre el de llovar hasta 1'1 último lill ¡Je mis pl:!1I,ildl'~
tIC,ic;fiios de hacer con mi c1ólJil persoll:l por el bien h l't'li-
ci¡!:ul y la p:'z que en tanto la patria roclama, ,e aprC"llr;l :1
acudir cOlltiadamente con Llll ardientc celo :t las Li.Íl't¡',-; SI)'
bcranas proponiendo los llll'dill~ r¡IlC creo cun¡}llC!'IIll',-; P;¡r,1
eoll~egLlir la reslauracio[I que tanto y t::lllto se desi';¡, .r p:lra
ello ~e apresura ti acudir á lus ~eüores rejJrcc:cnt:!lJtcs de
1(j;)
nuestra nacion i fin de conseguir los efectos urgentes que
~Im in(lispensalJles el 3.uopt3.r por momentos. porqlle de
demorarse en algl1n tanto, peligra no solo el decaimiento
del gobierno r(~presentllivo, como el trono de la reina dofla
I~abel II y fl COIJ)oyprse la paz social de esta nuestra heróica
E~pa¡ü tan fl'liz ell ti{~ll1[)()::; 110 muy remotos, J al prcsente tan
desgrar·iarl:l. WIl1II (1 es ven tu rada.
\r(~ parece que ~('ria rebajar la perspicacia y la inte-


ligencia dr~ los ar:tnalcs dignos representantes á nuestra na-
ciun espaiHlla ~i me e~rorzara il presentarles el origen, las
C;l\l~aS del dC~(Jf(len ele la ;lTIarqllia que atr¡ljo la cruenta
revulucion de Francia en Jlncs del pasac!o, ~iglu la fJuecorri()
luego sus hllella,; !lO ~Iilu por toJa la Europa, sino por las
otras partes rll~1 1l1Iirer."o y ;"1 nurstra E.'-p~llja eIl la que ¡IOY
por d('~!-(r:lI'ja 1()¡J;¡ría la ('~t:ln atravesando: la rausa )" origen
dI' c~t:t tiiera demra(\ora nrl es Illas ljlW ('ort'upcion de cus-
¡ ¡¡¡ubres por las fatídicas doctrinas introducidas por IC/s si-
]':lritas ~eetari()s del siglo, el mundo 11:1 tocado ya y está to-
cando y tocar:\ ann mas si no procura hacer por reconocerse
y cle~trl1ir tlll crucnto enemigo muy presto, y el modo radi-
cd p:ILl poderlo c()[t:,eguil' solo es uno cl eíleaz, por-
qtW ~()llre i'l :1rr;wcw el I"llndamento del bien que e~ el úni-
clIljue atrae la pazy felicidad social, porque es I:l luz que
glli:tal J¡ombre entre LIS tinieblas, el planeta que marc:¡ la
:'l'rie de IIJ~ tiempos yel norte que ~irye ele guia ú los cami-
llantes por Ins ramiflus (li;:,:collocidos: este es el de la in-
tl'/igencia para bar'er ronurer y guardar á !:Js Illuchl'dl1m-
brc~, los millistrns (/1;1 ~J!tar como guardias y sosten de tau
:;:Inl:l reli~idll para d cOllocimiento, illteligencia para todos
JIi:' pueblos de la tierra: I~sta es la única, ella es la gran ley
divina qlle proclama libremellte I~I goce de la libertar! c!e!
liOmlJrt: con el régimen tan laudable:; que le enseüall, orde-
!l:lnr!o lo que debe el hombre {l si mi~mo, y elque seapal'tase
de los lilllites (¡ne le prescribe cae y caerá sin remedio en su
rnina v maldlcion: tal es el hecllo y el órden consigmdo en
i:t natll!'aleza omnipotente de toc!o" lo criado y se Ita visto
consignado desde la creacioll del globo terrestre basta el dia
y se verá i[l{lndablemcnte hasta la final desaparicion y afi-
'¡:t(!u~ ell nuestra E~paila no resta que hacer ma~ esfuerzos
;'t b c:"llnara espalLOla la presente escitacion, I;:t que en otra
muy arJÚluga tuve el honor de elevar al seüor Duque de la
1M
Vidoria como presidente y leal esp:lilOl del uJ\1sejo suprcffiü
de ministros de S. \1. desde Yakneia en ;¡ 1 de agosto (h~1
aüo p:lsado 1814, dirigí la que tambiclI (1) por desgl'~lt'ia
hasta hoy no 113. podido pruilu¡;ir ~ill ¡JUlla d menur resul-
tado de los laudables pro~'er:t()s que e!l h mi"ma se propll-
so el exponente, hoy que las f;dale~ causas \:lll acrecentando
gravemente, acndtl ;t demostrar ;\ lo,; i'I~[lresclllallte" IJ¡; la
nacion espai\Ola ha dc merecer la dct.:ísi(1I1 de su I)llllerl)~o
apo\o, seguro qne con su leal al'i'l:lo lit; patrioti;;nlo, se
ap['c~a[,:u'á!\ ;'( COOpU(,;l1' por cu:ulllJS Illcdius 1',..:l1'Il :'1 su
alcance ;1 fin (le cvitar los inmincnte:; l\I;dl'S que la Espal-ICL ~e
enr:ul:lItr:t di' cada dia fllas :lfllell¿tZ;uh cn ,i;:;ta de la dnl'a
exp(~l'il~ilr:i;l Ila (kmo:;lr;¡¡}o I:lS e::lü:;trIJrl'~ !Ia~ta aqui; 1') l~ll
(;aSil Llt:d¡~illlo quc Lllnbieil ac;í mislllu I'U('I';I mit';ulll COi! dl:~.
cuido 1) ahllldono neglignlltu el pril)'l'l:lu 1'II!u~;d de lus miS
;ndie!lks y vivus ¡1u:,,'o:; ¡JI~ :ll'l'l'gillS )' 1'ct'111'1Jl::'-;, SI; :! [Il'l',-;i1 i'a
oí e,,,;p:li\!:llte;1 pl'l'selltar {lb C:llll:ll':l c;llllCl':tu:l ¡I:u'a Ijlle' 1I11'-
I'ezca ~ll a¡tm¡ncioll, protcl'l;ioll y ,]¡;kllsa 1:11 Ludas dirc<'I'iI)-
nes de CU:dltO pl'()pOnc, C"Cit:l y prúdalll:l la úllil:ay ltumIl-
di:: per,SO¡¡;l el! rccurrell te.


Proyecto Ú 1f t ('(tJJU1J'f( ~'onsl¡lllyel/!e de l::s-
po ila.


i:{' El vivo apoyo, su::,!CTl, pl'Or~;.;ar:ion y <lt:fcns~l Plll' el
gOhlCl'110 ele Espaiia de la I'Gligiurl ~:tllt:l, 1':\I:'lIi:::t, apu,l,'di":l
y romana con la S!'\'CLl y continua pl;r~ccuril)J1 du lo::, l'r;ui,;-
ta" ,lhus:u!urf:s,
~.0 L~l curdialllIlinn uc todos los C~p:1llt)le~, y ~n b~_ll'­


re p:ll'a siempre tod:¡ IlellUmilJéll:ilill ¡JI; p:lllidtJ, ¿JlI:;igIU¡[;¡
u~u. ~('\'0['a l'cprullsioll al ljuc Lt1la~e :'1 dlu 1:11 111 ma~ I11Í-
mlll().


3," La legal órtlell cn la direceion y ;l(llllini:,ll':H:ilJll I'!l
la HlJ.rdla dd gohiut'llo tlc:\ Estallll, gU;lrdamlu [u kg:d q ili!
'~il tudos at.:tus radamo la razoIl, b ju~Licia, coo h I'cc:l:l,¡J)


(1: Publicada litcr~l en el il1ll'r(~;;o que en la mi,;rl'<l '" :It'onljllllla
':Ollolro,; ,"ei" ¡¡WS p,1ra la secrcliJl'ia y t'sl<ln all'ubliclJ en los i:!aiJ¡ll(~­
tr:" úe lect,llra de 'ionií'l' calle dl~ e iJiz y ¡'laza \Iayor.
1St>
~f'rvan('i:l. de las leyes, segun y conforme en UII todo lo cnS8-
lla la ~;lll:l moral.


/¡.,'J ,'pliell' los mellios que reclaman las mejoras mate-
riali's inclustl'iales, mercantiles y cientiticasde nue~tra nacioIl
l'opallOia,


!i," Conflar el Ilesempeiío de los destinos públicos á lo~
que po¡- ~II IlOnradez, conocimientos y mÍJrito~ SlJau acrcc-
rl()rL'~ :-;ili ili:-:tinrioll ¡J(~[lartid(\,~, {lor rigurosa escah, rcprcn-
dil"lIdilles ~evl'rallll'nle las faltas y ahll:-;os que cometan, Sill
l:t IIlI'lIor Ctlllsitll'racio[), los fllncionarios,


(i," L:I~ gr;tlldc~ ('1'III¡orni:ls r;IH~ l'l monstruo.:) preslI-
pl]l'~to tlel esl:tilll \"('1'1:1111:1 p()r i¡::-:Iank':, l'!\ la ~dmini~ll'ac¡:ln
I)¡-I !:!lJhil.:m(l del E-;l:ldIJ,


¡.' y 1'1 últÍml1 1'1 l'III¡:-;i,!¡I:lr~e la forma, mOl10 \" manera
11" '1111) ('1 Ilirio ('1 par!l' di' i'lI';¡I¡\O se estime: d :\[1l'í'ci:lr y adop-
1',1' ~u ;q¡Ji(':¡ciri!ll:i~ U\l'[¡''; 1'()¡¡s!ituyl'ntL:~, llc !!eY;)l'sí'al efec,
jo ,'{JlI h lll;IY(ll' re;:lllal'idad tlrlLo llar;l con las Un'les el go-
bii'l'Ilil (Id 1,:~t:1I1u I'on "us f\lncioll:ll'io:-; púhli('()~, cuanto [l las
m:I~;\S sOI'ia\l:s, pOI't¡lle en olI'O caso, de poco ú de nada sel'-
\il'i:l!l \;ts lll\:jorl's leyes, lmenos acuerdos y esceleT:les tlis-
jlll.<i,iCiIlI:S si Inl:::I) qlll'¡\:¡l':tll al l.'uilbrl0 de su :1]llic:lciCll:
:r di: ,~ll 1\!,-;enallri:1 ;1\ c:![ll'ii:lIO p['I'\";lri('ador ele los l1lisrro:
fu il,'ilífl:trio:-; (1111) fUI'rI)lIl'¡ son ll)s le::i~ladores que (1el)l'n ser
el l,rill¡¡ y m()delo l'j"lllpl:ll' tlel ;:1I11il:l'110 y de sus legi~lado­
l',',' 1') di: jlllld¡\1) Pll[llll:tr; y el modo de \Jau!' CUl11-
¡,Iir l,i¡'1! la clIs!lIdi:1 dC' 1:1:-> le)e,;;, es el llacer rreye-
!Iir, impoíll'r 11;1~t:l 1'[ IlL)'; ri~:llt'oso clsli~o, no ~olo en las
j¡,y"" Ol';,(I!li":I:; di: la C"Tlll'lliI1S<l :lllmillistracion en el ('l'-
dl'll del ;:1¡\lil'l'llll SillO 1:lmlliL'1i en la dc la ley fUllrlamelllal que
~liI\' [l1'1','iS:tlllt:llll' cst:'¡ "l'l':llllln \:¡ I'úmara ~()I)er;l!n, yarrai-
;::1111) r01!1O :-:l~ !l:¡lLi l'l 1',~pl,lli'nte en tan ~1'¡lic\os pri!lcipios
~(il) II)~ lIli~If1(l:; 1\111' ~il'lfll'r¡: Ii(' prc'fesado y los qUe' procla-
m'-' ('onll) Y;l lll\"l' (,1 i!,)111l1' de demu::trar al principio el pro-
)!'I'III di: JIl¡:-: I:ilt!\;¡-; t'SI)(l:-:i,'iillll'~ tleI t, 0, :i, 10, 1:; y '2:i dü
l!\'~I'ZIi P:I:<I¡}I) ([111' :Ip;ll'('cerl I'"lr:l\'iatlas de las ('inl'() 1:lsclla-
11"', 11l'l'li íjlll' ~I: 1\:111:\11 \,,¡Lis in~('riLls el1 el ref'eridc' folleto
I:!' l:t Urs{(/llI'!lc¡'lill de {a {,('/'(;¡'('I{ ES}Jm{(1 qne IU\"I; el :Ionor (!('
[lj;lllhr ('j~lIlld:II'(;~ que ~I' ¡)i~ll:ll'()1l recibir COII :¡:;I':IlI(l los
Sies. [(ejll'l~si'n!:llIt('~, di' Ijuit.'nc's atendicndo il su t'lcra-
dI) p:lLl'ioiie'!1l'\' ¡'O 11 fi:IILt llh'[) 11' 1\(1 dudo contar con :;u apo-
yo y COflpl;l':ltillIl:\ lus tilles tan cleyados ('(¡m') l:nlllalJles,
i66
no duda alcanzar el recurrente; y cuando que(lasen frus-
tI'actas mis esperanzas que no es de ('~[le['aI', suya seria la
responsabilidad de bs tristes consecuelJcias qlle sob('(~,ifli!'Sell
;'t E~paña al gobierno I'epl'esenlatiro, al trono (1<; lit rcilla
d¡)ih Is:tbel I1, y los trab:ljos y uJIlt1ictus de ¡U~ leales pa-·
tricios de nuestra desventurada nacion.


Dios guarde con aeierto y gracia illas solwran~s Córtes
eonstitllyentes espaltolas. Heello y pre~ellladu en :\LtdriLl dia
üet ScÍÍor á 7 dejunio del al\O cristiano lS:iJ.


Excmo. Sr.:


JI. F. Y V.
p.'lr,1 fJllC io,~ lcales patrícíos puedan formarse la sombría
idl';l lit: lo qlll; illJ1I1ye'll los gtJiliernos en el bien ó el mal de
las 1l:I(;ioIlCS, ('S dG Ilotar el cu]usal poder f] uc Lmo en los ülti-
mos ¡Jo:; ;;i~ltJs y á lo qlle 1Ia vellidu á reducirse hoy Illlc~tra
lleróic:¡ E~p:!I-la.


LIIS dlllllillilJS e:'[l:llloks oCI1]l:non una ocLwa ¡n rle (lel
mll/IIJn (·Olllil'idll. \11(':-:11':1 []¿¡ciUIl IJa sidu la mas gr:lllde del
1)1'IJI', y Ill) pulill COll1]1ar:lrsc con cila Gil los tielll]lu~ de su
1'>I,i¡,ndnr ni el gigantesco imperio de Alejandro en la ,lllli-
gili:ihd, ni lils \'aslus dominius ele la nll~ia mouema. El sol
j:IIll:IS sr; ponia ell 11l1cslro lerritorio: oc!toc¡'ell{as mi! lCyllc,~
'll,ldr:ulas cOlltenía su ~\I¡)(;rfi('i(', y era de sesenta milloll(,s de
lla\¡it:lllh's el ('¡'I¡SIl de la PUblal·iuIl.


Ou billas riquc!.as y poder hemos perrlill0 mas de las
dn~ 11'l'CCI';IS P;¡I'lI~S ell el :'r;¡SC\l[,~;O tan solo de Llus siglos, ('(J-
¡UO ]0 dt:Illuc:'tl'a el siguiulit¡; cuadro que tenemos ~l la
,;:;[:1.


En \:;r;:; Si; e~dil', '\!:lIt:l;l b (¡rden de San .Juan: t1es-
1;(1(,~ la III:l1I'Ú b Fr:llll:i:l, y lJltimanH'llte los ingll'ses.


Eo I (¡:20 illcorl'urú Luis Xlll :1 Francia b )J;lja :\a\arra
y el lh'aI'l\l:s.
• El} Hif¡·\) !'l'I'Olh),'il', nuestro gobierno l::t conljui~ta que
hizo d 111i~m() JI:\' dl~! HII:idloll.


En 1 (jf¡.O :'1: I~lllar\l:i[l() Portugal con tor1:1s sus pertenen-
cia~ L'~ [n-i' 1l1'IJ [lC;¡~.


El¡ 1 :;¡.; 1 ~(' cm [ll'z<'lron ,\ prrder ¡os Paises b3jOS.
EII IG'~¡'; :Il:abaruil dr; llac¡;l':ic indepcndientes.
Los ingle~cs oru[laroTl las posesiones siguielltes.
EI¡ W:2G la J:.;la Barbatla.
En 1 (j:;;; la .Jamúica.
Ell 17()!~ (;¡\¡['altar.
Eu 1718 las islas Lu cayas.
En 17;)9 la Dominica.
En! 797 la Trinidad.


i68


En IG:):) los franceses se apoderaron de la "lartinica.
En l()~¡O se hicieron dlleüos de la Granada.
El! lGR:i ele I;¡, Glladalupe.
En lG\)7 partimos con la Francia la de Santo Domingo.
ElJ 18'21 acabamos de perder nUI~stra mitad.
En li~)() abandon:UllOs á Oran por el tl:rreliloto.
En liDI cedimos tos derechos ue Orall y [os de :\laza!-


quiyil' al ~olJicrno de :\[;¡,rruec.us. •
En 171;) cedimos Lt Cerdell:l al duque de Sa]HlY;i.
Pal'ma, Plasellcia, Luca y deltüs paises tlel \orte tle Ita-


lia fllcron cedidos á príllCi[l(~~ de la f;lmilia reinante.
El! 17:¡D cJlwdaron emancipado:; \úpoks y Sicilia confe-


ridos al illfante D. C:lrI03, por halJl'r \'cllidu L:s[e ;'lUClIpill' d
trono dl~ Castilla.


Ell 1800 cedimos {l Francia la Luisiana,
En 181 \l las Floridas á los anglo-:u11el'ieauos.
El coutinenLe americano de Colon sc fuú cJUancip:muo


succsiralllellLe c1esde181G ~L 18'H.
'Ltl es el cllal1ro de lu que rué y es llOy la gr:lllrleza es-


pallUla.


Comentario impa/'cial del ({ulO]' de la OrJl'{{.


Los inteligentes lcrtorrs ann(¡uc olJ"eryarell que C'l I'(H)-
cisn y lllminuso arti!:ull) que ill~CrLalIli.lS ;'1 i'olilillll:li'ilJtI ilJs--
aiplu I'lIl' el illlstre serJOl' IllarqU(~'s JI;I Tllli'll) ql!l: lla l'('-
corrido las nacionl~:; de Eurupa, l'sL[l c1ellil'a!\u :\ la [;'ll:lil~:t y
pr:lclic:l di; Sil brillante C:ll'l'er:L IIldil:/l', sill e¡[[IJ:lI'~(1 pl,lcde
y dL'l)c 11ll1Y bien senil' dl~ COl10l:illlil:lIto y dl~ ill[l:li~.;wi:t :1
tudllS y :1 ¿lIh 11110 ele lus ralllos de ciell'cia, de glJiliel'li 1) y
Jl;t.;ta de la diplolll:¡cia política, pOl' cuanlo e~t:t fllll¡];t(]O
con la mas meditada expcriell.:i:l y C'll lus cLemos dererlll)s
(](~ la reglllaridad, [ll'en;lll:iCl:lI'S y rldellsa:'t Jos intereses pa-
tl'iíb 1]\1(; dl:lw!l lleyar JIUI' ~i~LI;Ill;I.~ tudus lus i!ul1ierllus ¡¡UI]
I'~t:'tll al frente ele gO]Ji'l'llar, de dirigir y defell¡]IT lo" jllll;-
Idos ~ocia]e;-;; y para clll), tiCIW ('\ autor d(~ t'~ta obra el ('>-
p~('ial hOllor ¡JI] i:\,í~l'l:lrlc ell la ll1isma por ser 1(J~ prlljljus
iLll'llticos principies flue llrofes~l que ~UlJ los que se kl jil'U-
1.G9
jluc:;tn f1111l1irar el 3nlor (le la Rct'olucion europea pOI' los
pSfwlo-lt'bern{cs en :\Ialll'id afio i8tm.


P¡'{)Zf!'.rolo ,.(((li('al cm;lido por el e:rcel('ulisimo
SelWJ' .'Jf'm'J"fd Tnal'qw:s del Duero (1).


Ei til~mp() c:; Ilna cnlid:lll gigantesca ([nc no envejece
1l 111l("1; ('J'l'lIlir:l yiyiclde, fIlIU reasume todas las épocas, que
:d'I':IU t11l111;-; III~ pl:ríllllos, '111(; l~n1aza todos lo~ aüos y todos
J¡,~ ~i~-!l'I~. \ Ijlll: I'lill c"pcd:ulur de toda~ la~ comllol'iones de
h ~il:"i'.'d:ld, ¡JI: t(¡¡]:l~ I:!s Pil~i()[I('s y vicios de los indiyiclllOS.
d,' II"!II~ II'~ C\I'I'~II~ di: I:l~ 1'¡;\'(Illli'i(lncs, (le t()llo~ los marli-
J',d')"í".' d,' 1:1 ~1I1'!·I··:lil'iull y ilt'! l'aIlatismo, y do todos los
'·.'¡a"!¡'lil"~ dl'l III:irl:i'Sil, l'í:rmancce impa:;ilJlo para juzgar


II!I'''!):'" r I'.'\::llllill:lr CI!ll la iilnc\ihiliLlad ele! cú],-tllu v el
!'i:';I)l'i~m() ;j¡, 1:1. ll·¡gi,::!. luilo,; los proJ)lcmas, ¡](:~l'lI]¡riniicn­
\ " l', il\\'l'l1l'ililll'S CUII 11\11) la intcligl;nci:t humana lo~raenri­
'lll,"'I'I' :d lilllnd(J. El SI¡\O (;~ que llesprenLliénlluse de los
:,!i'!l;:ltl)~ di; h pa,i()l\ y del ralso brillo con que se encubre
I'! "ITi)!', juz'!'¡ :L1lt,l: :ill ';,:\'(;1'(\ tribnnal á las cosas y ;'( los
ili!:lIh:'i'';, ::ill 'llll' el I:,;pil'itll di! partido ni las consideracio-
'o''; ¡J" :I!!li~t:ld, lIi 1,1 illilj, ni otra p:\3ion algllna inllu,Yan


,', ¡till:';1111 I1W:!1) 'JIl ';Ih Ltll'j":, ni If' hagan Y:triar en un úpi-
,',' di' 1i) Ijlll; 1:1 .i IJ:;l,ir:i:L j',;I'l:llll:t. di; lo I[ne pidu la Illlmani-
,1:;". Ili d:' 11) ¡III,: 1::' d,:llilllJ allll:rorll y :'t la crluria de la 50-
";"il:td, 1,'1'; 111 .... ·<1'::; Ill'l'il'I~llll,h!ll'i:IS, los fant;)res de las sa-
I '11':!li,'~ ,J,: I:l Yi'llg'llIZ;¡, y ('';0, IlUmbres qar; lit falalidad ó
ir 1',)1'1:1111 l'IJIII,::t:t1 1'1',:llk di; l\ll:l n:lcioll, sl'r:lIl sacarlos de la
':r.':iI'II,:il d,) ~\l:; 1"l:lli!mp )(':Ul::')S ¡nr:\. CU!(Wilrle.s frente ;L
i'1"'lt'; a'lt:¡ Il'\il .i\!~h p:j~tl;I'ilh:l, qllO c.onsignar;1. ~1I" llom-
1)1"'," 1:1\ 1'1 lilJl'u ¡JI' I:t illnwrlalid:ld, il maldccirá su incuria
'q;n,) 1:\ di; /11'; rl'[ll'olJus (lile han causado la dc~gracia do la
I
'


ii t l' i il.
L:t ~(¡I'i('lhl e~ p\lC~ un gran(le laboratorio c]on(le todo


l': lIll I ;I¡] () 1 n ]¡:I i;l (~1I la '¡\Il':l ('om ti n, y la llIemoria de los
il'llllhl"l'~ 1[\1" ll':m CUITompillll y \'ejad() A los pueblos son


r 1 L.;l" artículo fllP (',edto hace un ~ño cuando el marc¡u('~ rl d
Pu,·)'''. ,'UIIIO otro,; ilu:,lres g~llerales eran victilllJS tIe una pcrsccucion
t211cün~~dd.
170
como nn:l gnn pirámide elevarla en merlin rl(~¡ m:ll' P:1f,1 in-
dicar ~ll()s ¡¡aregante~ la exi:,tencia de llll tcrl'ilde ;ilJi~mo.
Por lo tanto, [lor pl~or I':lstigo Ipll; pal'czI:a para lIll lJl::i"';lilo
la censur:l y la malrliciol1 qlli~ solm; I~I el:i1a b Ili,tl)/'i:l, (,
sin cmb:lrgo eünrcniclltl~, po!'C¡ue :;ine para sellal;]!' al por-
venir la ~Llerte que Il'S e~l:'ll'esC'nada ;'J IIIS 1}()1Il/¡1'1~~ que ¡ji)
h:ln tenido I~O[1I"iencü ni ley, Ihslantl; ('.' I'~lll p:lr:t I1II /lIIC-
hlo libre, honrado y l:i1Jol'io:,;o; el que C:lrel:l~ dl~ 1"[;(,'; rir-
clInsta!lcias !lO le cUl'I'I='girán Ilinglllla Ik 1:ls !lf'!I;I'; (jl!l' ¡'j
porn?llir le tiene resl'nar!as; el pa~:ld() t:llnplJcu!t; jli,'.:tl'lIi::l
y solo el presente [)(11\(';\ ddl~llerln,


Ordin.lt'iamenle :,uek ser l:t politica ('1 ¡In'tl'xtn p:lr;1 ,':.1-
tisfaul' h mayo!' ¡¡:Irle ¡Je 1110; ('¡dio:" y el ('sell/lo t!lillde ~,'
estn:llan multitud Iln rf'[lU[;II'iu!lcs, I~~tu ('s 1I11 llla[ dl~ Ijlli;
dL'sgral'i:ltlamente se rL'~icntl), 111) ~(I/o /;i E~p:II-!;1 ~ilIO (;1111-
hien la Enro[la entera, Lli'lJlítil':I, dil),;1 jl:I;:,III:¡'\ \1>li'id'I':J,
usa de mil ¿¡rti!leios y :-;e ellg:¡/:lll:~ 1'1111 lr;¡il'~ dl',IIIIII!J1';¡-
dores, 'llW ~()n lueg-o para lll~ partid:lrills I/IIC ~u L:I:I(':;I /¡:t
logra¡[oarlflujl'ir, In que para I! ('1'1: u k:; I:lll'llli(':1 di; Ilt'Y:lllir:l,
Corlc"ana y CX~gClltlj, es cruel I"umo la Disl'lirdi:l, :11'i'I)j:¡lldo
la m:llll.:lI1:l en medio dlj las tn's di"qS, [lI"J(llli~i"lld,) J;¡ di-
vision ¡<lllre los 11Umbrc~, il'rit:lflt!1I JII,' :'illilnll:; p:I!':1 11:11"('['-
les ellcmigo:;, sus"iLuJllo ~u:; údilJS y SII~ ('lll'.iIIS /1:11:1 Ijlle
JlurW:L 1l:lya entre ellos la paz, tr('gll:! Ili dl'SI':I1I';(); l'll IIII:t
p:llalJra, la [,o[ílil'a l);trece t'l Sl'lIio del Ill:li , y U);l.' ('['tli I q 111;
Saturno, d,:polw el! ;;IIS partitl:ll'iu:, I:t :-:I'¡[ dc ~:1¡¡61'(, ¡¡:Il':L
tem'r 1'1 L'Ustll de rerles (](,YOJ':Il'<;i; \' dl'stl'l!il'~",


Ella 'IJI,,)t!IIi'e lus e;;[liril!l~ Ik ]);)I'tidl
"


ln:liila llls C:II];t!-
so~, Ikl'rda las pruscripl:iolj('';, 1"'\':11'1 JI:llltl),' I'! 11It,) ;t!
sello dI: Ia~ I':trnilias, y ell:t es I':tu~;¡ de ¡I)~ ¡'['illll'ill'~ w:lyu-
res {flll! ~e cnmelen en Id 1lI1l1ll]iJ. La Silll iLII'I,d'Jlil'" 1'111': 1:\
polític:L 1!t<1 LIIl:ltismo r('ligil)~(), romo \.¡:-.: flI:il:IIIZ:I~ dl'l ~};) Ju
fUl'ron ¡jI'1 f:l1lalisrllo rn!itil'¡), rn'¡ ~: 1111'(1 JII~ CIllJili'lI:¡ la [;[-
::on y I:t mOI'al, íJlle condenall Ila;;[:l I()~ I'VI',;II'; dI' la "jl'tlld,
y IIIJO y otro dClllUesll'an elaranJl'lItc 11:1:.:1:1 t!I'III¡)(' plIl'(k 1'1iJ¡-
dlll:ir h. sll[)¡lrsti,~ií)ll'y I:lex:lgeracion (\1: Cll:llqllil'l' llJ':III'jP'III,
Esta es la caus:] de qUl~ Ilaya hoy l'H Elll'opa L.s s('dOI" filt!í-
ticas ('un ;;IIS rlivj~i()IIi';; y su[¡¡Ji"isiollC's 1Jllt' II:dJia clIl'l'li::il1n
en los ~igll)s XYI y X\"II, sllstituyellllo ('1 f['('lIi'si politjl'll al
frenesi rcligioso; y es seguro que un J'I~alisl:l 1') :J!NJllltisla
mira con mas ódio i llfl socülisLl, que U)) i¡¡/id llli¡alJa á
171
;ln rristi:lIlo en ar¡uellos tiempos, ú que un admirador del
Stwero Felipe JI á UIl protestante ele la orgullos:l Albion. Se
dir!~I"~IIi:ia sill f~m\llrgl) en 1;1 modo ele llevar á ~abo sus 5en-
.elll~i:l:): las lll)~u(~ras, mlxlio muy lento ele cx.tcrmill:lr al
e¡¡emi:.;o, ]¡:U\ sido rCI;lOpl:lzadas con los fusilamientos, que
se a\"il;I}(~1l m:1S hien ClJi! cste siglo de vapor en que todo
marcha ;'[ escape.


La [l~Jlitie;l 1;5 l:llnlJicn causa de quc si los llombres mas
il()Llhle~ de un p:lrtidl) elll'iquCI:\;1l it lJ. sociedad con un
gran\k II{'~(,.ll]¡rimil'lltl) , un:! illvcncion utilísima, Ó escriben
UIJ:loll[';l digll:L lujrl mil ti tillos lle la admiracion y del
:q)rl~ci() di) tOr!rJ:, lu~ s'tbil)s y (k todas las personas sen~atas,
al mlJillcatil S(~ apl'l'Sllra;'1 [lt~dil' la palahra el otro p:lrtido Ó
la 011';1 ,';I'('la ll:ll'a cOlllll;Jlir, despreciar y anateluatizar I;.t
(,IJI';( dl~ Sll~ (~[JellJigi)~. Ellos han 110 at:lt'ar con la mayor
yiuil;I¡ri:t , sis[eIlLI , pL'illC¡pi()~ ,obras, producciones, mo-
r:dl¡):,d, l'Cp¡ILIí'iun, tlldu ellallto dt~ :l luz el genio de
;;!I~CII!'llligo~. "l\ad:t les importaqllcroll su:; lJiliosos ataques
~u ]Iel'l\lrlw la soci¡;t1atl, :,l~ perviertaIl bs costumbres y se
prOI\lUI;\'an mil y Illil conflictos: su política :;~lnsólJic:l les
¡ll:lllih ~cguir acll'.\allle y llerar al caos y al ex.terminio á la
:)')Cil'dad, con t:d f]lll) perezl:an tambien sus ellemigos.
í:";lu,~ l'r:s:dJi()~ dr:l ~igtn di; Lutero, Knux y ele Felipe 11,


51111 Lt:; Lltaks l'l:lIlOi':IS l]l}(~ impiJen que la so¡:ieclad marche
'.OIllIJ dC!Jia IlLlI'cJ¡al': y UD sel:l r:~to [u ]leo:', ~ino el c¡ ue l::l.
lngan rlesl:al'riar,e y LI prl~cipiten (~n el oscurantismo y el
:',~I'vil¡,!Il(J, ¿ Yoll'l'J'I'IlIOS :l llls :;ig\us \. y '\11 (¡ á los que pre-
:i('!Ir:i:l['O[l Lr ill\';l~illll rorn:lll:l? Téllga,c pl'(;¡cnto f¡Ue hoy
JI:!)' lllllClif)S .\tila:;, y hay t:lmbiell mut:llOs ll;lrlnl'os Ú (luic-
IJt:~ las cil'l:¡¡II~l;¡[I('ia~ lian cu\oc:ldu ya elJ su pcJe~tal.


llIlC,), mny ¡¡(¡CI) illl]lllrtal'la qlle el cspil'itu ele partido y
el lJllio de seda 111~r:ll':l :L at:ll':lrSC á lIna OlJl';l de mérito,
pOl'l[lll; si I;xll':tri:lda la Il[linillfl por lus trall;ljos dl~ sus e[lc-
mi,é![),'i 1:0 l:t :qll'el'i:¡\u ('lImo ddlia, la posteridad la lIaria.
]Ibtici:l, si ~1;Il;t'.i;I[ltl> ataques 110 demostraran el c:lncer que
,'[Ji; il 1:1 ~ocir;d:ld} lo I]lll! pudr:1 ('~;[lerarse de Ulla generacion
dU!JliII:lILt pUl' Llks Yicio~.


\ [lesar de l!lillJS e~to:'j incolJvenientes, justo es confesar
quo I:t política os tan indispensables ~lla sociedad para. vivir,
como le son inLlisflcHsallll;s el orden y la paz para adelantar;
y si el órden y la paz son indispensa.bles para los adelantos
\72
}' cllles:trrollo dn la riqueza sOI:ial, es ncrcsario ~lii;ldir ru[tn
cOllvenientes ~er[lIl los progrcso~ y l'i ('nllivo de esa (larh~ de
la cienr,ia política (jlle llaman diplolllacia, como qm' d!a
puede evitar los horrores (jlle las gUi'rr;ls Ilacion;¡l!-." ¡r;¡i'n
,'nnsigo, Así pues, la guerra es pI supll'mento de la rlip!o-
maci:l, la que ,'iene á n'~()l\'('r sus difjell! Incll's, 1;1 (jll(' ~l1S·­
titu}e su incapacidad y la que dr'l'idl; I;i~ ilil'I'ICfI('j:IS (le dll>:
potl'llci:ls heligerantes, [na contienda flli(' ~(lm('ti' la, r;IZCID
:tI fallo rlpl mas fuerte, tia ~l ronlJcc'r dc~de luego que I'S :I[J-
tisorial, antimoral~' :tlltipolítica, tl)¡¡¡;Ic]O en SlI sal\:) :11'('1'-
,,'ioll, !' tamlJien corilr:ll'ia:l todo SI'lilill!ic'J1tll [JOb!i' y ('Ie\:irlo;
(JUi!~ ;;in em[¡;lrgo de tudo l~lll, I'~ útil y J:C'('I's:lti:l ClI:ITldll
!:t inteligencia IlllIltall:! I'S 111uy lill\it:ul:i p:lr:ljuzg::r CUl1l0
se lh'lle ('\H:stiolJc:-; de gr::n tr;I~I'l'I:dl'nl'i:,: 1'1 ClJ:ll¡r!1l !:iS ]';¡-
silllH':, 11e los hombres 1'1Il'l't('~ 1j1lil']I'1l ~1l:i'1'I'(:¡¡('r~I':\ lli1J:1
c()[I:-;idcracion de justicia y di' 11'!-':¡\id;lli. :-1) ~I" I)lIii"11 j,;1
dicho ql1e la c1ip]ul1lacia (,~ la 1'1¡[i,'í:1 ¡'(In tr;I.iI'~ (:1: ,CI'Il:I;
¡Icro 1'00la polil'ía I\~ y ~l'l'il illrli~'lll'll~::I¡]I' ll\iu:\r;l~ exi'I:1 !;l
so,'icrbl :l pesa!' !le Ins malos rC~lIll:,d(ls 1]1le \iI!\I):-; \¡:¡ lo-
grado l'1l la famosa euC'stion ele OlicII!t',


i CU:tndo el gl~nero hUlllano ~('l'iI i;ln fl'liz qlw le k1"11\
con l'~ta ciencia sin \I'IJ('!' qUl' :1¡,\!dir;tI 1:11:0 1:1' 1;¡ :.'11('1 ¡ a
C:l~i sil'mprc illjusto! í Clli¡[lillll(ls jlrin('ipio:; llrli\,('I~:ills ¡lv
dl'l'cclll), juslit:i:t y 111lInallill:ic] SI'IÚII 1:1[1 ¡,il'll ('IJl:II1'II,¡J¡¡Jrl~,
que I ();I>idcr:llldIJ:'t Lt gUC'IT:1 comll 1,1 111:1: 111' ¡JI' :()~ :¡zo[¡~·
Illlllca tellgall IICCC~iiLtd de :1\11'1:11' :'1 l'lla! P(II' dl"::I';¡I'¡,l H~
tanlar[l 1l1U!'lI(l tieml'll l'n Yl'1' ::\ 11l1l1:r!O lil)~l'cdlll' di' l;in
jnmt'IJ~(l bien, rlO1'l\llr~ 1:IS Il;lCiil!iI',-; ~I':l 1'!-,lli,t::;; l'I,n:11 ["S
indi\itlll():;, y lo llli~1l10 que dio;; ti, :11'11 1:1l('i()J)(,-; eljl:i\(I-
cada~ de dcrcdlO y de jU~lil'j;i, \' ; 111' riell:¡ l :;fI'W:jl'll d~
tcrcil()rio, pUl' \1I1"a PCflullIa 1¡J1;\ i'I'I'ia ,::(1 ,L,'JIII liI~ m:,s
:;antus llrimipil's y ,'ifilan \1:l~l:t 1(,~ 11::i::{!rl,~ lli;¡~ 11'~¡tilJil!~,
Testigo la 1'(¡]lrI~ 1'1llollia, IJlIe' it \",::1' 1:1' ~lIS (,~:'lll'i'Z«';, de
su valo)', de :,u lJilLtlguia, de la :':llgl l' \('J ti!!:1 ~' di' [1,:; U,-
fO('S ~a('['ifi(,:1c1os, permanecc :llIn t'~I'Ia\;I; tl"ti~n 1:\ lluJI-
g:'í;;, ¿l quien Ilacla II:m ]¡a~tad() L, 11I'1nilj¡\;,dl':' 11,l':;t)
y:~\ [lar:l rcrll'er ~us cat1l'JI:I~: y tl',\i~(1 I:¡ ¡1:di:l. (~a ;d:i,;,
ltali:t. rlllt' en otrrJs ticntI,(I~ ]1;1 \1,.11' Ú 1;1 [;,mo,.:1 HI ]]::, dl:1 f:l
del J1HlIJ(10, y hoy la vó aranar~l~ I'Il \:1110 pi r cubrir su r!'['-
gücnz] y su yilipellclio COIl los ll'I'lll'l(\II:: dI' :;ll :11:li~II;Il!I(­
ria y de su colosal poderío. TIJ¡]IJ l'~ tu ~e ni l:tr:l CLJ:¡JIUO
in
!t 10 nl),~i()ll~S exact:tS de lo justo y ¡Jo lo injusto, cU<lndo
l(;,~ inllividllo, y las n;l¡:i()n~s respeten los tratados, acaten
lu,; prillcipills parliclII:trI..'s y gClleralL~s de justicia, '.i den el
Yalor dl'bid!) ;L la Jll!)r:tl Y;L la [lolític:l; ellton~es no habrá
¡imjtl:~ dl\ tl.'l'I'illJl'ill, Ili llabril .\lpes, ni Pirineos. ui can:l-
k.;, ni l'illS, Ili lllare", ni lllurallas que marquen el límite
¡ji: 1111:1 11:lI:i!)n, sino qlle tod:ls scritll iguales ante lus [ll'e-
o-:¡llII:' di) llll d)lli~;() s;lllio de le~i~Lteion llllirers:ll.


PI:r\} lltii.'!\tra:s e~ll) 111) suceda, ni la diplomacia, ni la
p"líLi\:a , ni I:it.:ncia :dgllll:l podrá t'rital' que la g\lerra siente
su:,: I',.':lll>., i:n 1IILlll:lI'i¡)Il, \' CU:llldll mas Ilesnlillaua estl'.
\sí \1111::'. h riCllci;l ¡Ji: la 'g"ll:ITa, que es Lt relag\lardi;t ¡Ji'
b dipl,)j!LlI'ia, lid)l' I)I'!I[I:II' llllly :;I.'ri:llllcllt(! I:t atc[ll'il)1l dt'
!'h :,r,)I)I,:i'1l0~, y l~Yit:lr '111;1 Ll envidia, el espíritu dt.: par-
ti,]i). IJi 111 i':l P,I..;i:)11 d,' e.;l,: ,ja,'!. SC:Lfl call~a paL¡ IJU I'C,'OIIII'll-
Ib,'!.¡.; Ilb!';!.; d:: t.'ll'li,':L <[Ile l1ay:11l d:ulo y 1ll1l'tlall tbr :1 lu!.
Ilil,'.;l"lh pl'iiIWI'O'; ~1:III'r:dc.;, E,ll; siskIll:\ Je proll'('t:illll e~
iild:';\J:'II..;;tllll\ UII ui,r,¡.; d~ estl\ gl'::l\~\,(), las única:, qUI\ Ill)S-
,)tl',):; ITI'i:lrlilS lk\¡,:JI ~"rll) pUl' I:L da,e de [lI),'sunas ;L q lliulll'S
CSLtIl dl'di('illh:,,\si 11) llall cUluprelJlliclo lus glJhinllo:-.
exlrillljiTos, y I)sla cs la razoll pl)r qué ellos lnll t>nilp
LlIlt.", libras sobre (',[;l materia, Sill embargo, (jlWllih 1;1
~it!I,LIl','it'll d,~ Ijlll' ~¡ lltl jlnt!I'1ll0S Iilsplltal'lt.:s el númcro de
clh,. si su [):¡lulad, y ;II',:ISO con gralldes "entajas.


l/lisIa !/l/uf fus 1I1J/!¡¡!rg de lus r('m!(W!II.\' poWico.l' ¡JOi' la 1'el'U-
lllt/u/I cn /1/ !llOra! {'co!/fímiw, cstrli!islim y II¡/III¡'I/is/),o{/I'(I.


\:l pl'('t:'nde pasar por cl'tHlito el ;111(01' ni por a~lltlo al
illl¡;nl:d' Ilitlilar la ;ilGIICioll dd jlllldiélJ ~(J!ll'e si: para.
JI) pl'imi'l'll LLlt:lil 111,' \;.;tIli1ill:' y Pl'illL:ipiu,.;, y lo sl:gTlndo de
n:lIla scl'l'iria JlO tl~llit'I\(11I illl,..'ré~ 1'11 tLtl'';C :L COI1I)('l'l', El
¡'Jal,'U P¡'0ilt\,.;itl):d pllldi(~;l!' lils\I'('\TLS l'S (:lll11l'lil' ('un el
dl'!JI'i' di; iJlll~ll rj Il,LlIhlllJ; Ikili'!' qlll~ í'nn:,i~tl\ UlI il:11'l'ISr
¡¡lit Ú ~iI [latria y al \llli\'I'I'~IJ por lu:; IT11'diu,; licitos Cjllt) :-:1:
l'l'ilp\llcilJlli~ y excilu :l([lili!' cun urgenria ~l HT dl~
;l¡die:l!' :'11, eli'(:u:t:,; n'medio:,.


\:l;li,' i,~llo!'a 1IIIr lu" gl)]¡ierno~ son los llamarlos ~l rnr!¡¡-
rar IJl;llcl'i;¡[ y llloralmellte el pais; !11..'I'O tallllJilJfl saben 10-
i74
do!> que el cúmulo de asuntos ú que tienell qne :ttende!' sus
individuos, caso que les ¡]pjen tiempo para discurrir por ~i
mismos acerca de la ner,esitlad, ulilidad l', (~(I[IHnit'n('ia de
ciertas reformas y mejoras que el e~t;111() reclama .. \ 1;( f:dt;,
de espacio se a¡rrl'ga la de cOllocimil'nlOs 1'~pf'CJ:tll's en dr-
terminadas materias, y ele aqui la inlp()~il,ilitl;¡d Ik que UII
ministro, por inteligellte, pür ;tctil'o, por bien ifltl~III'i(}na!lo
que sr~ le suponga, dirija su ilcpal'Lllllento sin t:dt:nU,s ql1e
le aux.ilien con sus luces, Y I,ien: e~t(,:; L'1lentlls lit) ~e lills-
can fLlera de las ofidnas; ('sas I\lces ,,:Irecen yifli'lll:lil;¡s 1'11
los amigos ele los rnini~tros. La prellsa I'cril'¡dir;[ ,') n() ha
poseido, Ó Ila r¡])t1icarlo el rlerer:IIO 111' ;iI'líll~('jar lo lll;¡~ IIpor-
tuno y bcncficioso p~lr:t el p\leblo, ¿Hall de callar, plll'~, ;;('-
gun eso los p:lrlicul¿]re~, [lurr¡uc JIU ~nll jdes de IIl'guri:Hlo,
ni amigos íntimos ¡]p los rnillislro~? ;.11:111 de (kj:il' ;'[ IrIS pe-
riódicos el encargo 111\ discutir et,:rll;¡nwfltl', ~ill rOflrl!llij' j,l-
más An ninguna las medidas mas iIHlis]lI'IlSaldc:;?


En tOllos tiempos, aun en a~uellos (~II (1"e los oidos dI']
mOrlarl':l eran menos acc:e~ílJ[es :í. J:¡s :ldrcl'tenci:ls ele 111,' súJ¡-
clitos, hu!y) entre estos f[niellcs, sill otro aliricntl: CIl1e ('1 de
ser útiles :'t sus cIHlJ.:iudadanos, sill otro estímulo (jUlo t'i de
comullicar al gobierno SllS ohserv:lrÍnlll's. tllriel'on resnll!-
cion hast:mte para lIe\':ll' hasLt los pies (Id trollO ora pru-
yeetos, ora cons('jos, ora simples ayi:;os, segulI l'ra la Clp:l-
cidad, 1:t IJCnetracion y la l':\periwJ:ia de Cl(];¡ uní) de
esos est:ulistas, :\0 a~uardaba[] it q\Je el soberano los Il;¡lll:l-
se á Sil I:telo, no sofo¡;al>an Sil roz Ila . ;la (¡\10 á un mini,!ro
le ocurriera cOIlsultarles; no aparl'llt:t!):ll1 ifldiferellcia al!t':~
los mal,'s que reian, so color de que !lO eralJ ellos ;'t IjIlie-
nes t()I~Jln rr~lIlf',lliarlos, Su concietlei:l por ulIa parte y ,,\1
amor patrio por otro, les forzaron it arJticipa\'s(~ :l un llama-
miento qno 110 Ilcllian e~p('rar, Ü 1111a consulta inCOIIl[l:ltibJe
eon el orgullo ue los que !le(~usitalun h:u:erla. Su palriotis-
mo y el corJOcimiento de los dl'lJeres sociall':; les arLlslró
filer~~ de ~ll destillo, obligiUlUlJlcs :t clamar con valentía CUIl-
tr:tlos abL1so~, á scll:tlar los peligros qllJ) de cerca :lmen:lz:t-
ban, y Ü ¡¡rOllone\' el medio lIlas dir:az, mas prollto y mas
fúeil de conjurarlos.


El :tllt()r elc osta obra se h:t prOpllf?sto imitará Ins Il0mllf(lS
cel060s y desinteret"auos, )lero inútilmente basta Iloy. Sé;'¡ lo
que me expungo en continuar: sé que he de prepararme á ar-
i 7:)
rostl':ll' las iras Ile unos, la befa ue otros y la fingirla auhesion
lb:) mlH'llos; ~l~ que ]¡(~ Ik luchar ron los que auusan llelllo-
del', ('(lrJ l\ls qlll~ no comprenden la fuerza impulsiva de
ulla Iluell;J, Ylillllltad, y eDil los que Líen hallados con su
i¡¡¡]u!¡;III'ia, dl'j;lI'i:tll que se dC:,plomara el mundo si estu-
,i¡'rall eil'rt{):; di' ql](~ ,~II Illorada babia de quedar en pie.
DI']¡I) con!;I!', y ]J1),.;ilil"alllcllte cuento entre los ~1fl'ersarios
¡\)' ¡ili:; IJI'IIY¡'I'tl):; :\ lo;; jlIJ,]l'I'OSOS, ;'1 los picaros, it los ton-
ti)';, ;'( 111:'; ]II'I'I'ZII~(JS y :1 11)'; l~g()ista~, Pero ¿,l[u0 lmena obra
]¡:¡II dl'j:u]1l dl~ 1'IIlllrariar las gt'lltl's de esa especie? Desl1e la
rd'lIJ'm,1 lll1i\'('1',';;¡[ Ill'vatla ú caIJo por Je:'lIcristo, hasta la,
CIIIT('I'l'il)ll (\»III(',[i(';[ illll'lllatla por el mas oscuro padre de
f.llllili:¡:;, h:1I1 C'llt'rido u[lu:,iciull de parln de !ll:rsollas culoca-
rLI~ 1 .• '1\ :ilglllI:l de la~ C:ltl'gol'ias que acallo Lle ('[JUlllerar.
,:1J;¡J¡i:¡ tll~ gll;':;lr l'1I I'::,[lal-I:I el :tutor un priyile~io !JU concc-
dido f¡ Ij,¡(liu Jli cn pai:; algullo?


LII 1[111; illli~il'ra C~ quu ID;'; recur~os intelectuales corres-
[I(lililí:':'):ll al 1'1:]0 de la:,; ide~ls y se presentasell como cllLc-
r:tllll'lltl; 1l1l1:YaS y ak:W7.arall á expresarla:; ell dcstilo cor-
n'!'!II, nOl'idu y armonioso; podría aspirar ;, que el lílJl'o
I"';¡P;I~C pl'inWIO la atl'liciu!1 y IlJegil lus estantes del !lolll-
Ir:'¡: d" letras) dl'l homl)ro di; lJegucilJs, lld político, del le-
~ ,itdll!'; p"ro ¿,!lO (leLle tenwr ]J1)r la sllerte que e:;pera á
1 ",j,: pl'lJ]¡1) lr:¡JI;ljo car,;t:iendu culllO ('arece di) ol'igill~tlill;]d
; \":llJt:lflll; CII lll~ 1)(;IISalllicJltos de Cll'g:lIlcia elilas pasiones
y i¡:lsta de [IIJ\'oll:lIJI~n su ('omp()si\~i{JII'?
~i!l l:mh:ll'l~n, donde mis ftlerzas no basten solas, llama-


r,', otr:l;; P[l allxilio, para seguir atleblllll el gran propú-
~¡III,\"i ('omo l:t ta!'ea. (j111; me impollgo !lO es una c:.'pecu-
!;¡Ci(dl, y pll!' lu lIlismo lejo:; de rl:ilusal' á quc tomen parte
(;JI ella tJll'iJ:;, mi', :1~(¡ci:Hé volunl:triamente con quien csLó
dis¡H1l:stu :'1 coupor:l!' ;'l la reform:l dll costumbres, y á que
se l'I~:di"I:l\ Lh [)wjora:-: quc n1leslra dcgraciada sociedad I'C-
c]:¡ma, DI) p"Le motIl), HllillaS las inteligencias, los senti-
miellt()~, ('JI'I'lo y lus recursus malcriales y mentales de los
Jlofllbrcs Cl'luslis', asi pues es como me prometo conseguir
lo Ijlll) 50111 110 podia Ill:\'ar ;1 callo COn la cultura que
b!llll )' l:tlllll n'dama el Ilegal' ;1 concebir los oojetos tan Yc-
Iil'f'¿irJllos que atraen á los lilleblos de la tierra.


llladl'id lÍ 15 de Junio de 1855.


A LAS CORTES SOBERANAS,
AL GOBIEIIXO DE S. M. y AL PlEBLO SOCIAL,


P.\H.\ LA PERPETUA lí8CO:'\CI!.lAClO:'\ DE TODOS LOS PACIFICOS


y LEALES ESI'A:\OLES.


Con el mas al'lli(>nte aran se dirigíl') el humilde exponen-
te á h soberana Heina ele las E~paií:ts doña IsalJelll su fiel
:;¡'!llditn, e!¡:v:tndo il l~l~ gradas del trollO su SOllor:l voz n.-
rias y repetiJas veces con el plausil)le fin de consoliJada
mas y mas en el pOi!er, no menos q uu para atraer el bien
y las relil'idad(~s patrias, elllay,;ulus con el mejor acierto de sus
:,ohcranos aCllerdos, el mas plausible cariüo llácia si y á sus
ic;de:; sc('\'idol'cs.


Pública y lIotoria es al pueblo rspa]¡ol la bontlatl de
!]nc por la gr:u:ia tli\'in;l se llalla pose ido el benéfico COl'azon
lIe lluestra suberana l{t:ina, no merecedora por cierto de
Llillas y talll:ts ailvcrsitbdes q\le á b par que sus :\ll1ados
"úbdilos ya liace tiempo está sufriendo con el triste espec-
t:\nllo que ofrecen los homhres cinicos que sin otro interés
<¡\le 1-1 de partidos, por SllS siniestros fines no reparan en
,1coílsejarla, exponer y fl'solver it Ilombre de la Boina soue-
r:1n;L los ohj,:Los mas notaules y estrailOs , i fin de deslum-
brar su prestigio hasta hacerla decat:l' tlet cariño de sus go-


1::2
178
hernaclos de esta (lesgraci:lda p;J.tri:t que la "ió mee!' y con
ellos á :ws beIltml~I'¡i:¡S gCIj(;[':lci()n[l~.


Excmo. Sr. Presidente y kall's Sres. di[.lIItatlos ue las
CÓl'tes ('on~titllycllle:'\: Tal es la illllllk L¡lal qne km :ltr:lí-
do las idc:lS fulmill;lIltc,,; á esla llllL'~ll'a hl.'I'Úic:l E-p:II"¡:l,
que desde rntl)' presto que se pl'Odallll'J cl g()LJil~J'I)o I'l'pl'e-
sentatiro se bdslardeó :m 1'I"giml~lI, I!:¡hicndu ;¡¡lljllil'ido
su illflujo tan bond:l:; rain:s que ,.;i pronto 110 se procu-
rara poner ('oto y e01Tt'girl(', !lU ~íJI() lial';"tl¡ (';¡el' ~lIS 1'\I:r.'us
el g,lJ¡i¡~I'I]() l'epl'ésL:!Jl;tli\'o, ~i[]() Iflle l:t[JjIJil~:1 ;Hl'a~lrar;'ln
(jD .su ruina PI trollO de Ilue~tra Sobe!';!!!;! dorIa b;d¡e! JI ,
Y St; eOllrtlureril Itl)1Idamentl~ la p:tZ ~ocial de nuestr:l
acongojada y al1igida patria.


Los IpW se [ll'eCiall pues de lcales , bllellO,,; y j)('IlCIllL'I'ito's
gener:lll~;'., capitanes , h(lnr;¡Ll()~, ciudadanos, tropas y mili-
Ciall()S llal'iollalc~ qno em[luil:¡ron la~ armas para el sos-
tellimie!ltu JeI órdcn que les ('sl;', corlÍi:u]lI; CH un:t pa-
labra, tudu buen c~paüol, sill duda coopcrar:úl ;'1 guardar y
(krt~rlilL\1' los S:IIIOo3 prillLipio~ cllllcIJladu:; en h II'Y salita,
el lrullo de la bl)llélir:,L Heilla d,l¡Ú balid Ji , el IÍrrlen Jt'~al
del gu1Jierrro c¡)I¡"lÍluido, la rigida oLJsr:.I'\·;lIl1:ia di' las i!l,';-
litllcilllllJS con el cslrido rellJ pur la clistlldia dld e~pirilu
mural ('11 tilda y pUl' toda I~t adlll'llli,trarilHI en ci g,dIÍI.'rIlo
Llcll';sLlr!il, nece3Í(LlIl·.'s qlllJ [J')!' illsLultcs l~sl:'t prol'lam:llldu
la re:,icflcra,_ioll de L'sLa \aciou lau dl~S\ clllurad:t COillO dignJ.
de mejur su,,!'!e.


ESp:lllOlc:-i ludos: lllJi¡jtl: ~¡]l:ltClJlatli'l.'n~ü y rl¡;S:IP3.-
rezean los [J:lf'Lidu~ ¡¡ne ~Ufl la causa y (J)'i~C'l Ik [as Lli:scur-
día:, que surge!l 1;lll!'l.~ el gu\)ierlJlJ y las hmilias; que ]lc1'-
viel'tl~lIlasana mOI·.tI, lh:~lllllllJl'a¡¡el dl'l'cl'lIo) la nZOIl, ~(J!J['e­
pOlli¡':llduse :\ iajtbti¡:ia fUI:LJlc l]¡~ I~l p:¡z, la cual i'~ l:t ú!lica
que atrae los lJi,;lles y f'¡;lil'id:líll~:; :l lus lllOl':lIluIC'; dc Jus
pueblus de la tiC['Li; y si desgl'aciadallll'llll' oIJ.'I;nú,ci, fai-
ta, a\)auuollO Ó ucgl"lgencia elJ lus guJ.¡icl'lJU~ tjllC ~u,:csjYa-
ii~l
mentenos ri.jan, salid con p\'\'stezaa mi imitacion dentro de
Ins t('~rmí,lOs Icg:tles, :'t excitar y llamar ~u ateneion sobre
los males dI' ij!W :ulIJleCl' el pais , con valentía y sin temor;
porque el ¡\I;~cuitl(), ab:lllclollO ú coh:l\'Ilía son el restilJUlo
que comllll'l) po!' grados hasta caer en el abismo para .~iem­
pre arrastrando tras ~í it millares cle víctimas intJcente~.


El pais por momeIlto:'. espera sereras y considerahles
econlJnlÍas en el monstruoso prc:,upuesto de gastos de b
admini~tr:t('ilJ!l de las renLt~ 111>,1 I~stado; mejoras en la ins-
tr!lt:cio[l rld pUL'hln snci:d, (·1 dl'5:lITOllo de la moral CiCliti-
Jica, imlustri:l, ('11!!JI'reio y .1gl'in!ltura ctc., I't'formas qlle
tanto y tinto nccu~il:t y recl:t1na !llll3sLI'O Llesventuradu ~lle­
lo, qUI) p(jl' tanll) ]lan sido el úllien m(),,¡[ c¡ne se ha [lI'O-
rlll~~ll) Cll L(~ obras plllJlil'adas el autor, y se excitan en la
exposirinn si~llielltc que tiene el \, ¡Ilor de dirigir a la cá-
mar:! soberana.


( I'(;({se en fa páginll 1.1.6.)


ESPAÑOLES, LEALES l' lIONRADOS.


Viva la Heligioll salita: esecr:lcion á los que fallaren á su
observancia en ',115 actos púlllico:,.


Y¡va la Hui na COllstitucional con su recto y justo go-
bierno.


Y¡va el gohierno represcntatiYo, y desaparezcan los "j.
cillsos corruptores.


nórrese para siempre en Espaüa tocla denominacíon do
partido político, y no SL'amos lodos mas que 11l'l'mallOS, be-
ndicos patricios y fieles súl)ditos oe la soberana Beina
Constitlll'ional dOÚ~l 1:<lbol 11.


IlVDICE.
~l'L-__


EXORDIO.................... ....... ................ 111
Inlrorllll'cioll Ilbl(li-!i,lica. ..................... IX


ConH'illario,; del aulol' solm' l'l ilumini~mo, y
:lrlÍl'lllo ill'il'rlo al final de ('sIc folleto. del
E\cdcllti:,illlo Sr. JIanllll'S del Duero....... XIV


PIIDIEH.\ P.\HTE.


Con!llocion unirer-al. --- Del orÍg()Tl y causa
de la e\plosion en Fl'al1lü, extellsioll al uni-
verso conlra los silbl'ranos, contra la Iglesia


y cont l'a las masas sociales.


1 .. .,...... Calw! y orl.r¡ril dI' 1(( lOrrll}Jcioll social ....
Il.. ........ R('lu·liun In'(l/llllIla Jl0l' los scdan'os con-


tra la lr¡/I's/a .1/ cOI/Ira los reycs ............. ..
1lI........ J/I'rlios csll'llll;!/ic()s de r¡ue .1'(' ~'(/IÚ'r()1l


¡os Ellcit/o/)I'r/is!rrs Jlara JI/'o/llore!' y II'van-
tal' la I'I'1:U{IICIOII .......................... ..... ..


IY. ....... 111'().~()'I·:ws.'J urll'ialllus r/I! (os sofiSlus /'/!
SIIS r/ia(!(;!i('().\ sIS{¡·//lII,\· .••..... ...•.•••..••....•.•


v ....... '0' Hl/w.1!o.l'.1} ¡iI//I('lIlo de {I{ /'('collll·/on ........
VI... ..... ,"t'((/e Ulf/{. /1/11:1'11 S('I·t!l dl'lllJlllilluda Jlar-


I/I/isll/s ................... .......................... .
VII. ...... N('I/lIioll d,' las .I'('('/I/S j'(·/'u{llc/u/luf'i(/s .... .
\'111. ..... , ()rdl'/I IIr- {us :)I·r((/¡,iu.l' I'n SIIS ¡Insuflas I)(~-


/'1IJ'III'ir¡/lI·S •..•••.......... . , ..•....•....•........•.
¡ \.......... .J¡I'dio.\' par(/, ':(lI/S/'.I/"ir sn,l' }I/"II.IIt~cf(i,,; (o,\'


1'í1!/}1I'I'OdOII'l: ..................................... .
\... ....... PhwI's /i!f):)(;fiCO!; ¡mm consc!1uir d 11'1'0/1.-


tamicnlu, . .... , ..... , .. , ... , ................... , ... .


1
, .
. )


12


17
24


;JI
38
182
XI......... Dl'sl'n,r¡aí¡0!J drspI'I'ndilJlicn(o dI' (as lI',7ias


el c ros q Ir r hahio 11 s id () SI) ¡'JI ),fI/ d itl os dI' {I/U'1i (( fr'. (JO
XH........ J)esctlbrimin¡!us jllíb/iNtS di' 111 sr'('/a rll'!


¡1/l/l/ll/is1I/o y cO/lduda d,l los .'!o!;il'rnos....... 1):)
XiII....... ROlllliill/il'1I10 de la J'i'/'ol/ll'lo/l dI' Frlll/('úl. 71
XIY... .... Rrsu{¡(/I(() de las sr!'{IlS /'('lllIitll/S,.......... ¡'(j


SH;C\IH P.\HTE.


E~pl()!(lcion dp lo.~ s('('t;lríl)~ con la prr~('Cll­
cío n de la I::;le-ia. l(l~ lI1ini~!r(l~ del .\ ltal' \ el


, plleblo f;lJcial. .


XY........ Pr'/'se(,lIciol/ rontm los IIIllIisfrosdd .\lll/I'.
XVi....... ElIsayos dI' los ,ln'llIrios )'1'I'O/IICIIJlWl'los


I'olllra el l'il'l/((lSO :i{ff·('rr!o('lo, ................. .
XVII...... Resistel/cil( dI' los ('(((lí!i"IiS 1// )II/'all/I'II/o


de la ((}JOs/as/a, ........ ......................... ..
XVIll..... ('o/lslllllcja de los rcrd(/(!eros ('I(ti)lieo.\' COIl-


tra lo }il'l's('('ucioJ/ de los srl'!ol'ios ............ .
XIX ..... _ Fllror de losjo('obil/os /)(/1' 1/1',7111'-'1' los 1'([-


fálicos 01 jll)'(/III 1'11 lo ril'il .................. ", ..
XX... ..... llcllllioll y 1'S(1l1'l';us dI' I((s sedas 1'01/(1'((


el cn(olitlsl7!IJ .... ................................ .
XXI...... EJ((('('r!){(I·iulI dI' {os /"rl'li!/ltilllllll'i(}s cOI/Ira


sus ¡I(, rS('.1 I! ir/or('s .................. , ............ ..
XXIl...... f'1'/!I'{dadrs y (/"clsion de los 1'('l'lillleio/l(1-


ríos ('1/ Francia cOI/(m el rl{'ro . .............. ..
X'\llI..... F/I///'slos )'csultrufos di' 1(/ /'('l'o{I/I'/UII pl/ra


In ¡'-muria!J elllnln:rso .......... ...... ' ....... .
XXIY..... j{rslÍm('1I de los seiúJl'('s /11(/05 I/ofr¡f¡{es 1/"[,


(ueron ¡,idimas en F¡'(II/('ú¡ de lu J'l?l'o{/II·/Oll.
TEHCEfL\ P,\HTE.


A la E~paiia: las fatal('~ COIlsC'c\lpncias que
han traido l;lS (,oll!ll()ei()rlE:'~ populares de las
n~\'o!lIcjOJl('~ J¡a~!a ('1 dia.


xx,'... .. SUllCi{¡ld drl 14 de 'jl/lio de 18!H desde
Ba/"cc(ona á ;.; JI. Ir! Ihfl/l ti /in d" hoecr


f1fi


! 01


10:)


10fJ


112


111¡


llH
183
e/i('n: rl ll't~(/III(f)}IiI'IIIO terifie(u/o contra el
!JII{¡Ú!I'!W illlú/;cit {I"I' dirir¡ifl el Es!ar!o.......121


\\\'1..... ('11ft/! (,¡Jisllllo/' desde l'1l{cllc/a ell to de
id!,!jl tÍ 10,1' j!l'ri,idicos di' la 1'01'11' ¡Jieilal/do tÍ
la )¡/'OCfrlJllilCioll 1'11 las jw{¡{icacio!í('s dI' SI/S
})('r/()rli('()s af ()rrl!'ll. IÍ la 1/lIioll ('s)!(fi¡o!n.IJ
!wCI'J'di'SilJIIII'('Ci'/' las del/u1l/il/aciolles u'e }Jar-
lir/Ii,l' (?I/ /;'S/I(II/II •• , ...... , ..................... , ••• '12:5


\\\"11 .... (JjllisCl/lo !li/'/yido al S('i{()r duqu!' de la
fil'!())'/" .11(/1 (;O¡'iNIIO supreli/o r!('{ Estado,
dl'llI/ill'úiJldu/1' {liS !ludes dI' (/lIe se !'lIconll'llba
/l,íl'dilli!l{ /11 f:'SJllfllll, y !¡l'uj)(Jí/il'lli/ul(' los me-
rlius IIII/'({ (,ulI~'I'!/llir Sil uryelllc rl'jwl'acion.. L?7


\\\'111... /;')'I'illll'/UII IIII/rirílicl/ liara la re,r¡el/Na-
O'I!I! ti" lu /IN(iil:o f:'sj)(ula al presidel/ le de
[l/S ('(ir{!,s ('1I1I.\/ill/yl'lI/es ........ ,., ............• 'I.í:)


\\1\..... {'I/rfl/ ¡{il i.'/ido al miSil/U , ... ·('JIO)' /)111'1/ ha-
!lu rlu s ,','ufil'i/lldese,rlrlll'¡"lII!flsel/ el Cunljl'f'so.Ii-:)


.\:X\..... h'.r/w,il'/11iI !'1'I.'I!J'I'lIle dirir¡irlll á los Cif{es
COII i'íituyrllles ('''I)iu/olos, rUIl }'e¡;'J'/'l/cill Ú
flis c¡"1I¡'() solicitudes (',rll'(lcil/flus presentadas
IÍ {os misml/s. /1I'(}('!IIJI/I/iU!O el rín/I'II ler¡al el!
1'1,/Ii/¡II'¡'¡w d!'/ Eslar/o,lj ¡¡¡'u/lonielldo 10,1' 1111]-
dios 1111 ((1 ]'f' illl'líia 1'10.............. ............... I~G


X\XI. .. , /J('f'lI/!'lIcioll /1Il/iIIl'cilll ¡f,,{ l/lItO( de esta
oó/'o .. , ............ ", ............................... 1;)1


\\\ll... Pru,lje!'/o li lu ('rimara ('ul/slill l ,1/l'lI{f' por el
({U{O!' pllm lit /'('.'11'111'1'11('1011 lÍe /;'sp'lIla....... 1oi-


\.\\11l.. /Al ,r¡r(/)/lIt~1I dI' /:',1'/)(11/(( 1/111' jiu'!I eS".lGi
jJroyl·cfi) !,lUlin¡{ de/ Kl'I'c{t>ntlúlllú sciíor


No I'f/II !:,I' di'! /jl/('J'o .. " .......... "...............1 ()g
.tlnll/II·') di'! I/i/t()¡, de los rcsll/illlü,S J1oli--


IÍI'usa!(',rcJ'iI.{a¡{ul', ....••. , •... , .....•. , .......... 17~1